Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ŁÓDŹ – MOJE MIASTO.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ŁÓDŹ – MOJE MIASTO."— Zapis prezentacji:

1 ŁÓDŹ – MOJE MIASTO

2 Badanie na temat "Łódź- moje miasto" zostało przeprowadzone przez studentów Socjologii na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Różnorodność interakcji i cechy charakterystyczne sposobu życia mieszkańców dużych miast prowadzą, jak twierdził już sam Simmel, do powstania specyficznej ich mentalności. Problem ten nie jest nam, badaczom - mieszkańcom dużego miasta, obcy, dlatego postanowiliśmy poznać bliżej i dokładniej postawy, jakie przyjmują mieszkańcy Łodzi w stosunku do naszego miasta. Celem badania było przyjrzenie się bliżej temu, co łodzianie myślą o naszym mieście, co wiedzą na jego temat i jakie zachowania prezentują. Chcieliśmy także zbadać ich standard życia, ich subiektywne postrzeganie własnej sytuacji życiowej i społecznej oraz perspektywy na przyszłość, jakie stwarza im miasto Łódź.

3 W naszym projekcie skupiliśmy się głównie na poznawaniu postaw mieszkańców Łodzi w kontekście zaufania społecznego według P. Sztompki. Socjolog ten wyjaśnił złożoną koncepcję zaufania społecznego, na które składa się współcześnie wiele czynników. Aby kogoś lub coś darzyć zaufaniem trzeba przede wszystkim znać tę osobę, tę instytucję. Odpowiedni poziom znajomości zyskuje się natomiast m.in. poprzez posiadanie odpowiedniej ilości informacji o danym obiekcie, poprzez zgodność jego zachowań, pewną przewidywalność. Zaufaniem nie darzymy jednak tylko konkretnych jednostek. Ufać możemy także pewnym instytucjom, organizacjom. Nasze postawy wobec nich zależą od spoistości ich norm, stabilności oraz ogólnej przejrzystości życia społecznego.

4 Nasze badania odnosiły się w pewnej części właśnie do budowania zaufania społecznego wobec miasta. By poznać poziom ufności wobec łódzkich władz, instytucji, czy po prostu innych ludzi, musieliśmy najpierw zapytać łodzian o ich postawy wobec różnych dziedzin życia Podczas naszego badania przeprowadziliśmy łącznie 140 wywiadów kwestionariuszowych, na grupie łodzian między 20 a 69 rokiem życia. 14 ankieterów miało za zadanie przeprowadzenie wywiadów z 10 osobami różnej płci i w różnym wieku, które urodziły się w Łodzi lub żyją tu od dawna. Próba do badania została dobrana w sposób kwotowy. Dane statystyczne zostały zaczerpnięte z Głównego Urzędu Statystycznego i dotyczyły stanu liczby mieszkańców z dnia r.

5 ZAUFANIE SPOŁECZNE ŁODZIAN WOBEC MIASTA

6 „Jak długo mieszka Pan/i w Łodzi?”
Szczególną uwagę poświęciliśmy zagadnieniom, które dotyczą charakterystyki mieszkańców Łodzi, ich stosunku do swojego miasta, a także więzi łączącej ich z tym miejscem. Ustaliliśmy, iż w badaniach wzięło udział 86 rodowitych Łodzian oraz 54 osoby, które nie urodziły się w Łodzi. Respondentom, którzy nie urodzili się w Łodzi zostało zadane pytanie: „Jak długo mieszka Pan/i w Łodzi?” Na poniższym wykresie widać, iż zdecydowana większość badanych mieszka w Łodzi dłużej niż 10 lat.

7 W badaniu stosunku Łodzian do swojego miasta, istotnym elementem jest poczucie dumy, odczuwane z powodu bycia Łodzianinem. Wśród mieszkańców miasta dominuje poczucie dumy z bycia Łodzianinem, które deklaruje 99 osób, co stanowi 70,7% wszystkich badanych. Natomiast 39 osób, czyli 27,9% nie odczuwa dumy z bycia Łodzianinem. Można zauważyć, że rodowici Łodzianie częściej deklarowali odczuwanie dumy z bycia Łodzianinem, niż osoby, które nie pochodzą z Łodzi. Z 86 rodowitych Łodzian, 66 osób przyznało, iż odczuwa dumę z bycia Łodzianinem, natomiast z 54 nie rodowitych Łodzian, tylko 19 osób uznało, że taką dumę odczuwa.

8 Okazuje się, że osoby odczuwające dumę z bycia Łodzianami wykazują mocne związanie z miastem. 86 osób, czyli 48,5% badanych deklaruje raczej mocne i bardzo mocne związanie z Łodzią. Jedynie 19 osób, czyli 13,6% odczuwa raczej słabe związanie z miastem. Na związanie respondenta z Łodzią wpływa także jego sytuacja zawodowa. Badani, którzy w obecnym miejscu pracy, pracują powyżej 10 lat są bardzo mocno lub raczej mocno związani z miastem (zadeklarowało 27 z 95 osób), Natomiast z osób pracujących w obecnym miejscu pracy, nie więcej niż 5 lat, osoby, czyli wszystkie w tej grupie, opowiedziały się za brakiem związania z Łodzią.

9 Jeśli chodzi o powody najsilniej wiążące rodowitych Łodzian z miastem, to przede wszystkim: urodzenie się w tym mieście i zamieszkiwanie tu rodziny od pokoleń. (Pierwsza przyczyna została wskazana przez 32 osoby, natomiast druga przez 28.) Wśród powodów wiążących z miastem osoby, które się tu nie urodziły, najczęściej wymieniane były: posiadanie pracy w Łodzi lub posiadanie tu przyjaciół. (Pierwsza odpowiedź została wybrana przez 20 osób, natomiast druga przez 14.) Zwrócono także uwagę na to, czy mieszkańców Łodzi denerwuje fakt, iż ktoś niepochlebnie wyraża się o mieście w ich obecności. 72 osoby, czyli ponad połowa ankietowanych uznało, że złości je powyższa sytuacja, natomiast 43 osoby, czyli jedna trzecia badanych nie odczuwa złości z wyżej wymienionego powodu.

10 OPINIE ŁODZIAN W ZAKRESIE INWESTYCJI I ROZWOJU

11 Rozpoczynając nasze rozważania na temat opinii łodzian w zakresie inwestycji i rozwoju, interesującą kwestią były także opinie dotyczące wizerunku miasta. Większość pytanych osób, 70% (98 osób) uważa, że wizerunek miasta w przeciągu ostatnich 10 lat zmienił się na lepsze, zaś tylko 15 osób (10, 7%) uważa przeciwnie Badani zauważają jednak, że rozwój Łodzi w porównaniu do innych polskich miast przebiega mniej dynamicznie

12 Nadzieje związane z rozwojem miasta pokładane są:
We władzach miasta (99,3%) W inwestorach zagranicznych (90,7%) W inwestorach lokalnych (89,3%) Główna przeszkoda w rozwoju miasta: Obecna polityka władz miasta

13 Przebadani respondenci posiadają podstawową wiedzę na temat działań inwestycyjnych, prowadzonych w Łodzi. Na pytanie: Które z podanych inwestycji zostały w Łodzi przeprowadzone lub są w trakcie realizacji? Poprawnej odpowiedzi, czyli: „IKEA” i „Fabryka Della” udzieliło odpowiednio 123 (87, 9%) oraz 116 (82, 9%) spośród ankietowanych.

14 Najwięcej respondentów zauważa w ciągu ostatnich pięciu lat negatywne zmiany w funkcjonowaniu rynku pracy 73 osoby (52,1%), a także w służbie zdrowia -69 osób (49,2%). W opozycji do tych dziedzin stoją usługi, co deklaruje aż 97osób (69,2%), kulturalne życie miasta -90 osób (64,3%), oraz możliwości wypoczynku i rekreacji -77osób (55%).

15 WNIOSKI

16 Jako mieszkańcy Łodzi czujemy się dumni z bycia łodzianami.
Większość z nas jest bardzo mocno związana z miastem a niepochlebne o nim opinie złoszczą nas. Zwracamy uwagę na potrzebę poprawy stanu technicznego środków komunikacji miejskiej, oraz zwiększenia częstotliwości jazdy komunikacji miejskiej, potrzebę remontu dróg i, w związku z tym, usprawnienia ruchu ulicznego. Komfort jazdy środkami komunikacji miejskiej oceniamy na poziomie średnim. Mieszkańcy Łodzi nie czują się w swoim mieście bezpieczni .

17 Za przyczynę przestępczości uznajemy rosnący poziom bezrobocia.
Największym zainteresowaniem cieszą się: chodzenie do kina, pubów bądź restauracji, na koncerty lub wyjazdy poza miasto. Większość z nas chciałaby w większym niż obecnie zakresie korzystać z różnorodnych form spędzania czasu wolnego. Uniemożliwiają nam to najczęściej: brak czasu, brak środków, brak towarzystwa czy brak informacji o takich możliwościach. Rozwój Łodzi przebiega mniej dynamicznie, niż rozwój innych polskich miast. Władze miasta mają największy wpływ na jego rozwój i to właśnie one są w największym stopniu za niego odpowiedzialne. Jednakże działania władz nie są przez mieszkańców oceniane pozytywnie.

18 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ !


Pobierz ppt "ŁÓDŹ – MOJE MIASTO."

Podobne prezentacje


Reklamy Google