Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Standardowy Eurobarometr 70 / jesień 2008 – TNS Opinion & Social Eurobarometr 70 / JESIEŃ 2008 / GŁÓWNE WYNIKI: POLSKA EUROBAROMETR 70 OPINIA PUBLICZNA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Standardowy Eurobarometr 70 / jesień 2008 – TNS Opinion & Social Eurobarometr 70 / JESIEŃ 2008 / GŁÓWNE WYNIKI: POLSKA EUROBAROMETR 70 OPINIA PUBLICZNA."— Zapis prezentacji:

1 Standardowy Eurobarometr 70 / jesień 2008 – TNS Opinion & Social Eurobarometr 70 / JESIEŃ 2008 / GŁÓWNE WYNIKI: POLSKA EUROBAROMETR 70 OPINIA PUBLICZNA W UNII EUROPEJSKIEJ jesień 2008 RAPORT KRAJOWY NAJWAŻNIEJSZE WYNIKI POLSKA Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce Standardowy Eurobarometr

2 Standardowy Eurobarometr 70 / jesień 2008 – TNS Opinion & Social Eurobarometr 70 / JESIEŃ 2008 / GŁÓWNE WYNIKI: POLSKA PLAN PREZENTACJI INFORMACJE O BADANIU ZADOWOLENIE Z SYTUACJI ŻYCIOWEJ I OCZEKIWANIA NA PRZYSZŁOŚĆ PORÓWNANIE SYTUACJI GOSPODARCZEJ W POLSCE I UNII EUROPEJSKIEJ OCENA KIERUNKU BIEGU SPRAW W POLSCE I UNII EUROPEJSKIEJ PROBLEMY NAJWAŻNIEJSZE DLA POLSKI POPARCIE DLA CZŁONKOSTWA POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ KORZYŚCI Z CZŁONKOSTWA ZAUFANIE DO UNII EUROPEJSKIEJ ZAUFANIE DO INSTYTUCJI EUROPEJSKICH POCZUCIE WPŁYWU NA SPRAWY POLSKI I UNII EUROPEJSKIEJ WPŁYW POLSKI NA SPRAWY UE I UWZGLĘDNIANIE W UE INTERESÓW POLSKI POPARCIE DLA WSPÓLNEJ POLITYKI UE W WYBRANYCH OBSZARACH OCZEKIWANIA WOBEC INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ Standardowy Eurobarometr

3 Standardowy Eurobarometr 70 / jesień 2008 – TNS Opinion & Social Eurobarometr 70 / JESIEŃ 2008 / GŁÓWNE WYNIKI: POLSKA INFORMACJE O BADANIU Eurobarometr Standard jest badaniem realizowanym dwa razy w roku na zlecenie Dyrekcji Generalnej ds. Komunikacji Społecznej Komisji Europejskiej we wszystkich krajach UE, a także w Turcji, Chorwacji, Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii i na terytorium Cypru Północnego. W Polsce badanie Eurobarometr 70 zrealizowane zostało pomiędzy 11 a 31 października 2008 roku przez TNS OBOP. Badanie przeprowadzono na losowej, reprezentatywnej próbie 1000 mieszkańców Polski w wieku 15 lub więcej lat, metodą wywiadu bezpośredniego w domu respondenta. Standardowy Eurobarometr

4 Standardowy Eurobarometr 70 / jesień 2008 – TNS Opinion & Social Eurobarometr 70 / JESIEŃ 2008 / GŁÓWNE WYNIKI: POLSKA ZADOWOLENIE Z SYTUACJI ŻYCIOWEJ I OCZEKIWANIA NA PRZYSZŁOŚĆ Większość Polaków (76%) jest zadowolona z życia jakie prowadzi. Osób zadowolonych ze swojego życia jest w Polsce średnio tyle samo, co przeciętnie we wszystkich państwach Unii Europejskiej (76%). Spada odsetek Polaków patrzących w przyszłość z optymizmem (26%), a co piąty respondent (19%) obawia się, że najbliższy rok będzie gorszy. Standardowy Eurobarometr

5 Standardowy Eurobarometr 70 / jesień 2008 – TNS Opinion & Social Eurobarometr 70 / JESIEŃ 2008 / GŁÓWNE WYNIKI: POLSKA Standardowy Eurobarometr - Większość Polaków (76%) jest zadowolona z życia, jakie prowadzi

6 Standardowy Eurobarometr 70 / jesień 2008 – TNS Opinion & Social Eurobarometr 70 / JESIEŃ 2008 / GŁÓWNE WYNIKI: POLSKA PORÓWNANIE SYTUACJI GOSPODARCZEJ W POLSCE I UNII EUROPEJSKIEJ Polacy w większości pozytywnie oceniają sytuację gospodarczą w Unii Europejskiej (56%), przeciwnego zdania jest 30% naszego społeczeństwa. Jednocześnie większość mieszkańców Polski (55%) negatywnie ocenia sytuację gospodarczą w naszym kraju, a pozytywnie wypowiada się na ten temat 39% badanych. Na tle średnich wyników dla UE27 Polacy w ocenach sytuacji gospodarczej okazują się optymistami. Podczas gdy 58% Europejczyków uważa, że gospodarka w UE jest w złej kondycji, w Polsce dominują oceny pozytywne. Również nasza gospodarka uzyskała więcej pozytywnych notowań od mieszkańców Polski niż gospodarki poszczególnych krajów na poziomie całej Unii (29%). Standardowy Eurobarometr

7 Standardowy Eurobarometr 70 / jesień 2008 – TNS Opinion & Social Eurobarometr 70 / JESIEŃ 2008 / GŁÓWNE WYNIKI: POLSKA OCENA KIERUNKU BIEGU SPRAW W POLSCE I UNII EUROPEJSKIEJ 41% Polaków twierdzi, że sprawy w naszym kraju idą w dobrym kierunku. Przeciwnego zdania jest 37% respondentów. Polacy lepiej oceniają kierunek biegu spraw w UE (53% ocen pozytywnych) niż w Polsce. Na tle innych krajów UE jesteśmy jednym z najbardziej optymistycznych narodów – zarówno jeżeli chodzi o ocenę kierunku biegu spraw w UE jak i w Polsce. Jednocześnie w jednym jak i drugim przypadku odsetek optymistów spadł w porównaniu z poprzednim pomiarem (wiosna 2008). Standardowy Eurobarometr

8 Standardowy Eurobarometr 70 / jesień 2008 – TNS Opinion & Social Eurobarometr 70 / JESIEŃ 2008 / GŁÓWNE WYNIKI: POLSKA OCENA KIERUNKU BIEGU SPRAW W POLSCE – Obecna ocena kierunku biegu spraw w Polsce jest taka sama jak wiosną 2006 r. Udział Polaków twierdzących, że sprawy w naszym kraju idą w dobrym kierunku i odsetek osób przekonanych o złym kierunku kształtują się na tym samym poziomie. Standardowy Eurobarometr

9 Standardowy Eurobarometr 70 / jesień 2008 – TNS Opinion & Social Eurobarometr 70 / JESIEŃ 2008 / GŁÓWNE WYNIKI: POLSKA PROBLEMY NAJWAŻNIEJSZE DLA POLSKI 43% Polaków sądzi, że poprawa opieki zdrowotnej to jeden z dwóch najważniejszych problemów przed którymi stoi nasz kraj. Na drugim, co do częstości wskazań miejscu respondenci wymieniają wzrost cen/inflację (36%). Od ostatniej fali badania znacznie wzrósł udział badanych dostrzegających problem związany z sytuacją gospodarczą kraju (z 15% wiosną 2008 r. do 24% na jesieni 2008 r.), a jednocześnie nieznacznie spadło w opinii publicznej znaczenie problemów służby zdrowia, bezrobocia oraz przestępczości - o 6 punktów proc. w przypadku każdej kategorii. Najczęściej wymienianymi przez ogół Europejczyków problemami dotykającymi obecnie ich kraje są sytuacja gospodarcza oraz inflacja (po 37%). Standardowy Eurobarometr

10 Standardowy Eurobarometr 70 / jesień 2008 – TNS Opinion & Social Eurobarometr 70 / JESIEŃ 2008 / GŁÓWNE WYNIKI: POLSKA PROBLEMY NAJWAŻNIEJSZE DLA POLSKI Największym problemem, przed którym stoi Polska jest – zdaniem społeczeństwa - służba zdrowia Standardowy Eurobarometr

11 Standardowy Eurobarometr 70 / jesień 2008 – TNS Opinion & Social Eurobarometr 70 / JESIEŃ 2008 / GŁÓWNE WYNIKI: POLSKA POPARCIE DLA CZŁONKOSTWA POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ Dwie trzecie Polaków (65%) uważa, że członkostwo Polski w UE jest czymś dobrym. Przeciwnego zdania jest 7% badanych. Wyniki uzyskane jesienią 2008 nie różnią się od rezultatów z wiosny tego roku. W porównaniu ze średnią z 27 krajów europejskich (53%) więcej jest w Polsce zwolenników członkostwa naszego kraju w Unii Europejskiej. Standardowy Eurobarometr

12 Standardowy Eurobarometr 70 / jesień 2008 – TNS Opinion & Social Eurobarometr 70 / JESIEŃ 2008 / GŁÓWNE WYNIKI: POLSKA POPARCIE DLA CZŁONKOSTWA POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ - Członkostwo w Unii Europejskiej cieszy się stabilnym poparciem większości Polaków. Standardowy Eurobarometr

13 Standardowy Eurobarometr 70 / jesień 2008 – TNS Opinion & Social Eurobarometr 70 / JESIEŃ 2008 / GŁÓWNE WYNIKI: POLSKA KORZYŚCI Z CZŁONKOSTWA 73% Polaków uważa, że nasz kraj skorzystał na członkostwie w UE. 15% respondentów wyraża odmienną opinię. Odsetek respondentów przekonanych, że Polska skorzystała na obecności w UE obniżył się o 10 pkt. proc. w porównaniu z sytuacją sprzed roku. Polacy znacznie częściej od średniej europejskiej (56%) uważają, że ich kraj skorzystał na członkostwie w UE. Dzięki przynależności do UE trzy piąte Polaków (61%) czuje, że jesteśmy bardziej stabilni gospodarczo. Standardowy Eurobarometr

14 Standardowy Eurobarometr 70 / jesień 2008 – TNS Opinion & Social Eurobarometr 70 / JESIEŃ 2008 / GŁÓWNE WYNIKI: POLSKA KORZYŚCI Z CZŁONKOSTWA - Udział osób, których zdaniem nasz kraj skorzystał na członkostwie w UE kilkakrotnie przewyższa odsetek badanych będących przeciwnego zdania. Standardowy Eurobarometr

15 Standardowy Eurobarometr 70 / jesień 2008 – TNS Opinion & Social Eurobarometr 70 / JESIEŃ 2008 / GŁÓWNE WYNIKI: POLSKA ZAUFANIE DO UNII EUROPEJSKIEJ Unii Europejskiej ufa 55% polskich respondentów, a nie ufa jej 28%. Zaufanie do UE spada od wiosny 2007 r., kiedy osiągnęło szczytowy poziom 68%. W stosunku do ostatniego pomiaru jest niższe o 4 punkty proc. Wzrósł natomiast - o 5 punktów proc. - udział badanych, którzy nie ufają UE. Zaufanie Polski do Unii Europejskiej jest wyższe (o 8 punktów proc.) niż średnia unijna (47%). Standardowy Eurobarometr

16 Standardowy Eurobarometr 70 / jesień 2008 – TNS Opinion & Social Eurobarometr 70 / JESIEŃ 2008 / GŁÓWNE WYNIKI: POLSKA ZAUFANIE DO UNII EUROPEJSKIEJ - Chociaż zaufanie do Unii Europejskiej spada, wciąż ponad połowa Polaków (55%) deklaruje zaufanie. Standardowy Eurobarometr

17 Standardowy Eurobarometr 70 / jesień 2008 – TNS Opinion & Social Eurobarometr 70 / JESIEŃ 2008 / GŁÓWNE WYNIKI: POLSKA ZAUFANIE DO INSTYTUCJI EUROPEJSKICH Parlamentowi Europejskiemu ufa 52% Polaków, Komisji Europejskiej 47%, Radzie UE 43%, a Europejskiemu Bankowi Centralnemu 40%. Zaufanie do Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej i Rady UE plasuje się na podobnym poziomie co średnia europejska (odpowiednio 51%, 47% i 42%). Istotnie niższym (o 8 punktów proc.) zaufaniem niż ogół Europejczyków (48%) Polacy darzą Europejski Bank Centralny. Standardowy Eurobarometr

18 Standardowy Eurobarometr 70 / jesień 2008 – TNS Opinion & Social Eurobarometr 70 / JESIEŃ 2008 / GŁÓWNE WYNIKI: POLSKA ZAUFANIE DO INSTYTUCJI EUROPEJSKICH - Poziom zaufania do instytucji europejskich uległ niewielkiemu obniżeniu Standardowy Eurobarometr

19 Standardowy Eurobarometr 70 / jesień 2008 – TNS Opinion & Social Eurobarometr 70 / JESIEŃ 2008 / GŁÓWNE WYNIKI: POLSKA Standardowy Eurobarometr POCZUCIE WPŁYWU NA SPRAWY POLSKI I UE 54% Polaków jest przekonanych, że ich głos nie liczy się w UE. 33% jest przeciwnego zdania. Odsetek Polaków, którzy wierzą, że ich głos liczy się w UE nie odbiega od średniej europejskiej (30%). Mieszkańcy Polski istotnie rzadziej niż ogół Europejczyków wyrażają jednak pogląd przeciwny (54% w Polsce w stosunku do 61% w UE). Poczucie wpływu na sprawy Polski ma 44% badanych, a nie ma go 49%.

20 Standardowy Eurobarometr 70 / jesień 2008 – TNS Opinion & Social Eurobarometr 70 / JESIEŃ 2008 / GŁÓWNE WYNIKI: POLSKA Standardowy Eurobarometr WPŁYW POLSKI NA SPRAWY UE I UWZGLĘDNIANIE W UE INTERESÓW POLSKI Odsetek osób przekonanych o wpływie Polski na sprawy UE jest dwukrotnie wyższy (62%) niż udział badanych sądzących, że głos naszego kraju nie liczy się w UE (29%). Jedna trzecia Polaków (35%) uważa, że interesy Polski są w UE dobrze uwzględniane. Przeciwnego zdania jest dwóch na pięciu (43%) Polaków. Polacy znacznie rzadziej niż ogół Europejczyków (43%) są przekonani o dobrym uwzględnianiu interesów naszego kraju przez UE. Dwie trzecie (65%) Polaków uważa, że Unia Europejska narzuca Polsce swoje zdanie. Przeciwną opinię wyraża jedna piąta badanych (19%).

21 Standardowy Eurobarometr 70 / jesień 2008 – TNS Opinion & Social Eurobarometr 70 / JESIEŃ 2008 / GŁÓWNE WYNIKI: POLSKA Standardowy Eurobarometr POPARCIE DLA WSPÓLNEJ POLITYKI UE W WYBRANYCH OBSZARACH Europejską Unię Monetarną wraz ze wspólną walutą popiera 44% Polaków. Tyle samo (43%) jest jej przeciwnych. Trzy czwarte Polaków (77%) popiera wspólną politykę zagraniczną państw członkowskich UE. Wspólna polityka obronna i bezpieczeństwa UE jest popierana przez 81% Polaków. 69% polskiego społeczeństwa opowiada się za dalszym rozszerzaniem UE. Wraz ze Słowenią (70%) Polska jest w UE liderem pod względem poziomu poparcia dla tej idei.

22 Standardowy Eurobarometr 70 / jesień 2008 – TNS Opinion & Social Eurobarometr 70 / JESIEŃ 2008 / GŁÓWNE WYNIKI: POLSKA Standardowy Eurobarometr OCZEKIWANIA WOBEC INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ Wśród kwestii, na które instytucje europejskie powinny położyć nacisk w najbliższych latach Polacy najczęściej wymieniają energetykę (31%) i sprawy społeczne (30%). W dalszej kolejności stawiają: solidarność z biedniejszymi regionami (28%), walkę z przestępczością (24%) oraz rynek wewnętrzny (20%). Ogół Europejczyków najczęściej wskazuje, że UE powinna się zająć energetyką (30%), walką z przestępczością i sprawami imigracji (po 29%),a na trzecim miejscu sprawami społecznymi i tymi dotyczącymi środowiska naturalnego (po 27%).

23 Standardowy Eurobarometr 70 / jesień 2008 – TNS Opinion & Social Eurobarometr 70 / JESIEŃ 2008 / GŁÓWNE WYNIKI: POLSKA OCZEKIWANIA WOBEC INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ Standardowy Eurobarometr


Pobierz ppt "Standardowy Eurobarometr 70 / jesień 2008 – TNS Opinion & Social Eurobarometr 70 / JESIEŃ 2008 / GŁÓWNE WYNIKI: POLSKA EUROBAROMETR 70 OPINIA PUBLICZNA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google