Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Uniwersytet Szczeciński

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Uniwersytet Szczeciński"— Zapis prezentacji:

1 Uniwersytet Szczeciński
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług „Rozwój transportu w województwie zachodniopomorskim do 2015r” Józef Perenc Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług US

2 Józef Perenc Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług US
W układzie międzynarodowym region zachodniopomorski ma ważne tranzytowe znaczenie. Krzyżują się tu połączenia międzynarodowe w układzie: północ - południe, ze Skandynawii do Europy Południowej i Południowo - Wschodniej wschód - zachód, z Europy Zachodniej do państw nadbałtyckich, Rosji, Białorusi i Ukrainy oraz dalej do Azji Józef Perenc Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług US

3 Główne drogi kołowe województwa to:
E – 65 (3) – międzynarodowa, Świnoujście – Szczecin, Gorzów Wlkp. i dalej do granicy Polski z Czechami, E – 28 (6) – międzynarodowa, od granicy Polski – Szczecin – Koszalin – Gdańsk, nr 10 – krajowa, Szczecin – Stargard Szcz. – Piła – Bydgoszcz – Warszawa, nr 11 – krajowa, Kołobrzeg – Koszalin – Piła – Poznań. Józef Perenc Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług US

4 Główne linie kolejowe regionu zachodniopomorskiego to:
zaliczana do układu AGC E-59 obejmująca dwa odcinki: Świnoujście – Szczecin Dąbie, Szczecin – Poznań – Wrocław, zaliczana do układu AGTC C-E-59 obejmująca dwa odcinki: Świnoujście – Szczecin (pokrywa się z układem AGC), Szczecin – Kostrzyn – Zielona Góra – Wrocław, Stargard Szczeciński – Koszalin – Gdańsk Józef Perenc Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług US

5 Józef Perenc Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług US
W zachodniej części regionu zlokalizowana jest droga wodna Odry wraz z węzłami: szczecińskim, obejmującym Odrę Zachodnią, Regalicę, Parnicę, Międzyodrze oraz jezioro Dąbie i posiadającym połączenia z Berlinem. świnoujskim, obejmującym tor wodny na Zatoce Pomorskiej, rzekę Świnę, Kanał Piastowski, Kanał Mileński, Kanał Zbiorczy. Józef Perenc Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług US

6 Korytarz Transportowy Doliny Odry
Droga krajowa nr 3 (E-65) + Linia kolejowa AGC E-59 + Odrzańska Droga Wodna = Korytarz Transportowy Doliny Odry Józef Perenc Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług US

7 Porty morskie województwa:
Świnoujście, Szczecin, Kołobrzeg, Police. Józef Perenc Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług US

8 Porty lotnicze województwa:
Głównym portem lotniczym województwa jest lotnisko w Goleniowie. Ponadto lotniska mniejsze zlokalizowane są w Zegrzu Pomorskim, Szczecin-Dąbiu. Odrębną grupę stanowią byłe lotniska wojskowe w Chojnie, Kluczewie, Bagiczu i Bornem Sulinowie. Józef Perenc Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług US

9 Józef Perenc Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług US
Obciążenie ruchem i przewozami sieci transportowej województwa jest zróżnicowane. Transport drogowy W transporcie drogowym w ostatnich latach najwyższe obciążenia odnotowano na odcinkach Goleniów-Szczecin (10950 poj/dobę), Szczecin-Stargard Szczeciński (10168 poj/dobę), Szczecin-Lubieszyn (7735 poj/dobę), Szczecin-Gorzów Wielkopolski (7552), Świnoujście-Goleniów (6250 poj/dobę), Szczecin-Koszalin (5926 poj/dobę). W strukturze tego ruchu uczestniczyło około 15% samochodów ciężarowych. Józef Perenc Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług US

10 Józef Perenc Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług US
Obciążenie dróg w województwie zachodniopomorskim w znacznej mierze pochodzi z zewnątrz. Stanowią je pojazdy samochodowe z ruchu granicznego, który od 1990 do 2003r roku wzrósł około 20-krotnie. Dodatkowo w sezonie turystycznym na drogi województwa wjeżdża około mln pojazdów kierujących się do miejscowości wypoczynkowych na wybrzeżu Bałtyku oraz na Pojezierzu Pomorskim. Józef Perenc Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług US

11 Józef Perenc Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług US
Transport kolejowy Przewozy kolejowe wykazywały w ostatnim dziesięcioleciu tendencję spadkową. W ostatnich latach na terenie województwa zachodniopomorskiego koleją przewożono 12,3 mln osób. Przewozy towarowe koleją na terenie województwa zachodniopomorskiego kształtowały się w 2003r r. na poziomie 4,9 mln ton z nadania własnego oraz 14,3 mln ton z przybycia. . Józef Perenc Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług US

12 Józef Perenc Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług US
Porty W portach morskich województwa odnotowano w 2003r przeładunki wynosiły 19,24 mln ton, z czego: 14,31 mln ton przypadało na port w Szczecinie i Świnoujściu, 7,99 mln ton na port w Świnoujściu. Na 2004r ZMPSziŚ zamierza przeładować 14,98 mln ton Józef Perenc Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług US

13 Józef Perenc Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług US
Transport morski Armatorzy morscy posiadający siedziby na terenie województwa zachodniopomorskiego przewozili w ostatnich latach masę towarową na poziomie mln ton, (głównie w żegludze nieregularnej 19,5 mln ton). Dominowały jednak przewozy wykonywane pomiędzy portami obcymi mln ton. Jest szansa na ładunki pochodzące z „autostrad na morzu” Józef Perenc Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług US

14 Józef Perenc Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług US
Żegluga śródlądowa Na terenie województwa zachodniopomorskiego koncentruje się ok. 70% i ogółu przewozów ładunków żeglugą śródlądową w Polsce tj. ponad 6 mln ton ładunków. Jeżeli wzrośnie zainteresowanie tą gałęzią – to popyt może wzrosnąć do mln ton. Józef Perenc Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług US

15 Józef Perenc Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług US
Przewozy kombinowane W świetle danych o przewozach ogółem w poszczególnych gałęziach transportu dane dotyczące przewozów kombinowanych wskazują na ich marginalne znaczenie, gdyż ich wielkość w 2003 r. oszacowano jedynie na 18 tys. ton. Szacunek tych przewozów do 2015 wykazuje szansę ponad 20 – krotnego wzrostu tych przewozów. Józef Perenc Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług US

16 Józef Perenc Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług US
Aktywność transportowa gospodarki i społeczeństwa wywołuje - obok korzyści - również skutki negatywne Transport, obok przemysłu i energetyki, został uznany za głównego sprawcę degradacji środowiska naturalnego, zwłaszcza w zakresie takich podstawowych skutków zewnętrznych transportu jak: skażenia powietrza, emisja hałasu i zagrożenia dla życia człowieka poprzez wypadki i zatłoczenie na trasach komunikacyjnych, zajętość terenu itp.. Józef Perenc Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług US

17 Józef Perenc Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług US
Szacunek kosztów zewnętrznych transportu drogowego i kolejowego w układzie województwa zachodniopomorskiego Józef Perenc Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług US

18 Józef Perenc Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług US
Które gałęzie rozwijać? W kształtowaniu i rozwoju systemu transportowego i infrastruktury transportowej w województwie należy promować przyjazne dla środowiska i życia człowieka gałęzie i technologie transportu, w tym przede wszystkim: kolej, transport kombinowany/intermodalny w lądowych i morsko-lądowych łańcuchach transportowych oraz transport wodny śródlądowy. Józef Perenc Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług US

19 Józef Perenc Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług US
Cel nadrzędny Stworzenie zrównoważonego, dostępnego i zintegrowanego sytemu transportowego stanowiącego podstawowy czynnik rozwoju gospodarczego i społecznego województwa zachodniopomorskiego Józef Perenc Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług US

20 Józef Perenc Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług US
Cele strategiczne Cele podstawowe, to: 1. Poprawa dostępności komunikacyjnej dla społeczności i gospodarki województwa zachodniopomorskiego. 2. Modernizacja infrastruktury i sytemu transportowego zgodnie z wymogami i standardami Unii Europejskiej. 3. Integracja sieci transportowej województwa z krajową i międzynarodową siecią transportową. Józef Perenc Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług US

21 Józef Perenc Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług US
Cele szczegółowe 1. Włączenie korytarza transportowego Doliny Odry do sieci Europejskich korytarzy transportowych , 2. Opracowanie i realizacja kompleksowego programu modernizacji i rozwoju infrastruktury transportowej, 3. Utworzenie logistycznego centrum towarowego w województwie, 4. Promowanie – poprzez środki organizacyjne i ekonomiczno-finansowe – rozwoju komunikacji publicznej w obsłudze ruchu pasażerskiego, 5. Zintegrowanie żeglugi morskiej i portów morskich z transportem lądowym w ramach intermodalnych łańcuchów transportowych, 6. Integracja systemu transportowego województwa z systemami transportowymi krajów regionu Morza Bałtyckiego, 7. Opracowanie strategicznego programu badań dla potrzeb rozwoju transportu w województwie. Józef Perenc Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług US

22 Józef Perenc Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług US
WIZJA 2015 Wysoka jakość infrastruktury transportowej regionu może przyciągnąć kapitał i nowe inwestycje – powstają wtedy nowe miejsca pracy, a transport jest jednym z najważniejszych czynników rozwoju gospodarczego województwa zachodniopomorskiego. Józef Perenc Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług US

23 Józef Perenc Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług US
WIZJA 2015 Poprawa parametrów jakościowych infrastruktury transportowej staje się na tyle istotna, że może występować zjawisko przyciągania ładunków i pasażerów do gałęzi transportu bardziej przyjaznych środowisku naturalnemu tzn. do transportu kolejowego a także w przewozach ładunków do żeglugi śródlądowej( do drogi wodnej Odry). Józef Perenc Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług US

24 Józef Perenc Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług US
WIZJA 2015 W przewozach ładunków bardziej proekologicznym przesunięciom międzygałęziowym sprzyja rozwój transportu kombinowanego/intermodalnego i projekt Centrum Logistycznego oraz budowa bazy przeładunku kontenerów i drobnicy na Ostrowie Grabowskim Józef Perenc Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług US

25 Józef Perenc Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług US
WIZJA 2015 Integracji społeczeństwa Pomorza Zachodniego służy dobrze rozwinięty, łączący wszystkie ważniejsze miasta, zmodernizowany kolejowy i autobusowy transport regionalny. Władze regionu ze względów społecznych wspierają finansowo ten rodzaj transportu na zasadzie zamawiania usług u operatorów przewozów (np.poprzez zakup autobusów szynowych). Józef Perenc Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług US

26 Józef Perenc Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług US
WIZJA 2015 Zespół Morskich Portów Szczecin – Świnoujście stanowi nowoczesny kompleks transportowy gwarantujący wysoką jakość obsługi statków a tym samym przyciągający ładunki do naszego regionu. Tor wodny Zatoka Pomorska – Szczecin jest zmodernizowany i pogłębiony do odpowiednich parametrów a infrastruktura transportowa przedpola portowego i samego portu jest w pełni dostosowana do zwiększonego ruchu. Józef Perenc Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług US

27 Józef Perenc Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług US
WIZJA 2015 Transport kolejowy odgrywa coraz większą rolę nie tylko w obsłudze portów morskich lecz również w obsłudze całego regionu. Sieć pociągów IC i Ex zapewnia szybkie połączenia ze stolicą i innymi aglomeracjami Polski. Stacja Szczecin Główny wraz ze stacją postojową Zaleskie Łęgi pozwalają na utrzymanie szybkich połączeń z Berlinem, dzięki czemu społeczeństwo Pomorza Zachodniego uzyskuje dostęp do wielkiego międzynarodowego lotniska a także do sieci pociągów dużych prędkości( EC w Szczecinie!) Józef Perenc Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług US

28 Józef Perenc Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług US
Szacunek potrzebnych środków finansowych na docelowy program rozwoju transportu w woj. Zachodniopomorskim do 2015r. Przeznaczenie Wariant 1(min) Wariant 2(oczek.) Transp.drogowy , ,00 Transp.kolejowy , ,00 Porty , ,00 Żegl.śródladowa , ,40 Transp.lotniczy , ,50 Kom.miejska , ,00 Transp.kombinowany , ,50 Centr..Logist.+ Ostr.Grab 330, ,00 Razem ,0 mln zł ,9 mln zł Józef Perenc Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług US


Pobierz ppt "Uniwersytet Szczeciński"

Podobne prezentacje


Reklamy Google