Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Józef Perenc Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług US 1 Uniwersytet Szczeciński Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Rozwój transportu w województwie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Józef Perenc Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług US 1 Uniwersytet Szczeciński Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Rozwój transportu w województwie."— Zapis prezentacji:

1 Józef Perenc Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług US 1 Uniwersytet Szczeciński Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Rozwój transportu w województwie zachodniopomorskim do 2015r Rozwój transportu w województwie zachodniopomorskim do 2015r

2 Józef Perenc Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług US 2 W układzie międzynarodowym region zachodniopomorski ma ważne tranzytowe znaczenie. północpółnoc - południe, ze Skandynawii do Europy Południowej i Południowo - Wschodniej wschódwschód - zachód, z Europy Zachodniej do państw nadbałtyckich, Rosji, Białorusi i Ukrainy oraz dalej do Azji Krzyżują się tu połączenia międzynarodowe w układzie:

3 Józef Perenc Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług US 3 Główne drogi kołowe województwa to: E – 65 (3) – międzynarodowa, Świnoujście – Szczecin, Gorzów Wlkp. i dalej do granicy Polski z Czechami, E – 28 (6) – międzynarodowa, od granicy Polski – Szczecin – Koszalin – Gdańsk, nr 10 – krajowa, Szczecin – Stargard Szcz. – Piła – Bydgoszcz – Warszawa, nr 11 – krajowa, Kołobrzeg – Koszalin – Piła – Poznań.

4 Józef Perenc Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług US 4 Główne linie kolejowe regionu zachodniopomorskiego to: zaliczana do układu AGC E-59 obejmująca dwa odcinki: zaliczana do układu AGC E-59 obejmująca dwa odcinki: -Świnoujście – Szczecin Dąbie, -Szczecin – Poznań – Wrocław, zaliczana do układu AGTC C-E-59 obejmująca dwa odcinki: zaliczana do układu AGTC C-E-59 obejmująca dwa odcinki: -Świnoujście – Szczecin (pokrywa się z układem AGC), -Szczecin – Kostrzyn – Zielona Góra – Wrocław, Stargard Szczeciński – Koszalin – Gdańsk Stargard Szczeciński – Koszalin – Gdańsk

5 Józef Perenc Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług US 5 W zachodniej części regionu zlokalizowana jest droga wodna Odry wraz z węzłami: szczecińskim, obejmującym Odrę Zachodnią, Regalicę, Parnicę, Międzyodrze oraz jezioro Dąbie i posiadającym połączenia z Berlinem. szczecińskim, obejmującym Odrę Zachodnią, Regalicę, Parnicę, Międzyodrze oraz jezioro Dąbie i posiadającym połączenia z Berlinem. świnoujskim, obejmującym tor wodny na Zatoce Pomorskiej, rzekę Świnę, Kanał Piastowski, Kanał Mileński, Kanał Zbiorczy. świnoujskim, obejmującym tor wodny na Zatoce Pomorskiej, rzekę Świnę, Kanał Piastowski, Kanał Mileński, Kanał Zbiorczy.

6 Józef Perenc Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług US 6 Droga krajowa nr 3 (E-65) + Linia kolejowa AGC E-59 + Odrzańska Droga Wodna = Korytarz Transportowy Doliny Odry

7 Józef Perenc Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług US 7 Porty morskie województwa: Świnoujście, Świnoujście, Szczecin, Szczecin, Kołobrzeg, Kołobrzeg, Police.Police.

8 Józef Perenc Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług US 8 Głównym portem lotniczym województwa jest lotnisko w Goleniowie. Ponadto lotniska mniejsze zlokalizowane są w Zegrzu Pomorskim, Szczecin-Dąbiu. Odrębną grupę stanowią byłe lotniska wojskowe w Chojnie, Kluczewie, Bagiczu i Bornem Sulinowie. Porty lotnicze województwa:

9 Józef Perenc Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług US 9 Obciążenie ruchem i przewozami sieci transportowej województwa jest zróżnicowane. W transporcie drogowym w ostatnich latach najwyższe obciążenia odnotowano na odcinkach Goleniów-Szczecin (10950 poj/dobę), Szczecin-Stargard Szczeciński (10168 poj/dobę), Szczecin- Lubieszyn (7735 poj/dobę), Szczecin-Gorzów Wielkopolski (7552), Świnoujście-Goleniów (6250 poj/dobę), Szczecin- Koszalin (5926 poj/dobę). W strukturze tego ruchu uczestniczyło około 15% samochodów ciężarowych. Transport drogowy

10 Józef Perenc Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług US 10 Obciążenie dróg w województwie zachodniopomorskim w znacznej mierze pochodzi z zewnątrz. Stanowią je pojazdy samochodowe z ruchu granicznego, który od 1990 do 2003r roku wzrósł około 20-krotnie. Dodatkowo w sezonie turystycznym na drogi województwa wjeżdża około mln pojazdów kierujących się do miejscowości wypoczynkowych na wybrzeżu Bałtyku oraz na Pojezierzu Pomorskim. Dodatkowo w sezonie turystycznym na drogi województwa wjeżdża około mln pojazdów kierujących się do miejscowości wypoczynkowych na wybrzeżu Bałtyku oraz na Pojezierzu Pomorskim.

11 Józef Perenc Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług US 11 Transport kolejowy Przewozy kolejowe wykazywały w ostatnim dziesięcioleciu tendencję spadkową. W ostatnich latach na terenie województwa zachodniopomorskiego koleją przewożono 12,3 mln osób. Przewozy towarowe koleją na terenie województwa zachodniopomorskiego kształtowały się w 2003r r. na poziomie 4,9 mln ton z nadania własnego oraz 14,3 mln ton z przybycia..

12 Józef Perenc Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług US 12 Porty W portach morskich województwa odnotowano w 2003r przeładunki wynosiły 19,24 mln ton, z czego: 14,31 mln ton przypadało na port w Szczecinie i Świnoujściu, 14,31 mln ton przypadało na port w Szczecinie i Świnoujściu, 7,99 mln ton na port w Świnoujściu.7,99 mln ton na port w Świnoujściu. Na 2004r ZMPSziŚ zamierza przeładować 14,98 mln tonNa 2004r ZMPSziŚ zamierza przeładować 14,98 mln ton

13 Józef Perenc Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług US 13 Transport morski Armatorzy morscy posiadający siedziby na terenie województwa zachodniopomorskiego przewozili w ostatnich latach masę towarową na poziomie mln ton, (głównie w żegludze nieregularnej 19,5 mln ton). Dominowały jednak przewozy wykonywane pomiędzy portami obcymi mln ton. Jest szansa na ładunki pochodzące zautostrad na morzu Dominowały jednak przewozy wykonywane pomiędzy portami obcymi mln ton. Jest szansa na ładunki pochodzące zautostrad na morzu

14 Józef Perenc Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług US 14 Żegluga śródlądowa Na terenie województwa zachodniopomorskiego koncentruje się ok. 70% i ogółu przewozów ładunków żeglugą śródlądową w Polsce tj. ponad 6 mln ton ładunków. Jeżeli wzrośnie zainteresowanie tą gałęzią – to popyt może wzrosnąć do mln ton.

15 Józef Perenc Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług US 15 Przewozy kombinowane W świetle danych o przewozach ogółem w poszczególnych gałęziach transportu dane dotyczące przewozów kombinowanych wskazują na ich marginalne znaczenie, gdyż ich wielkość w 2003 r. oszacowano jedynie na 18 tys. ton. Szacunek tych przewozów do 2015 wykazuje szansę ponad 20 – krotnego wzrostu tych przewozów.

16 Józef Perenc Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług US 16 Aktywność transportowa gospodarki i społeczeństwa wywołuje - obok korzyści - również skutki negatywne Transport, obok przemysłu i energetyki, został uznany za głównego sprawcę degradacji środowiska naturalnego, zwłaszcza w zakresie takich podstawowych skutków zewnętrznych transportu jak: skażenia powietrza, emisja hałasu i zagrożenia dla życia człowieka poprzez wypadki i zatłoczenie na trasach komunikacyjnych, zajętość terenu itp..

17 Józef Perenc Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług US 17 Szacunek kosztów zewnętrznych transportu drogowego i kolejowego w układzie województwa zachodniopomorskiego

18 Józef Perenc Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług US 18 Które gałęzie rozwijać? W kształtowaniu i rozwoju systemu transportowego i infrastruktury transportowej w województwie należy promować przyjazne dla środowiska i życia człowieka gałęzie i technologie transportu, w tym przede wszystkim: kolej, transport kombinowany/intermodalny w lądowych i morsko-lądowych łańcuchach transportowych oraz transport wodny śródlądowy. W kształtowaniu i rozwoju systemu transportowego i infrastruktury transportowej w województwie należy promować przyjazne dla środowiska i życia człowieka gałęzie i technologie transportu, w tym przede wszystkim: kolej, transport kombinowany/intermodalny w lądowych i morsko-lądowych łańcuchach transportowych oraz transport wodny śródlądowy.

19 Józef Perenc Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług US 19 Cel nadrzędny Stworzenie zrównoważonego, dostępnego i zintegrowanego sytemu transportowego stanowiącego podstawowy czynnik rozwoju gospodarczego i społecznego województwa zachodniopomorskiego

20 Józef Perenc Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług US 20 Cele strategiczne Cele podstawowe, to: 1. Poprawa dostępności komunikacyjnej dla społeczności i gospodarki województwa zachodniopomorskiego. 2. Modernizacja infrastruktury i sytemu transportowego zgodnie z wymogami i standardami Unii Europejskiej. 3. Integracja sieci transportowej województwa z krajową i międzynarodową siecią transportową.

21 Józef Perenc Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług US 21 Cele szczegółowe 1. Włączenie korytarza transportowego Doliny Odry do sieci Europejskich korytarzy transportowych, 2. Opracowanie i realizacja kompleksowego programu modernizacji i rozwoju infrastruktury transportowej, 3. Utworzenie logistycznego centrum towarowego w województwie, 4. Promowanie – poprzez środki organizacyjne i ekonomiczno-finansowe – rozwoju komunikacji publicznej w obsłudze ruchu pasażerskiego, 5. Zintegrowanie żeglugi morskiej i portów morskich z transportem lądowym w ramach intermodalnych łańcuchów transportowych, 6. Integracja systemu transportowego województwa z systemami transportowymi krajów regionu Morza Bałtyckiego, 7. Opracowanie strategicznego programu badań dla potrzeb rozwoju transportu w województwie.

22 Józef Perenc Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług US 22 WIZJA 2015 Wysoka jakość infrastruktury transportowej regionu może przyciągnąć kapitał i nowe inwestycje – powstają wtedy nowe miejsca pracy, a transport jest jednym z najważniejszych czynników rozwoju gospodarczego województwa zachodniopomorskiego.

23 Józef Perenc Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług US 23 WIZJA 2015 Poprawa parametrów jakościowych infrastruktury transportowej staje się na tyle istotna, że może występować zjawisko przyciągania ładunków i pasażerów do gałęzi transportu bardziej przyjaznych środowisku naturalnemu tzn. do transportu kolejowego a także w przewozach ładunków do żeglugi śródlądowej( do drogi wodnej Odry).

24 Józef Perenc Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług US 24 WIZJA 2015 W przewozach ładunków bardziej proekologicznym przesunięciom międzygałęziowym sprzyja rozwój transportu kombinowanego/intermodalnego i projekt Centrum Logistycznego oraz budowa bazy przeładunku kontenerów i drobnicy na Ostrowie Grabowskim

25 Józef Perenc Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług US 25 WIZJA 2015 Integracji społeczeństwa Pomorza Zachodniego służy dobrze rozwinięty, łączący wszystkie ważniejsze miasta, zmodernizowany kolejowy i autobusowy transport regionalny. Władze regionu ze względów społecznych wspierają finansowo ten rodzaj transportu na zasadzie zamawiania usług u operatorów przewozów (np.poprzez zakup autobusów szynowych).

26 Józef Perenc Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług US 26 WIZJA 2015 Zespół Morskich Portów Szczecin – Świnoujście stanowi nowoczesny kompleks transportowy gwarantujący wysoką jakość obsługi statków a tym samym przyciągający ładunki do naszego regionu. Tor wodny Zatoka Pomorska – Szczecin jest zmodernizowany i pogłębiony do odpowiednich parametrów a infrastruktura transportowa przedpola portowego i samego portu jest w pełni dostosowana do zwiększonego ruchu.

27 Józef Perenc Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług US 27 WIZJA 2015 Transport kolejowy odgrywa coraz większą rolę nie tylko w obsłudze portów morskich lecz również w obsłudze całego regionu. Sieć pociągów IC i Ex zapewnia szybkie połączenia ze stolicą i innymi aglomeracjami Polski. Stacja Szczecin Główny wraz ze stacją postojową Zaleskie Łęgi pozwalają na utrzymanie szybkich połączeń z Berlinem, dzięki czemu społeczeństwo Pomorza Zachodniego uzyskuje dostęp do wielkiego międzynarodowego lotniska a także do sieci pociągów dużych prędkości( EC w Szczecinie!)

28 Józef Perenc Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług US 28 » Przeznaczenie Wariant 1(min) Wariant 2(oczek.) »Transp.drogowy 3500, ,00 »Transp.kolejowy 1200, ,00 »Porty 750, ,00 »Żegl.śródladowa 75,50 324,40 »Transp.lotniczy 164,50 164,50 »Kom.miejska 200,00 200,00 »Transp.kombinowany 14,00 95,50 »Centr..Logist.+ Ostr.Grab 330,00 460,00 »Razem 5535,0 mln zł 9803,9 mln zł Szacunek potrzebnych środków finansowych na docelowy program rozwoju transportu w woj. Zachodniopomorskim do 2015r.


Pobierz ppt "Józef Perenc Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług US 1 Uniwersytet Szczeciński Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Rozwój transportu w województwie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google