Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Unia Europejska Justyna Purzewska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Unia Europejska Justyna Purzewska."— Zapis prezentacji:

1 Unia Europejska Justyna Purzewska

2 Spis treści : Mapa UE Państwa członkowskie Instytucje Traktaty
Osobistości Flaga i jej historia Waluta Europejska Kryteria Początki To już historia Postanowienie Komisji Europejskiej Gospodarka Cytaty Unia Europejska na wesoło Koniec !

3 Mapa UE

4 Państwa członkowskie:
Państwa członkowskie:Austria, Belgia, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, WłochyPaństwa gotowe do członkostwa w 2007 roku:Bułgaria, RumuniaPaństwa nie gotowe do negocjacji:Turcja

5 Instytucje : Instytucje Parlament Europejski
Rada Unii Europejskiej    - Prezydencja Komisja Europejska Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich Europejski Trybunał Obrachunkowy Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich Europejski Inspektor Ochrony Danych

6 Traktaty : 1950 Deklaracja Schumana- 9 maja 1951
Traktat Paryski- ustanawiający EWWiS 1957 Traktat Rzymski- ustanawiający EWG i Europejską Wspólnotę Energi Atomowej 1965 Traktat fuzyjny- ujednolicający struktury instytucji 1986 Jednolity Akt Europejski 1991 Układ Europejski Traktat z Maastricht 1997 Traktat Amsterdamski

7 Osobistości : Alcide de Gasperi Romano Prodi Nicole Fontaine
Konrad Adenauer Charles de Gaulle Francois Mitterrand Winston Churchill Helmut Kohl Jacques Lucien Delors Robert Schuman Margaret Thatcher

8 Flaga i jej historia Flaga Unii Europejskiej: dwanaście gwiazd w miejscu godzin na tarczy zegara na lazurowym tle. Liczba gwiazd jest niezmienna. Pomysłodawcami flagi są: hiszpański dyplomata Salvadore de Madariaga y Rojo i francuski plastyk Arsen Heitz.                                                                                  

9 Waluta Europejska : BANKNOTY I MONETY
      1 stycznia 1999 roku jedenaście krajów Unii Europejskiej rozpoczeło największy eksperyment ekonomiczny mijającego stulecia. W imię zjednoczonego rynku dobrowolnie rezygnowały one ze swoich walut tworząc wspólny pieniądz - euro. Obecnie specjaliści spierają się, w ile lat po wejściu Polski do Unii Europejskiej euro będzie mogło zastąpić złotego, pewne jest jednak, że nowa waluta europejska wpłynie na warunki działania polskich przedsiębiorstw i banków.

10 deficyt budżetowy do 3% Produktu Krajowego Brutto
Kryteria : Do unii walutowej przystąpiły e państwa członkowskie UE, które spełniły surowe kryteria gospodarcze przewidziane w Traktacie z Maastricht: deficyt budżetowy do 3% Produktu Krajowego Brutto inflacja do 1,5 punktu procentowego powyżej średniej dla trzech najleprzych pod tym względem krajów UE, dług publiczny do 60%, długookresowa stopa procentowa do 2 punktów procentowych powyżej średniej dla trzech krajów UE o najniższej inflacji, niedewaluowanie waluty narodowej przez ostatnie dwa lata i utrzymanie jej w ryzach mechanizmu kursowego Europejskiego Systemu Walutowego.

11 Początki : Początek unii walutowej to 1 stycznia 1999 roku. W 11 krajach Unii Europejskiej banki i firmy zaczną się rozliczać w nowym pieniądzu - euro. Trzy lata póŸniej zabrzęczy i zaszeleści ono w portmonetkach mieszkańców tych państw. Przez pierwsze półrocze 2002 r. w obiegu będą jednocześnie nowe i stare pieniądze a 1 lipca euro nieodwołalnie zastapi waluty narodowe i stanie się tam jedynym legalnym środkiem płatniczym.

12 To już historia : Jednak już od 1999 r. marka, gulden, frank, lir i peseta stały się jedynie cząstkami wspólnego pieniądza. Dziś trudno to sobie wyobrazić, ale one przeszły już do historii i stały się tylko eksponatami w kolekcjach numizmatycznych.

13 Postanowienie Komisji Europejskiej :
W marcu 1998 roku Komisja Europejska stwierdziła, że kryteria dopuszczenia do unii walutowej spełniły: Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Szwecja, Wielka Brytania i Włochy. JEdnak poza strefą euro dobrowolnie postanowiły zostać nieprzekonane do eksperymentu: Wielka Brytania, Dania i Szwecja. Natomiast Grecji nie udało się spełnić warunków gospodarczych.

14 Gospodarka : R O L N I C T W O
Doświadczenia wielu krajów pokazują, że rolnictwo jest sektorem bardzo wrażliwym i wymaga specjalnego traktowania, szczególnej ochrony i wsparcia. Wynika to z tego, że w rolnictwie nie następuje tak szybki zwrot kapitału jak w innych działach gospodarki, cały cykl produkcyjny jest dłuższy, a produkcja rolnicza często zależy od czynników niezależnych od człowieka, jak np. warunki pogodowe. Również ze względów społecznych rolnictwo pełni szczególną rolę, zapewnia miejsce pracy i kojarzy się, szczególnie w Europie , ze specjalnymi wartościami życia wiejskiego i funkcją dostarczania żywności.

15 Cytaty : Jan Paweł II Robert Schuman
      "Polska ma pełne prawo, aby uczestniczyć w ogólnym procesie postępu i rozwoju świata, zwłaszcza Europy. Integracja Polski z Unią Europejską jest od samego początku wspierana przez Stolicę Apostolską. Doświadczenie dziejowe, jakie posiada Naród polski, jego bogactwo duchowe i kulturowe mogą skutecznie przyczynić się do ogólnego dobra całej rodziny ludzkiej, zwłaszcza do umocnienia pokoju i bezpieczeństwa w Europie..." Robert Schuman       "Musimy zbudować zjednoczoną Europę nie tylko w interesie wolnych narodów, ale również po to, aby przyjąć do wspólnoty narody wschodniej Europy, gdy zostaną uwolnione spod gnębiącego je ucisku i będą prosić o umożliwienie im przystąpienia do wspólnoty oraz o nasze moralne wsparcie."

16 Jerzy Buzek       Nikt nie objecywał, że Polska znajdzie się w Unii Europejskiej w 2003 r. Czy tak się stanie zależy przede wszystkim od polskiej strony, od naszych działań wewnętrznych.       Członkostwo w Unii Europejskiej w największym stopniu zależy od nas, od naszych wewnętrznych działań.       "To właśnie ludzie w naszym kraju zadecydują, czy wchodzimy do UE. Referendum będzie najpóźniej w roku 2002, być może już pod koniec 2001 r."       Od tego, jaka będzie informacja o UE zależy wynik referendum [w sprawie przystąpienia Polski do UE]. Jeśli informacja będzie rzetelna - to jestem spokojny o jego wynik.       "Informacja jest najważniejsza. Tym bardziej, że znajdujemy się w kluczowym momencie przystąpienia do UE. Nasze wejście przewiduję na 2003r. A w 2002r., może pod koniec 2001r., czeka nas referendum. Ci, którzy dużo wiedzą o organizacji, z reguły nie wahają się i popierają nasze członkostwo. Ci, którzy wiedzą mniej, mają wątpliwości."       

17 "Podawanie w wątpliwość stanowiska Polski [w Brukseli, UE] to podważenie naszej siły negocjacyjnej. Jeśli doniesienia prasowe są prawdziwe, jesteśmy zaniepokojeni tym co się zdarzyło."       "Pociąg z napisem UE rozpędza się w dużej mierze z powodu waluty, która nadała przyśpieszenie wewnętrznej integracji. Woleli byśmy wsiadać do tego pociągu, zanim się rozpędzi. Data 2003 jest więc najlepsza dla Polski."       "Chcemy przyspieszyć proces dostosowawczy, bo rozwiązania europejskie, które wprowadzamy w życie, są po prostu lepsze. Państwa UE są sprawnie zarządzane, mają wysoki dobrobyt i my chcemy do nich dołączyć." Arendarski Andrzej       Bez mocnej reprezentacji przedsiębiorców nie jesteśmy w stanie skutecznie walczyć o swoje prawa ze związkami zawodowymi, nie mamy sprawnej kontroli poczynań rządu ani wystarczającego wpływu na negocjacje z Unią Europejską.

18 Hanna Gronkiewicz-Waltz
Leszek Balcerowicz       Teraz się trzeba skupić na sprawach najważniejszych, na przyśpieszeniu legislacji koniecznej do tego, żeby Polska znalazła się w pierwszej grupie krajów przystępujących do UE.       "Teraz się trzeba skupić na sprawach najważniejszych, na przyśpieszeniu legislacji koniecznej do tego, żeby Polska znalazła się w pierwszej grupie krajów przystępujących do UE." Hanna Gronkiewicz-Waltz       "Jeśli w 2003 r. mamy wejść do UE, to nie mamy czasu na odkładanie reform [gospodarczych], bo zbyt długo zwlekaliśmy. Nie stać na to ani tego, ani następnego rządu, jeśli chce być uznany za postępowy i proreformatorski."

19 Bronisław Geremek       "Unii Europejskiej brakuje woli politycznej by przyjąć nowych członków."       "Zamiast w kółko powtarzać daty, zaproponowaliśmy [UE] realny proces, który umożliwia, a nawet determinuje uznanie, że 1 stycznia 2003 r. wejdziemy do Unii Europejskiej."       "Postulujemy [strona polska] aby fundusze przewidziane na rozszerzenie UE w jej budżecie na rok jest to 4,5 mld euro - zostały zarezerwowane na pomoc dla rolnictwa nowych członków, kiedy już rozszerzenie nastąpi. Zaproponowaliśmy, że skoro kraje unijne przewidziały te wydatki w swoich budżetach, to żeby wpłaciły je do budżetu UE, mimo że rozszerzenie nie nastąpi w 2003 r. Byłaby to zakumulowana suma założycielska na politykę rolną, przeznaczoną przede wszystkim dla Polski."       "Czasem lepiej nie dyskutować o datach [integracji z UE], które są pustymi cyframi, tylko o mechanizmach, dzięki którym uzyskuje się datę, jaką się chce."

20 "Legislacja europejska to element polskiego interesu narodowego
      "Legislacja europejska to element polskiego interesu narodowego. W tej sprawie powinno się znaleźć minimum porozumienia między wszystkimi siłami politycznymi. Dlatego MSZ zaproponował, aby Wielka Komisji [która w Sejmie będzie się zajmować dostosowywaniem prawa polskiego do europejskiego] była nie tylko komisją przełamującą normalną strukturę organizacyjną komisji sejmowej, ale także taką która łamie podział Sejmu i społeczeństwa na koalicję rządzącą i opozycję."       "W Komisji Wielkiej powinni się znaleźć najlepsi przedstawiciele parlamnetu, którzy są postaciami politycznymi i w związku z tym uzyskają pełne zaangażowanie ugrupowań politycznych, oraz najlepsi legislatorzy. Wielka komisji i zgoda polityczna to nowe mechanizmy, które gdybyśmy potrafili je stworzyć, zapobieglibyśmy wykorzystywaniu sprawy integracji europejskiej do potyczek partyjnych w trakcie kampanii prezydenckiej a potem parlamentarnej. " "Mamy głęboką i uzasadnioną wiarę, że Francja i Niemcy są adwokatami sprawy rozszerzenia [UE]. Kłopot w tym, że w obu tych krajach to, co wiedzą elity, że rozszerzenie europejskie jest wielkim wyzwaniem historycznym, nie jest podzielane przez znaczną częś społeczeństwa. W obu tych krajach jest stosunkowo niski stopień poparcia społecznego dla wejścia nowych członków."       "Od pewnego czasu słabnie w Unii Europejskiej wola rozszerzania się."       

21 Józef Glemp Janusz Korwin-Mikke
      Kościół jest przygotowany do członkostwa Polski w Unii Europejskiej i nie ma kompleksów. Janusz Korwin-Mikke       Unia Europejska to zaścianek, chora impreza socjalistów.       W UE zarówno podatki, jak i bezrobocie są na zbliżonym poziomie co w Polsce. W USA są niższe. Obniżenie podatków prowadzi do zmniejszenia bezrobocia. Moim celem jest zbliżenie Polski do USA. W nieuniknionej konfrontacji UE i USA powinniśmy stanąć po stronie USA. Czerwoni, którzy rządzą w Brukseli, będą nam niebawem tłumaczyć, że trzeba zablokowac import tańszych towarów z USA, gdyż są one owocem wyzysku murzynów. Socjaliści z Brukseli są gorsi od pedofilów. Dopóki rządzą w Europie jestem zdecydowanym przeciwnikiem UE.       Jeżeli wyborcy sobie nie życzą, nie muszę być prezydentem. Przeżyłem komunę, przeżyję socjalizm i przeżyję wejście do UE. Znam języki obce i zyskam na wejściu do UE, w przeciwieństwie do przeciętnego Polaka, który na tym straci. To w waszym interesie jest, żebym został prezydentem. nie chcecie, to nie, co tam.

22 Marian Krzaklewski       "Można mówić - chcemy integracji z UE, bo wstydzimy się polskości. Chcemy integracji z UE, bo uważamy, że Polacy nigdy nie będą potrafili sami się rządzić, tworzyć mądrych praw i skutecznie je egzekwować. Tyle, że traktowanie integracji z UE jako ucieczki od polskości i jej nie rozwiązanych problemów szkodzi zarówno Polsce jak też naszej integracji z Europą. Upokarza Polaków, a ze wspólnoty wolnych i demokratycznych narodów europejskich czyni coś w rodzaju RWPG bis."       "Będę twardo bronił interesów polskich rolników podczas negocjacji z Unią Europejską." Maciej Płażyński       "Zaległości [w dostosowaniu do UE] dwu, trzy miesięczne."       "Kluby [parlamentarne] pokazują, że są za integracją z Unią Europejską."

23 Aleksander Kwaśniewski
      Cele [mojej prezydentury w czasie drugiej kadencji] się nie zmieniają. Pierwszy to wstąpienie do Unii Europejskiej, drugim jest utrzymanie wzrostu gospodarczego, trzecim znalezienie źródeł rozwoju poza prostymi rezerwami, które się już kończą, na pewno jest nim też edukacja.       Zachód wyraźnie nie ma dziś woli rozszerzenia wspólnoty [europejskiej].       Mamy atuty [Polska], żeby w najbliższych latach jeszcze silniej zaznaczyć polską obecność w społeczności międzynarodowej. Priorytetami w polskiej polityce zagranicznej powinny być uzyskanie czlonkostwa w UE i umocnienie się jej obecności w strukturach europejskich, sprawna promocja Polski za granicą, jej interesów gospodarczych i politycznych, ukształtowanie się ponadpartyjnego ruchu politycznego na rzecz następującej integracji europejskiej.       "Istnieje stereotyp Polski, która jest nie gotowa do Unii Europejskiej."

24 Leszek Miller       W UE prawo własności znajduje się w wyłącznej kompetencji państw członkowskich.       "Wydawało się, że w tej sprawie [wejścia Polski do UE] osiągniemy consensus, ale po tym, co powiedział pan Krzaklewski na swojej konwencji wyborczej, należy rozumieć, iż problematyka integracji będzie włączona do walki politycznej w ramach kampanii prezydenckiej. W takiej sytuacji musimy się zastanowić, czy to porozumienie jeszcze istnieje."       "Dopóki rządzi rząd Jerzego Buzka, delegacja SLD reprezentuje stanowisko rządu [w sprawach UE]."       "Nie pełniliśmy funkcji negocjatorów, prezentowaliśmy stanowisko zgodne ze stanowiskiem rządu polskiego."       "Jeżeli wierzyć w to, co usłyszeliśmy od Fischlera, po stronie Polski jest bałagan."       "Wyczuliśmy troski Brukseli, czy mniejszościowemu rządowi uda się przeprowadzić ambitny program legislacyjny konieczny do wejścia do Unii [Europejskiej]."

25 "Uzyskaliśmy informację, że z punktu widzenia UE okres przejściowy 18 lat na sprzedaż ziemi ornej i leśnej może być zbyt długi. Powiedzieliśmy, że przekażemy to rządowi."       "Usłyszeliśmy [w Brukseli], że polscy negocjatorzy, co i raz, przekazują swoim rozmówcom inne dane dotyczące liczby gospodarstw rolnych, co z kolei utrudnia Unii przygotowanie planu finansowego."       "Gdzie tylko mogliśmy potwierdzaliśmy, że rok 2003 jest rokiem najlepszym. (...) ... I ten rok powinien być finałem naszych starań do Unii."       "Myślę, że Niemcy są, naprawdę, naszym najbardziej bliskim sojusznikiem, jeżeli chodzi o staranie, o rozszerzenie UE. Nadają dynamikę temu procesowi."       "W żadnym wypadku nie możemy zrezygnować z daty [wejścia do UE] 2003 r. Jeżeli rok 2003 jest nierealny, to nie Polacy jako pierwsi powinni o tym powiedzieć, tylko unijni urzędnicy."       "Czterokrotnie pytałem przewodniczącego [Komisji Europejskiej] Prodiego, czy Polska ma szansę wejścia do UE w 2003 r. Wił się, ale nic nie odpowiedział."       "Widać, że w sprawach europejskich jest zgoda między polskim rządem a opozycją, choć SLD i AWS między sobą znacznie się różnią."

26 Andrzej Olechowski       "Mogę rzetelnie obiecać, że nie dopuszczę do wzrostu podatków innych niż te, które dostosowują nasz system do regulacji Unii Europejskiej."       "Negocjacje z UE należą do najbardziej brutalnych, z jakimi się zetknąłem."

27 Unia Europejska na wesoło :
- Co mają wspólnego fundusze z Unii Europejskiej i kosmici? - Ciągle o nich słyszysz, ale nigdy nie widziałeś. Wnuczek mówi do dziadka: - Dziadku, Turcja popiera starania Polski o wejście do Unii Europejskiej? Na to dziadek: - Mszczą się za odsiecz wiedeńską. Spotykają się szefowie USA, Rosji i Unii. Pierwszy mówi: - Kurcze, jeden z moich ministrów jest narkomanem, ale nie wiem który? Prezydent Rosji mówi: - Eee tam, jeden z moich jest w mafii i też nie wiem który. A szef Unii: - No kochani, to jeszcze nic, u mnie któryś ekspert jest fachowcem i też nie mam pojęcia, kto...

28 Zebranie w małym miasteczku
Zebranie w małym miasteczku. Mówi starszy mężczyzna: - My to już chyba tej Unii Europejskiej nie doczekamy, ale ta nasza młodzież to na pewno. Na to odzywa się jakiś staruszek: - I dobrze tak, chuliganom! W przedszkolu dla VIP-ów nauczycielka pyta się dzieci, czym zajmują się ich ojcowie. Dzieci mówią, a to że tata pracuje w MSWiA w randze Sekretarza Stanu, a to że jest posłem SLD, a to że jest dyrektorem UKIE. Nagle Jasio wstaje i mówi: - Mój tato jest zegarmistrzem. - Jak to Jasiu? - pyta przedszkolanka. - No bo ciągle tata mówi, że jedzie po wskazówki do Brukseli. W szkole pani na matematyce: - Johann, podaj definicję trójkąta. Wstaje Jasio i mówi: - Dyrektywa UE/ /2002/Mat. - Pała! UE/ /2002/Mat to kwadrat!

29 Zdarzyło się pewnego razu, że Unia Europejska posiadła złomowisko w samym środku pustyni. Unia orzekła, że ktoś może dokonać kradzieży ze złomowiska, zatem stworzyła stanowisko nocnego stróża i zatrudniła do tej pracy człowieka. Następnie Unia powiedziała: - Jak stróż nocny może wykonywać swoją pracę, kiedy nie dostał instrukcji? Stworzyła zatem Unia Dział Planowania i zatrudniła dwoje ludzi - jednego do pisania instrukcji, drugiego do odmierzania czasu pracy. Następnie Unia Europejska rzekła: - Skąd mogę wiedzieć, czy nocny stróż wykonuję swą pracę prawidłowo? Zatem Unia stworzyła dział Kontroli Pracy i zatrudniła dwoje ludzi, jednego do zbadania problemu, a drugiego do pisania raportów. Następnie Unia powiedziała: - W jakiś sposób należy tym wszystkim ludziom płacić. Unia stworzyła więc stanowisko referenta do spraw obliczania czasu pracy i księgowego, po czym zatrudniła na te stanowiska dwoje ludzi. I rzekła Unia: - Kto będzie odpowiadał za tych ludzi? I Unia stworzyła Dział Administracji i zatrudniła w nim troje ludzi - kierownika administracyjnego, jego zastępcę i sekretarkę. I Unia oznajmiła: - Przez rok przekroczyłam budżet o 18 tysięcy, muszę zatem dokonać cięć w budżecie. I zwolniła Unia z pracy nocnego stróża.

30 KONIEC ! Autor : Justyna Purzewska kl.VI Data zakończenia :


Pobierz ppt "Unia Europejska Justyna Purzewska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google