Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

2010 Kontrola beneficjentów działanie 6.1 Justyna Sosnowska Kierownik Sekcji Monitoringu Zespołu Własności Przemysłowej PARP Warszawa, 29 czerwca 2010.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "2010 Kontrola beneficjentów działanie 6.1 Justyna Sosnowska Kierownik Sekcji Monitoringu Zespołu Własności Przemysłowej PARP Warszawa, 29 czerwca 2010."— Zapis prezentacji:

1 2010 Kontrola beneficjentów działanie 6.1 Justyna Sosnowska Kierownik Sekcji Monitoringu Zespołu Własności Przemysłowej PARP Warszawa, 29 czerwca 2010 r.

2 Podstawy prawne przeprowadzania kontroli beneficjentów Obowiązek poddania się kontroli prowadzonej przez PARP/RIF wynika bezpośrednio z umowy o dofinansowanie - § 11 umowy - Kontrola, audyt oraz przechowywanie dokumentów Odmowa poddania się kontroli, jej utrudnianie lub niewykonanie zaleconych działań pokontrolnych może skutkować rozwiązaniem umowy - § 14 umowy – Tryb i warunki rozwiązania Umowy

3 Warszawa, 29 czerwca 2010 r. Rodzaje kontroli Kontrola planowana Kontrola doraźna - wynikająca z pozyskania negatywnych informacji dotyczących procesu realizacji projektu - wynikająca z monitorowania procesu realizacji projektów na poszczególnych etapach (kontrole przy płatnościach pośrednich, etapowych, końcowych)

4 Warszawa, 29 czerwca 2010 r. Rodzaje kontroli Kontrola w okresie kwalifikowalności wydatków - przed dokonaniem płatności pośredniej/zaliczki - po dokonaniu płatności/zaliczki Kontrola po zakończeniu realizacji projektu - przed dokonaniem wypłaty końcowej - po dokonaniu wypłaty, w okresie 3 lat od zamknięcia Programu

5 Warszawa, 29 czerwca 2010 r. Rodzaje kontroli I Etap – Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu Kontrola może być przeprowadzona na każdym etapie realizacji, bez względu na to czy Beneficjent planuje wdrażanie PRE. II Etap – Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu W przypadku przeprowadzania kontroli w trakcie (lub po zakończeniu) realizacji etapu II, kontrolą objęte są obowiązkowo obie z zawartych umów, czyli również etap I.

6 Warszawa, 29 czerwca 2010 r. Kontrola realizacji projektu Kontrola prowadzona w siedzibie Beneficjenta lub w miejscu realizacji projektu Zapewnienie przez Beneficjenta dostępu do dokumentacji, systemu teleinformatycznego, innych rezultatów wynikających z realizacji projektu Zapewnienie przez Beneficjenta obecności osób kompetentnych do udzielania informacji

7 Warszawa, 29 czerwca 2010 r. Przedmiot procesu kontroli Sprawdzenie spójności informacji zawartych we wnioskach o dofinansowanie ze stanem faktycznym Sprawdzenie spójności informacji zawartych we wnioskach o płatność ze stanem faktycznym

8 Warszawa, 29 czerwca 2010 r. Przeprowadzenie kontroli Przeprowadzenie wywiadu z beneficjentem Wypełnienie listy sprawdzającej i podpisanie jej przez obie strony - weryfikacja rezultatów projektu - weryfikacja dokumentacji związanej z realizacją projektu - weryfikacja wyodrębnienia przez beneficjenta informatycznej ewidencji księgowej kosztów, wydatków i przychodów związanych z projektem - weryfikacja wizualizacji i promocji współfinansowania - weryfikacja prawidłowości wyboru wykonawców/dostawców w tym ewentualna weryfikacja prawidłowości stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych - weryfikacja kwalifikowalności podatku VAT

9 Warszawa, 29 czerwca 2010 r. Przeprowadzenie kontroli – weryfikacja wizualizacji Zgodnie z zapisami § 12 umowy o dofinansowanie beneficjenci są zobowiązani do informowania opinii publicznej o fakcie otrzymania dofinansowania zgodnie z zapisami art. 8 i 9 rozporządzenia 1828/2006 Beneficjent jest zobowiązany do realizacji powyższych działań informacyjnych poprzez umieszczenie - emblematu Unii Europejskiej, spełniającego normy graficzne określone w rozporządzeniu oraz odniesienie do Unii Europejskiej, - odniesienie do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, - hasła określonego przez Instytucję Zarządzającą podkreślającą wartość dodaną pomocy Wspólnoty Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki lub Dotacje na innowacje najlepiej z wyrażeniem Inwestujemy w waszą przyszłość

10 Warszawa, 29 czerwca 2010 r. Przykładowa tablica pamiątkowa

11 Warszawa, 29 czerwca 2010 r. Małe materiały promocyjne Zgodnie z Księgą Beneficjenta przedsiębiorca jest zobowiązany do informowania opinii publicznej o fakcie otrzymania dofinansowania ze środków PO IG Przy małych materiałach promocyjnych należy stosować następujący ciąg znaków: a) logo PO IG – znajduje się po lewej stronie b) logo Unii Europejskiej wraz z podpisem Unia Europejska, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – znajduje się po prawej stronie c) pomiędzy tymi znakami beneficjent może wstawić swoje logo d) pomiędzy tymi znakami beneficjent może wstawić logo PARP

12 Warszawa, 29 czerwca 2010 r. Przykładowe elementy małych materiałów promocyjnych

13 Warszawa, 29 czerwca 2010 r. Weryfikacja prawidłowości wyboru wykonawców/dostawców w tym ewentualna weryfikacja prawidłowości stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych Wymóg stosowania ustawy wynika z art. 3 tej ustawy: Ponad 50 % wartości zamówienia jest finansowane ze środków publicznych Wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące wykonanie czynności w zakresie inżynierii lądowej lub wodnej, budowy szpitali, obiektów sportowych, rekreacyjnych lub wypoczynkowych, budynków szkolnych, budynków szkół wyższych lub budynków wykorzystywanych przez administrację publiczną lub usługi związane z takimi robotami budowlanymi

14 Warszawa, 29 czerwca 2010 r. Weryfikacja prawidłowości wyboru wykonawców/dostawców Jeżeli beneficjent nie stosuje ustawy PZP, zgodnie z zapisem § 12 umowy o dofinansowanie Zakup towarów i usług w ramach Projektu zobowiązany jest do: - dokonywania zakupów w oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie ofertę, z zachowaniem zasad jawności, przejrzystości i uczciwej konkurencji oraz dołożenia wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów - dokumentowania czynności związanych z zakupem w formie pisemnej, elektronicznej lub faks - udokumentowania faktu zamieszczenia ogłoszenia na swojej stronie internetowej lub w prasie bądź też w swojej siedzibie - przy zakupie od jednego dostawcy lub wykonawcy, którego wartość netto przekracza 50 000 PLN, przedstawienia na żądanie PARP/RIF co najmniej 3 ofert ważnych na dzień złożenia zamówienia lub zawarcia umowy - przy zakupie od jednego dostawcy lub wykonawcy, którego wartość netto nie przekracza 50 000 PLN, wskazania kryteriów wyboru dostawcy/wykonawcy

15 Warszawa, 29 czerwca 2010 r. Weryfikacja kwalifikowalności podatku VAT 1. Beneficjent we wniosku o dofinansowanie złożył oświadczenie o kwalifikowalności VAT 2. Beneficjent wnioskuje o refundację podatku naliczonego Celem weryfikacji jest potwierdzenie czy nie zmienił się status przedsiębiorcy w zakresie kwalifikowalności podatku VAT

16 Warszawa, 29 czerwca 2010 r. Informacja pokontrolna oraz zalecone działania pokontrolne W trakcie wizyty kontrolujący wypełniają listę sprawdzającą Na podstawie listy sprawdzającej, zebranych podczas wizyty dokumentów i pozostałych dokumentów/informacji w posiadaniu kontrolujących przygotowanie informacji pokontrolnej W informacji pokontrolnej określenie wyniku kontroli W przypadku stwierdzenia zastrzeżeń/nieprawidłowości w informacji pokontrolnej wskazanie na stwierdzone zastrzeżenia/nieprawidłowości oraz zalecenia pokontrolne oraz termin ich realizacji

17 Warszawa, 29 czerwca 2010 r. Wynik kontroli Stwierdzenie prawidłowości realizacji projektu Stwierdzenie zastrzeżeń/nieprawidłowości realizacji projektu - przygotowanie aneksu do umowy wprowadzającego zmiany do realizowanego projektu - obniżenie kwoty dotacji - odrzucenie wniosku o płatność pośrednią lub końcową - rozwiązanie umowy o dofinansowanie - zwrot wypłaconego dofinansowania

18 Warszawa, 29 czerwca 2010 r. Kontrola realizacji projektu Prawa i obowiązki związane z kontrolą na miejscu § 11 umowy o dofinansowanie Kontrola, audyt oraz przechowywanie dokumentów

19 Warszawa, 29 czerwca 2010 r. Dziękujemy za uwagę. Justyna_Sosnowska@parp.gov.pl


Pobierz ppt "2010 Kontrola beneficjentów działanie 6.1 Justyna Sosnowska Kierownik Sekcji Monitoringu Zespołu Własności Przemysłowej PARP Warszawa, 29 czerwca 2010."

Podobne prezentacje


Reklamy Google