Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kontrola beneficjentów działanie 6.1

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kontrola beneficjentów działanie 6.1"— Zapis prezentacji:

1 Kontrola beneficjentów działanie 6.1
Justyna Sosnowska Kierownik Sekcji Monitoringu Zespołu Własności Przemysłowej PARP Kontrola beneficjentów działanie 6.1 Warszawa, 29 czerwca 2010 r. 1

2 Podstawy prawne przeprowadzania kontroli beneficjentów
● Obowiązek poddania się kontroli prowadzonej przez PARP/RIF wynika bezpośrednio z umowy o dofinansowanie - § 11 umowy - Kontrola, audyt oraz przechowywanie dokumentów ● Odmowa poddania się kontroli, jej utrudnianie lub niewykonanie zaleconych działań pokontrolnych może skutkować rozwiązaniem umowy - § 14 umowy – Tryb i warunki rozwiązania Umowy 2

3 Rodzaje kontroli Kontrola planowana Kontrola doraźna
- wynikająca z pozyskania negatywnych informacji dotyczących procesu realizacji projektu - wynikająca z monitorowania procesu realizacji projektów na poszczególnych etapach (kontrole przy płatnościach pośrednich, etapowych, końcowych)

4 Rodzaje kontroli Kontrola w okresie kwalifikowalności wydatków
- przed dokonaniem płatności pośredniej/zaliczki - po dokonaniu płatności/zaliczki Kontrola po zakończeniu realizacji projektu - przed dokonaniem wypłaty końcowej - po dokonaniu wypłaty, w okresie 3 lat od zamknięcia Programu

5 I Etap – Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu
Rodzaje kontroli I Etap – Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu Kontrola może być przeprowadzona na każdym etapie realizacji, bez względu na to czy Beneficjent planuje wdrażanie PRE. II Etap – Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu W przypadku przeprowadzania kontroli w trakcie (lub po zakończeniu) realizacji etapu II, kontrolą objęte są obowiązkowo obie z zawartych umów, czyli również etap I.

6 Kontrola realizacji projektu
Kontrola prowadzona w siedzibie Beneficjenta lub w miejscu realizacji projektu Zapewnienie przez Beneficjenta dostępu do dokumentacji, systemu teleinformatycznego, innych rezultatów wynikających z realizacji projektu Zapewnienie przez Beneficjenta obecności osób kompetentnych do udzielania informacji 6

7 Przedmiot procesu kontroli
Sprawdzenie spójności informacji zawartych we wnioskach o dofinansowanie ze stanem faktycznym Sprawdzenie spójności informacji zawartych we wnioskach o płatność ze stanem faktycznym

8 Przeprowadzenie kontroli
Przeprowadzenie wywiadu z beneficjentem Wypełnienie listy sprawdzającej i podpisanie jej przez obie strony - weryfikacja rezultatów projektu - weryfikacja dokumentacji związanej z realizacją projektu - weryfikacja wyodrębnienia przez beneficjenta informatycznej ewidencji księgowej kosztów, wydatków i przychodów związanych z projektem - weryfikacja wizualizacji i promocji współfinansowania - weryfikacja prawidłowości wyboru wykonawców/dostawców w tym ewentualna weryfikacja prawidłowości stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych - weryfikacja kwalifikowalności podatku VAT 8

9 Przeprowadzenie kontroli – weryfikacja wizualizacji
Zgodnie z zapisami § 12 umowy o dofinansowanie beneficjenci są zobowiązani do informowania opinii publicznej o fakcie otrzymania dofinansowania zgodnie z zapisami art. 8 i 9 rozporządzenia 1828/2006 Beneficjent jest zobowiązany do realizacji powyższych działań informacyjnych poprzez umieszczenie - emblematu Unii Europejskiej, spełniającego normy graficzne określone w rozporządzeniu oraz odniesienie do Unii Europejskiej, - odniesienie do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, - hasła określonego przez Instytucję Zarządzającą podkreślającą wartość dodaną pomocy Wspólnoty „Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki” lub „Dotacje na innowacje” najlepiej z wyrażeniem „Inwestujemy w waszą przyszłość”

10 Przykładowa tablica pamiątkowa

11 Małe materiały promocyjne
Zgodnie z Księgą Beneficjenta przedsiębiorca jest zobowiązany do informowania opinii publicznej o fakcie otrzymania dofinansowania ze środków PO IG Przy małych materiałach promocyjnych należy stosować następujący ciąg znaków: a) logo PO IG – znajduje się po lewej stronie b) logo Unii Europejskiej wraz z podpisem Unia Europejska, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – znajduje się po prawej stronie c) pomiędzy tymi znakami beneficjent może wstawić swoje logo d) pomiędzy tymi znakami beneficjent może wstawić logo PARP

12 Przykładowe elementy małych materiałów promocyjnych

13 Weryfikacja prawidłowości wyboru wykonawców/dostawców w tym ewentualna weryfikacja prawidłowości stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych Wymóg stosowania ustawy wynika z art. 3 tej ustawy: Ponad 50 % wartości zamówienia jest finansowane ze środków publicznych Wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące wykonanie czynności w zakresie inżynierii lądowej lub wodnej, budowy szpitali, obiektów sportowych, rekreacyjnych lub wypoczynkowych, budynków szkolnych, budynków szkół wyższych lub budynków wykorzystywanych przez administrację publiczną lub usługi związane z takimi robotami budowlanymi

14 Weryfikacja prawidłowości wyboru wykonawców/dostawców
Jeżeli beneficjent nie stosuje ustawy PZP, zgodnie z zapisem § 12 umowy o dofinansowanie „Zakup towarów i usług w ramach Projektu” zobowiązany jest do: - dokonywania zakupów w oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie ofertę, z zachowaniem zasad jawności, przejrzystości i uczciwej konkurencji oraz dołożenia wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów - dokumentowania czynności związanych z zakupem w formie pisemnej, elektronicznej lub faks - udokumentowania faktu zamieszczenia ogłoszenia na swojej stronie internetowej lub w prasie bądź też w swojej siedzibie - przy zakupie od jednego dostawcy lub wykonawcy, którego wartość netto przekracza PLN, przedstawienia na żądanie PARP/RIF co najmniej 3 ofert ważnych na dzień złożenia zamówienia lub zawarcia umowy - przy zakupie od jednego dostawcy lub wykonawcy, którego wartość netto nie przekracza PLN, wskazania kryteriów wyboru dostawcy/wykonawcy

15 Weryfikacja kwalifikowalności podatku VAT
1. Beneficjent we wniosku o dofinansowanie złożył oświadczenie o kwalifikowalności VAT 2. Beneficjent wnioskuje o refundację podatku naliczonego Celem weryfikacji jest potwierdzenie czy nie zmienił się status przedsiębiorcy w zakresie kwalifikowalności podatku VAT

16 Informacja pokontrolna oraz zalecone działania pokontrolne
W trakcie wizyty kontrolujący wypełniają listę sprawdzającą Na podstawie listy sprawdzającej, zebranych podczas wizyty dokumentów i pozostałych dokumentów/informacji w posiadaniu kontrolujących przygotowanie informacji pokontrolnej W informacji pokontrolnej określenie wyniku kontroli W przypadku stwierdzenia zastrzeżeń/nieprawidłowości w informacji pokontrolnej wskazanie na stwierdzone zastrzeżenia/nieprawidłowości oraz zalecenia pokontrolne oraz termin ich realizacji 16

17 Wynik kontroli ■ Stwierdzenie prawidłowości realizacji projektu ■ Stwierdzenie zastrzeżeń/nieprawidłowości realizacji projektu - przygotowanie aneksu do umowy wprowadzającego zmiany do realizowanego projektu - obniżenie kwoty dotacji - odrzucenie wniosku o płatność pośrednią lub końcową - rozwiązanie umowy o dofinansowanie - zwrot wypłaconego dofinansowania

18 Kontrola realizacji projektu
Prawa i obowiązki związane z kontrolą na miejscu § 11 umowy o dofinansowanie Kontrola, audyt oraz przechowywanie dokumentów

19 Dziękujemy za uwagę.


Pobierz ppt "Kontrola beneficjentów działanie 6.1"

Podobne prezentacje


Reklamy Google