Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podatek dochodowy od osób prawnych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podatek dochodowy od osób prawnych"— Zapis prezentacji:

1 Zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych (płatnik) od 01.01.2007 r.

2 Podatek dochodowy od osób prawnych
Ustawa z 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych opublikowana w Dz. U. Nr 217 poz Zmienione przepisy mają zastosowanie do dochodów osiągniętych (poniesionych strat) od 1 stycznia 2007 r. UWAGA. Podatnicy, których rok podatkowy rozpoczął się przed stycznia 2007 r. i zakończy się po tym dniu, stosują do końca przyjętego przez siebie roku podatkowego ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2006 r. (art.2 ustawy). Zmiana ustawy w części dotyczącej płatników podatku obowiązuje od r. bez względu na rok podatkowy płatnika.

3 Podatek dochodowy - nowe definicje
definicja samochodu osobowego jest podobna jak w podatku VAT (art. 4a pkt 9 pdop) jest nim pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, konstrukcyjnie przeznaczony do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, z pięcioma wyjątkami identycznymi jak w podatku VAT

4 nowa definicja samochodu osobowego
Podobnie jak w podatku VAT w przypadku spełnienia ustawowych przesłanek wyłączenia z definicji samochodu osobowego, podatnik jest zobowiązany do: - potwierdzenia spełnienia tych wymogów zaświadczeniem wydanym przez okręgową stację kontroli pojazdów na podstawie dodatkowego badania technicznego przeprowadzonego przez tę stacją oraz dowodu rejestracyjnego pojazdu, zawierającego właściwą adnotację o spełnieniu tych wymagań i - dostarczenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego kopii tego zaświadczenia, w terminie 14 dni od dnia otrzymania. Informację pisemną należy również przedłożyć (w ciągu 7 dni), w przypadku dokonania zmian w tych samochodach, powodujących niespełnienie wymagań dla celów uznania tego samochodu za inny niż osobowy (art. 4b pdop).

5 Pdop - dwie definicje samochodu osobowego
Nowa definicja samochodu osobowego ma zastosowanie do samochodów nabytych po r. (art. 3 pdop z r.), czyli do samochodów nabytych przed dniem 1 stycznia 2007 r. stosuje się dotychczas obowiązującą definicję.[1] (samochody używane przez podatnika nie stanowiące jego własności) [1]Samochód osobowy nabyty przed r. to każdy samochód, który nie posiada homologacji producenta lub importera wymaganej dla samochodów innych niż osobowe oraz którego dopuszczalna ładowność nie przekracza 500 kilogramów – art. 16 ust. 3a pdop

6 Podatek dochodowy - nowe definicje
definicja zagranicznego zakładu Jest nim: (art. 4a pkt 11 pdop) a) stała placówkę, poprzez którą podmiot mający siedzibę lub zarząd na terytorium jednego państwa wykonuje całkowicie lub częściowo działalność na terytorium innego państwa, a w szczególności oddział, przedstawicielstwo, biuro, fabrykę, warsztat albo miejsce wydobywania bogactw naturalnych, b) plac budowy, budowa, montaż lub instalacja, prowadzona na terytorium jednego państwa przez podmiot mający siedzibę lub zarząd na terytorium innego państwa, Uwaga. czas budowy np. umowa z RFN 12 m-cy c) osoba, która w imieniu i na rzecz podmiotu mającego siedzibę lub zarząd na terytorium jednego państwa działa na terytorium innego państwa, jeżeli osoba ta ma pełnomocnictwo do zawierania w jego imieniu umów i pełnomocnictwo to faktycznie wykonuje - chyba że umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania, której stroną jest Rzeczpospolita Polska, stanowi inaczej,

7 Podatek dochodowy - przychody
Przychód z działalności gospodarczej związany z: wydaniem rzeczy, zbyciem prawa majątkowego lub wykonaniem usługi albo częściowym wykonaniem usługi, od r. powstanie w dniu dokonania w/w czynności ale nie później niż: w dniu wystawienia faktury albo w dniu uregulowania należności (art. 12 ust. 3a pdop). Za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej , osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont (art.12 ust. 3 pkt pdop).   Do przychodów nie zalicza się: 1) pobranych wpłat lub zarachowanych należności na poczet dostaw towarów i usług które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych, a także otrzymanych lub zwróconych pożyczek (kredytów) (nie dotyczy zaliczek na zbycie praw majątkowych), art. 12 ust. 4 pkt 1 pdop

8 Podatek dochodowy - przychody
- zrezygnowano ze szczególnego momentu ustalania przychodów z tytułu najmu, dzierżawy lub umów o podobnym charakterze oraz rozliczeń z tytułu „mediów” . - na podstawie art. 5 ustawy o zm pdop z r. podatnicy, którzy przed dniem 1 stycznia 2007 r. określali przychody należne z tytułu rozliczeń tzw. „mediów”, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2006 r., a którzy przed dniem 1 stycznia 2007 r. wystawili faktury, których termin płatności określony jest po dniu 31 grudnia r., dla ustalenia daty powstania przychodu należnego określonego w tym przepisie stosują przepis art. 12 ust. 3d ustawy w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2006 r. (art. 12 ust. 3d w brzmieniu do r. - za datę powstania przychodu należnego uważa się wynikający z faktury termin płatności, a jeżeli termin nie jest określony, ostatni dzień miesiąca, w którym wystawiono fakturę) faktury wystawione po a dotyczące wykonania usług lub dostaw energii czy gazu w grudniu 2006 r. faktury za najem z grudnia z terminem wymagalności po r. .

9 Podatek dochodowy - przychody
Od r. określono szczególny moment uzyskania przychodów z tytułu usług rozliczanych w okresach rozliczeniowych (w tym innych „usług tzw. mediów” oraz z tytułu dostawy energii elektrycznej, cieplnej oraz gazu przewodowego (art.12 ust.3c i 3d pdop). Jeżeli usługa lub dostawa energii elektrycznej, cieplnej oraz gazu przewodowego jest rozliczana - zgodnie z ustaleniami stron – w okresach rozliczeniowych, za datę powstania przychodu uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego w umowie lub na wystawionej fakturze, nie rzadziej niż raz w roku.

10 Podatek dochodowy - przychody
w pozostałych sytuacjach – innych niż omówione wcześniej - za datę powstania przychodu uznano dzień otrzymania zapłaty. (art. 12 ust. 3e pdop)

11 przychody i koszty w walutach obcych
przychody w walutach obcych oraz koszty poniesione w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego odpowiednio dzień uzyskania przychodu (art.12 ust.2 pdop) i dzień poniesienia kosztu (art.15 ust.1 pdop)

12 przychody i koszty z tytułu różnic kursowych
Od r. podatnicy obowiązani są do ustalania różnic kursowych na podstawie: A)art. 15a pdop albo B)art. 9b ust. 1 pdop tj.na podstawie przepisów o rachunkowości - art.30 ustawy o rachunkowości (w PUS wybrało tę metodę 32 podatników tj. ok. 6,5%)

13 przychody i koszty z tytułu różnic kursowych ustalane na podstawie ustawy o rachunkowości
ustalanie różnic kursowych na podstawie ustawy o rachunkowości jest możliwe pod warunkiem: ♦ zawiadomienia w formie pisemnej PUS o wyborze tej metody w terminie do końca pierwszego miesiąca roku podatkowego ( r.), a w przypadku podatników rozpoczynających działalność – w terminie 30 dni od dnia jej rozpoczęcia, ♦ obowiązkowego stosowania tej metody przez okres nie krótszy niż trzy lata podatkowe, licząc od początku roku podatkowego, w którym metodę tę przyjęto, ♦ badania sporządzonego sprawozdanie finansowego przez podmioty uprawnione do badania w okresie, w/w trzech lat podatkowych.

14 przychody i koszty z tytułu różnic kursowych ustalane na podstawie ustawy o rachunkowości
Stosując te metodę ustalania różnic kursowych podatnik jest zobowiązany: ♦ na pierwszy dzień roku podatkowego (np r.), w którym wybrał tę metodę, zaliczyć odpowiednio do przychodów lub kosztów uzyskania przychodów naliczone różnice kursowe ustalone na podstawie przepisów o rachunkowości na ostatni dzień poprzedniego roku podatkowego (tzn. skutki wyceny bilansowej na r.). ♦ od pierwszego dnia tego roku podatkowego zaliczać odpowiednio do przychodów lub kosztów uzyskania przychodów ujęte w księgach rachunkowych różnice kursowe z tytułu: transakcji walutowych i z dokonanej wyceny składników aktywów i pasywów wyrażonych w walucie obcej, a także wyceny pozabilansowych pozycji w walutach obcych.

15 przychody i koszty z tytułu różnic kursowych ustalane na podstawie ustawy o rachunkowości
Wyceny dokonuje się: -na ostatni dzień każdego miesiąca i na ostatni dzień roku podatkowego lub -na ostatni dzień kwartału i na ostatni dzień roku podatkowego albo -tylko na ostatni dzień roku podatkowego, z tym że wybrany termin wyceny musi być stosowany przez pełny rok podatkowy i nie może być zmieniany (różnice kursowe zrealizowane na bieżąco a wycena – quasi bilansowa - co miesiąc lub kwartał i na koniec roku lub tylko na koniec roku – należy dokonać wyboru.

16 podobnie jak w przychodach lub kosztach rachunkowych -
przychody i koszty z tytułu różnic kursowych ustalane na podstawie art.15a pdop jeżeli podatnik nie wybierze metody ustalania różnic kursowych na podstawie ustawy o rachunkowości lub nie ma prawa do jej wyboru ustala je wg zasad zdefiniowanych w art. 15a ustawy o pdop. podobnie jak w przychodach lub kosztach rachunkowych - dodatnie różnice kursowe zwiększą przychody podatkowe albo ujemne różnice kursowe - koszty uzyskania przychodów.

17 przychody i koszty z tytułu różnic kursowych ustalane na podstawie art
przychody i koszty z tytułu różnic kursowych ustalane na podstawie art.15a pdop Dla celów ustalenia różnic kursowych zdefiniowano: - koszt poniesiony – jest to koszt wynikający z otrzymanej faktury (rachunku) albo innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), - dzień zapłaty - jest to dzień uregulowania zobowiązań w jakiejkolwiek formie, w tym w wyniku potrącenia wierzytelności. Diametralna zmiana dotychczasowego podejścia do wyceny podatkowych różnic kursowych, które podatkowo realizowały się gdy dokonywano zapłaty w walucie obcej i to wyłącznie za pośrednictwem banku. Obecnie za dzień zapłaty uważać się będzie również potracenie wierzytelności czy zapłatę w kasie podatnika.

18 przychody i koszty z tytułu różnic kursowych ustalane na podstawie art
przychody i koszty z tytułu różnic kursowych ustalane na podstawie art.15a pdop Ponadto: - jeżeli nie jest możliwe – dla celów ustalenia różnic kursowych - uwzględnienie faktycznie zastosowanego kursu waluty w danym dniu, przyjmuje się kurs średni ogłaszany przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego ten dzień. organy podatkowe zostały uprawnione do badania rynkowych wartości stosowanych przez podatników kursów wyceny walut obcych w odniesieniu do kursów średnich NBP, w przypadku gdyby ta wycena różniła się in plus lub minus o 5% (art. 15a ust.5 pdop)

19 Przychody podatkowe - dodatnie różnice kursowe art.15a ust.2 pdop
Dodatnie różnice kursowe powstają, jeżeli wartość: ♦ przychodu należnego wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez NBP jest niższa od wartości tego przychodu w dniu jego otrzymania, przeliczonej wg faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia, Faktura za sprzedane usługi - wartość 1000 EURO - Kurs średni NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu 4,2 a kurs waluty faktycznie zastosowany z dnia otrzymania – 4,5

20 Przychody podatkowe - dodatnie różnice kursowe art.15a ust.2 pdop
Dodatnie różnice kursowe powstają, jeżeli wartość: ♦ poniesionego kosztu wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez NBP jest wyższa od wartości tego kosztu w dniu zapłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia, Otrzymano fakturę za wykonana usługę – EURO - Kurs średni NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu (datę z faktury) – 4,2, Kurs faktycznie zastosowany z dnia zapłaty - 4,0 Dla celów ustalenia różnic kursowych zdefiniowano: (art.15a ust.7 ) - koszt poniesiony – jest to koszt wynikający z otrzymanej faktury (rachunku) albo innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku

21 Przychody podatkowe - dodatnie różnice kursowe art.15a ust.2 pdop
Dodatnie różnice kursowe powstają, jeżeli wartość: ♦ otrzymanych lub nabytych środków lub wartości pieniężnych w walucie obcej w dniu ich wpływu jest niższa od wartości tych środków lub wartości pieniężnych w dniu zapłaty lub innej formy wypływu tych środków lub wartości pieniężnych, według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni, Wpływ waluty na rachunek walutowy z tytułu zapłaty należności – kurs Euro faktycznie zastosowany 4,2 Zapłata z konta walutowego lub inny wypływ waluty – wg kursu Euro faktycznie zastosowanego – 4,4 ♦ wyceny tych środków i wartości w walutach obcych dokonuje się wg przyjętej metody dla celów ustawy o rachunkowości (np. wycena FIFO, LIFO),

22 Przychody podatkowe - dodatnie różnice kursowe art.15a ust.2 pdop
Dodatnie różnice kursowe powstają, jeżeli wartość: ♦ kredytu (pożyczki) w walucie obcej (kapitałowych rat kredytów lub pożyczek) w dniu jego udzielenia jest niższa od wartości tego kredytu (pożyczki) w dniu jego zwrotu, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni, Udzielono pożyczkę Euro – kurs faktycznie zastosowany w tym dniu - 3,8; Otrzymano zwrot pożyczki, kurs faktycznie zastosowany z tgo dnia – 4,0 dniu jego otrzymania jest wyższa od wartości tego kredytu (pożyczki) w dniu jego spłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni. Otrzymano pożyczkę Euro – kurs faktycznie zastosowany w tym dniu -4,0; Dokonano zwrotu pożyczki, kurs faktycznie zastosowany z tego dnia – 3,8 ♦ zasada ta dotyczy również spłat rat kredytów lub pożyczek

23 Koszty uzyskania przychodu
rozszerzenie definicji kosztu uzyskania przychodu Kosztami uzyskania przychodów są nie tylko koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów ale także w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust.1 pdop lub art. 23 ust.1 pdof zachowanie (zapewnienie kontynuacji działalności) oraz zabezpieczenie (ochronę źródła przychodu jakim jest przedsiębiorstwo). koszty zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów (np. opłata za doradztwo, obsługa prawna, windykacja należności, spory sądowe, koszty nie wykorzystanych w pełni maszyn czy budynków).

24 Podział na koszty do końca 2006 r
1) bezpośrednio związane z konkretnym przychodem – powinny one być potrącane w roku podatkowym, w którym uzyskano ten przychód, koszty niezwiązane z konkretnym przychodem, ale związane wyraźnie z określonym okresem rozliczeniowym, np., ubezpieczenia, prenumeraty, energii, gazu, telefonów i – potrącane w roku, w skład którego wchodzi dany okres rozliczeniowy, koszty pośrednie niezwiązane z żadnym okresem rozliczeniowym, np. koszty opłat skarbowych od podań, zakupu artykułów biurowych, szkolenia – ujmowane w momencie ich poniesienia.

25 Koszty uzyskania przychodu
Od r. wprowadzono podział kosztów na: - koszty bezpośrednio związane z przychodami i - koszty inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami - dotyczące danego okresu, co wynika z istoty kosztu, - niedotyczące ściśle okresu. oraz nowe kryteria ich potrącalności w roku podatkowym

26 Koszty uzyskania przychodu bezpośrednio związane z przychodami – art
Koszty uzyskania przychodu bezpośrednio związane z przychodami – art.15 ust.4,4b i 4c pdop koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, są potrącalne w tym roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody poniesione: ♦ w latach poprzedzających rok podatkowy oraz ♦ w roku podatkowym a także ♦ po zakończeniu tego roku podatkowego ale do dnia: sporządzenia sprawozdania finansowego, zgodnie z odrębnymi przepisami, nie później jednak niż do upływu terminu do złożenia zeznania, jeżeli podatnicy są obowiązani do sporządzania sprawozdania, albo złożenia zeznania, nie później jednak niż do upływu terminu do złożenia tego zeznania, jeżeli podatnicy nie są obowiązani do sporządzania sprawozdania finansowego Jeżeli koszty te odnoszące się do przychodów danego roku podatkowego zostaną poniesione po dniu, o którym mowa wyżej, są potrącalne w roku podatkowym następującym po roku, za który sporządzane jest sprawozdanie finansowe lub zeznanie.

27 koszty bezpośrednio związane z przychodami
Koszty bezpośrednio związane z przychodami – surowce, robocizna, usługi wykorzystane do wytworzenia wyrobu, transport materiałów czyli koszty, które mają związek z konkretnym przychodem (np. z konkretną sprzedażą usług czy wyrobów). koszty wytworzenia sprzedanych wyrobów, usług i środków trwałych w budowie; wartość nabycia lub zakupu sprzedanych towarów, środków trwałych, papierów wartościowych, należności (jest to koszt wytworzenia i cena nabycia?), Nie są nimi koszty, które można przyporządkować ściśle określonemu okresowi czyli ogólnie przychodom danego roku np. opłaty za środowisko, podatek od nieruchomości , koncesje, ubezpieczenie majątku.

28 Koszty uzyskania przychodu inne niż bezpośrednio związane z przychodami - art.15 ust.4d pdop
Koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są potrącalne w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, dotyczą okresu dłuższego niż rok podatkowy i nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, wówczas stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą. Rozliczanie międzyokresowe kosztów dla celów podatkowych stało się obowiązkiem i dotyczy kosztu, który ze swej istoty skutkuje przez okres dłuższy niż rok podatkowy lub okres krótszy niż rok, ale objęty dwoma latami podatkowymi

29 Koszty uzyskania przychodu inne niż bezpośrednio związane z przychodami - art.15 ust.4e pdop
Za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów uważa się dzień na który: - ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku) albo - ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), z wyjątkiem sytuacji gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów. Ten sposób zdefiniowania kosztu poniesienia wskazuje, ze jest to koszt wymagalny i udokumentowany a nie faktycznie zapłacony. Art. 20. 1. Do ksiąg rachunkowych okresu sprawozdawczego należy wprowadzić, w postaci zapisu, każde zdarzenie, które nastąpiło w tym okresie sprawozdawczym. Np. składki na ubezpieczenie, remonty

30 Dzień poniesienia kosztu (nie zawsze dotyczy pdof)
- warunkiem uznania kosztu za poniesiony jest jego ujęcie w księgach rachunkowych, - amortyzacja inna niż podatkowa? - nieterminowe księgowania (art.9 pdop) - podstawę jego ujęcia powinien stanowić stosowny dokument.

31 koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów - koszty reprezentacji (art.16 ust.1 pkt 28 pdop)
Od r. do kosztów podatkowych będą mogły być zaliczone w całości koszty reklamy -zarówno publicznej jak i niepublicznej – pod warunkiem oczywiście, że zostały poniesione w celu uzyskania przychodu. Nie będą kosztem podatkowym poniesione wydatki na reprezentację podatnika, przy czym ustawodawca wskazuje w szczególności na koszty usług gastronomicznych, zakupu żywności oraz napojów, w tym alkoholowych.

32 Reklama Reklama stanowi w całości koszty uzyskania przychodu, o ile zostały poniesione w celu uzyskania przychodu Reklama to: działania podatnika skierowane na zaprezentowanie towaru i zachęcenie do jego nabycia działania zawierające elementy wartościujące wskazujące na to, iż np. dany towar jest lepszy od innych, czy też w inny sposób zachęcające do jego zakupu.

33 Reklama reklama w środkach masowego przekazu, reklama uliczna,
nagrody w konkursach prasowych, radiowych i telewizyjnych sponsorowane przez reklamodawców do wysokości równowartości ceny za reklamę, uczestnictwo w targach, prezentacje towarów i usług organizowane dla potencjalnych nabywców. seminaria reklamowe.

34 według definicji słownikowych reprezentacja to - działanie zmierzające
koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów - koszty reprezentacji (art.16 ust.1 pkt 28 pdop i art. 23 ust. 1 pkt 23 pdof) według definicji słownikowych reprezentacja to - działanie zmierzające do wywołania jak najlepszego wrażenia przez okazałość, wytworność, wystawność w czyimś sposobie życia, związane ze stanowiskiem, pozycją społeczną.

35 Reprezentacja Reprezentacja to działanie w sposób okazały, wystawny, wytworny M. Szymczak (red.) Słownik języka polskiego Reprezentacja nie musi odnosić się do okazałości, czy wystawności, powinna jednak odnosić się do dobrego reprezentowania firmy wyrok NSA z dnia 6 maja 1998 r.,SA/Sz1412/97 Reprezentacja – stwarzanie i utrwalanie dobrego wizerunku firmy

36 Reprezentacja 1) wszelkie koszty związane z przyjmowaniem i utrzymywaniem delegacji lub kontrahentów zagranicznych, jak też koszty uczestnictwa gospodarzy w przyjęciach i imprezach organizowanych na rzecz tych delegacji lub kontrahentów, 2) koszty poczęstunków gości podmiotu gospodarczego, uczestników konferencji, przyjęć i posiedzeń, koszty poczęstunków z okazji świąt branżowych, państwowych, wręczania nagród i odznaczeń, 3) koszty imprez artystycznych organizowanych z okazji uroczystości, zakupy kwiatów dla wręczania ich określonym osobom, 4) wartość upominków i nagród rzeczowych.

37 Reprezentacja wyrok NSA z dnia 25 kwietnia 2001 r., I SA/Łd 278/99
„….nie każdy wydatek z tytułu zakupu upominków dla kontrahentów podatnika (choćby dla nich atrakcyjnych), może zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodów, jako koszty reprezentacji nawet w ramach limitu wynikającego z przepisów podatkowych. W ocenie sądu upominki takie muszą bowiem służyć kształtowaniu wizerunku firmy oraz wiedzy o jej działaniach i produktach, zachęcając do ich nabycia”.

38 Reprezentacja Kolacja z klientem Catering na spotkaniu z klientami
Prezenty dla kontrahentów niemające charakteru reklamy (bez logo), w tym alkohol Ekskluzywny wystrój firmy Organizacja jubileuszu dla gości, Kartki świąteczne

39 Reprezentacja Nie są reprezentacją:
Imprezy integracyjne na rzecz pracowników, Wiązanki, wieńce pogrzebowe, Wyżywienie podczas szkolenia, Artykuły spożywcze na posiedzenia, narady wewnętrzne, Kawa, herbata, soki i ciasteczka spożyte z kontrahentem w firmie nie mające wytwornego czy okazałego charakteru, Wizytówki.

40 koszty świadczeń zdrowotnych ponoszonych przez pracodawcę na rzecz pracowników (art. 16 ust. 1 pkt 65 pdop ) Koszty świadczeń zdrowotnych ponoszonych przez pracodawcę na rzecz pracowników ponownie – po 3 latach wyłączenia z kosztów podatkowych - całości stanowić będą koszty uzyskania przychodu podatnika, o ile spełniać będą poniesione w celu uzyskania przychodów. Nie są nimi koszty ubezpieczenia zdrowia pracowników

41 Amortyzacja podatkowa – metoda „kontynuacji” w przypadku aportu przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części Podobnie jak w przypadku połączenia czy przekształcenia podmiotów także w razie nabycia przedsiębiorstwa (jego zorganizowanej części) w formie wkładu niepieniężnego wartość początkową środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych jeżeli składniki majątku wchodzące w skład wkładu niepieniężnego były wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych prowadzonej przez podmiot wnoszący wkład niepieniężny ustala się od r.w wysokości określonej w ewidencji tych składników u„poprzednika” Składniki te amortyzowane będą również wg dotychczasowej wysokości odpisów i metody przyjętej u wnoszącego aport. art.16g ust. 10a i art.16h ust. 3a pdop

42 amortyzacja używanych budynków (lokali) i budowli - metoda indywidualnych stawek amortyzacyjnych- art.16j ust.1 pkt 4 pdop dla budynków (lokali) niemieszkalnych, dla których stawka amortyzacyjna z Wykazu stawek amortyzacyjnych wynosi 2,5% okres amortyzacji nie może być krótszy niż: ♦ 40 lat pomniejszonych o pełną liczbę lat, które upłynęły od dnia ich oddania po raz pierwszy do używania do dnia wprowadzenia do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych prowadzonej przez podatnika, z tym że okres amortyzacji nie może być krótszy niż 10 lat – ♦ 10 lat - dla pozostałych używanych budynków (lokali) i budowli nie wymienionych w ust. 1 pkt 3ustawy ` W tym przypadku nie obowiązuje definicja używanego budynku i budowli tj. okres wykorzystywania przed nabyciem co najmniej 60 miesięcy

43 Amortyzacja podatkowa
zmiana indywidualnych stawek amortyzacyjnych dla budynków i budowli (lokali) używanych, zlikwidowanie amortyzacji przyśpieszonej (30%), wpływ zmienionej definicji samochodu osobowego na ewentualne wyłączenie z możliwości amortyzowania samochodu metodą degresywną (art.16k ust.1) nie dotyczą tych składników majątku, których amortyzację rozpoczęto przed r.(amortyzacja tych składników majątku dokonywana jest w dalszym ciągu na podstawie ustawy w brzmieniu obowiązującym do r. - art. 4 ustawy o zm. pdop ). Amortyzacja rozpoczęta przed r. - tzn. co najmniej w grudniu 2006 r. dokonano pierwszego odpisu amortyzacyjnego. Jeżeli składnik majątku wpisano do ewidencji środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych w grudniu 2006 r. to amortyzacja wg przepisów obowiązujących w 2007 r. (z wyjątkiem amortyzacji przyspieszonej, która mogła być naliczona w grudniu 2006 r.)

44 Dochody uzyskane za granicą - pdop
Art. 20. 1. Jeżeli podatnicy, o których mowa w art. 3 ust. 1, osiągają również dochody poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i dochody te podlegają w obcym państwie opodatkowaniu, a nie zachodzą okoliczności wymienione w art. 17 ust. 1 pkt 3, w rozliczeniu za rok podatkowy (od r.) dochody te łączy się z dochodami osiąganymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W tym wypadku od podatku obliczonego od łącznej sumy dochodów odlicza się kwotę równą podatkowi zapłaconemu w obcym państwie. Kwota odliczenia nie może jednak przekroczyć tej części podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany w obcym państwie. Art.17 ust.1 pkt 3 dochody osiągane poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników określonych w art. 3 ust. 1, jeżeli umowa międzynarodowa, której Rzeczpospolita Polska jest stroną, tak stanowi,

45 Dochody uzyskane za granicą -pdop
Od r. wprowadzono zwolnienie od podatku dochodowego - zamiast możliwości odliczenia zapłaconego za granicą podatku dochodowego, od dochodu, z którego zysk został wypłacony – dochodów (przychodów) uzyskiwanych przez polskich podatników z tytułu dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd poza terytorium RP, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

46 Dochody uzyskane za granicą -pdop
1)   wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału zyskach osób   prawnych jest  spółka podlegająca w innym niż RP państwie członkowskim UE lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Norwegia, Islandia i Lichtenstein) opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, 2)  uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach tych osób prawnych, jest spółka będąca podatnikiem podatku dochodowego, mająca siedzibę lub zarząd na terytorium RP,

47 Dochody uzyskane za granicą -pdop
3)  spółka polska posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% (w okresie – r. - 15%[1]) udziałów (akcji) w kapitale spółki z UE lub z państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, nieprzerwanie przez okres 2 lat (z Konfederacji Szwajcarskiej - 25%) Zwolnienie ma również zastosowanie w przypadku, gdy okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania udziałów (akcji), upływa po dniu uzyskania tych dochodów (przychodów) [1]Na podstawie art.8 ustawy z r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 254, poz. 2533)

48 Dochody uzyskane za granicą - pdop
Określając wielkość odliczenia zwolnienia, o kwotę osiągniętego dochodu (przychodu) przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień osiągnięcia dochodu (przychodu). Art.20 ust.8 pdop Zwolnienie nie ma zastosowania, jeżeli wypłata dywidendy lub innych należności z tytułu udziału w zyskach osób prawnych została dokonana w wyniku likwidacji spółki dokonującej wypłaty Art.20 ust. 11 pdop

49 Dochody uzyskane za granicą -pdop
Jeżeli dochody osiągane są ze spółki zagranicznej (z innego państwa niż będącego państwem członkowskim UE lub innym państwem należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Konfederacją Szwajcarską) to podatnikowi przysługuje na dotychczasowych zasad możliwość odliczenia zapłaconego za granicą podatku dochodowego, od dochodu, z których zysk został wypłacony w części opowiadającej udziałowi spółki polskiej w wypłaconym zysku spółki zagranicznej (udział bezpośredni nie mniej niż 75 % nieprzerwanie przez 2 lata.

50 Dochody z udziału w zyskach osób prawnych art. 22 ust
Dochody z udziału w zyskach osób prawnych art.22 ust.4 – zwolnienie polskich spółek od r. zwolniono z opodatkowania dochody uzyskane z tytułu udziałów w zyskach osób prawnych - od spółek mających siedzibę lub zarząd na terytorium RP - przez spółki podlegające w RP opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania (zwolnienie ograniczono do udziałowców będących spółkami) pod warunkiem spełnienia wymogów zawartych w art. 22, w tym m.in. - wysokości posiadanych udziałów (w latach 2007 – 2008 – 15%) oraz - okresu posiadania udziałów ( 2 lata lub mniej pod warunkiem dotrzymania dwuletniego okresu posiadania udziałów lub akcji) (w poprzednich latach zwolnienie dotyczyło wyłącznie spółek podlegających opodatkowaniu w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej)

51 Dochody z udziału w zyskach osób prawnych
Zwolnienie to ma również zastosowanie w przypadku, gdy okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania udziałów (akcji), w wysokości (w latach 2007 – 2008 – 15%) przez spółkę uzyskującą dochody (przychody) z tytułu udziału w zysku osoby prawnej mającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, upływa po dniu uzyskania tych dochodów (przychodów). W przypadku niedotrzymania warunku posiadania udziałów (akcji), w wysokości wyżej określonej nieprzerwanie przez okres dwóch lat spółka, uzyskująca dywidendy lub inne przychody z udziału w zyskach osób prawnych, jest obowiązana do zapłaty podatku, wraz z odsetkami za zwłokę, od tych dochodów (przychodów) w wysokości 19% dochodów (przychodów) do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym utraciła prawo do zwolnienia. Odsetki nalicza się od następnego dnia po dniu, w którym po raz pierwszy skorzystała ze zwolnienia

52 Dochody z udziału w zyskach osób prawnych
w związku z rozszerzeniem zakresu zwolnienia dochodów z udziału w zyskach osób prawnych na polskie spółki, uchylono przepis art. 23 ustawy, który zezwalał na odliczenie - od podatku obliczonego od dochodu - zapłaconego podatku od otrzymanych dywidend i innych przychodów z tytułu udziałów w zyskach osób prawnych (odliczenie to nie było ograniczone czasowo).

53 Dochody z udziału w zyskach osób prawnych
Na podstawie art. 7 ustawy z r. podatnicy, którzy przed dniem 1 stycznia 2007 r. nabyli prawo do tego odliczenia zachowują to prawo w zakresie i na zasadach obowiązujących do dnia 31 grudnia 2006 r.

54 Art. 23 pdop do r. Art. 23. 1. Kwotę podatku uiszczonego od otrzymanych dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej odlicza się od kwoty podatku obliczonego zgodnie z art. 19. 2. W razie braku możliwości odliczenia, o którym mowa w ust. 1, kwotę podatku, zgodnie z zasadami określonymi w tym przepisie, odlicza się w następnych latach podatkowych.

55 Dochody z udziału w zyskach osób prawnych
art. 23 ustawy ( w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2006r.) w r. stosują nadal „podatnicy polscy” podlegający nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, którzy przed 1 stycznia 2008 r uzyskali dochody (przychody) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium RP lecz nie nabyli prawa do zwolnienia, o którym mowa w art. 22 ust. 4 ustawy (nie posiadają udziału w wymaganej wielkości) – art.7 ust. 2 ustawy z r. dotyczy nie tylko spółek – ale również wszystkich podatników nie będących spółkami

56 Pobór zryczałtowanego podatku dochodowego pdop lub pdof
Zgodnie z art. 26 ust.1, 1c i 1d pdop płatnicy zobowiązani są do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego lub zastosowania zwolnienia określonego w ustawie od dokonanych wypłat należności z art.21 lub 22 pdop. W myśl art. 26 ust. 7 – wypłata oznacza wykonanie zobowiązania w jakiejkolwiek formie, w tym poprzez zapłatę, potrącenie lub kapitalizację odsetek

57 DEKLARACJE PODATKOWE- pdop
od r. podatnicy nie składają miesięcznych deklaracji CIT -2 (Deklaracja o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych) a jako płatnicy również deklaracji: CIT (Deklaracja o wysokości pobranego podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych) i CIT -10 (Deklaracja o wysokości pobranego zryczałtowanego podatku dochodowego od podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej).

58 Wpłaty zaliczek i podatku
♦ wpłat zaliczek miesięcznych uproszczonych czy obliczonych od dochodu oraz pobranego podatku zryczałtowanego od przychodów z art. 21 i 22 pdop i art. 29 pdof należy dokonać w terminach i na zasadach obowiązujących do r., ♦ wpłaty zaliczek kwartalnych do 20. następnego miesiąca po kwartale, a za ostatni kwartał - do 20 dnia ostatniego miesiąca roku podatkowego. Wyliczenie kwot zaliczek następuje w dokumentacji podatnika.

59 DEKLARACJE PODATKOWE pdop
na dotychczasowych zasadach i w tych samych terminach sporządzać będą: CIT -7 (Informacja o wysokości pobranego podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych) dla podatników – rezydentów, którym pobrano zryczałtowany podatek od dochodów z dywidend i innych udziałów w zyskach osób prawnych (w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu) oraz IFT-2 (Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium RP) podatnikom – nierezydentom oraz urzędowi (PUS) na żądanie podatnika - w ciągu 14 dni od daty złożenia prośby, CIT-ST (Informacja podatnika do ustalenia należnych jednostkom samorządu terytorialnego dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych) miesięcznie lub kwartalnie,

60 CIT - ST i CIT-ST/A ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie rozliczeń dochodów z tytułu udziału jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych Dz.U. Nr 224 poz.2228  Informacja podatnika jest przekazywana naczelnikowi urzędu skarbowego: 1) łącznie z deklaracją albo w terminie wpłaty zaliczki na podatek w przypadku braku obowiązku złożenia deklaracji, za pierwszy miesiąc roku podatkowego; 2) każdorazowo, łącznie z deklaracją albo w terminie wpłaty zaliczki na podatek w przypadku braku obowiązku złożenia deklaracji, jeżeli w trakcie roku podatkowego wystąpią zmiany stanu zatrudnienia, wpływające na zmianę procentowego udziału liczby zatrudnionych w zakładach (oddziałach) położonych na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego, w liczbie zatrudnionych ogółem; 3) łącznie z rocznym zeznaniem podatkowym, za ostatni miesiąc roku podatkowego.

61 Rozliczenia roczne płatnika podatku pdop
♦IFT-2/R - w terminie do końca trzeciego miesiąca roku nastę­pującego po roku podatkowym, w którym dokonano wypłat, także wówczas gdy składano informację na prośbę podatnika oraz gdy obowiązek pobrania podatku przez płatnika nie wystąpił. ♦ roczne deklaracje sporządzone według ustalonego wzoru CIT-10R przez płatników, którzy pobrali zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów z art. 21 i CIT-6R od przychodów z art w terminie do końca pierwszego miesiąca roku następującego po roku podatkowym, w którym powstał obowiązek zapłaty podatku (art.26a ustawy o pdop). Deklaracje należy przesłać do urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według siedziby podatnika ( któremu pobrano podatek zryczałtowany z art. 22 ), a w przypadku podatników - nierezydentów - do urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych (PUIS).

62 Wzory deklaracji - pdop
rozporządzenie Ministra finansów z dnia r. - w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych - Dz. U. Nr 243, poz CIT-6R;CIT-6AR;CIT-9R;CIT-10R;CIT-11R; CIT-8; CIT-8A; CIT-8B; CIT-8/O; CIT-D; CIT-5; CIT-7; IFT-2R wzory maja zastosowanie do osiągniętych dochodów od dnia r. podatnicy, których rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy i rozpoczął się przed dniem r. a zakończy po tym dniu, do osiągniętych dochodów w tym roku podatkowym stosują formularze z rozporządzenia z r. – Dz. U. Nr 279, poz oraz z 2005 r. Dz. U. Nr 257, poz. 2156).

63 Pdof - płatnik Art. 8 ustawy z r. stanowi, iż do obliczenia dochodu uzyskanego w 2007 r. z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej nie mają zastosowania przepisy art. 22 ust. 2, 9 pkt 5, ust. 11, 12 i 13 ustawy z r. koszty uzyskania przychodów są następujące: 108 zł 50 gr miesięcznie 135 zł 63 gr miesięcznie (gdy miejscowość, w której znajduje się zakład pracy jest inna od miejsca stałego lub czasowego zamieszkania i podatnik złożył stosowne oświadczenie).

64 Skala podatkowa w 2007 r. skala podatkowa obowiązująca w 2007 r. została zawarta w art. 10 ust. 2 ustawy z r. Podstawa obliczenia po­datku w złotych Podatek wynosi ponad do 43 405 19% minus kwota zmniejszająca podatek 572 zł 54 gr 85528 7 674 zł 41 gr + 30% nadwyżki ponad zł 85 528 zł 31 gr + 40% nadwyżki ponad zł

65 Pdof - płatnik Jeżeli przedmiotem świadczeń, o których mowa w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz w art. 18 (umowy zlecenia, kontrakty menedżerskie, członkowie rad nadzorczych) nie są pieniądze, podatnik jest obowiązany wpłacić płatnikowi kwotę zaliczki lub należny zryczałtowany podatek przed udostępnieniem świadczenia (nowe brzmienie art. 41 ust. 7 ustawy pdof)

66 Pdof - płatnik zmiana definicji działalności gospodarczej
Art. 5b. 1 pdof. Za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: 1)odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności, 2)  są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności, 3)  wykonujący te  czynności  nie ponosi  ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością. Płatnicy nie są obowiązani do poboru zaliczek od należności z tytułów, o których mowa w art. 13 pkt 2 i 8, jeżeli podatnik złoży oświadczenie, że wykonywane przez niego usługi wchodzą w zakres prowadzonej działalności gospodarczej, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt (art.41 ust. 2 pdpf)

67 Pdof - płatnik brak obowiązku składania miesięcznych deklaracji PIT-4 i PIT-8A, wprowadzono obowiązek składania rocznych deklaracji, w terminie do końca stycznia roku następnego, będących zbiorczą deklaracją płatnika zaliczek i zryczałtowanego podatku dochodowego PIT-4R,PIT-8AR, terminy wpłat pobranych zaliczek i zryczałtowanego podatku dochodowego nie uległy zmianie.

68 Pdof - płatnik Rozp. ministra pracy i polityki społecznej z r . w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju zmienione od r. - Dz.U. Nr227,poz.1661. Zgodnie z § 8a.  na wniosek pracownika pracodawca przyznaje zaliczkę na niezbędne koszty podróży. -rozliczenie kosztów podróży przez pracownika jest dokonywane w terminie 14 dni od dnia zakończenia podróży. -do rozliczenia kosztów podróży pracownik załącza dokumenty potwierdzające poszczególne wydatki; nie dotyczy to diet oraz wydatków objętych ryczałtami. Jeżeli uzyskanie dokumentu (rachunku) nie było możliwe, pracownik składa pisemne oświadczenie o dokonanym wydatku i przyczynach braku jego udokumentowania.

69 pomoc otrzymana ze środków bezzwrotnej pomocy
pismo MF DD /06/DZ/ Dz.Urz.MF 2006/12/90 Wsparcie Wspólnoty dla Polski w latach było za pomocą - jednofunduszowych sektorowych programów operacyjnych (SPO) oraz -wielofunduszowego Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR). Pomoc, jaką otrzymują beneficjenci, pochodzi ze środków pożyczonych z budżetu państwa na prefinansowanie realizowanych programów i projektów pomocowych. W związku z tym - nie jest to pomoc otrzymana ze środków bezzwrotnej pomocy, a takie pochodzenie warunkuje zwolnienie przedmiotowe z podatków dochodowych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 23 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - nie mogą być uznane za pomoc pochodzącą z dotacji, o których mowa w o finansach publicznych (nie jest zwolniona z podatku dochodowego, ponieważ zwolnieniu podlegają tylko dotacje w rozumieniu ustawy o finansach publicznych).

70 pomoc otrzymana ze środków bezzwrotnej pomocy
Pomoc finansowana z funduszy strukturalnych ze względu na kierunki jej przeznaczenia można podzielić na środki, z których finansowane są programy: - inwestycyjne, - o charakterze społecznym i edukacyjnym, W przypadku otrzymania przez beneficjentów ostatecznych, pomocy przeznaczonej na inwestycje, - wydatki poniesione na przedsięwzięcia objęte wsparciem finansowym nie są kosztami uzyskania przychodów (art. 16 ust. 1 pkt 1 lit. b i c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 23 ust. 1 pkt 1 lit. b i c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), a - otrzymane środki pomocowe, jako zwrot tych wydatków nie będą przychodami zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 6a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 14 ust. 3 pkt 3a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Natomiast odpisy amortyzacyjne od części wartości inwestycji, która została zrefundowana, nie będą stanowiły kosztów uzyskania przychodów - stosownie do art. 16 ust. 1 pkt 48 i art. 23 ust. 1 pkt 45 odpowiednich ustaw podatkowych.

71 pomoc otrzymana ze środków bezzwrotnej pomocy
Powołane wyżej przepisy będą miały zastosowanie w takich przypadkach jak np. w Działaniach 1-5 Priorytetu 1, w Działaniach 1-3 i 5 oraz Działaniu 4 w części dotyczącej wsparcia na inwestycje Priorytetu 3 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR).

72 Koszty podatkowe Pdop art. 15 ust. 2. Jeżeli podatnik ponosi koszty uzyskania przychodów ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu, oraz koszty związane z przychodami z innych źródeł, a nie jest możliwe ustalenie kosztów uzyskania przypadających na poszczególne źródła, koszty te ustala się w takim stosunku, w jakim pozostają przychody z tych źródeł w ogólnej kwocie przychodów. 2a. Zasadę, o której mowa w ust. 2, stosuje się również w przypadku, gdy podatnik ponosi koszty uzyskania przychodów ze źródeł, z których część dochodów nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym albo jest zwolniona z tego opodatkowania; w takim przypadku przepis art. 7 ust. 3 pkt 3 stosuje się odpowiednio.


Pobierz ppt "Podatek dochodowy od osób prawnych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google