Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dojrzałość szkolna.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dojrzałość szkolna."— Zapis prezentacji:

1 Dojrzałość szkolna

2 Podjęcie przez dziecko obowiązku szkolnego wiąże się z początkiem nowego, bardzo ważnego etapu w jego życiu. Przechodząc z wieku przedszkolnego w wiek wczesnoszkolny ulega zmianie podstawowa forma działalności dziecka. Dotąd była to zabawa. Teraz będzie nauka. Osiągnięcia w nauce będą podstawowym kryterium oceny dziecka. Jednak, aby dziecko mogło sprostać wymaganiom szkolnym i w pełni się rozwijać musi osiągnąć dojrzałość szkolną.

3 GOTOWOŚĆ (DOJRZAŁOŚĆ) SZKOLNA
oznacza osiągnięcie przez dziecko takiego stopnia rozwoju – fizycznego, emocjonalno społecznego i umysłowego - który pozwoli mu sprostać obowiązkom i wymaganiom szkolnym

4 Gotowość szkolna zależy od:
czynników biologicznych: stanu zdrowia, indywidualnego rozwoju dziecka, w tym dojrzałości jego układu nerwowego, czynników środowiskowych (społecznych),związanych z rodziną np. wpływu rodziny, przedszkola, innych instytucji.

5 własnej aktywności dziecka jego indywidualnych predyspozycji: osobistych doświadczeń życiowych zbieranych od najwcześniejszych okresów życia,

6 Podstawa programowa wychowania przedszkolnego zakłada:
• umiejętności społeczne potrafi porozumiewać się z dorosłymi i dziećmi, zgodnie funkcjonować w zabawie i w sytuacjach zadaniowych •czynności samoobsługowe nawyki higieniczne i inne: związane z ubieraniem się, ,jedzeniem, załatwianiem potrzeb fizjologicznych, • umiejętności szkolne (przygotowanie do nauki czytania, pisania i matematyki)

7 • kompetencje poznawcze dotyczą poznawania i rozumienia siebie i najbliższego otoczenia, • sprawność ruchowa • odpowiednio rozwinięta mowę,

8 Umiejętności społeczne
Dziecko potrafi: • sprzątać zabawki i pomoce, dbać o swoje rzeczy • zapamiętać i stosować zasady bezpiecznego zachowania w grupie • uwzględniać prawa innych – np. czekać na swoją kolej •radzić sobie w pokojowy sposób, nie reagować agresją

9 Umiejętności społeczne
• w sytuacji konfliktu wykazywać dojrzałość- nie obwinia innych, nie skarży bez powodu, nie obraża się, nie odwraca, nie odchodzi, • unikać sytuacji konfliktowych, • kontrolować emocje – rzadko wybucha płaczem, złością • wykonywać polecenia skierowane do całej grupy, nie sprzeciwiać się,

10 Umiejętności społeczne
• wypowiadać się z sposób zrozumiały dla innych – dzieci i dorosłych, • zapraszać rówieśników do rozmów i zabaw • pomagać innym dzieciom, pocieszać je w razie potrzeby • współodczuwać - rozpoznawać i nazywać - uczucia innych ludzi

11 Umiejętności społeczne
• stawać w obronie innych dzieci • mówić o ważnych dla siebie sprawach • okazywać radość z osiągniętego sukcesu • zadawać pytania, prosić o dodatkowe wyjaśnienia i informacje

12 Umiejętności społeczne
• umie się przedstawić: podać swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania, wie, komu należy podawać takie informacje.

13 Umiejętności samoobsługowe
Dziecko potrafi • umyć się i wytrzeć oraz umyć zęby; • właściwie zachowuje się przy stole podczas posiłków, nakrywa do stołu i sprząta po sobie; • samodzielnie korzysta z toalety; • samodzielnie rozbiera się i ubiera,

14 Umiejętności samoobsługowe
• dbać o osobiste rzeczy i nie naraża ich na zgubienie i kradzież; • utrzymywać porządek w swoim otoczeniu. • radzić sobie w sytuacjach zadaniowych i społecznych bez pomocy dorosłych – nie stara się wciąż przebywać blisko rodziców i nauczycieli

15 Umiejętności samoobsługowe
• nie unikać sytuacji i zadań wymagających samodzielności, • zapamiętać i wykonać polecenie • podejmować próby poradzenia sobie z trudnością, nie zrażać się niepowodzeniami,

16 Umiejętności samoobsługowe
• przejawiać inicjatywę, wypróbowywać różne sposoby działania • kończyć swoją pracę – jest zainteresowane wynikiem • dążyć do jak najlepszego wykonania pracy, poprawiać ją

17 Kompetencje poznawcze
Dziecko potrafi: • wyjaśniać obserwowane zjawiska • przewidywać konsekwencje zdarzeń • definiować nazwy przez odniesienie do ogólniejszej kategorii • rozwiązywać zagadki matematyczne, • grać w gry wymagające liczenia

18 Kompetencje poznawcze
• umieścić nowy obiekt w ułożonym szeregu • ułożyć i opowiedzieć historyjkę obrazkową • trafnie opowiedzieć, co wie i umie • wykazać się wiedzą wykraczającą poza bezpośrednie doświadczenie

19 Umiejętności szkolne Dziecko potrafi: • odróżniać kierunki lewo – prawo • wskazywać kierunki na kartce – np. prawo – lewo, góra – dół • rozumieć pojęcia związane z przestrzenią - np. nad, pod, za, obok • w opowiadaniu ujmować związki przyczynowo – skutkowe

20 Umiejętności szkolne • liczyć obiekty i rozróżniać błędne liczenie od poprawnego; • rozróżniać strony, kierunki, położenie obiektów względem siebie, • wie, na czym polega pomiar długości, zna proste sposoby mierzenia; • określać następstwo pór roku, dni tygodnia, miesięcy, dni i nocy.

21 Umiejętności szkolne • słuchać uważnie, skupiać uwagę na wykonywanej czynności, • powiedzieć, jaki jest dzień tygodnia i jaki będzie następny • wymienić pory roku i związane z nimi zjawiska, • porównać obrazki różniące się kilkoma szczegółami

22 Umiejętności szkolne • układać układanki według wzoru, puzzle • odwzorować szlaczki i proste figury geometryczne • odliczać na konkretach, dodawać i odejmować w zakresie 10 • dzielić zdanie na wyrazy • dzielić wyrazy na sylaby i łączyć sylaby w wyraz

23 Sprawność ruchowa: Dziecko potrafi: • wykonywać ćwiczenia gimnastyczne i ruchowe–lubi aktywność sportową • wykonywać prace manualne – wycinać, lepić z plasteliny, wyklejać, itp. • łapać i rzucać piłkę, • jeździć na rowerze, wspinać się na drabinki

24 Sprawność ruchowa • budować z drobnych klocków • prawidłowo trzymać ołówek, • dbać o swoje zdrowie, • orientuje się w zasadach zdrowego żywienia; • dostrzega związek między chorobą a leczeniem,

25 Rozwój mowy: Dziecko potrafi: • zwraca się bezpośrednio do rozmówcy, • stara się mówić poprawnie • mówi płynnie, niezbyt głośno, dostosowując ton głosu do sytuacji; • uważnie słucha, pyta o niezrozumiałe fakty i formułuje dłuższe wypowiedzi o ważnych sprawach;

26 Rozwój mowy • w zrozumiały sposób mówi o swoich potrzebach i decyzjach.

27 W podjęciu decyzji o rozpoczęciu przez dziecko sześcioletnie edukacji szkolnej pomoże Państwu:
Ocena gotowości szkolnej dziecka dokonywana przez nauczyciela – diagnoza gotowości szkolnej dziecka (do końca kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko ma obowiązek albo może rozpocząć naukę w szkole podstawowej) Diagnoza w poradni psychologiczno – pedagogicznej ( Powiatowa Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Nowym Sączy – Filia w Starym Sączu ul. Partyzantów 15 tel )

28 Dlaczego warto, by sześciolatek rozpoczął naukę w szkole?
Odroczenie obowiązku szkolnego to wydłużenie edukacji szkolnej Odpowiednia stymulacja rozwoju - stały postęp, kształtowanie samodzielności. Program dostosowany do możliwości dziecka, szkoła gotowa na przyjęcie sześciolatków. Zgodnie z nową podstawą programową w szkole zachowane są proporcje pomiędzy nauką w ławce, a nauką poprzez zabawę.

29 Dlaczego warto, by sześciolatek rozpoczął naukę w szkole?
Jak najwcześniejsze objęcie dziecka zorganizowaną edukacją zapewnia mu szybszy rozwój, wcześniejsze odkrywanie jego talentów i korygowanie ewentualnych deficytów.

30 Jak wspierać dziecko w osiąganiu gotowości szkolnej?
1. Wykonać przesiewowe badania wzroku , słuchu, mowy lub korygować istniejące wady. 2. Wspierać naturalną w tym wieku u dziecka ciekawość do poznawania nowych wiadomości oraz uczenia się

31 Jak wspierać dziecko w osiąganiu gotowości szkolnej?
3. Wzmacniać dojrzałość emocjonalno – społeczną dziecka: • uczyć radzenia sobie z porażkami, • zachęcać do wytrwałego dążenia do celu pomimo trudności, a także do kończenia rozpoczętej czynności • wzmacniać wiarę we własne możliwości • uczyć wyrażania emocji

32 Jak wspierać dziecko w osiąganiu gotowości szkolnej?
• zachęcać do inicjatywy i samodzielności ale i do współdziałania 4. Kształtować umiejętność słuchania osoby dorosłej, rozumienia i zapamiętywania poleceń (także skierowanych do całej grupy) i wykonywania ich pomimo trudności.

33 Jak wspierać dziecko w osiąganiu gotowości szkolnej?
5. Wzmacniać kompetencje poznawcze oraz kształtować gotowość do nauki czytania, pisania i matematyki poprzez: • wspomaganie rozwoju mowy • kształtowanie pojęcia liczby i operowania liczbami (na materiale konkretnym) • rozwijanie percepcji wzrokowej i słuchowej • ćwiczenie sprawności manualnej,

34 Skutki niewłaściwej oceny gotowości szkolnej dziecka
• niewykorzystanie potencjału dziecka, zbyt niski poziom wymagań w stosunku do możliwości, brak wyzwań, nuda – w efekcie spadek motywacji do nauki • zbyt wysokie wymagania w stosunku do możliwości dziecka – skutkujące trudnościami w nauce, zaburzeniami motywacji lub zaburzeniami emocjonalnym i późniejszymi niepowodzeniami szkolnymi

35 Sześciolatek w szkole Szkoła: Daje Szansę na nowe przyjaźnie.
Wykorzystuje naturalny zapał dziecka do zdobywania nowych umiejętności. Rozwija samodzielność, odpowiedzialność. Odpowiednia przestrzeń – dostosowanie sal lekcyjnych i pomieszczeń szkolnych do potrzeb młodszych dzieci.

36 Sześciolatek w szkole Nowe rozwiązania organizacyjne – pomoc nauczyciela, Nauka poprzez zabawę, z wykorzystaniem wielozmysłowej stymulacji, ocenianie opisowe.

37 ORAZ DOSTOSOWANIE PROCESU
NAJWAŻNIEJSZE - INDYWIDUALNE PODEJŚCIE DO DZIECKA, REALNA OCENA JEGO POTENCJAŁU I EWENTUALNYCH PROBLEMÓW ROZWOJOWYCH ORAZ DOSTOSOWANIE PROCESU DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZEGO DOMOŻLIWOŚCI I POTRZEB DZIECI (A NIE ODWROTNIE!!!)

38 Dziękuję za uwagę

39 Dzieci urodzone w 2006 i 2007 roku odpowiednio od 1 września 2012 r
Dzieci urodzone w 2006 i 2007 roku odpowiednio od 1 września 2012 r. i 1 września 2013 r. realizują obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego na wniosek rodziców zostają objęte obowiązkiem szkolnym lub są przedszkolakami (w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej) są uczniami

40 Dzieci urodzone w 2006 i 2007 roku odpowiednio od 1 września 2012 r
Dzieci urodzone w 2006 i 2007 roku odpowiednio od 1 września 2012 r. i 1 września 2013 r. Sześciolatek w szkole podstawowej jest przedszkolakiem, jeżeli chodzi do oddziału przedszkolnego w szkole jest uczniem, jeżeli chodzi do I klasy


Pobierz ppt "Dojrzałość szkolna."

Podobne prezentacje


Reklamy Google