Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dojrzałość szkolna. Podj ę cie przez dziecko obowi ą zku szkolnego wi ąż e si ę z pocz ą tkiem nowego, bardzo wa ż nego etapu w jego ż yciu. Przechodz.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dojrzałość szkolna. Podj ę cie przez dziecko obowi ą zku szkolnego wi ąż e si ę z pocz ą tkiem nowego, bardzo wa ż nego etapu w jego ż yciu. Przechodz."— Zapis prezentacji:

1 Dojrzałość szkolna

2 Podj ę cie przez dziecko obowi ą zku szkolnego wi ąż e si ę z pocz ą tkiem nowego, bardzo wa ż nego etapu w jego ż yciu. Przechodz ą c z wieku przedszkolnego w wiek wczesnoszkolny ulega zmianie podstawowa forma dzia ł alno ś ci dziecka. Dot ą d by ł a to zabawa. Teraz b ę dzie nauka. Osi ą gni ę cia w nauce b ę d ą podstawowym kryterium oceny dziecka. Jednak, aby dziecko mog ł o sprosta ć wymaganiom szkolnym i w pe ł ni si ę rozwija ć musi osi ą gn ąć dojrza ł o ść szkoln ą.

3 GOTOWOŚĆ (DOJRZAŁOŚĆ) SZKOLNA oznacza osiągnięcie przez dziecko takiego stopnia rozwoju – fizycznego, emocjonalno społecznego i umysłowego - który pozwoli mu sprostać obowiązkom i wymaganiom szkolnym

4 Gotowość szkolna zależy od: czynników biologicznych: stanu zdrowia, indywidualnego rozwoju dziecka, w tym dojrzałości jego układu nerwowego, czynników środowiskowych (społecznych),związanych z rodziną np. wpływu rodziny, przedszkola, innych instytucji.

5 własnej aktywności dziecka jego indywidualnych predyspozycji: osobistych doświadczeń życiowych zbieranych od najwcześniejszych okresów życia,

6 Podstawa programowa wychowania przedszkolnego zakłada: umiejętności społeczne potrafi porozumiewać się z dorosłymi i dziećmi, zgodnie funkcjonować w zabawie i w sytuacjach zadaniowych czynności samoobsługowe nawyki higieniczne i inne: związane z ubieraniem się,,jedzeniem, załatwianiem potrzeb fizjologicznych, umiejętności szkolne (przygotowanie do nauki czytania, pisania i matematyki)

7 kompetencje poznawcze dotyczą poznawania i rozumienia siebie i najbliższego otoczenia, sprawność ruchowa odpowiednio rozwinięta mowę,

8 Umiejętności społeczne Dziecko potrafi: sprzątać zabawki i pomoce, dbać o swoje rzeczy zapamiętać i stosować zasady bezpiecznego zachowania w grupie uwzględniać prawa innych – np. czekać na swoją kolej radzić sobie w pokojowy sposób, nie reagować agresją

9 Umiejętności społeczne w sytuacji konfliktu wykazywać dojrzałość- nie obwinia innych, nie skarży bez powodu, nie obraża się, nie odwraca, nie odchodzi, unikać sytuacji konfliktowych, kontrolować emocje – rzadko wybucha płaczem, złością wykonywać polecenia skierowane do całej grupy, nie sprzeciwiać się,

10 Umiejętności społeczne wypowiadać się z sposób zrozumiały dla innych – dzieci i dorosłych, zapraszać rówieśników do rozmów i zabaw pomagać innym dzieciom, pocieszać je w razie potrzeby współodczuwać - rozpoznawać i nazywać - uczucia innych ludzi

11 Umiejętności społeczne stawać w obronie innych dzieci mówić o ważnych dla siebie sprawach okazywać radość z osiągniętego sukcesu zadawać pytania, prosić o dodatkowe wyjaśnienia i informacje

12 Umiejętności społeczne umie się przedstawić: podać swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania, wie, komu należy podawać takie informacje.

13 Umiejętności samoobsługowe Dziecko potrafi umyć się i wytrzeć oraz umyć zęby; właściwie zachowuje się przy stole podczas posiłków, nakrywa do stołu i sprząta po sobie; samodzielnie korzysta z toalety; samodzielnie rozbiera się i ubiera,

14 Umiejętności samoobsługowe dbać o osobiste rzeczy i nie naraża ich na zgubienie i kradzież; utrzymywać porządek w swoim otoczeniu. radzić sobie w sytuacjach zadaniowych i społecznych bez pomocy dorosłych – nie stara się wciąż przebywać blisko rodziców i nauczycieli

15 Umiejętności samoobsługowe nie unikać sytuacji i zadań wymagających samodzielności, zapamiętać i wykonać polecenie podejmować próby poradzenia sobie z trudnością, nie zrażać się niepowodzeniami,

16 Umiejętności samoobsługowe przejawiać inicjatywę, wypróbowywać różne sposoby działania kończyć swoją pracę – jest zainteresowane wynikiem dążyć do jak najlepszego wykonania pracy, poprawiać ją

17 Kompetencje poznawcze Dziecko potrafi: wyjaśniać obserwowane zjawiska przewidywać konsekwencje zdarzeń definiować nazwy przez odniesienie do ogólniejszej kategorii rozwiązywać zagadki matematyczne, grać w gry wymagające liczenia

18 Kompetencje poznawcze umieścić nowy obiekt w ułożonym szeregu ułożyć i opowiedzieć historyjkę obrazkową trafnie opowiedzieć, co wie i umie wykazać się wiedzą wykraczającą poza bezpośrednie doświadczenie

19 Umiejętności szkolne Dziecko potrafi: odróżniać kierunki lewo – prawo wskazywać kierunki na kartce – np. prawo – lewo, góra – dół rozumieć pojęcia związane z przestrzenią - np. nad, pod, za, obok w opowiadaniu ujmować związki przyczynowo – skutkowe

20 Umiejętności szkolne liczyć obiekty i rozróżniać błędne liczenie od poprawnego; rozróżniać strony, kierunki, położenie obiektów względem siebie, wie, na czym polega pomiar długości, zna proste sposoby mierzenia; określać następstwo pór roku, dni tygodnia, miesięcy, dni i nocy.

21 Umiejętności szkolne słuchać uważnie, skupiać uwagę na wykonywanej czynności, powiedzieć, jaki jest dzień tygodnia i jaki będzie następny wymienić pory roku i związane z nimi zjawiska, porównać obrazki różniące się kilkoma szczegółami

22 Umiejętności szkolne układać układanki według wzoru, puzzle odwzorować szlaczki i proste figury geometryczne odliczać na konkretach, dodawać i odejmować w zakresie 10 dzielić zdanie na wyrazy dzielić wyrazy na sylaby i łączyć sylaby w wyraz

23 Sprawność ruchowa: Dziecko potrafi: wykonywać ćwiczenia gimnastyczne i ruchowe–lubi aktywność sportową wykonywać prace manualne – wycinać, lepić z plasteliny, wyklejać, itp. łapać i rzucać piłkę, jeździć na rowerze, wspinać się na drabinki

24 Sprawność ruchowa budować z drobnych klocków prawidłowo trzymać ołówek, dbać o swoje zdrowie, orientuje się w zasadach zdrowego żywienia; dostrzega związek między chorobą a leczeniem,

25 Rozwój mowy: Dziecko potrafi: zwraca się bezpośrednio do rozmówcy, stara się mówić poprawnie mówi płynnie, niezbyt głośno, dostosowując ton głosu do sytuacji; uważnie słucha, pyta o niezrozumiałe fakty i formułuje dłuższe wypowiedzi o ważnych sprawach;

26 Rozwój mowy w zrozumiały sposób mówi o swoich potrzebach i decyzjach.

27 W podjęciu decyzji o rozpoczęciu przez dziecko sześcioletnie edukacji szkolnej pomoże Państwu: Ocena gotowości szkolnej dziecka dokonywana przez nauczyciela – diagnoza gotowości szkolnej dziecka (do końca kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko ma obowiązek albo może rozpocząć naukę w szkole podstawowej) Diagnoza w poradni psychologiczno – pedagogicznej ( Powiatowa Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Nowym Sączy – Filia w Starym Sączu ul. Partyzantów 15 tel )

28 Dlaczego warto, by sześciolatek rozpoczął naukę w szkole? Odroczenie obowiązku szkolnego to wydłużenie edukacji szkolnej Odpowiednia stymulacja rozwoju - stały postęp, kształtowanie samodzielności. Program dostosowany do możliwości dziecka, szkoła gotowa na przyjęcie sześciolatków. Zgodnie z nową podstawą programową w szkole zachowane są proporcje pomiędzy nauką w ławce, a nauką poprzez zabawę.

29 Dlaczego warto, by sześciolatek rozpoczął naukę w szkole? Jak najwcześniejsze objęcie dziecka zorganizowaną edukacją zapewnia mu szybszy rozwój, wcześniejsze odkrywanie jego talentów i korygowanie ewentualnych deficytów.

30 Jak wspierać dziecko w osiąganiu gotowości szkolnej? 1. Wykonać przesiewowe badania wzroku, słuchu, mowy lub korygować istniejące wady. 2. Wspierać naturalną w tym wieku u dziecka ciekawość do poznawania nowych wiadomości oraz uczenia się

31 Jak wspierać dziecko w osiąganiu gotowości szkolnej? 3. Wzmacniać dojrzałość emocjonalno – społeczną dziecka: uczyć radzenia sobie z porażkami, zachęcać do wytrwałego dążenia do celu pomimo trudności, a także do kończenia rozpoczętej czynności wzmacniać wiarę we własne możliwości uczyć wyrażania emocji

32 Jak wspierać dziecko w osiąganiu gotowości szkolnej? zachęcać do inicjatywy i samodzielności ale i do współdziałania 4. Kształtować umiejętność słuchania osoby dorosłej, rozumienia i zapamiętywania poleceń (także skierowanych do całej grupy) i wykonywania ich pomimo trudności.

33 Jak wspierać dziecko w osiąganiu gotowości szkolnej? 5. Wzmacniać kompetencje poznawcze oraz kształtować gotowość do nauki czytania, pisania i matematyki poprzez: wspomaganie rozwoju mowy kształtowanie pojęcia liczby i operowania liczbami (na materiale konkretnym) rozwijanie percepcji wzrokowej i słuchowej ćwiczenie sprawności manualnej,

34 Skutki niewłaściwej oceny gotowości szkolnej dziecka niewykorzystanie potencjału dziecka, zbyt niski poziom wymagań w stosunku do możliwości, brak wyzwań, nuda – w efekcie spadek motywacji do nauki zbyt wysokie wymagania w stosunku do możliwości dziecka – skutkujące trudnościami w nauce, zaburzeniami motywacji lub zaburzeniami emocjonalnym i późniejszymi niepowodzeniami szkolnymi

35 Sześciolatek w szkole Szkoła: Daje Szansę na nowe przyjaźnie. Wykorzystuje naturalny zapał dziecka do zdobywania nowych umiejętności. Rozwija samodzielność, odpowiedzialność. Odpowiednia przestrzeń – dostosowanie sal lekcyjnych i pomieszczeń szkolnych do potrzeb młodszych dzieci.

36 Sześciolatek w szkole Nowe rozwiązania organizacyjne – pomoc nauczyciela, Nauka poprzez zabawę, z wykorzystaniem wielozmysłowej stymulacji, ocenianie opisowe.

37 NAJWA Ż NIEJSZE - INDYWIDUALNE PODEJ Ś CIE DO DZIECKA, REALNA OCENA JEGO POTENCJA Ł U I EWENTUALNYCH PROBLEMÓW ROZWOJOWYCH ORAZ DOSTOSOWANIE PROCESU DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZEGO DOMO Ż LIWO Ś CI I POTRZEB DZIECI (A NIE ODWROTNIE!!!)

38 Dziękuję za uwagę

39 Dzieci urodzone w 2006 i 2007 roku odpowiednio od 1 września 2012 r. i 1 września 2013 r. realizują obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego na wniosek rodziców zostają objęte obowiązkiem szkolnym lub są przedszkolakami (w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej) są uczniami

40 Dzieci urodzone w 2006 i 2007 roku odpowiednio od 1 września 2012 r. i 1 września 2013 r. Sześciolatek w szkole podstawowej jest przedszkolakiem, jeżeli chodzi do oddziału przedszkolnego w szkole jest uczniem, jeżeli chodzi do I klasy


Pobierz ppt "Dojrzałość szkolna. Podj ę cie przez dziecko obowi ą zku szkolnego wi ąż e si ę z pocz ą tkiem nowego, bardzo wa ż nego etapu w jego ż yciu. Przechodz."

Podobne prezentacje


Reklamy Google