Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

11 NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA i GOSPODARKI WODNEJ ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa KONTROLE NA ZAKOŃCZENIE REALIZACJI PROJEKTU Instytucji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "11 NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA i GOSPODARKI WODNEJ ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa KONTROLE NA ZAKOŃCZENIE REALIZACJI PROJEKTU Instytucji."— Zapis prezentacji:

1 11 NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA i GOSPODARKI WODNEJ ul. Konstruktorska 3A, Warszawa KONTROLE NA ZAKOŃCZENIE REALIZACJI PROJEKTU Instytucji Wdrażającej u Beneficjenta Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Jarnołtówek Kwiecień 2013r

2 22 NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA i GOSPODARKI WODNEJ ul. Konstruktorska 3A, Warszawa I. Akty prawne i dokumenty regulujące kontrolę realizacji POIiŚ: Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1080/2006 z dnia 5 lipca 2006r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Rozporządzenie Rady (WE) nr 1084/2006 z dnia 11 lipca 2006r. ustanawiające Fundusz Spójności, ZAGADNIENIA OGÓLNE

3 33 NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA i GOSPODARKI WODNEJ ul. Konstruktorska 3A, Warszawa Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z 8 grudnia 2006r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 i nr 1080/2006, Ustawa z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013, zaakceptowany przez Radę Ministrów i Komisję Europejską, ZAGADNIENIA OGÓLNE (c.d.)

4 44 NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA i GOSPODARKI WODNEJ ul. Konstruktorska 3A, Warszawa Wytyczne w zakresie kontroli realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 z dnia 28 listopada 2011r. ZAGADNIENIA OGÓLNE (c.d.)

5 55 NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA i GOSPODARKI WODNEJ ul. Konstruktorska 3A, Warszawa Uzyskanie możliwie pełnej informacji na temat realizowanego przedsięwzięcia a) poprzez kontrolę dokumentów, b) wizję lokalną w miejscu realizacji II. Cele kontroli:

6 66 NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA i GOSPODARKI WODNEJ ul. Konstruktorska 3A, Warszawa Weryfikacja prawidłowości realizacji projektu, Sprawdzenie, czy informacje dotyczące postępu w realizacji projektu oraz poniesionych wydatków, przedstawiane przez beneficjenta we wnioskach o płatność, są zgodne ze stanem rzeczywistym, Weryfikacja, czy współfinansowane towary i usługi zostały wykonane/dostarczone, Weryfikacja, czy wydatki zadeklarowane przez beneficjenta w związku z realizowanym projektem zostały rzeczywiście poniesione i są zgodne z zasadami wspólnotowymi i krajowymi. III. Zadania kontroli:

7 77 NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA i GOSPODARKI WODNEJ ul. Konstruktorska 3A, Warszawa Wspomaganie zarządzania, Oddziaływanie prewencyjne, Zapobieganie powstawaniu uchybień i nieprawidłowości, Wykrywanie uchybień i nieprawidłowości. IV. Funkcje kontroli:

8 88 NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA i GOSPODARKI WODNEJ ul. Konstruktorska 3A, Warszawa Przygotowania indywidualnego projektów kluczowych (przed złożeniem wniosku o dofinansowanie), Procedur zawierania umów dla zadań objętych projektem, Projektów na miejscu, Wniosków beneficjentów o płatność, Na zakończenie realizacji projektu, Projektów zaawansowanych finansowo lub zakończonych przed podpisaniem Umowy o dofinansowanie, Po zakończeniu realizacji projektu, Realizacji RPD, V. Rodzaje kontroli:

9 99 NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA i GOSPODARKI WODNEJ ul. Konstruktorska 3A, Warszawa 1. Faza wstępna - kontrola projektu przed podpisaniem umowy o dofinansowanie 2. Faza realizacji - kontrola projektu po podpisaniu umowy o dofinansowanie 3. Faza zakończenia realizacji - kontrola projektu na zakończenie realizacji 4. Faza eksploatacji - kontrola projektu po zakończeniu realizacji tzw. Kontrola trwałości projektu VI. Prowadzenie kontroli w poszczególnych fazach realizacji projektu:

10 10 NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA i GOSPODARKI WODNEJ ul. Konstruktorska 3A, Warszawa I. Cel Zapewnienie, że istnieją i są dostępne wszystkie dokumenty obrazujące cykl życia projektu, niezbędne dla udokumentowania ścieżki audytu - przez instytucję w systemie realizacji POIiŚ oraz na poziomie beneficjentów art. 15 Rozporządzenia 1828/2006 (w przypadku, gdy kontrola odbywa się na miejscu realizacji). oraz Sprawdzenie, że wszystkie elementy zakresu zapisane w umowie o dofinansowanie zostały wykonane zgodnie z prawem wspólnotowym i krajowym. ZAGADNIENIA SZCZEGÓŁOWE Kontrola na zakończenie realizacji projektu POIiŚ

11 11 NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA i GOSPODARKI WODNEJ ul. Konstruktorska 3A, Warszawa Kontrola na zakończenie realizacji projektu przeprowadzana jest po przekazaniu przez beneficjenta wniosku o płatność końcową, przed akceptacją tego wniosku. W przypadku, gdy kontrola na zakończenie realizacji projektu realizowana jest na miejscu, powinna być zakończona przed akceptacją wniosku o płatność końcową. Wyjątkowo wniosek o płatność końcową może zostać zatwierdzony przed formalnym zakończeniem kontroli na zakończenie realizacji projektu, jednak nie wcześniej niż po przekazaniu informacji pokontrolnej, w której nie zawarte zostały ustalenia mające wpływ na kwotę wydatków kwalifikowalnych. Kontrola na zakończenie realizacji projektu POIiŚ

12 12 NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA i GOSPODARKI WODNEJ ul. Konstruktorska 3A, Warszawa obejmuje sprawdzenie: a)Zgodność przekazywanej dokumentacji przez Beneficjenta z oryginalną dokumentacją projektu, b)Sposobu archiwizacji dokumentacji projektowej, w tym zgodność poniesionych wydatków (ścieżka audytu), c)Potwierdzenie fizycznego istnienia obiektów oraz sprawdzenie zachowania zasady trwałości (zgodnie z dokumentacją projektu). d)Weryfikacji wykonania rzeczowego projektu – w tym sprawdzenie wartości wskaźników produktu oraz osiągnięcia wskaźników rezultatu, II. Zakres kontroli

13 13 NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA i GOSPODARKI WODNEJ ul. Konstruktorska 3A, Warszawa, e) Prowadzenie działań informacyjno – promocyjne zgodnie z : Wytycznymi w zakresie informacji i promocji Strategią komunikacji funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w Polsce , Planem komunikacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata Zasadami promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz zaleceniami dla beneficjentów, f)Weryfikację okoliczności mogących mieć wpływ na powstanie prawa do odliczenia przez beneficjenta podatku VAT, w przypadku gdy VAT stanowił wydatek kwalifikowalny w projekcie, w szczególności w związku z faktycznym wykorzystaniem infrastruktury wytworzonej w ramach projektu bądź związanymi ze zmianami w strukturze beneficjenta bądź w strukturze własności wytworzonego majątku, II. Zakres kontroli (c.d.)

14 14 NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA i GOSPODARKI WODNEJ ul. Konstruktorska 3A, Warszawa g) Weryfikację, czy w instytucji kontrolowanej wyodrębniona jest ewidencja księgowa lub czy wyodrębniono kod księgowy dla transakcji związanych z projektem (zgodnie z art. 60 Rozporządzenia 1083/2006 oraz zgodnie z art. 14 rozporządzenia 1828/2006) W celu weryfikacji tego obszaru zaleca się wykorzystanie Podręcznika kontroli wyodrębnionej ewidencji księgowej u beneficjenta POIiŚ. h)Weryfikację projektu pod względem zgodności z polityką ochrony środowiska w (realizacja zaleceń wynikających z decyzji środowiskowych oraz z zapisów/zobowiązań beneficjenta w obszarze środowiska przedstawionych we wniosku o dofinansowanie), i)Weryfikację projektu pod względem zgodności z zasadami udzielania pomocy publicznej, j)Sprawdzenie zrealizowania zaleceń z poprzednich kontroli. II. Zakres kontroli (c.d.)

15 15 NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA i GOSPODARKI WODNEJ ul. Konstruktorska 3A, Warszawa Dokumentami obrazującymi cykl życia projektu, są w szczególności: a)Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami, b)Umowa z beneficjentem, c)Wnioski o płatność wraz z załącznikami, d)Dokumenty księgowe potwierdzające poniesione wydatki wraz z zapisami księgowymi w systemie księgowym, e)Dokumenty związane z wyborem wykonawcy, III. Dokumenty projektu poddawane kontroli

16 16 NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA i GOSPODARKI WODNEJ ul. Konstruktorska 3A, Warszawa f)Specyfikacje techniczne oraz inne dokumenty wymienione w wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków POIiŚ, wytycznych w zakresie sprawozdawczości, zaleceniach w zakresie wzoru wniosku beneficjenta o płatność, a także dokumenty potwierdzające weryfikację, np: -listy sprawdzające, -informacje pokontrolne przeprowadzonych kontroli, -zalecenia pokontrolne, -wyniki innych kontroli i audytów, -dokumenty potwierdzające realizację zaleceń pokontrolnych i poaudytowych, -dokumenty związane z pomocą publiczną, -dokumenty niezbędne do celów ewaluacji i sprawozdawczości po zamknięciu PO IiŚ oraz inne nie wymienione dokumenty związane z realizacją projektu. III. Dokumenty projektu poddawane kontroli

17 17 NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA i GOSPODARKI WODNEJ ul. Konstruktorska 3A, Warszawa Analiza dokumentacji projektu będąca w posiadaniu jednostki kontrolującej (IW/IPII) w tym wniosku o płatność końcową, Konsultacje z osobami prowadzącymi i rozliczającymi projekt, Ustalenie najważniejszych problemów do weryfikacji, Określenie metodologii doboru próby do kontroli, Opracowanie programu kontroli wraz z określeniem celu i zakresu kontroli, Zawiadomienie Beneficjenta o kontroli, IV. Przygotowanie i przeprowadzenie kontroli:

18 18 NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA i GOSPODARKI WODNEJ ul. Konstruktorska 3A, Warszawa Działania kontrolne na miejscu realizacji projektu w tym: -przeprowadzenie oględzin, -gromadzenie i analiza dokumentacji. Sporządzenie informacji pokontrolnej, Wydanie zaleceń. IV. Przygotowanie i przeprowadzenie kontroli (c.d.):

19 19 NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA i GOSPODARKI WODNEJ ul. Konstruktorska 3A, Warszawa Zawiadomienie na piśmie podmiot kontrolowany o terminie i zakresie planowanej kontroli co najmniej 5 dni roboczych przed rozpoczęciem kontroli, Lista sprawdzająca zgodnie z Załącznikiem nr 3 - Rozdział 2 (Kontrola na zakończenie realizacji projektu) do Wytycznych, Program kontroli określający cel, zakres kontroli, sposób prowadzenia postępowania kontrolnego, harmonogram działań, Upoważnienie w formie pisemnej do przeprowadzenia kontroli, V. Dokumenty kontroli:

20 20 NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA i GOSPODARKI WODNEJ ul. Konstruktorska 3A, Warszawa Odpisy lub kopie dokumentów źródłowych, Pisemne wyjaśnienia oraz oświadczenia, Wydruki komputerowe, Dokumenty zawarte na informatycznych nośnikach danych, Informacja pokontrolna, Zalecenia pokontrolne. V. Dokumenty kontroli (c.d.):

21 21 NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA i GOSPODARKI WODNEJ ul. Konstruktorska 3A, Warszawa VI. Prawa i obowiązki kontrolującego: Zasady ogólne: Kontrola projektów może być przeprowadzona w każdym miejscu bezpośrednio związanym z realizacją projektu, Kontrola na miejscu realizowana jest z reguły w godzinach pracy obowiązujących w jednostce kontrolowanej, Kontrolujący podlegają przepisom BHP oraz o postępowaniu z materiałami ustawowo chronionymi, Kontrolujący realizują co do zasady wszystkie cele i zadania określone w zatwierdzonym programie kontroli, jeżeli został sporządzony.

22 22 NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA i GOSPODARKI WODNEJ ul. Konstruktorska 3A, Warszawa Kontrolujący ma obowiązek: Kontrolujący obowiązany jest powstrzymać się od wykonywania zajęć, które mogłyby wywoływać podejrzenie o stronniczość lub interesowność, Zapoznać się z celem i zakresem kontroli oraz uzyskać wiedzę o obszarze objętym kontrolą, Zidentyfikować, ocenić i odpowiednio udokumentować informacje wystarczające i istotne do osiągnięcia celów kontroli, Posiadać odpowiednie kwalifikacje i kompetencje niezbędne do skutecznego przeprowadzenia kontroli. Wykazać się starannością, bezstronnością i terminowością oraz obiektywnie i rzetelnie dokonać oceny obszarów kontroli.

23 23 NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA i GOSPODARKI WODNEJ ul. Konstruktorska 3A, Warszawa Kontrolujący ma prawo do: Swobodnego poruszania się po terenie jednostki, z wyjątkiem miejsc podległych szczególnej ochronie, Wglądu oraz tworzenie kopii i odpisów dokumentów związanych z działalnością jednostki kontrolowanej, Przeprowadzenia oględzin obiektów oraz sporządzanie dokumentacji i zbieranie wyjaśnień, Sprawdzania przebiegu określonych czynności,

24 24 NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA i GOSPODARKI WODNEJ ul. Konstruktorska 3A, Warszawa VII. Prawa i obowiązki kontrolowanego: Kontrolowany ma obowiązek: Zapewnić kontrolującym warunki i środki niezbędne do sprawnego przeprowadzenia kontroli, Udzielić terminowo wyczerpujących informacji i wyjaśnień na kwestie poruszane przez kontrolujących, będące przedmiotem kontroli, Przedkładać żądane dokumenty dotyczące realizacji projektu, Uczestniczyć w naradzie podsumowującej kontrole, Wdrożyć zalecenia pokontrolne.

25 25 NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA i GOSPODARKI WODNEJ ul. Konstruktorska 3A, Warszawa Kontrolowany ma prawo do: Równego udziału w czynnościach kontrolnych, Odnoszenia się do ustaleń kontroli, Składania oświadczeń mających związek z przedmiotem kontroli, Składania zastrzeżeń do ustaleń kontroli, Odmowy podpisania informacji pokontrolnej.

26 26 NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA i GOSPODARKI WODNEJ ul. Konstruktorska 3A, Warszawa VIII. Uchybienia i nieprawidłowości wykrywane podczas kontroli na zakończenie realizacji projektów u Beneficjentów POIiŚ: Uchybienia i nieprawidłowości identyfikowane są w: - Obszarze zgodności z zapisami w Decyzji KE, - Obszarze zgodności realizacji z polskim prawem jako: - Nieistotne nie powodujące skutków finansowych, - Istotne powodujące skutki finansowe

27 27 NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA i GOSPODARKI WODNEJ ul. Konstruktorska 3A, Warszawa Przyczyny powstania uchybień i nieprawidłowości wynikają z: - Niedostatecznego organizacyjnego przygotowania Beneficjenta, - Nieodpowiedniego przygotowania przedsięwzięcia (projektu), - Złego zarządzania realizacją projektu.

28 28 NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA i GOSPODARKI WODNEJ ul. Konstruktorska 3A, Warszawa Zagrożenia: - Drobne uchybienia przyczyną nieprawidłowości, - Poważne uchybienia, konieczność natychmiastowego działania, - Nadmierne wymagania dużo kosztują i często skutkują przekroczeniami finansowymi, -Nieprawidłowości wykryte przez organy kontroli kraju beneficjenta nie muszą skutkować zmniejszeniem dotacji

29 29 NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA i GOSPODARKI WODNEJ ul. Konstruktorska 3A, Warszawa Uchybienia drobne dotyczą: -Dokumentowania robót dodatkowych i wprowadzanych zmian, -Jakości prowadzonej dokumentacji realizacji i odbioru robót, -Jakości dokumentacji rozliczeniowej robót, -Spójności opisywania dokumentów księgowych, -Istnienia i stosowania odrębnego systemu księgowego, -Prowadzenia ewidencji księgowej z przyjętą polityką rachunkowości, -Archiwizacji dokumentów, -Prowadzonych działań informacyjno – promocyjnych.

30 30 NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA i GOSPODARKI WODNEJ ul. Konstruktorska 3A, Warszawa Uchybienia istotne dotyczą: -Wykonawstwa robót dodatkowych i wprowadzanych zmian z naruszeniem ustawy PZP, -Odstępstw od zakresu rzeczowego określonego w Decyzji KE, -Odstępstw od warunków wykonania i odbioru robót, -Nieprzestrzegania kwestii własnościowych, -Nie osiągnięcia efektu ekologicznego, -Kwalifikowanie wydatków na zakres nie ujęty w umowie o dofinansowanie,

31 31 NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA i GOSPODARKI WODNEJ ul. Konstruktorska 3A, Warszawa Uchybienia istotne dotyczą (c.d.): -Naruszenie prawa szczególnie w zakresie inwestowania dotacji w obcy majątek, -Przekazywanie majątku wytworzonego na rzecz innego podmiotu przed upływem karencji, -Czerpania korzyści z wykorzystania obiektów dla celów innych niż określone we wniosku o wsparcie, -Rozliczenie kosztów za roboty niewykonane.

32 32 NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA i GOSPODARKI WODNEJ ul. Konstruktorska 3A, Warszawa Najczęściej ujawniane uchybienia : -Niekompletna dokumentacja dotycząca wykonywanych robót, -Brak opisu w formie stempla informującego o finansowaniu z POIiŚ -Brak opracowanej i wdrożonej procedury archiwizacyjnej dla projektu, z zachowaniem obowiązujących wytycznych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego -Brak zgodności tablicy i oznakowania dokumentów z wydanymi przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Zasadami promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko lipiec Brak polityki rachunkowości z uwzględnieniem rachunkowości dot. projektów POIiŚ wraz z podziałem nakładów inwestycyjnych na wydatki kwalifikowane i niekwalifikowane.

33 33 NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA i GOSPODARKI WODNEJ ul. Konstruktorska 3A, Warszawa Wnioski i zalecenia pokontrolne: - Wykorzystanie wniosków i zaleceń pokontrolnych do usunięcia uchybień i poprawy jakości zarządzania przy realizacji projektu

34 34 NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA i GOSPODARKI WODNEJ ul. Konstruktorska 3A, Warszawa Stwierdzane uchybienia i wydawane zalecenia pokontrolne w zakresie oceny wykonania rzeczowego projektu uchybienie: Beneficjent zrealizował roboty o łącznej kwocie netto X na obiekcie Y, dla którego nie przedstawił Kontrolującym żadnych dokumentów świadczących o posiadaniu tytułu prawnego. Postępowanie to jest niezgodne z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach programu POIiŚ. zalecenie: Wyłączyć z kwalifikacji wydatki dotyczące tego zakresu robót. 1

35 35 NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA i GOSPODARKI WODNEJ ul. Konstruktorska 3A, Warszawa Stwierdzane uchybienia i wydawane zalecenia pokontrolne w zakresie oceny wykonania rzeczowego projektu uchybienie: Stwierdzono nieprecyzyjny opis zakresu robót w Harmonogramie Realizacji Projektu. zalecenie: Sprostować zapisy w Harmonogramie Realizacji Projektu w punkcie X. 2 uchybienie: Zakres rzeczowy przedsięwzięcia opisany w Umowie o dofinansowanie i załączniku (Harmonogramie Realizacji Projektu) wyszczególniony w pozycji X został wykonany i odebrany w niepełnym zakresie. zalecenie: Uporządkować stronę formalną pod kątem zgodności zapisów Umowy z faktycznie wykonanym zakresem rzeczowym. 3

36 36 NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA i GOSPODARKI WODNEJ ul. Konstruktorska 3A, Warszawa Stwierdzane uchybienia i wydawane zalecenia pokontrolne w zakresie oceny wykonania rzeczowego projektu uchybienie: Zakres rzeczowy projektu został zrealizowany w rozbieżności z Harmonogramem Realizacji Projektu. zalecenie: Dokonać aktualizacji Harmonogramu Realizacji Projektu, w którym zostanie odzwierciedlony faktycznie wykonany zakres rzeczowy. 4 uchybienie: Stwierdzono, że powierzchnia wynajmowana na cele komercyjne była wykorzystywana niezgodnie z wnioskiem o dofinansowanie. zalecenie: Należy dokonać korekty kwoty dofinansowania. 5

37 37 NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA i GOSPODARKI WODNEJ ul. Konstruktorska 3A, Warszawa Stwierdzane uchybienia i wydawane zalecenia pokontrolne w zakresie oceny wykonania rzeczowego projektu uchybienie: Wartości docelowe wskaźników określających osiągnięty efekt ekologiczny różnią się od przyjętych. Wskaźniki dotyczące powierzchni ocieplonych ścian i dachów i okien nie uległy zmianie od zakończenia realizacji projektu. Natomiast wskaźniki związane z efektem ekologicznym uległy zmniejszeniu w porównaniu z zakładanymi, tj. Zużycie energii grzewczej zmalało o X %, emisja CO2 o Y%, a emisji pyłów o Z%. zalecenie: Po zakończeniu rocznej eksploatacji wykonać analizę dotyczącą oceny uzyskiwanych wskaźników energetycznych i przedstawić uzasadnienie dla występujących różnic. 6

38 38 NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA i GOSPODARKI WODNEJ ul. Konstruktorska 3A, Warszawa Stwierdzane uchybienia i wydawane zalecenia pokontrolne w zakresie oceny wykonania rzeczowego projektu uchybienie: Braki w dokumentacji formalno – prawnej. zalecenie: Uzupełnić dokumenty wymagane przez prawo budowlane wynikające z udzielonych pozwoleń na budowę oraz dokumentację niezbędną do użytkowania budynków (np. książki obiektów budowlanych). 7 uchybienie: Brak inwentaryzacji powykonawczej. zalecenie: Wykonać niezbędną inwentaryzację (obmiary) przez podmioty uprawnione. 8

39 39 NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA i GOSPODARKI WODNEJ ul. Konstruktorska 3A, Warszawa Stwierdzane uchybienia i wydawane zalecenia pokontrolne w zakresie oceny wykonania rzeczowego projektu uchybienie: Braki certyfikatów na zastosowane materiały i urządzenia w dokumentacji odbiorowej (operat kolaudacyjny). zalecenie: Uzupełnić dokumentację o niezbędne certyfikaty, deklarację zgodności itp. 9 uchybienie: Nieosiągnięcie w terminach określonych wartości wskaźników wymaganych zawartą umową. zalecenie: Zaleca się Beneficjentowi, aby zakładane wartości wskaźników były osiągane w umownych terminach oraz proszę o przesłanie do NFOŚiGW wyjaśnień dotyczących przyczyn nie osiągnięcia zakładanych wartości wskaźników. 10

40 40 NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA i GOSPODARKI WODNEJ ul. Konstruktorska 3A, Warszawa Stwierdzane uchybienia i wydawane zalecenia pokontrolne w zakresie oceny systemu finansowo-księgowego uchybienie: Polityka rachunkowości Projektu nie jest elementem składowym polityki prowadzonej przez Beneficjenta. Beneficjent nie rozdziela nakładów inwestycyjnych na wydatki kwalifikowane i niekwalifikowane. zalecenie: Opracować Politykę rachunkowości z uwzględnieniem rachunkowości dotyczącej projektów POIiŚ wraz z podziałem nakładów inwestycyjnych na wydatki kwalifikowane i niekwalifikowane. 1 2 uchybienie: Nie wprowadzono zmian do obowiązującej polityki rachunkowości i planu kont zapisów dotyczących wydzielenia/utworzenia dla projektu dodatkowych numerów kont analitycznych oraz ich opisu. zalecenie: Wprowadzić brakujące elementy do polityki rachunkowości i planu kont.

41 41 NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA i GOSPODARKI WODNEJ ul. Konstruktorska 3A, Warszawa Stwierdzane uchybienia i wydawane zalecenia pokontrolne uchybienie: Beneficjent dwukrotnie przedstawił do refundacji tę samą fakturę VAT (pozycja X i pozycja Y zestawienia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki, załącznik do wniosku o płatność), co skutkowało nieuprawnionym żądaniem refundacji wydatków w kwocie Z. zalecenie: Wykreślić poz. X z zestawienia faktur stanowiącego załącznik do wniosku o płatność nr 03 i dokonać korekty (zmniejszenia) kwoty wydatków kwalifikowanych do refundacji o kwotę netto Z. w zakresie oceny systemu finansowo-księgowego 3 uchybienie: W wyniku czynności kontrolnych stwierdzono, że rozliczono fakturę za usługi wykonane przed okresem podpisania umowy i rozstrzygnięcia przetargu wyłaniającego wykonawcę. zalecenie: Wyłączyć fakturę z kwalifikowania. 4

42 42 NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA i GOSPODARKI WODNEJ ul. Konstruktorska 3A, Warszawa Stwierdzane uchybienia i wydawane zalecenia pokontrolne w zakresie oceny systemu zarządzania projektem uchybienie: Nieprzestrzeganie zapisów Procedury archiwizacji dokumentów oraz mała przejrzystość zapisów we wszystkich procedurach dotyczących realizacji projektu. zalecenie: Uzupełnić brakujące zapisy w dokumentach dotyczących realizacji projektu (procedury). Przestrzegać stosowania procedury przy sporządzeniu dokumentów dot. Realizacji projektu. 1

43 43 NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA i GOSPODARKI WODNEJ ul. Konstruktorska 3A, Warszawa Stwierdzane uchybienia i wydawane zalecenia pokontrolne w zakresie oceny systemu zarządzania projektem uchybienie: Braki w procedurach dotyczących realizacji projektu. zalecenie: Uzupełnić procedurę archiwizacji o brakujące zapisy dotyczące: tworzenia spisów zawartości dokumentacji przechowywanej w poszczególnych segregatorach, zbiorczego spisu zarchiwizowanej dokumentacji dla projektu, sposobu i miejsca przechowywania dokumentów finansowych i rozliczeniowych ( tj.: wniosków o płatność i dowodów księgowych). 2

44 44 NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA i GOSPODARKI WODNEJ ul. Konstruktorska 3A, Warszawa Stwierdzane uchybienia i wydawane zalecenia pokontrolne w zakresie oceny systemu zarządzania projektem uchybienie: Brak określonych zasad zarządzania Projektem w okresie trwałości projektu. zalecenie: Opracować i wprowadzić zasady postępowania w okresie zachowania trwałości Projektu. 3 uchybienie: Brak procedur zdefiniowanych dla projektu. zalecenie: Wprowadzić zdefiniowane procedury dla projektu 4

45 45 NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA i GOSPODARKI WODNEJ ul. Konstruktorska 3A, Warszawa Stwierdzane uchybienia i wydawane zalecenia pokontrolne w zakresie oceny działań promocyjnych i informacyjnych upowszechniających pomoc UE uchybienie: Beneficjent nie stosuje oznakowania dokumentów zgodnie z zasadami promocji projektów dla beneficjentów POIiŚ opracowanymi przez MRR. zalecenie: Stosować oznakowanie dokumentów zgodnie z zasadami promocji Projektów dla beneficjentów POIiŚ. 1 uchybienie: Brak oznaczeń i naklejek na urządzeniach instalowanych w ramach projektu. zalecenie: Wprowadzić brakujące oznaczenia urządzeń. 2

46 46 NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA i GOSPODARKI WODNEJ ul. Konstruktorska 3A, Warszawa Stwierdzane uchybienia i wydawane zalecenia pokontrolne w zakresie oceny działań promocyjnych i informacyjnych upowszechniających pomoc UE uchybienie: W wyniku czynności kontrolnych przeprowadzonych na miejscu realizacji przedsięwzięcia stwierdzono, że Beneficjent nie zainstalował tablicy informacyjnej ani pamiątkowej (do czego zobowiązywały warunki umowy). zalecenie: Biorąc pod uwagę fakt zakończenia przedsięwzięcia, w miejscu widocznym (np. na elewacji budynku biurowego) zainstalować tablicę pamiątkową z logo NFOŚiGW i informacją o dofinansowaniu projektu w formie zgodnej z obowiązującą instrukcją oznakowania przedsięwzięć dofinansowania ze środków NFOŚiGW. Udokumentować fakt zainstalowania tablicy poprzez przedstawienie w NFOŚiGW zdjęcia tablicy w otoczeniu. 3

47 47 NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA i GOSPODARKI WODNEJ ul. Konstruktorska 3A, Warszawa Dziękuję za uwagę Mieczysław Borowski Tadeusz Gajewski Departament Kontroli Przedsięwzięć Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ul. Konstruktorska 3A Warszawa


Pobierz ppt "11 NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA i GOSPODARKI WODNEJ ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa KONTROLE NA ZAKOŃCZENIE REALIZACJI PROJEKTU Instytucji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google