Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Stan prawny – sierpień 2013 roku

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Stan prawny – sierpień 2013 roku"— Zapis prezentacji:

1 Stan prawny – sierpień 2013 roku
Zmiany w statucie szkoły publicznej wynikające ze zmian w prawie 2001 – 2013 Stan prawny – sierpień 2013 roku

2 Z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r
Z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zmianami) wynika obowiązek opracowania i dokonywania zmian statutu szkoły tak, aby nie był on sprzeczny z obowiązującymi przepisami prawa. Zatem nowelizowanie statutu szkoły lub placówki jest podstawowym obowiązkiem szkoły. (art. 58, ust.6 - Organ lub osoba, o których mowa w art. 5 ust. 2, zakładająca szkołę lub placów-kę … nadaje pierwszy statut).

3 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zmianami) stanowi, że: - art. 42 ust . 1 Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły lub placówki albo jego zmian i przedstawia do uchwalenia radzie szkoły lub placówki. - art. 50 ust . 2 „2. Rada szkoły lub placówki… 1) uchwala statut szkoły lub placówki;” - art. 52 ust . 2 „W szkołach lub placówkach, w których rada nie została powołana, zadania rady wykonuje rada pedagogiczna.”

4 Czynniki determinujące konieczność dokonywania zmian w statucie szkoły to m. in.:
zmiany zachodzące w przepisach prawa oświatowego zmiany w specyfice szkoły potrzeba nowych rozwiązań organizacyjnych i strukturalnych w funkcjonowaniu społeczności szkolnej zalecenia organów kontrolnych i nadzorujących (niespójność rozwiązań statutowych z obowiązującym prawem) inne potrzeby (np. zmiana nazwy, nadanie imienia itp.)

5 Postanowienia statutu wynikają z:
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941, 979, z 2013 r. poz. 87.)

6 Postanowienia statutu wynikają z:
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U z 2001 r. Nr 61, poz. 624, z 2002 r. nr 10, poz.96, z 2003 r. nr 146, poz.1416, z 2004 r. nr 66, poz. 606, z 2005 r. nr 10, poz. 75, z 2007 r. nr 35, poz.222) a także

7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562, nr 130, poz. 906 z 2008 r. nr 3, poz.9, nr 178, poz. 1097, z 2009 r. nr 58, poz.475, 83, poz. 694, nr 141, poz. 1150, z 2010 r. Nr 156, poz. 1046, nr 228, poz.1491, z 2011 r. nr 35, poz.178, nr 179, poz. 1063, z 2012 r. nr 0, poz.262, z 2013 r. nr 0, poz.520) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2004 r. Nr 26, poz. 232, z 2009 r. nr 31, poz. 208)

8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69, z 2009 r. nr 139, poz. 1130, z r. nr 205, poz.1408, z 2011 r. nr161, poz. 968) Konwencji o prawach dziecka przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013 r. poz. 532)

9 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U z 2001 r. Nr 61, poz. 624, ze zmianami) Zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 10, poz. 96 Dz. U. z 2003 r. Nr 146, poz. 1416 Dz. U. z 2004 r. Nr 66, poz. 606 Dz. U. z 2005 r. Nr 10, poz. 75 Dz. U. z 2007 r. Nr 35, poz. 222

10 Zmiana 1 (Dz. U. z 2002 r. Nr 10, poz. 96 obowiązuje od 1.09. 2002 r.)
Określić cele i zadania szkoły wynikające z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki określić rodzaj nagród i kar ustalić tryb odwołania się od kary określić warunki pobytu w szkole zapewniające uczniom bezpieczeństwo określić szczegółowe zasady rekrutacji uczniów do szkoły określić prawa ucznia z uwzględnieniem praw w Konwencji o prawach określić tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia określić przypadki, w których dyrektor szkoły podstawowej lub gimnazjum może wystąpić do kuratora oświaty z wnioskiem o przeniesienie do innej szkoły (SP + GIM)

11 Zmiana 1 c.d. W statutach szkoły należy:
określić przypadki, w których rada pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej do skreślenia z listy uczniów (PGIM) określić działalność innowacyjną i eksperymentalną w przedszkolu (P) określić organizację zajęć dodatkowych w przedszkolu (P) na tablicy urzędowej i na sztandarze szkoły specjalnej dla uczniów z upośledzeniem umysłowym pominąć rodzaj niepełnosprawności (SP + GIM) określić organizację internatu (SP + GIM) określono ramowe statuty dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego, technikum i zasadniczej szkoły zawodowej

12 Zmiana 2 (Dz. U. z 2003 r. Nr 146, poz. 1416 obowiązuje od 1. 09
Zmiana 2 (Dz. U. z 2003 r. Nr 146, poz obowiązuje od r) W statutach szkoły należy: W nazwie szkoły specjalnej, gimnazjum specjalnego, liceum specjalnego, liceum profilowanego, technikum i szkoły zasadniczej specjalnej umieszczonej na tablicy urzędowej, sztandarze, na świadectwie oraz na pieczęciach, którymi opatruje się świadectwo i legitymację szkolną pominąć określenie „specjalna” oraz określenie rodzaju niepełnosprawności uczniów.

13 Zmiana 3 (Dz. U. z 2004 r. Nr 66, poz. 606 obowiązuje od 1. 09. 2004 r
Zmiany dotyczą nazw szkoły na tablicach i pieczęciach urzędowych: np. ust. 3. „Tablice i pieczęcie szkoły wchodzącej w skład zespołu szkół zawierają nazwę zespołu i nazwę tej szkoły, z zastrzeżeniem ust. 3a” ust. 3a. „Pieczęć urzędowa szkoły wchodzącej w skład zespołu szkół oraz szkoły specjalnej wchodzącej w skład specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, młodzieżowego ośrodka wychowawczego lub młodzieżowego ośrodka socjoterapii nie zawiera nazwy tego zespołu lub ośrodka” określono ramowe statutu dla technikum uzupełniającego, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego, szkoły policealnej i szkoły przysposabiającej do pracy

14 Zmiana 4 (Dz. U. z 2005 r. Nr 10, poz. 75 obowiązuje od 11. 01. 2005 r
Zmiany dotyczą: organizacji świetlicy dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole podstawowej, gimnazjum ze względu na czas pracy ich rodziców (prawnych opiekunów), organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia uczniowi opieki w szkole (SP + GIM) możliwości zorganizowania stołówki w celu realizacji zadań opiekuńczych i wspomagania właściwego rozwoju uczniów szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej

15 Zmiana 5 (Dz. U. z 2007 r. Nr 35, poz. 222 obowiązuje od 1. 07. 2007 r
W statutach szkoły (SP + GIM + Ponadgim.) należy: określić zadania nauczycieli i innych pracowników związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom sformułować obligatoryjne obowiązki ucznia, z uwzględnieniem obowiązków w zakresie: udziału w zajęciach edukacyjnych, przygotowywanie się do nich oraz właściwego zachowania w ich trakcie, usprawiedliwiania, w określonym terminie i formie, nieobecności na zajęciach edukacyjnych, dbania o schludny wygląd oraz noszenia odpowiedniego stroju, warunków korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły, właściwego zachowania wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz pozostałych uczniów.

16 Ustawa z dnia 11 kwietnia 2007 r
Ustawa z dnia 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2007 r. Nr 80, poz. 542 Obowiązuje od r.) określenie wzoru jednolitego stroju możliwość określenia sytuacji, w których nie jest wymagane od uczniów noszenie jednolitego stroju ze względu na szczególną organizację zajęć dydaktyczno - wychowawczych w określonym dniu lub dniach wprowadzenie obowiązku noszenia jednolitego stroju na terenie szkoły podstawowej i gimnazjum określenie składu, sposobu wybierania członków oraz kompetencje rady rodziców dyrektor szkoły ponadgimnazjalnej może, po zasięgnięciu opinii rady rodziców, wprowadzić ten obowiązek

17 Ustawa z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty, ustawy – Karta Nauczyciela i ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich ( Dz. U. Nr 145, poz obow. od r.) uzupełnienie zadań dyrektora szkoły o zadanie związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę określenie udziału przedstawicieli uczniów gimnazjum w radzie szkoły (nie jest obowiązkowy) zamiana obowiązku noszenia jednolitego stroju na możliwość wprowadzenia jednolitego stroju

18 określenie sytuacji, w których noszenie jednolitego stroju nie jest obowiązkowe – usunięto zakończenie „ze względu na szczególną organizację zajęć dydaktyczno – wychowawczych w określonym dniu lub dniach” konieczność wprowadzenia do statutu zasad ubierania się uczniów, jeżeli nie ma obowiązku noszenia jednolitego stroju do kryteriów przyznawania uczniowi stypendium za wyniki w nauce dodano nowe kryterium – co najmniej dobrą ocenę zachowania uzupełnienie zadań dla nauczyciela o zadanie związane z zapewnieniem uczniom bezpieczeństwa w czasie zajęć organizowanych przez szkołę

19 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz.562 i Nr 130, poz. 906, z 2008 r. Nr 3, poz. 9 i Nr 178,poz. 1097, z 2009 r. Nr 58, poz. 475, Nr 83, poz. 694 i Nr 141, poz. 1150, z 2010 r. Nr 156, poz i Nr 228, poz. 1491, z 2011 r. Nr 35, poz. 178 i Nr 179, poz. 1063,z 2012 r. poz. 262 oraz z 2013 r., poz. 520)

20 Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 wliczanie ocen z religii lub etyki do średniej ocen ucznia § 20, ust. 4a i § 22, ust. 2a Dz. U. z 2010 r. Nr 156, poz. 1046 uszczegółowienie terminu przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego (§ 17 ust. 9) możliwość zdawania egzaminów poprawkowych z dwóch zajęć edukacyjnych (§ 21 ust.1) promowanie ucznia szkoły podstawowej, gimnazjum i ponadgimnazjalnej, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych (§ 21 ust.10)

21 udział uczniów gimnazjum w realizacji projektu edukacyjnego (§ 21a)
w szkołach dla dorosłych nie przeprowadza się egzaminów z powodu nie klasyfikowania słuchacza (nie obowiązuje dla nich § 17 ust ) wprowadzenie w szkołach dla dorosłych kształcących w formie stacjonarnej egzaminów semestralnych (§ 24 ust. 2 i 3) zmiana warunków dopuszczenia słuchacza do egzaminu semestralnego np. wymagana 50% obecność na każdych konsultacjach (§ 24)

22 zmiana terminów egzaminów dodatkowych i poprawkowych po zakończeniu semestru wiosennego do 31 sierpnia (§ 24b ust. 2 oraz § 28 ust. 3) zmiana warunków promowania słuchaczy szkół dla dorosłych i możliwości powtarzania semestru (§ 25a) możliwość zdawania przez słuchaczy szkół dla dorosłych egzaminów poprawkowych z dwóch egzaminów semestralnych (§ 28 ust. 1) zmiana zasad klasyfikowania i promowania w szkołach prowadzących kształcenie na podstawie modułowego programu nauczania zmiana formy egzaminu gimnazjalnego (§ 32 ust. 2 i 3)

23 Dz. U. z 2010 r. Nr 228, poz. 1491 uszczegółowienie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia wymagających dostosowania wymagań edukacyjnych (§ 6 ust. 1a) zmiana dotycząca klasyfikowania uczniów z upośledzeniem umiarkowanym lub znacznym (§ 11 ust. 2, 5, 7) Dz. U. z 2012 r. poz. 262 wprowadzenie nowej formy egzaminu zawodowego: „egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie” (nowy rozdział 6 – od § § 142)

24 Dz. U. z 2013 r. poz. 520 !!! zmiana przypadków i warunków zobowiązujących nauczyciela do dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia (§ 6 ust. 1a pkt 2-4) doprecyzowanie terminu składania zastrzeżenia do dyrektora szkoły w przypadku uznania, że ocena została ustalona niezgodnie z przepisami prawa zmiana – „… od dnia ustalenia tej oceny, nie później jednak niż w ciągu 7 dni …” (§ 19 ust. 1)

25 Dz. U. z 2013 r. poz. 520 doprecyzowanie zapisu dotyczącego dopuszczenia do egzaminu semestralnego w szkołach dla dorosłych – dodano zapis: „… co najmniej 50% obecności na poszczególnych (każdych) zajęciach edukacyjnych lub konsultacjach…” (§ 24) Pozostałe zapisy dotyczą przede wszystkim zmian w zasadach przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu maturalnego, egzaminu gimnazjalnego i egzaminów zawodowych.

26 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2010 r. Nr 228 poz. 1487) (UCHYLONE)

27 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej dnia 30 kwietnia 2013 r
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013 r. poz. 532) Obowiązuje od maja 2013 roku pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielają również terapeuci pedagogiczni (§ 5 ust. 2) rozszerzono katalog osób, z inicjatywy których może być udzielana pomoc np.: dyrektor przedszkola, szkoły lub placówki, pielęgniarki lub higienistki szkolnej, pracownika socjalnego, asystenta rodziny (§ 6)

28 udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej w trakcie bieżącej pracy z uczniem również w formie warsztatów (§ 7 ust. 1 pkt 6) rozszerzono zakres zadań psychologa i pedagoga, logopedy oraz doradcy zawodowego (§ 23, § 24, § 25) określono zadania terapeuty pedagogicznego (§ 26)

29 Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. Nr205, poz. 1206) Obowiązuje od 1 września 2012 roku Nowe typy szkół ponadgimnazjalnych ( art. 9 ust.1 pkt 3) trzyletnie liceum ogólnokształcące czteroletnie technikum trzyletnia zasadnicza szkoła zawodowa szkoła policealna o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku trzyletnia szkoła specjalna przysposabiająca do pracy

30 Nowe pojęcia związane z reformą szkolnictwa zawodowego
(art. 3 pkt ): kwalifikacje w zawodzie kwalifikacyjny kurs zawodowy egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Absolwenci trzyletniej zasadniczej szkoły zawodowej mogą kontynuować dalsze kształcenie począwszy od klasy drugiej liceum ogólnokształcącego dla dorosłych (art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. a)

31 Możliwość połączenia w zespół szkół dla dorosłych prowadzących kształcenie zawodowe, zwany „centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego” (art. 62a ust. 1-4) Rozszerzono podstawowe formy działalności dydaktycznej i wychowawczej szkoły np. (art. 64 ust. 1) : zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych zajęcia prowadzone w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych Możliwość prowadzenia niektórych zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (art. 64 ust. 4)

32 Określono podmioty, które mogą prowadzić kwalifikacyjne kursy zawodowe (art. 68a ust. 2)
Wyodrębniono zakres podstawy programowej kształcenia w zawodach, uwzględniając w szczególności ogólne cele i zadania kształcenia zawodowego, efekty kształcenia oraz możliwość uzyskania dodatkowych kwalifikacji w ramach obszaru kształcenia (art. 22 ust. 2 pkt 2a)

33 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej dnia 28 sierpnia 2012 r
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej dnia 28 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U. z 2010 r., nr 228 , poz. 1490, Dz. U. z 2012 r. poz. 982) wydłużono okres kształcenia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanych społecznie do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 24 rok życia (§ 3 pkt 3) doprecyzowano warunki przeprowadzania egzaminów zewnętrznych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanych społecznie (§ 7)

34 Opracowała: Stefania Pastuszko i Henryka B. Pszczolińska
Dziękuję za uwagę Opracowała: Stefania Pastuszko i Henryka B. Pszczolińska


Pobierz ppt "Stan prawny – sierpień 2013 roku"

Podobne prezentacje


Reklamy Google