Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Projekt OGNIWO - ogólnodostępne cyfrowe zasoby geoinformacyjne Anna Wrochna Albina Mościcka INSTYTUT GEODEZJI I KARTOGRAFII INFOBAZY 2011, 5-7 września.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Projekt OGNIWO - ogólnodostępne cyfrowe zasoby geoinformacyjne Anna Wrochna Albina Mościcka INSTYTUT GEODEZJI I KARTOGRAFII INFOBAZY 2011, 5-7 września."— Zapis prezentacji:

1 1 Projekt OGNIWO - ogólnodostępne cyfrowe zasoby geoinformacyjne Anna Wrochna Albina Mościcka INSTYTUT GEODEZJI I KARTOGRAFII INFOBAZY 2011, 5-7 września 2011

2 Rozwój cyfrowych zasobów geoinformacyjnych i ich udostępnienie w ramach Ogólnokrajowego Systemu Geoinformacji Naukowej Integrującego Wiedzę GeOdezyjną – OGNIWO. Projekt finansowany z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w ramach Priorytetu 2: Infrastruktura sfery B+R, Działanie 2.3: Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki. Realizacja w latach w Instytucie Geodezji i Kartografii w Warszawie. PROJEKT OGNIWO 2 INFOBAZY 2011, 5-7 września 2011

3 1.Cel projektu OGNIWO 2.Etapy realizacji projektu OGNIWO 3.Analiza zasobów informacyjnych IGiK 4.Ogólna architektura systemu OGNIWO 5.Funkcjonalność systemu OGNIWO węzły zakładowe węzeł centralny węzeł internetowy PLAN PREZENTACJI 3 INFOBAZY 2011, 5-7 września 2011

4 Zapewnienie środowisku naukowemu i przedsiębiorcom w Polsce stałego i bezpiecznego dostępu do zaawansowanej infrastruktury informatycznej systemu OGNIWO, umożliwiającej wykorzystanie unikalnych naukowych zasobów informacyjnych Instytutu Geodezji i Kartografii dla celów naukowo-badawczych, gospodarczych i edukacyjnych oraz prowadzenie badań naukowych z zastosowaniem technologii społeczeństwa informacyjnego. CEL OGÓLNY PROJEKTU OGNIWO 4 INFOBAZY 2011, 5-7 września 2011

5 1.Rozwój cyfrowych ogólnokrajowych zasobów geoinformacyjnych, zawierających informacje o wynikach i warunkach dostępu do wyników projektów badawczych. 2.Tworzenie baz danych publikacji naukowych. 3.Udostępnianie zasobów geoinformacyjnych i baz danych bibliotecznych za pomocą zaawansowanej infrastruktury informatycznej i technologii społeczeństwa informacyjnego. CELE SZCZEGÓŁOWE PROJEKTU OGNIWO 5 INFOBAZY 2011, 5-7 września 2011

6 1.Analiza zasobów Instytutu Geodezji i Kartografii pod kątem ich publicznego udostępniania w postaci cyfrowej. 2.Opracowanie architektury systemu OGNIWO. 3.Utworzenie i modernizacja cyfrowych zasobów IGiK. 4.Dostosowanie pomieszczeń, infrastruktury technicznej i informatycznej IGiK. 5.Zakup sprzętu, zakup licencji i ponoszenia kosztów związanych z nabyciem majątkowych praw autorskich. 6.Implementacja systemu OGNIWO. 7.Przeszkolenie pracowników IGiK w zakresie wybranych metod rozwoju i udostępniania cyfrowych zasobów geoinformacyjnych IGiK. ETAPY REALIZACJI PROJEKTU OGNIWO 6 INFOBAZY 2011, 5-7 września 2011

7 1.Zasoby publikacji naukowych z zakresu fotogrametrii, teledetekcji, systemów informacji przestrzennej i kartografii komputerowej. 2.Zasoby z zakresu geodezji i geodynamiki. 3.Zasoby fotogrametryczne. 4.Zasoby teledetekcyjne. 5.Zasoby wektorowe i macierzowe. 6.Zasoby kartograficzne. ANALIZA ZASOBÓW INFORMACYJNYCH IGIK (1) 7 INFOBAZY 2011, 5-7 września 2011

8 Analizę zasobów IGiK przeprowadzono według ustalonej i uzgodnionej metody zgodnie z opracowanym wzorcem opisu, uwzględniającym następujące informacje: sposób prowadzenia zasobu, zakres tematyczny, zasięg przestrzenny, aktualność, zastosowany model danych, rozdzielczość przestrzenna, format danych i układ odniesień przestrzennych, warunki korzystania z zasobu, historia jego powstania. ANALIZA ZASOBÓW INFORMACYJNYCH IGIK (2) 8 INFOBAZY 2011, 5-7 września 2011

9 W wyniku analizy opisano 132 zasoby danych (w tym 7 zasobów bibliotecznych) oraz 59 map analogowych. Zidentyfikowane i opisane zasoby geoinformacyjne i biblioteczne podzielono na 3 podstawowe grupy: - zasoby cyfrowe gotowe do wykorzystania (nie wymagające modernizacji), - zasoby cyfrowe wymagające modernizacji, - zasoby analogowe wymagające modernizacji. ANALIZA ZASOBÓW INFORMACYJNYCH IGIK (3) 9 INFOBAZY 2011, 5-7 września 2011

10 Zintegrowany system zarz ą dzania CZG IGiK Centralna Baza Cyfrowych Zasobów Geinformacyjnych CB CZG Zasób biblioteczny Dane geodezyjne i geofizyczne Wektor i GRID Dane teledetekcyjne Zasób kartograficzny Zasób fotogrametryczny Kartografii Fotogrametrii Teledetekcji SIPiK Bazy Zak ł adowe Geodezji Baza Zak ł adowe BOINiTE In te rf ej s za sil a ni a i ak tu al iz ac ji i u d os t ę p ni a ni a C B C Z G M o d u ł k o m u ni ka cj i z w ę z ł a m i za k ł a d o w y m i M o d u ł k o m u ni ka cj i z w ę z ł e m in te ra kt y w n y m Geoportal OGNIWO Magistrala us ł ug Zarz ą dzanie prawami dost ę pu do geoinformacji Geoportal.gov.pl IKAR, …., inne Metadane Us ł uga wyszukiwani a Us ł uga przegl ą dania Us ł uga pobierania Us ł ugi analiz przestrzennych Repozytoriu m cyfrowych zasobów geoinforma- cyjnych IGIK Biblioteka Węzły zakładoweWęzeł centralnyWęzeł internetowy OGÓLNA ARCHITEKTURA SYSTEMU OGNIWO 10 Warszawa, INFOBAZY 2011, 5-7 września 2011

11 Pojedynczy węzeł poziomu zakładowego jest zespołem systemów gromadzenia, zarządzania, aktualizacji, analizowania, wizualizacji i udostępniana zasobów geoinformacyjnych, pozostających w dyspozycji sześciu jednostek organizacyjnych IGiK (OINTiE oraz zakładów: Fotogrametrii, Geodezji, Kartografii, SIPiK i Teledetekcji). Węzły te charakteryzują się różnorodnością wykorzystywanych systemów operacyjnych, systemów do zarządzania bazami danych, specjalistycznych aplikacji, a także zróżnicowaną funkcjonalnością, typem, formatem i ilością gromadzonych danych. Zakres tematyczny, modele, typy i formaty danych gromadzonych w węzłach zakładowych są uzależnione od zadań wykonywanych przez poszczególne jednostki, wymagań projektów badawczo-rozwojowych, w ramach których były/będą pozyskiwane oraz wykorzystywanych narzędzi informatycznych. WĘZŁY ZAKŁADOWE 11 INFOBAZY 2011, 5-7 września 2011

12 12 INFOBAZY 2011, 5-7 września 2011

13 Węzeł centralny jest systemem gromadzenia, zarządzania i udostępniania pracownikom IGiK cyfrowych zasobów geoinformacyjnych Instytutu pogrupowanych, ze względu na swoją specyfikę, w siedem zasobów: - Zasób zbiorów bibliotecznych i niepublikowanych wyników prac naukowo-badawczych i rozwojowych - Zasób danych geodezyjnych i geofizycznych. - Zasób wyników pomiarów i obserwacji terenowych. - Zasób fotogrametryczny. - Zasób danych teledetekcyjnych obejmujących obrazy satelitarne, zdjęcia lotnicze, ortofotomapy oraz wyniki przetworzeń źródłowych danych teledetekcyjnych. - Zasób zbiorów wektorowych (punktowych, liniowych, powierzchniowych) i macierzowych (grid). - Zasób kartograficzny (mapy analogowe i cyfrowe). Zakłada się, że zasoby gromadzone na szczeblu centralnym będą zintegrowane i zharmonizowane, a także ujednolicone pod względem stosowanego systemu odniesień przestrzennych oraz formatu danych. Od strony funkcjonalnej węzeł centralny musi być wyposażony w: - moduł komunikacji z węzłami zakładowymi i węzłem internetowym oraz - zintegrowany system zarządzania cyfrowym zasobem geoinformacyjnym IGiK, w szczególności: zasobem bibliotecznym, niepublikowanych wyników prac naukowo-badawczych i rozwojowych, zbiorów danych geodezyjnych i geofizycznych, pomiarów i obserwacji terenowych, danych fotogrametrycznych, danych teledetekcyjnych, zbiorów wektorowych i macierzowych oraz zasobu kartograficznego. 13 WĘZEŁ CENTRALNY INFOBAZY 2011, 5-7 września 2011

14 Węzeł internetowy jest rozbudowanym o serwer biblioteczny geoportalem udostępniającym zasoby geoinformacyjne IGiK za pomocą zaawansowanej infrastruktury informatycznej i technologii społeczeństwa informacyjnego. Specyfika węzła internetowego wymaga uwzględnienia w jego architekturze następujących modułów: - Modułu komunikacji węzła internetowego z węzłem centralnym. - Modułu zarządzania danymi i metadanymi oraz analiz przestrzennych. - Modułu udostępniania danych w sieci Internet. - Modułu bezpieczeństwa i autoryzacji. - Modułu monitorowania węzła. Dostęp użytkownika węzła internetowego systemu OGNIWO do zasobów geoinformacyjnych IGiK będzie realizowany poprzez graficzny interfejs przeglądarki internetowej, która ma zdolność komunikacji z usługami sieciowymi danych przestrzennych. Poprzez usługę sieciową rozumie się element oprogramowania, który realizuje pewne funkcje i może być wywołany zdalnie poprzez zdefiniowany interfejs. Usługi sieciowe zostaną udostępnione zgodnie ze specyfikacjami Web Services oraz otwartymi i prawnie niezastrzeżonymi standardami. Dostęp do usług węzła internetowego będzie poprzedzony uwierzytelnieniem i autoryzacją klienta. 14 WĘZEŁ INTERNETOWY INFOBAZY 2011, 5-7 września 2011

15 15 UDOSTĘPNIANIE DANYCH W RAMACH WĘZŁA CENTRALNEGO I WĘZŁA INTERNETOWEGO INFOBAZY 2011, 5-7 września 2011

16 16 INFOBAZY 2011, 5-7 września 2011

17 17 INFOBAZY 2011, 5-7 września 2011 Dziękujemy za uwagę Informacje o projekcie:


Pobierz ppt "1 Projekt OGNIWO - ogólnodostępne cyfrowe zasoby geoinformacyjne Anna Wrochna Albina Mościcka INSTYTUT GEODEZJI I KARTOGRAFII INFOBAZY 2011, 5-7 września."

Podobne prezentacje


Reklamy Google