Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt OGNIWO - ogólnodostępne cyfrowe zasoby geoinformacyjne Anna Wrochna Albina Mościcka INSTYTUT GEODEZJI I KARTOGRAFII INFOBAZY 2011, 5-7 września.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt OGNIWO - ogólnodostępne cyfrowe zasoby geoinformacyjne Anna Wrochna Albina Mościcka INSTYTUT GEODEZJI I KARTOGRAFII INFOBAZY 2011, 5-7 września."— Zapis prezentacji:

1 Projekt OGNIWO - ogólnodostępne cyfrowe zasoby geoinformacyjne Anna Wrochna Albina Mościcka INSTYTUT GEODEZJI I KARTOGRAFII INFOBAZY 2011, 5-7 września 2011

2 PROJEKT „OGNIWO” „Rozwój cyfrowych zasobów geoinformacyjnych i ich udostępnienie w ramach Ogólnokrajowego Systemu Geoinformacji Naukowej Integrującego Wiedzę GeOdezyjną – OGNIWO”. Projekt finansowany z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w ramach Priorytetu 2: Infrastruktura sfery B+R, Działanie 2.3: Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki.” Realizacja w latach w Instytucie Geodezji i Kartografii w Warszawie. 2 INFOBAZY 2011, 5-7 września 2011

3 PLAN PREZENTACJI Cel projektu „OGNIWO”
Etapy realizacji projektu „OGNIWO” Analiza zasobów informacyjnych IGiK Ogólna architektura systemu OGNIWO Funkcjonalność systemu OGNIWO węzły zakładowe węzeł centralny węzeł internetowy INFOBAZY 2011, 5-7 września 2011

4 CEL OGÓLNY PROJEKTU „OGNIWO”
Zapewnienie środowisku naukowemu i przedsiębiorcom w Polsce stałego i bezpiecznego dostępu do zaawansowanej infrastruktury informatycznej systemu OGNIWO, umożliwiającej wykorzystanie unikalnych naukowych zasobów informacyjnych Instytutu Geodezji i Kartografii dla celów naukowo-badawczych, gospodarczych i edukacyjnych oraz prowadzenie badań naukowych z zastosowaniem technologii społeczeństwa informacyjnego. 4 INFOBAZY 2011, 5-7 września 2011

5 CELE SZCZEGÓŁOWE PROJEKTU „OGNIWO”
Rozwój cyfrowych ogólnokrajowych zasobów geoinformacyjnych, zawierających informacje o wynikach i warunkach dostępu do wyników projektów badawczych. Tworzenie baz danych publikacji naukowych. Udostępnianie zasobów geoinformacyjnych i baz danych bibliotecznych za pomocą zaawansowanej infrastruktury informatycznej i technologii społeczeństwa informacyjnego. 5 INFOBAZY 2011, 5-7 września 2011

6 ETAPY REALIZACJI PROJEKTU „OGNIWO”
Analiza zasobów Instytutu Geodezji i Kartografii pod kątem ich publicznego udostępniania w postaci cyfrowej. Opracowanie architektury systemu OGNIWO. Utworzenie i modernizacja cyfrowych zasobów IGiK. Dostosowanie pomieszczeń, infrastruktury technicznej i informatycznej IGiK. Zakup sprzętu, zakup licencji i ponoszenia kosztów związanych z nabyciem majątkowych praw autorskich. Implementacja systemu OGNIWO. Przeszkolenie pracowników IGiK w zakresie wybranych metod rozwoju i udostępniania cyfrowych zasobów geoinformacyjnych IGiK. 6 INFOBAZY 2011, 5-7 września 2011

7 ANALIZA ZASOBÓW INFORMACYJNYCH IGIK (1)
Zasoby publikacji naukowych z zakresu fotogrametrii, teledetekcji, systemów informacji przestrzennej i kartografii komputerowej. Zasoby z zakresu geodezji i geodynamiki. Zasoby fotogrametryczne. Zasoby teledetekcyjne. Zasoby wektorowe i macierzowe. Zasoby kartograficzne. INFOBAZY 2011, 5-7 września 2011

8 ANALIZA ZASOBÓW INFORMACYJNYCH IGIK (2)
Analizę zasobów IGiK przeprowadzono według ustalonej i uzgodnionej metody zgodnie z opracowanym wzorcem opisu, uwzględniającym następujące informacje: sposób prowadzenia zasobu, zakres tematyczny, zasięg przestrzenny, aktualność, zastosowany model danych, rozdzielczość przestrzenna, format danych i układ odniesień przestrzennych, warunki korzystania z zasobu, historia jego powstania. 8 INFOBAZY 2011, 5-7 września 2011

9 ANALIZA ZASOBÓW INFORMACYJNYCH IGIK (3)
W wyniku analizy opisano 132 zasoby danych (w tym 7 zasobów bibliotecznych) oraz 59 map analogowych. Zidentyfikowane i opisane zasoby geoinformacyjne i biblioteczne podzielono na 3 podstawowe grupy: - zasoby cyfrowe gotowe do wykorzystania (nie wymagające modernizacji), zasoby cyfrowe wymagające modernizacji, zasoby analogowe wymagające modernizacji. 9 INFOBAZY 2011, 5-7 września 2011

10 OGÓLNA ARCHITEKTURA SYSTEMU OGNIWO
Węzły zakładowe Węzeł centralny Węzeł internetowy Zintegrowany system zarządzania CZG IGiK Centralna Baza Cyfrowych Zasobów Geinformacyjnych CB CZG Zasób biblioteczny Dane geodezyjne i geofizyczne Wektor i GRID Dane teledetekcyjne Zasób kartograficzny Zasób fotogrametryczny Kartografii Fotogrametrii Teledetekcji SIPiK Bazy Zakładowe Geodezji Baza Zakładowe BOINiTE In te rf ej s za sil a ni a i ak tu al iz ac ji i u d os tę p ni a ni a C B C Z G M o d uł k o m u ni ka cj i z w ę zł a m i za kł a d o w y m i M o d uł k o m u ni ka cj i z w ę zł e m in te ra kt y w n y m Geoportal OGNIWO Magistrala usług Zarządzanie prawami dostępu do geoinformacji Geoportal.gov.pl IKAR, …., inne Metadane Usługa wyszukiwani a przeglądania pobierania Usługi analiz przestrzennych Repozytoriu m cyfrowych zasobów geoinforma- cyjnych IGIK Biblioteka Warszawa, INFOBAZY 2011, 5-7 września 2011

11 WĘZŁY ZAKŁADOWE Pojedynczy węzeł poziomu zakładowego jest zespołem systemów gromadzenia, zarządzania, aktualizacji, analizowania, wizualizacji i udostępniana zasobów geoinformacyjnych, pozostających w dyspozycji sześciu jednostek organizacyjnych IGiK (OINTiE oraz zakładów: Fotogrametrii, Geodezji, Kartografii, SIPiK i Teledetekcji). Węzły te charakteryzują się różnorodnością wykorzystywanych systemów operacyjnych, systemów do zarządzania bazami danych, specjalistycznych aplikacji, a także zróżnicowaną funkcjonalnością, typem, formatem i ilością gromadzonych danych. Zakres tematyczny, modele, typy i formaty danych gromadzonych w węzłach zakładowych są uzależnione od zadań wykonywanych przez poszczególne jednostki, wymagań projektów badawczo-rozwojowych, w ramach których były/będą pozyskiwane oraz wykorzystywanych narzędzi informatycznych. INFOBAZY 2011, 5-7 września 2011

12 INFOBAZY 2011, 5-7 września 2011

13 WĘZEŁ CENTRALNY Węzeł centralny jest systemem gromadzenia, zarządzania i udostępniania pracownikom IGiK cyfrowych zasobów geoinformacyjnych Instytutu pogrupowanych, ze względu na swoją specyfikę, w siedem zasobów: Zasób zbiorów bibliotecznych i niepublikowanych wyników prac naukowo-badawczych i rozwojowych Zasób danych geodezyjnych i geofizycznych. Zasób wyników pomiarów i obserwacji terenowych. Zasób fotogrametryczny. - Zasób danych teledetekcyjnych obejmujących obrazy satelitarne, zdjęcia lotnicze, ortofotomapy oraz wyniki przetworzeń źródłowych danych teledetekcyjnych. - Zasób zbiorów wektorowych (punktowych, liniowych, powierzchniowych) i macierzowych (grid). Zasób kartograficzny (mapy analogowe i cyfrowe). Zakłada się, że zasoby gromadzone na szczeblu centralnym będą zintegrowane i zharmonizowane, a także ujednolicone pod względem stosowanego systemu odniesień przestrzennych oraz formatu danych. Od strony funkcjonalnej węzeł centralny musi być wyposażony w: - moduł komunikacji z węzłami zakładowymi i węzłem internetowym oraz - zintegrowany system zarządzania cyfrowym zasobem geoinformacyjnym IGiK, w szczególności: zasobem bibliotecznym, niepublikowanych wyników prac naukowo-badawczych i rozwojowych, zbiorów danych geodezyjnych i geofizycznych, pomiarów i obserwacji terenowych, danych fotogrametrycznych, danych teledetekcyjnych, zbiorów wektorowych i macierzowych oraz zasobu kartograficznego.” INFOBAZY 2011, 5-7 września 2011

14 WĘZEŁ INTERNETOWY Węzeł internetowy jest rozbudowanym o serwer biblioteczny geoportalem udostępniającym zasoby geoinformacyjne IGiK za pomocą zaawansowanej infrastruktury informatycznej i technologii społeczeństwa informacyjnego.  Specyfika węzła internetowego wymaga uwzględnienia w jego architekturze następujących modułów: - Modułu komunikacji węzła internetowego z węzłem centralnym. - Modułu zarządzania danymi i metadanymi oraz analiz przestrzennych. - Modułu udostępniania danych w sieci Internet. - Modułu bezpieczeństwa i autoryzacji. - Modułu monitorowania węzła. Dostęp użytkownika węzła internetowego systemu OGNIWO do zasobów geoinformacyjnych IGiK będzie realizowany poprzez graficzny interfejs przeglądarki internetowej, która ma zdolność komunikacji z usługami sieciowymi danych przestrzennych. Poprzez usługę sieciową rozumie się element oprogramowania, który realizuje pewne funkcje i może być wywołany zdalnie poprzez zdefiniowany interfejs. Usługi sieciowe zostaną udostępnione zgodnie ze specyfikacjami Web Services oraz otwartymi i prawnie niezastrzeżonymi standardami. Dostęp do usług węzła internetowego będzie poprzedzony uwierzytelnieniem i autoryzacją klienta. INFOBAZY 2011, 5-7 września 2011

15 W RAMACH WĘZŁA CENTRALNEGO I WĘZŁA INTERNETOWEGO
UDOSTĘPNIANIE DANYCH W RAMACH WĘZŁA CENTRALNEGO I WĘZŁA INTERNETOWEGO INFOBAZY 2011, 5-7 września 2011

16 INFOBAZY 2011, 5-7 września 2011

17 Informacje o projekcie:
Dziękujemy za uwagę Informacje o projekcie: 17 INFOBAZY 2011, 5-7 września 2011


Pobierz ppt "Projekt OGNIWO - ogólnodostępne cyfrowe zasoby geoinformacyjne Anna Wrochna Albina Mościcka INSTYTUT GEODEZJI I KARTOGRAFII INFOBAZY 2011, 5-7 września."

Podobne prezentacje


Reklamy Google