Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Śląski TOPAZ – System Zarządzania Bazą Danych Obiektów Topograficznych Maciej Mika, Piotr Pachół WODGiK Katowice Katarzyna Puzia Urząd Marszałkowski Województwa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Śląski TOPAZ – System Zarządzania Bazą Danych Obiektów Topograficznych Maciej Mika, Piotr Pachół WODGiK Katowice Katarzyna Puzia Urząd Marszałkowski Województwa."— Zapis prezentacji:

1 Śląski TOPAZ – System Zarządzania Bazą Danych Obiektów Topograficznych Maciej Mika, Piotr Pachół WODGiK Katowice Katarzyna Puzia Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego XIX Warsztaty szkoleniowe INFO - OŚRODEK Ustroń, 20-22 października 2010r.

2 Przesłanki do utworzenia SZBDOT chęć zapewnienia sprawnej obsługi BDOT w zakresie przyjmowania danych do zasobu, ich aktualizacji i udostępniania brak rozwiązań na szczeblu wojewódzkim do prowadzenia BDOT obejmujących szeroko rozumiane prowadzenie bazy danych, w tym jej aktualizację i integrację brak w WODGiK systemu do prowadzenia BDOT, praca w standardowym oprogramowaniu ESRI, jedynie z aplikacją wspomagającą proces importu i kontroli danych systematyczne zwiększanie zasobów BDOT: występowanie coraz większej ilości klas obiektów i obiektów będących w relacji z innymi obiektami lub tabelami występowanie opracowań podzielonych na obszary, trudnych do zintegrowania bez pomocy dodatkowych narzędzi XIX Warsztaty szkoleniowe INFO - OŚRODEK Ustroń, 20-22 października 2010r.

3 Założenia SZBDOT Założenia SZBDOT aktualizacja danych na podstawie różnych źródeł, w tym możliwość zintegrowania danych pochodzących z EGiB, TERYT, PRG, PRNG wielodostępna edycja danych oparta na wersjonowaniu oraz przechowywanie historii bazy import z różnych struktur i formatów, kompleksową kontrolę i zintegrowanie z danymi istniejącymi wydawanie danych pochodzących z BDOT na zewnątrz na potrzeby zgłoszonej pracy lub zlecenia, w tym eksport do różnych struktur i formatów wykonywanie prezentacji kartograficznych standardowych (mapa topograficzna w skali 1:10 000 w standardzie TBD) i niestandardowych (różne skale, układy, zakresy wykorzystanych danych, zasięgi przestrzenne) XIX Warsztaty szkoleniowe INFO - OŚRODEK Ustroń, 20-22 października 2010r. budowa Systemu na bazie istniejącej infrastruktury informatycznej oraz oprogramowania dostępnych w WODGiK Katowice m.in. ESRI ArcGIS 9.3, Oracle 11g

4 przygotowanie warunków technicznych i SIWZ (styczeń – październik 2009r.) ogłoszenie zamówienia publicznego: 16.10.2009r. wykonanie, dostawa, instalacja i wdrożenie systemu geoinformatycznego do zarządzania bazą danych obiektów topograficznych wraz ze szkoleniem pracowników i świadczeniem serwisu technicznego 3 oferty ESRI Polska Sp. z o.o. Warszawa, SmallGIS Kraków OPEGIEKA Sp. z o.o. Elbląg Winuel S.A. Wrocław ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 16.11.2009r. : ESRI Polska Sp. z o.o. Warszawa, SmallGIS Kraków podpisanie umowy: 8.12.2009r. XIX Warsztaty szkoleniowe INFO - OŚRODEK Ustroń, 20-22 października 2010r. Postępowanie przetargowe

5 podział na 4 etapy realizacji Systemu założenie ścisłej współpracy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą (Koordynator – Kierownik projektu) prowadzenie uzgodnień w formie spotkań roboczych oraz konsultacji podczas pobytu Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego w czasie procesów migracji, instalacji, testowania itp. stały kontakt telefoniczny i poprzez media elektroniczne (w tym m. in. Mantis ) każdy etap zakończony ustaleniami z Koordynatorem projektu każdy etap zakończony odbiorem przez Komisję Odbioru XIX Warsztaty szkoleniowe INFO - OŚRODEK Ustroń, 20-22 października 2010r. Realizacja umowy na wdrożenie SZBDOT

6 projekt architektury logicznej i technicznej Systemu schemat struktury bazy danych wraz z relacjami między tabelami oraz zasadami modyfikacji struktury bazy danych opis funkcjonalności modułów Systemu wraz z opisem modeli / scenariuszy wszystkich procesów przetwarzania danych oraz projektem graficznym interfejsu Systemu projekt migracji danych opis scenariuszy testów poprawności działania, wydajności, obciążenia i bezpieczeństwa Systemu specyfikację prototypowej próbki danych do przetestowania Systemu XIX Warsztaty szkoleniowe INFO - OŚRODEK Ustroń, 20-22 października 2010r. Etap I – opracowanie projektu technicznego

7

8 XIX Warsztaty szkoleniowe INFO - OŚRODEK Ustroń, 20-22 października 2010r. Schemat architektury logicznej – moduły Systemu MODUŁ ADMINISTRACJI I ZARZĄDZANIA MODUŁ AKTUALIZACJI I EDYCJI MODUŁ PRZEGLĄDANIA BAZA SYSTEMU MODUŁ IMPORTU MODUŁ INTEGRACJI MODUŁ PREZENTACJI MODUŁ UDOSTĘPNIANIA I EKSPORTU

9 utworzenie struktury bazy danych w środowisku Oracle i ArcGIS Server wykonanie aplikacji o funkcjonalności zgodnej z warunkami technicznymi oraz modeli/scenariuszy procesów przetwarzania danych 172 funkcjonalności określonych w warunkach technicznych zainstalowanie i uruchomienie Systemu w wersji testowej, migracja prototypowej próbki danych pochodzących z wzgik do struktur bazy danych wykonanie testów przy udziale przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego wszystkich funkcji Systemu opracowanie dokumentacji prac w ramach etapu II, w tym raportów z przeprowadzonych instalacji, migracji i testów określenie zakresu poprawek i uzupełnień, które należy wykonać w etapie III (dokument zatwierdzony ze strony Zamawiającego przez Koordynatora) XIX Warsztaty szkoleniowe INFO - OŚRODEK Ustroń, 20-22 października 2010r. Etap II – wykonanie, instalacja, testowanie Systemu oraz migracja próbki danych

10 XIX Warsztaty szkoleniowe INFO - OŚRODEK Ustroń, 20-22 października 2010r. Realizacja umowy na wdrożenie SZBDOT

11 XIX Warsztaty szkoleniowe INFO - OŚRODEK Ustroń, 20-22 października 2010r. Realizacja umowy na wdrożenie SZBDOT

12 wprowadzane są niezbędne poprawki i uzupełnienia do Systemu przeprowadzono pełną migrację wszystkich danych wektorowych i rastrowych określonych przez Zamawiającego zostanie przeprowadzona instalacja i konfiguracja oraz uruchomienie ostatecznej wersji Systemu wykonane zostaną ostateczne testy wszystkich procesów potwierdzających prawidłowość działania Systemu przy udziale przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego sporządzona zostanie dokumentacja Systemu obejmująca m.in: raporty z przeprowadzonych ostatecznych instalacji, migracji i testów, techniczny opis systemu, podręczniki administratora i użytkownika Systemu XIX Warsztaty szkoleniowe INFO - OŚRODEK Ustroń, 20-22 października 2010r. Etap III – etap w trakcie realizacji

13 XIX Warsztaty szkoleniowe INFO - OŚRODEK Ustroń, 20-22 października 2010r. Aplikacja Systemu – główne menu

14 XIX Warsztaty szkoleniowe INFO - OŚRODEK Ustroń, 20-22 października 2010r. Główne funkcjonalności Systemu – import akwizycyjny

15 XIX Warsztaty szkoleniowe INFO - OŚRODEK Ustroń, 20-22 października 2010r. Główne funkcjonalności Systemu – tranzycje danych

16 XIX Warsztaty szkoleniowe INFO - OŚRODEK Ustroń, 20-22 października 2010r. Główne funkcjonalności Systemu – konfiguracja tranzycji

17 XIX Warsztaty szkoleniowe INFO - OŚRODEK Ustroń, 20-22 października 2010r. Główne funkcjonalności Systemu – import integracyjny

18 XIX Warsztaty szkoleniowe INFO - OŚRODEK Ustroń, 20-22 października 2010r. Główne funkcjonalności Systemu – wersjonowanie, przechowywanie historii

19 XIX Warsztaty szkoleniowe INFO - OŚRODEK Ustroń, 20-22 października 2010r. Główne funkcjonalności Systemu – edycja

20 XIX Warsztaty szkoleniowe INFO - OŚRODEK Ustroń, 20-22 października 2010r. Główne funkcjonalności Systemu – eksport

21 XIX Warsztaty szkoleniowe INFO - OŚRODEK Ustroń, 20-22 października 2010r. Główne funkcjonalności Systemu – kontrola

22 XIX Warsztaty szkoleniowe INFO - OŚRODEK Ustroń, 20-22 października 2010r. Główne funkcjonalności Systemu – inspekcja błędów, raporty

23 XIX Warsztaty szkoleniowe INFO - OŚRODEK Ustroń, 20-22 października 2010r. Główne funkcjonalności Systemu – reprezentacja kartograficzna

24 XIX Warsztaty szkoleniowe INFO - OŚRODEK Ustroń, 20-22 października 2010r. Główne funkcjonalności Systemu – konfiguracja wydruku

25 XIX Warsztaty szkoleniowe INFO - OŚRODEK Ustroń, 20-22 października 2010r. Główne funkcjonalności Systemu – map topograficzna w standardzie TBD

26 duży stopień złożoności takiego przedsięwzięcia w realiach prawa zamówień publicznych (szacowanie wartości zamówienia, sztywne terminy) realizacja projektu wymaga przeznaczenia dużo większego przedziału czasu na procedury testowania, reinstalacji i konfiguracji Systemu System będący efektem prac powinien zintegrować najważniejsze dane referencyjne pochodzące z zasobów powiatowych, CODGiK i GUS będzie możliwość ciągłej aktualizacji BDOT a tym samym utrzymywania bazy w stopniu wysokiej aktualności m.in. na podstawie danych z PODGiK 5- letni okres gwarancji, rękojmi i serwisu technicznego zapewni ciągłość pracy Systemu w przypadku zmian oprogramowania bazowego oraz standardów technicznych XIX Warsztaty szkoleniowe INFO - OŚRODEK Ustroń, 20-22 października 2010r. Podsumowanie


Pobierz ppt "Śląski TOPAZ – System Zarządzania Bazą Danych Obiektów Topograficznych Maciej Mika, Piotr Pachół WODGiK Katowice Katarzyna Puzia Urząd Marszałkowski Województwa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google