Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Śląski TOPAZ – System Zarządzania Bazą Danych Obiektów Topograficznych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Śląski TOPAZ – System Zarządzania Bazą Danych Obiektów Topograficznych"— Zapis prezentacji:

1 Śląski TOPAZ – System Zarządzania Bazą Danych Obiektów Topograficznych
Maciej Mika, Piotr Pachół WODGiK Katowice Katarzyna Puzia Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego XIX Warsztaty szkoleniowe INFO - OŚRODEK Ustroń, października 2010r.

2 Przesłanki do utworzenia SZBDOT
chęć zapewnienia sprawnej obsługi BDOT w zakresie przyjmowania danych do zasobu, ich aktualizacji i udostępniania brak rozwiązań na szczeblu wojewódzkim do prowadzenia BDOT obejmujących szeroko rozumiane prowadzenie bazy danych, w tym jej aktualizację i integrację brak w WODGiK systemu do prowadzenia BDOT, praca w standardowym oprogramowaniu ESRI, jedynie z aplikacją wspomagającą proces importu i kontroli danych systematyczne zwiększanie zasobów BDOT: występowanie coraz większej ilości klas obiektów i obiektów będących w relacji z innymi obiektami lub tabelami występowanie opracowań podzielonych na obszary, trudnych do zintegrowania bez pomocy dodatkowych narzędzi XIX Warsztaty szkoleniowe INFO - OŚRODEK Ustroń, października 2010r.

3 Założenia SZBDOT aktualizacja danych na podstawie różnych źródeł,
w tym możliwość zintegrowania danych pochodzących z EGiB, TERYT, PRG, PRNG wielodostępna edycja danych oparta na wersjonowaniu oraz przechowywanie historii bazy import z różnych struktur i formatów, kompleksową kontrolę i zintegrowanie z danymi istniejącymi wydawanie danych pochodzących z BDOT na zewnątrz na potrzeby zgłoszonej pracy lub zlecenia, w tym eksport do różnych struktur i formatów wykonywanie prezentacji kartograficznych standardowych (mapa topograficzna w skali 1: w standardzie TBD) i niestandardowych (różne skale, układy, zakresy wykorzystanych danych, zasięgi przestrzenne) Z porozumienia + przegladówka z powiatami które podpisaly porozumienia – znika potem System zatzadzania – aspekty z warunkow- kartografia budowa Systemu na bazie istniejącej infrastruktury informatycznej oraz oprogramowania dostępnych w WODGiK Katowice m.in. ESRI ArcGIS 9.3, Oracle 11g XIX Warsztaty szkoleniowe INFO - OŚRODEK Ustroń, października 2010r. 3

4 Postępowanie przetargowe
przygotowanie warunków technicznych i SIWZ (styczeń – październik 2009r.) ogłoszenie zamówienia publicznego: r. „wykonanie, dostawa, instalacja i wdrożenie systemu geoinformatycznego do zarządzania bazą danych obiektów topograficznych wraz ze szkoleniem pracowników i świadczeniem serwisu technicznego” 3 oferty ESRI Polska Sp. z o.o. Warszawa, SmallGIS Kraków OPEGIEKA Sp. z o.o. Elbląg Winuel S.A. Wrocław ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty r. : podpisanie umowy: r. XIX Warsztaty szkoleniowe INFO - OŚRODEK Ustroń, października 2010r.

5 Realizacja umowy na wdrożenie SZBDOT
podział na 4 etapy realizacji Systemu założenie ścisłej współpracy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą (Koordynator – Kierownik projektu) prowadzenie uzgodnień w formie spotkań roboczych oraz konsultacji podczas pobytu Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego w czasie procesów migracji, instalacji, testowania itp. stały kontakt telefoniczny i poprzez media elektroniczne (w tym m. in. Mantis ) każdy etap zakończony ustaleniami z Koordynatorem projektu każdy etap zakończony odbiorem przez Komisję Odbioru XIX Warsztaty szkoleniowe INFO - OŚRODEK Ustroń, października 2010r.

6 Etap I – opracowanie projektu technicznego
projekt architektury logicznej i technicznej Systemu schemat struktury bazy danych wraz z relacjami między tabelami oraz zasadami modyfikacji struktury bazy danych opis funkcjonalności modułów Systemu wraz z opisem modeli / scenariuszy wszystkich procesów przetwarzania danych oraz projektem graficznym interfejsu Systemu projekt migracji danych opis scenariuszy testów poprawności działania, wydajności, obciążenia i bezpieczeństwa Systemu specyfikację prototypowej próbki danych do przetestowania Systemu XIX Warsztaty szkoleniowe INFO - OŚRODEK Ustroń, października 2010r.

7

8 BAZA SYSTEMU Schemat architektury logicznej – moduły Systemu MODUŁ
ADMINISTRACJI I ZARZĄDZANIA AKTUALIZACJI I EDYCJI PRZEGLĄDANIA MODUŁ INTEGRACJI MODUŁ IMPORTU MODUŁ PREZENTACJI MODUŁ UDOSTĘPNIANIA I EKSPORTU XIX Warsztaty szkoleniowe INFO - OŚRODEK Ustroń, października 2010r.

9 Etap II – wykonanie, instalacja, testowanie Systemu oraz migracja próbki danych
utworzenie struktury bazy danych w środowisku Oracle i ArcGIS Server wykonanie aplikacji o funkcjonalności zgodnej z warunkami technicznymi oraz modeli/scenariuszy procesów przetwarzania danych 172 funkcjonalności określonych w warunkach technicznych zainstalowanie i uruchomienie Systemu w wersji testowej, migracja prototypowej próbki danych pochodzących z wzgik do struktur bazy danych wykonanie testów przy udziale przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego wszystkich funkcji Systemu opracowanie dokumentacji prac w ramach etapu II, w tym raportów z przeprowadzonych instalacji, migracji i testów określenie zakresu poprawek i uzupełnień, które należy wykonać w etapie III (dokument zatwierdzony ze strony Zamawiającego przez Koordynatora) XIX Warsztaty szkoleniowe INFO - OŚRODEK Ustroń, października 2010r.

10 Realizacja umowy na wdrożenie SZBDOT
XIX Warsztaty szkoleniowe INFO - OŚRODEK Ustroń, października 2010r.

11 Realizacja umowy na wdrożenie SZBDOT
XIX Warsztaty szkoleniowe INFO - OŚRODEK Ustroń, października 2010r.

12 Etap III – etap w trakcie realizacji
wprowadzane są niezbędne poprawki i uzupełnienia do Systemu przeprowadzono pełną migrację wszystkich danych wektorowych i rastrowych określonych przez Zamawiającego zostanie przeprowadzona instalacja i konfiguracja oraz uruchomienie ostatecznej wersji Systemu wykonane zostaną ostateczne testy wszystkich procesów potwierdzających prawidłowość działania Systemu przy udziale przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego sporządzona zostanie dokumentacja Systemu obejmująca m.in: raporty z przeprowadzonych ostatecznych instalacji, migracji i testów, techniczny opis systemu, podręczniki administratora i użytkownika Systemu XIX Warsztaty szkoleniowe INFO - OŚRODEK Ustroń, października 2010r.

13 Aplikacja Systemu – główne menu
XIX Warsztaty szkoleniowe INFO - OŚRODEK Ustroń, października 2010r.

14 Główne funkcjonalności Systemu – import akwizycyjny
XIX Warsztaty szkoleniowe INFO - OŚRODEK Ustroń, października 2010r.

15 Główne funkcjonalności Systemu – tranzycje danych
XIX Warsztaty szkoleniowe INFO - OŚRODEK Ustroń, października 2010r.

16 Główne funkcjonalności Systemu – konfiguracja tranzycji
XIX Warsztaty szkoleniowe INFO - OŚRODEK Ustroń, października 2010r.

17 Główne funkcjonalności Systemu – import integracyjny
XIX Warsztaty szkoleniowe INFO - OŚRODEK Ustroń, października 2010r.

18 Główne funkcjonalności Systemu – wersjonowanie, przechowywanie historii
XIX Warsztaty szkoleniowe INFO - OŚRODEK Ustroń, października 2010r.

19 Główne funkcjonalności Systemu – edycja
XIX Warsztaty szkoleniowe INFO - OŚRODEK Ustroń, października 2010r.

20 Główne funkcjonalności Systemu – eksport
XIX Warsztaty szkoleniowe INFO - OŚRODEK Ustroń, października 2010r.

21 Główne funkcjonalności Systemu – kontrola
XIX Warsztaty szkoleniowe INFO - OŚRODEK Ustroń, października 2010r.

22 Główne funkcjonalności Systemu – inspekcja błędów, raporty
XIX Warsztaty szkoleniowe INFO - OŚRODEK Ustroń, października 2010r.

23 Główne funkcjonalności Systemu – reprezentacja kartograficzna
XIX Warsztaty szkoleniowe INFO - OŚRODEK Ustroń, października 2010r.

24 Główne funkcjonalności Systemu – konfiguracja wydruku
XIX Warsztaty szkoleniowe INFO - OŚRODEK Ustroń, października 2010r.

25 Główne funkcjonalności Systemu – map topograficzna w standardzie TBD
XIX Warsztaty szkoleniowe INFO - OŚRODEK Ustroń, października 2010r.

26 Podsumowanie duży stopień złożoności takiego przedsięwzięcia w realiach prawa zamówień publicznych (szacowanie wartości zamówienia, sztywne terminy) realizacja projektu wymaga przeznaczenia dużo większego przedziału czasu na procedury testowania, reinstalacji i konfiguracji Systemu System będący efektem prac powinien zintegrować najważniejsze dane referencyjne pochodzące z zasobów powiatowych, CODGiK i GUS będzie możliwość ciągłej aktualizacji BDOT a tym samym utrzymywania bazy w stopniu wysokiej aktualności m.in. na podstawie danych z PODGiK 5- letni okres gwarancji, rękojmi i serwisu technicznego zapewni ciągłość pracy Systemu w przypadku zmian oprogramowania bazowego oraz standardów technicznych XIX Warsztaty szkoleniowe INFO - OŚRODEK Ustroń, października 2010r.


Pobierz ppt "Śląski TOPAZ – System Zarządzania Bazą Danych Obiektów Topograficznych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google