Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Eksploatacja zasobów informatycznych przedsiębiorstwa

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Eksploatacja zasobów informatycznych przedsiębiorstwa"— Zapis prezentacji:

1 Eksploatacja zasobów informatycznych przedsiębiorstwa

2 Cz. 1. Zarządzanie personelem IT przedsiębiorstwa
Czynnik ludzki w eksploatacji zasobów informatycznych Cz. 1. Zarządzanie personelem IT przedsiębiorstwa

3 Zarządzanie kadrami IT
Specyfika funkcjonowania działu informatycznego przedsiębiorstwa, Specyfika stanowiska Głównego Informatyka w przedsiębiorstwie, Organizacja pracy informatyków, Organizacja współpracy z użytkownikiem.

4 Dział informatyczny – specyfika funkcjonowania
Specyfika związana z rolą IT w funkcjonowaniu nowoczesnego przedsiębiorstwa, Specyfika związana z pracownikami IT, Informatycy - „odmienny rodzaj” pracowników, Problemy motywacyjne, Problemy bezpieczeństwa i zaufania, Problemy w komunikowaniu się.

5 Dział informatyczny – zakres obowiązków pracowników
Dokument, w którym wymienione są czynności wykonywane przez pracownika zatrudnionego na danym stanowisku, Rola: zapewnienie pracodawcy i pracownikowi jednoznacznego określenia najważniejszych, merytorycznych wymagań i wzajemnych zależności, Czy umowa o pracę wystarczy?..., Powinien być przedstawiony pracownikowi jeszcze przed podpisaniem umowy o pracę.

6 Zakres obowiązków – przykład (1)
Obowiązki podstawowe „bieżące”: Instalowanie, konfigurowanie i utrzymywanie w ruchu sprzętu i oprogramowania systemowego, Instalowanie, konfigurowanie i utrzymanie w ruchu aplikacji użytkowników końcowych, Obowiązki podstawowe „awaryjne”: Natychmiastowe interweniowanie w przypadku awarii sprzętu lub oprogramowania systemowego, Wspomaganie pracy pozostałych informatyków.

7 Zakres obowiązków – przykład (2)
Obowiązki związane z komunikacją: Przekazywanie informacji pozostałym pracownikom działu, Współpraca z pracownikami innych komórek przedsiębiorstwa, Organizowanie szkoleń, Obowiązki związane z dokumentowaniem: Przygotowywanie, wdrażanie i aktualizowanie procedur bezpieczeństwa systemu, Prowadzanie dokumentacji systemu w tym dziennika serwisowania i awarii, Raportowanie do centrali (dotyczy pracowników np. oddziałów terenowych).

8 Zakres obowiązków – przykład (3)
Obowiązki ogólne: Dbałość o rozwój systemu (wnioski racjonalizatorskie itp.), Ustawiczne podnoszenie kwalifikacji, Wykonywanie innych poleceń przełożonego (*), Obowiązki specyficzne: Tworzenie nowych aplikacji, Rozwijanie aplikacji, Konserwacja i nadzór nad bazami danych.

9 Główny Informatyk (inne funkcje w dziale IT)
Analitycy, Administratorzy, Sieci komputerowych, Baz danych, Systemów operacyjnych Aplikacji, Programiści, Informatycy testujący sprzęt i oprogramowanie.

10 Główny Informatyk (obowiązki Głównego Informatyka)
Stworzenie i rozwijanie wizji zastosowania IT, Rozwijanie strategii informatyzacji, Opieka nad powstaniem i utrzymaniem więzi z dostawcami sprzętu i oprogramowania, Przygotowanie i utrzymanie infrastruktury, Zarządzanie procedurami związanymi z IT, Zarządzanie eksploatowaniem zasobami IT, Wytyczanie i planowanie rozwoju kariery zawodowej podległych pracowników, Konsultacje dla zarządu oraz innych komórek organizacyjnych.

11 Główny Informatyk (role Głównego Informatyka)
Zarządca – zarządzanie personelem, zarządzanie zasobami techniki, Przedsiębiorca – wykonywanie prac ściśle związanych z celami informatyzacji przedsiębiorstwa i celami biznesowymi, Organizator – organizowanie procesów pracy, kształtowanie więzi międzyludzkich, Przywódca – wytyczanie wizji rozwoju, pobudzanie do innowacyjności i kreatywności.

12 Główny Informatyk – „wersja idealna”
Otwarty na problemy, Lojalny wobec przedsiębiorstwa i pracowników, Komunikatywny, Ukierunkowany na cel (dobrze rozumiejący cele organizacji), Ambitny, Wykształcony i doświadczony, Z możliwie szeroką wiedzą informatyczną, Z możliwie dużą wiedzą dotyczącą procesów biznesowych, …czyli absolwent WZiE PG – teraz albo za kilka lat… ;-))

13 Organizacja pracy informatyka (1)
Obowiązki: Codzienne prace, najczęściej niewymagające dużego zaangażowania ani umiejętności, Bardzo istotne dla poprawnego funkcjonowania systemu informatycznego, Projekty: Wymagają rozwiązania problemu, Niekiedy wymagają opracowania nowych metod, Wymagają osobnego budżetowania, Wymagają przygotowania harmonogramu.

14 Organizacja pracy informatyka (2)
Obowiązki: Podstawowy obowiązek to zapewnienie bezpieczeństwa, bezawaryjności i odpowiedniej wydajności systemu, Obowiązki są najmniej lubianą częścią pracy informatyków, Są często lekceważone, Muszą być wykonywane regularnie, Konieczne jest tworzenie odpowiedniej dokumentacji.

15 Organizacja pracy informatyka (3)
Dokumentowanie wykonywania czynności obowiązkowych: Dzienniki czynności administratorów: Dzienne, tygodniowe, miesięczne, Dzienniki dokumentowania czynności serwisowych, Dzienniki awarii systemu, Tworzenie dzienników służy celom dokumentacyjnym, ale także ułatwia rozwiązywanie sytuacji spornych.

16 Organizacja pracy informatyka (4)
Projekty: Wymagają zrozumienia celu projektu, Wymagają rzeczywistego zaangażowania, Często są postrzegane jako odmiana w czynnościach codziennych, Czasami są źródłem konfliktów wśród personelu IT, Bardzo ważne jest odpowiednie przygotowanie projektu, Przynoszą satysfakcję.

17 Motywowanie personelu IT
Narzędzia motywowania informatyków [Humprey, 1997]: Cykliczne zwiększanie zakresu swobody decydowania o przebiegu własnej pracy, Częste spotkania nieformalne z pracownikami, Dynamiczne ustalanie standardów pracy, Sugerowanie sposobów rozwiązywania problemów, a nie podawanie gotowych rozwiązań, Pozytywne ocenianie pracy z jednoczesnym unikaniem koncentrowania się na błędach, Kierowanie najlepszych pracowników do pracy w zespołach kreatywnych np. analityków, Umożliwianie prezentacji osiągnięć poszczególnych pracowników, Wymaganie tworzenia i realizacji planów pracy.

18 Cz.2. Organizacja współpracy z użytkownikiem
Czynnik ludzki w eksploatacji zasobów informatycznych Cz.2. Organizacja współpracy z użytkownikiem

19 Użytkownicy systemu IT (1)
System informacyjny budowany jest na potrzeby określonej organizacji, Wykorzystywany jest przez organizację (jako całość) oraz przez grupy użytkowników, a także użytkowników indywidualnych, Użytkownicy charakteryzują się bardzo różnorodnymi potrzebami i preferencjami, Użytkownicy wewnętrzni, Użytkownicy zewnętrzni (z otoczenia przedsiębiorstwa).

20 Użytkownicy systemu IT (2)
Klienci wewnętrzni systemu IT: Kierownictwo organizacji, Szczebel strategiczny, Szczebel taktyczny, Szczebel operacyjny, Poziom wykonawczy, Klienci zewnętrzni systemu IT: Klienci przedsiębiorstwa, Organizacje współpracujące, Organizacje nadrzędne Pozostali.

21 Użytkownicy systemu IT (3)
System IT musi być projektowany i utrzymywany z myślą o wszystkich grupach użytkowników, Pominięcie jakiejkolwiek grupy może spowodować komplikacje w trakcie eksploatowania, Potrzeby klienta zewnętrznego są szczególnie istotne, Otoczenia ma ostateczny wpływ na funkcjonowanie organizacji, Zapewnienie wysokiej jakości użytkowej – droga do osiągnięcia satysfakcji klienta.

22 Użytkownicy systemu IT (4) – praktyczna klasyfikacja
[A.Krupiński, 1998] Użytkownicy: Powtarzacze błędów, Chomiki, Samozwańczy „Informatycy”, krzykacze, Informatycy: „Ojciec”, „Wróg” użytkownika, Pasjonat Internetu.

23 Współpraca z użytkownikiem – wstęp
Informatyka – specyficzna dziedzina funkcjonowania przedsiębiorstwa, „Magia” technologii – wyzwanie dla informatyków, Podstawowe zadanie informatyków w przedsiębiorstwie – zapewnienie odpowiednich warunków do wydajnej pracy użytkownikom systemu informatycznego.

24 Współpraca z użytkownikiem – punkt widzenia informatyka
Informatyzacja jako rozwiązanie wszystkich problemów związanych z zarządzaniem przedsiębiorstwem, Kluczowa pozycja – silne uprawnienia, odpowiednia pozycja w strukturze przedsiębiorstwa, Zarobki informatyków, Informatycy „ważniejsi” od reszty pracowników? Informatycy – personel pomocniczy, Inni pracownicy – tzw. merytoryczni – generują przychody.

25 Współpraca z użytkownikiem – punkt widzenia użytkownika
Użytkownicy w roli petentów, Onieśmielenie techniką, Uzależnienie od informatyków, Poczucie lekceważenia od strony informatyków, „Profesjonalizm” informatyków?

26 Rozwiązywanie problemów (1) Kolejkowanie usług wewnętrznych
Najwyższy priorytet: Bezpieczeństwo systemu, Średni priorytet: Wspieranie procesów podstawowych takich jak np.: produkcja, informowanie zarządu, Niski priorytet: Wspieranie użytkowników, Rozwijanie systemu.

27 Rozwiązywanie problemów (2) Reguły współpracy
Problemy ze współpracą na gruncie merytorycznym, Wzajemne obwinianie się informatyków i użytkowników, Ustalenie jasnych i jednoznacznych reguł współpracy, Reguły muszą być potwierdzone oficjalnie.

28 Rozwiązywanie problemów (3) Formalizowanie relacji
Należy dążyć do szczegółowego określenia formy współpracy informatyków i użytkowników, W miarę możliwości należy tworzyć (i używać) odpowiednich dokumentów, Należy organizować spotkania: Szefa informatyków z szefami innych działów, Informatyków z pracownikami innych działów, Formalne i nieformalne.

29 Rozwiązywanie problemów (4) Stosowanie zasad
Należy pamiętać o stosowaniu zasad profesjonalnych, ale także o ogólnie przyjętych normach relacji międzyludzkich, Kontakty powinny być nacechowane wzajemnym szacunkiem i zaufaniem, Wypracowanie dobrej współpracy leży w interesie zarówno informatyków jak i pracowników innych komórek.

30 Rozwiązywanie problemów (5) Stosowanie zasad
Należy pamiętać o stosowaniu zasad profesjonalnych, ale także o ogólnie przyjętych normach relacji międzyludzkich, Kontakty powinny być nacechowane wzajemnym szacunkiem i zaufaniem, Wypracowanie dobrej współpracy leży w interesie zarówno informatyków jak i pracowników innych komórek.

31 Prawidłowe relacje - przykład
Przebieg usuwania awarii na komputerze użytkownika: Przedstawienie się, Poinformowanie o terminie rozpoczęcia naprawy, Lokalizacja przyczyn awarii i poinformowanie użytkownika o terminie usunięcia awarii, Test poprawności wykonania naprawy – sprawdzenie funkcjonowania podstawowych funkcji (wykonuje użytkownik na prośbę informatyka), Powiadomienie użytkownika o zakończeniu usuwania awarii (po pozytywnych testach – informatyk), Stwierdzenie przywrócenia systemu do stanu z przed awarii (przyjęcie wykonanych prac – użytkownik).

32 Szkolenie użytkowników
Szkolenia zewnętrzne, Szkolenia wewnętrzne, Instruktarze, Bieżące wyjaśnianie wątpliwości, Szkolenia elektroniczne („ciągłe”).

33 Szkolenie użytkowników (1)
Szkolenie to szeroko pojęta inwestycja, Większość użytkowników korzysta tylko w niewielkim stopniu z możliwości oprogramowania, Złe podejście do szkoleń – zarówno przez informatyków jak i użytkowników, Użytkownicy często nie chcą się szkolić – „po co mamy informatyków?”, Informatycy chętnie występują w roli pierwszej pomocy – „szkoda czasu na szkolenia”.

34 Szkolenie użytkowników (2)
Tematyka szkoleń: Możliwości zwiększenia wydajności narzędzi, Zabezpieczanie się przed skutkami awarii, Zagadnienia specjalistyczne, Organizacja szkoleń: Szczegółowe ustalenie zakresu szkolenia – najlepiej przy współpracy przyszłych kursantów, Przygotowanie materiałów i „zaplecza”, Ustalenie harmonogramu szkoleń.

35 Zakończenie Ciekawa lektura: „Jak zarządzać informatykami”
Artur Kurpiński, wyd. MIKOM 1998


Pobierz ppt "Eksploatacja zasobów informatycznych przedsiębiorstwa"

Podobne prezentacje


Reklamy Google