Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gminne Centrum Informacji w Stoczku ul. Armii Krajowej 1 07-104 Stoczek tel. (25) 691-90-17 www.stoczek.infocentrum.com.pl.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gminne Centrum Informacji w Stoczku ul. Armii Krajowej 1 07-104 Stoczek tel. (25) 691-90-17 www.stoczek.infocentrum.com.pl."— Zapis prezentacji:

1

2 Gminne Centrum Informacji w Stoczku ul. Armii Krajowej 1 07-104 Stoczek tel. (25) 691-90-17 www.stoczek.infocentrum.com.pl

3 Jak założyć własną firmę? Publikacja dofinansowana przez Ministerstwo Gospodarki i Pracy w ramach Programu Aktywacji Zawodowej Absolwentów Pierwsza Praca.

4 Jeśli masz pomysł, nie boisz się ryzyka i jesteś kreatywny w działaniu - zostań przedsiębiorcą i szefem własnej firmy! Rozpoczęcie działalności gospodarczej i praca na własny rachunek jest często jedyną i najlepszą szansą na zmianę sytuacji życiowej osób pozostających bez pracy, zagrożonych utratą pracy, a także absolwentów różnych szkół. Bycie przedsiębiorcą otwiera szerokie możliwości poprawy sytuacji finansowej własnej i rodziny, a także umożliwia realizację marzeń i aspiracji zawodowych.

5 Oto pierwsze niezbędne kroki na drodze do SUKCESU!

6 Krok 1 Wybór formy prawno- organizacyjnej przedsiębiorstwa. Wyróżnia się następujące formy prawno-organizacyjne przedsiębiorstw: przedsiębiorstwa indywidualne, tzn. przedsiębiorstwa jednoosobowe właściciela-przedsiębiorcy oraz spółki: cywilne i prawa handlowego Wybór formy prawno-organizacyjnej reguluje szereg ustaw m.in. Ustawa z dnia 23 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, Ustawa Prawo Działalności Gospodarczej z dnia 19 listopada 1999 r.

7 Spółka cywilna (s.c.) powstaje w drodze umowy zawartej pomiędzy wspólnikami. Zobowiązuje wspólników do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego (nie musi być to działalność zarobkowa). Spółka akcyjna (S.A.) - spółka kapitałowa, posiada osobowość prawną. Akcjonariusze wnosząc kapitał otrzymują akcje, które mogą być notowane na giełdzie. Spółka jawna (sp.j.) należy do co najmniej dwóch osób i nie posiada osobowości prawnej. Jej celem jest działalność zarobkowa. Wspólnicy odpowiadają za zobowiązania spółki całym swym majątkiem.

8 Spółka partnerska (sp.p) zostaje utworzona przez wspólników, którzy chcą pracować na własny rachunek pod znakiem firmy. Partnerami mogą być: adwokaci, architekci, aptekarze. Nie posiada osobowości prawnej. Spółka komandytowa (sp.k.) to spółka w której za zobowiązania spółki odpowiada w sposób nieograniczony co najmniej jeden wspólnik (komplementariusz), a jeden (komandytariusz) odpowiada w sposób ograniczony. W spółce komandytowo- akcyjnej (SKA) jeden ze wspólników jest akcjonariuszem spółki. Kapitał zakładowy powinien wynosić co najmniej 50 tys. zł Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) - spółka kapitałowa posiadająca osobowość prawną. Właściciele odpowiadają za zobowiązania spółki jedynie do wysokości wniesionych wkładów. Organami władz spółki są: zarząd, rada nadzorcza, oraz zgromadzenie wspólników.

9 Krok 2 Wpis do ewidencji działalności gospodarczej Należy zacząć od podjęcia decyzji czy zaczynamy sami, czy też wspólnie z kimś innym. Jeśli sami to należy pójść do urzędu Miasta lub Gminy i uzyskać wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli mamy zamiar rozpocząć działalność wspólnie z inną osobą w ramach spółki handlowej to najpierw należy spisać umowę spółki a następnie musimy dokonać wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Dokonując wpisu do ewidencji działalności gospodarczej należy podać: -kto podejmuje działalność (nie zapomnij zabrać dowodu osobistego), -adres zamieszkania oraz miejsce stałego prowadzenia działalności gospodarczej -przedmiot działalności gospodarczej (zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności, -datę rozpoczęcia działalności.

10 Należy dobrze zastanowić się czym mamy zamiar w ramach działalności naszej firmy zajmować się. Wszystko to dlatego że każda zmiana wpisu lub poprawka kosztuje 50 zł. Dlatego też powinno się zaplanować jak najszerszą działalność /nie ma w tym względzie żadnych ograniczeń/aby w przyszłości uniknąć niepotrzebnych dodatkowych kosztów. Na potwierdzenie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej urząd ma 14 dni. Jeśli będziemy działać w formie spółki, musimy także od umowy spółki zapłacić podatek, tzw. podatek od czynności cywilnoprawnych. Podstawę opodatkowania przy zawarciu umowy spółki stanowi wartość wkładów wniesionych do majątku spółki albo wartość kapitału zakładowego (akcyjnego). Stawki tego podatku są zależne od wartości wkładów wniesionych do majątku spółki (kapitału zakładowego, akcyjnego) i wynoszą: - do 20 tys. zł - 1% - od 20 tys. do 30 tys. zł - 200 zł plus 0,5% nadwyżki ponad 20 tys. zł, - ponad 30 tys. zł - 250 zł plus 0,1% nadwyżki ponad 30 tys. zł. Wpis do ewidencji kosztuje 100 zł.

11 Jeśli zamierzamy prowadzić działalność gospodarczą w formie spółki prawa handlowego musimy uzyskać wpis do rejestru sądowego. Wniosek o wpis składamy na urzędowym formularzu. Składający wniosek musi bez wezwania uiścić opłatę sądową, a jeżeli wpis podlega ogłoszeniu - to również opłatę za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (500 zł). Koszt pierwszego wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego wynosi 1.000 zł. Sąd wydaje postanowienie o wpisie spółki do rejestru w ciągu 14 dniu od daty złożenia wniosku.

12 Urzędu Statystycznego, Urzędu Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Banku, Państwowej Inspekcji Pracy, Inspekcji Sanitarnej. Po uzyskaniu zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS należy zgłosić się do :

13 Krok 3 Urząd Statystyczny - nadanie numeru REGON. W urzędzie Statystycznym, właściwym według Twego miejsca zamieszkania uzyskasz numer statystyczny REGON. Na złożenie wniosku o nadanie tego numeru masz 14 dni. Składa się go na formularzu RG-1 Wniosek o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej lub o zmianę cech objętych wpisem Urząd Statystyczny ma 14 dni na wydanie zaświadczenia o nadaniu numeru REGON. Pamiętaj! Do urzędu statystycznego zabierz: zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, dowód osobisty.

14 Krok 4 - Urząd Skarbowy - zgłoszenie działalności gospodarczej. Nadanie lub uaktualnienie numeru NIP. Na zgłoszenie naszej firmy w urzędzie skarbowym mamy 7 dni od daty wpisu do ewidencji gospodarczej. Przy rejestracji wymagany jest Regon, EKD, i PKD które to numery otrzymaliśmy w urzędzie statystycznym. Osoba która zmierza samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą, musi złożyć formularz NIP-1. Zgłoszenia osoby prawnej lub spółki nie posiadającej osobowości prawne dokonuje się na formularzu NIP-2. Natomiast jeśli wspólnicy spółki cywilnej, jawnej lub komandytowej poza uczestnictwem w tych spółkach, nie prowadzą innej działalności gospodarczej, powinni wypełnić formularz NIP-3. Naczelnik Urzędu Skarbowego wyda Ci decyzję o nadaniu NIP, nie później niż w terminie 1 miesiąca od daty złożenia wniosku.

15 Rejestracja na potrzeby podatku VAT Kolejną czynnością w urzędzie skarbowym jest dokonanie rejestracji na potrzeby podatku VAT. Należy to zrobić na formularzu VAT-R, przed dokonaniem pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu. Obowiązek ten wynika z art. 9 ustawy z 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym. W przypadku spółki prawa handlowego potrzebne będą również: akt notarialny o założeniu spółki, postanowienie sądu rejestrowego o zarejestrowaniu spółki, wypis z rejestru handlowego. Pamiętaj! Do Urzędu Skarbowego zabierz: zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, dowód osobisty., zaświadczenie o nadaniu numeru REGON, dokument potwierdzający prawo do lokalu w którym będzie miała siedzibę Twoja firma.

16 W urzędzie skarbowym musisz zdecydować jak będziesz rozliczał się z fiskusem! Formy opodatkowania podatkiem dochodowym: karta podatkowa ryczałt od przychodów ewidencjonowanych na zasadach ogólnych, tzn.: na podstawie księgi przychodów i rozchodów bądź ksiąg rachunkowych Kasa fiskalna Osoba rozpoczynająca działalność gospodarczą jest zwolniona z obowiązku posiadania kasy rejestrującej. Musi zacząć jej używać od dnia, kiedy jej obrót na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej przekroczy 40 tys. zł. ( 10.000 euro).

17 Krok 5 Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jako osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą obowiązkowo będziemy podlegać ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Każda osoba objęta obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi podlega zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych w terminie 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczenia. Obowiązek zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych należy do płatnika składek. Pamiętać należy, że przedsiębiorca zatrudniający pracowników jest w stosunku do nich płatnikiem składek na ubezpieczenie społeczne. Ma on więc obowiązek złożyć w ZUS zgłoszenie płatnika składek w terminie 7 dni od daty zatrudnienia pierwszego pracownika. Natomiast zgłoszenia do ubezpieczenia siebie samego przedsiębiorca musi dokonać osobiście.

18 W celu dokonania zgłoszenia musimy udać się do oddziału ZUS. Istnieje również możliwość przekazywania do Zakładu zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych w postaci dokumentu elektronicznego z programu informatycznego udostępnionego przez Zakład płatnikom składek albo w formie wydruku z tego programu. Jeżeli będziesz prowadził działalność samodzielnie, tj. bez zatrudniania dodatkowych osób, za każdy miesiąc prowadzenia działalności i podlegania ubezpieczeniom powinieneś, w terminie do 10 dnia każdego miesiąca, przekazać do ZUS dokument rozliczeniowy deklarację rozliczeniową ZUS DRA, m.in. Z rozliczeniem składek i wypełnionym blokiem XI oraz opłacić składki wyłącznie na własne ubezpieczenie i/lub Fundusz Pracy. W przypadku gdy będziesz opłacał składki także za inne osoby (np. Osoby współpracujące przy prowadzeniu działalności, pracowników lub zleceniobiorców) - za każdy miesiąc kalendarzowy powinieneś sporządzić i przekazać do ZUS komplet dokumentów rozliczeniowych za dany miesiąc, tj. imienne raporty miesięczne odpowiednio ZUS-RCA, ZUS- RZA, i/lub ZUS-RSA za siebie i inne osoby ubezpieczone wraz ze sporządzoną na ich podstawie deklarację rozliczeniową ZUS-DRA oraz w terminie do 15 dnia następnego miesiąca opłacić składki

19 Płatnik składek jest zobowiązany w terminie 7 dni powiadomić ZUS o każdej zmianie danych ubezpieczonego zawartych w dotychczasowym zgłoszeniu. Zgłoszenie do ubezpieczeń zawiera w szczególności następujące dane dotyczące osoby zgłaszanej: - numery PESEL i NIP, a w razie gdy ubezpieczony nie ma nadanych tych numerów lub jednego z nich - serię i numer dowodu osobistego lub paszportu, - nazwisko, imię pierwsze i drugie, nazwisko rodowe, - datę urodzenia, - obywatelstwo i płeć, w przypadku cudzoziemca - posiadanie karty stałego lub czasowego pobytu wydanej w związku z udzieleniem statusu uchodźcy, - tytuł ubezpieczenia; w przypadku przedsiębiorców będzie to fakt prowadzenia działalności gospodarczej, - wymiar czasu pracy, - stopień pokrewieństwa lub powinowactwa oraz pozostawanie we wspólnym gospodarstwie domowym z pracodawcą, zleceniodawcą, osobą prowadzącą pozarolniczą działalność, - stopień niepełnosprawności, - stopień niezdolności do pracy, - wykonywanie pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, - posiadanie ustalonego prawa do emerytury lub renty, - adres zameldowania na stałe miejsce pobytu, adres zamieszkania, jeżeli jest inny niż adres zameldowania na stałe miejsce pobytu, adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zameldowania na stałe miejsce pobytu i adres zamieszkania.

20 Krok 6 Bank Jeśli posiadamy NIP, dopiero wówczas możemy założyć konto bankowe. Banki wymagają do tego posiadania pieczęci firmowej. Osoby, które nie posiadają NIP powinny zatem zaczekać z założeniem konta do chwili jego uzyskania, tak by uniknąć dwukrotnego zamawiania pieczęci. przedsiębiorców, których miesięczne rozliczenia z jedną firmą osiągną 10.000 EURO (ok. 40.000 zł) - wówczas rozliczenia z tą firmą w następnym miesiącu, już po przekroczeniu kwoty 1.000 EURO (ok.4.000 zł) także muszą być realizowane przez bank; przedsiębiorców, których obrót z innymi firmami przekracza 3.000 EURO (ok. 12.000 zł); niezależnie zaś od wartości realizowanych transakcji, obrót bezgotówkowy za pośrednictwem banków obowiązuje tych przedsiębiorców, którzy prowadzą podatkową księgę przychodów i rozchodów lub księgi handlowe oraz tych, którzy działają w formie spółek prawa handlowego. Obowiązek posiadania rachunku bankowego i dokonywania rozliczeń za jego pośrednictwem dotyczy:

21 Jeżeli mamy otwarte rachunki w kilku bankach, to musimy wskazać jeden z nich jako podstawowy i poinformować o tym (podając numery kont) wszystkie nasze banki, a także urząd skarbowy i ZUS. Nie muszą natomiast dokonywać rozliczeń za pośrednictwem banków ci przedsiębiorcy, którzy są opodatkowani w formie ryczałtu lub karty podatkowej, albo którzy notują zyski niższe niż 3.000 EURO.

22 Krok 7 Inspekcja Pracy. Swoboda zatrudniania nie dotyczy zatrudniania cudzoziemców. Przedsiębiorca może zatrudnić lub powierzyć inną pracę zarobkową na terenie Polski cudzoziemcowi nie posiadającemu karty stałego pobytu lub statusu uchodźcy, jeżeli uzyska na to zezwolenie Wojewody, na terenie którego znajduje się siedziba pracodawcy. Cudzoziemiec musi uzyskać wizę pobytową z prawem do pracy lub kartę czasowego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zgodę na zatrudnienie lub wykonywanie innej pracy zarobkowej u tego pracodawcy. W terminie 14 dni od zatrudnienia pierwszego pracownika, fakt taki należy zgłosić w Państwowej Inspekcji Pracy. Zagadnienia związane z zatrudnianiem pracowników uregulowane są w przepisach Prawa pracy. Przedsiębiorca może zatrudniać pracowników w nieograniczonej liczbie.

23 Obowiązkiem pracodawcy rozpoczynającego działalność gospodarczą jest zawiadomienie na piśmie, w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia działalności, właściwego inspektora pracy i właściwego państwowego inspektora sanitarnego o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej działalności oraz o przewidywanej liczbie pracowników. Z przepisów prawa pracy wynika szereg obowiązków przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy (BHP).

24 Krok 8 Inspekcja Sanitarna. Organem powołanym do nadzoru nad higieną pracy w zakładach pracy jest Państwowa Inspekcja Sanitarna. Przedsiębiorca ma obowiązek powiadomienia, w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia działalności, właściwego państwowego inspektora sanitarnego o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej działalności oraz o przewidywanej liczbie pracowników, a także złożenia pisemnej informacji o środkach i procedurach przyjętych dla spełnienia wymagań wynikających z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, dotyczących danej dziedziny działalności. Państwowy inspektor sanitarny jest uprawniony do kontroli zgodności budowanych obiektów z wymaganiami higienicznymi i zdrowotnymi, określonymi w obowiązujących przepisach. Państwowemu inspektorowi sanitarnemu przysługuje prawo zgłoszenia sprzeciwu przeciwko uruchomieniu wybudowanego lub przebudowanego zakładu pracy, wprowadzenie nowych technologii, dopuszczania do obrotu materiałów mogących mieć wpływ na zdrowie ludzi, jeżeli stwierdzi, że mogłoby nastąpić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi.

25 Gdy mamy załatwione wszystkie poprzednie formalności warto postarać się o pieczątkę naszej firmy. Ułatwi ona znacznie kontakty z innymi przedsiębiorcami i urzędami. Na pieczątce takiej oprócz danych dotyczących firmy i jej siedziby umieszcza się również numery NIP i REGON. www.stoczek.infocentrum.com.pl www.bip.pl www.ms.gov.pl www.msp.money.pl www.stat.gov.pl www.1praca.gov.pl www.zus.pl www.pip.gov.pl Wiele cennych informacji na temat działalności gospodarczej i różnych spraw z tym związanych można uzyskać na stronach internetowych: Ustaw z dnia 23 lipca 2004 r. O swobodzie działalności gospodarczej. Ustawa Prawo Działalności Gospodarczej z dnia 19 listopada 1999 r. Pomocne mogą również być ustawy:

26 Copyright by Urząd Gminy w Stoczku. Koniec.


Pobierz ppt "Gminne Centrum Informacji w Stoczku ul. Armii Krajowej 1 07-104 Stoczek tel. (25) 691-90-17 www.stoczek.infocentrum.com.pl."

Podobne prezentacje


Reklamy Google