Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Niedziela, 26 kwietnia 2015 1 Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2015 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Niedziela, 26 kwietnia 2015 1 Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2015 r."— Zapis prezentacji:

1 niedziela, 26 kwietnia 2015 1 Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2015 r.

2 niedziela, 26 kwietnia 2015 2 Zasady przeprowadzania części pisemnej egzaminu maturalnego omówiono w Informatorach maturalnych od 2008 i 2009 roku oraz aneksach ogłoszonych dla wszystkich przedmiotów egzaminacyjnych, dostępnych na stronach CKE i OKE

3 niedziela, 26 kwietnia 2015 3 Materiały informacyjne, w tym procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2014/2015 oraz komunikaty dyrektora CKE, są dostępne w bibliotece szkolnej oraz na szkolnej stronie internetowej w zakładce egzaminy

4 niedziela, 26 kwietnia 2015 4 Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych przedstawiają przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego (dyrektorowi szkoły) zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiady. Zaświadczenie musi być dostarczone nie później niż jeden dzień przed terminem egzaminu z danego przedmiotu. Listę olimpiad zwalniających z egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów w maju 2015 roku dostępna jest na szkolnej stronie internetowej oraz na stronie CKE

5 niedziela, 26 kwietnia 2015 5 Przebieg egzaminu - informacje ogólne Zdający ma obowiązek zgłosić się na każdy egzamin punktualnie, zgodnie z ogłoszonym harmonogramem. Na egzamin należy zgłosić się z dokumentem tożsamości z aktualnym zdjęciem.

6 niedziela, 26 kwietnia 2015 6 Zdający nie może wnosić do sali egzaminacyjnej żadnych urządzeń telekomunikacyjnych i elektronicznych nośników informacji, ani z nich korzystać. Nieprzestrzeganie tej zasady stanowi podstawę do unieważnienia egzaminu.

7 niedziela, 26 kwietnia 2015 7 Zdający w trakcie części pisemnej egzaminu może korzystać wyłącznie z materiałów i przyborów pomocniczych, których wykaz znajduje się na szkolnej stronie internetowej oraz na stronie www.cke.edu.pl.

8 Każdy zdający powinien mieć na egzaminie następujące przybory pomocnicze: długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) - wszystkie przedmioty niedziela, 26 kwietnia 2015 8 PrzedmiotPrzybory i materiały pomocnicze Obowiązkowo / fakultatywnie Zapewnia biologialinijkafakultatywniezdający język polski słownik ortograficzny, słownik poprawnej polszczyzny – nie mniej niż 1 na 25 osób obowiązkowoszkoła matematykalinijkaobowiązkowozdający cyrkielobowiązkowozdający kalkulator prosty**obowiązkowozdający Wybrane wzory matematyczneobowiązkowoszkoła

9 niedziela, 26 kwietnia 2015 9 PrzedmiotPrzybory i materiały pomocnicze Obowiązkowo /fakultatywnie Zapewnia chemialinijkafakultatywniezdający kalkulator prosty**obowiązkowozdający Karta wybranych tablic chemicznychobowiązkowoszkoła fizyka i astronomia linijkafakultatywniezdający kalkulator prosty**obowiązkowozdający Karta wybranych wzorów i stałych fizycznych obowiązkowoszkoła geografialinijkaobowiązkowozdający kalkulator prosty**obowiązkowozdający lupafakultatywniezdający historialupafakultatywnieszkoła informatykakalkulator prosty**obowiązkowozdający * Kalkulator prosty – jest to kalkulator, który umożliwia wykonanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

10 Z dodatkowych materiałów oraz przyborów pomocniczych mogą również korzystać zdający, którym dostosowano warunki przeprowadzania egzaminu maturalnego. niedziela, 26 kwietnia 2015 10 Uprawnieni do dostosowania Przybory i materiały pomocnicze Obowiązkowo / fakultatywnie Zapewnia osoby niesłyszące słownik języka polskiego, słownik wyrazów obcych, słownik wyrazów bliskoznacznych – nie mniej niż 1 na 25 osób obowiązkowoszkoła osoby słabosłyszące odtwarzacz płyt CD ze słuchawkami w przypadku egzaminu z języka obcego nowożytnego (jeżeli dostosowanie takie zostało przyznane) obowiązkowoszkoła osoby niewidome i słabowidzące sprzęt i oprogramowanie specjalistyczne (odpowiednie do ustalonego dla danego zdającego dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu) obowiązkowoszkoła osoby słabowidzące przybory optyczne, z których zdający korzysta na co dzień fakultatywniezdający wszyscy uprawnieni do dostosowania komputer lub komputer ze specjalistycznym oprogramowaniem, jeżeli takie dostosowanie zostało przyznane obowiązkowoszkoła

11 Osoby : z chorobami przewlekłymi, chore niesprawne czasowo mogą korzystać z zaleconego przez lekarza sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę. niedziela, 26 kwietnia 2015 11

12 niedziela, 26 kwietnia 2015 12 Nie zdanie albo nie przystąpienie do egzaminu maturalnego z przedmiotów w części ustnej lub pisemnej nie stanowi przeszkody w zdawaniu egzaminu maturalnego z pozostałych przedmiotów

13 niedziela, 26 kwietnia 2015 13 UNIEWAŻNIENIE EGZAMINU może nastąpić w przypadku: a)stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych przez zdającego b)wniesienia przez zdającego do sali egzaminacyjnej urządzenia telekomunikacyjnego lub materiałów i przyborów pomocniczych nie wymienionych w wykazie dyrektora CKE albo korzystania z nich przez zdającego c) zakłócania przez zdającego prawidłowego przebiegu części ustnej lub pisemnej egzaminu w sposób utrudniający pracę pozostałym zdającym,

14 niedziela, 26 kwietnia 2015 14 d)stwierdzenia, podczas sprawdzania arkuszy egzaminacyjnych, niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez zdających z danego przedmiotu w części pisemnej e)zaginięcia lub zniszczenia prac egzaminacyjnych lub kart odpowiedzi i braku możliwości ustalenia wyniku części pisemnej egzaminu f)stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminu, na skutek zastrzeżeń zgłoszonych przez zdającego lub z urzędu, jeżeli to naruszenie mogło wpłynąć na wynik danego egzaminu.

15 niedziela, 26 kwietnia 2015 15 Przebieg części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego zdający, po okazaniu dokumentu tożsamości, wchodzi do sali egzaminacyjnej wg kolejności ustalonej na liście, w sali przebywa jeden zdający, w czasie egzaminu zdający może korzystać z materiałów pomocniczych przygotowanych we własnym zakresie, w tym ramowego planu prezentacji (objętości nie większej niż jedna strona formatu A-4), który okazuje do wglądu przed przystąpieniem do egzaminu

16 niedziela, 26 kwietnia 2015 16 egzamin trwa ok. 25 minut (15 minut prezentacja, 10 minut rozmowa dotycząca zaprezentowanego tematu) jeżeli zdający nie wygłosi prezentacji lub zaprezentuje temat inny niż zgłoszony w deklaracji ostatecznej, zespół przedmiotowy nie przeprowadza z nim rozmowy. Przebieg części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego

17 niedziela, 26 kwietnia 2015 17 Przebieg części ustnej egzaminu z języka obcego nowożytnego Zdający, po okazaniu dokumentu tożsamości, wchodzi do sali egzaminacyjnej wg kolejności ustalonej na liście, Egzamin bez określania poziomu: W sali przebywa jeden zdający, Egzamin trwa ok. 15 minut i składa się z rozmowy wstępnej i trzech zadań Czas na zapoznanie się z treścią zadań jest wliczony w czas przeznaczony na wykonanie poszczególnych zadań

18 niedziela, 26 kwietnia 2015 18 zdający losuje zestaw egzaminacyjny i przekazuje go egzaminującemu egzamin rozpoczyna się od rozmowy wstępnej, podczas której egzaminujący zadaje zdającemu kilka pytań związanych z jego życiem i zainteresowaniami po rozmowie wstępnej egzaminujący przekazuje wylosowany wcześniej zestaw zdającemu po czym zdający przystępuje do wykonania zadań od 1. do 3. Przebieg części ustnej egzaminu z języka obcego nowożytnego

19 niedziela, 26 kwietnia 2015 19 Zadanie pierwsze - polega na przeprowadzeniu rozmowy, w której zdający i egzaminujący odgrywają wskazane w poleceniu role; Zadanie drugie - zdający opisuje ilustrację zamieszczoną w wylosowanym zestawie oraz odpowiada na trzy pytania postawione przez egzaminującego; Zadanie trzecie - zdający wypowiada się na podstawie materiału stymulującego i odpowiada na dwa pytania postawione przez egzaminującego Zdający wykonuje zadania w takiej kolejności, w jakiej są one zamieszczone w zestawie egzaminacyjnym - nie ma możliwości powrotu do zadania, które zostało zakończone lub opuszczone W czasie trwania egzaminu zdający nie może korzystać ze słowników i innych pomocy.

20 niedziela, 26 kwietnia 2015 20 Przebieg części pisemnej egzaminu Zdający wchodzą do sali pojedynczo według kolejności na liście, po okazaniu dokumentu tożsamości. Po otrzymaniu dwóch naklejek z numerem PESEL i identyfikatorem szkoły, zdający sprawdza poprawność danych co potwierdza podpisem na liście obecności i zajmuje miejsce na sali zgodnie z wylosowanym numerem miejsca.

21 niedziela, 26 kwietnia 2015 21 Egzamin rozpoczyna się punktualnie o godzinie wyznaczonej przez dyrektora CKE od rozdania arkuszy Osoby zgłaszające się na egzamin po tym czasie nie zostaną wpuszczone do sali egzaminacyjnej.

22 niedziela, 26 kwietnia 2015 22 Po otrzymaniu arkusza zdający mają obowiązek zapoznać się z instrukcją na pierwszej stronie i sprawdzić czy jest on kompletny tzn.: 1.ma wszystkie strony, 2.zawiera wszystkie zadania i czy są one wyraźnie wydrukowane, 3.czy otrzymał zestaw wzorów (matematyka, chemia, fizyka i astronomia) zauważone braki zdający zgłasza przewodniczącemu ZN

23 niedziela, 26 kwietnia 2015 23 Zdający jest zobowiązany czytelnie zakodować swój arkusz egzaminacyjny i kartę odpowiedzi. Kodowanie polega na: 1.Wpisaniu swojego numeru PESEL na arkuszu i karcie odpowiedzi 2.Naklejeniu pasków kodowych na arkuszu i karcie odpowiedzi, w miejscach do tego przeznaczonych.

24 niedziela, 26 kwietnia 2015 24 Po zakończeniu czynności organizacyjnych przewodniczący ZN zapisuje w widocznym miejscu godzinę rozpoczęcia i godzinę zakończenia pracy z arkuszem egzaminacyjnym, uwzględniając czas trwania egzaminu na różnych poziomach.

25 niedziela, 26 kwietnia 2015 25 Podczas egzaminu zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej. W przypadku konieczności wyjścia z sali, zdający sygnalizuje taka potrzebę przez podniesienie ręki. Po uzyskaniu zezwolenia ZN na wyjście pozostawia zamknięty arkusz egzaminacyjny na swoim stoliku, a czas nieobecności zdającego jest odnotowywany w protokole przebiegu egzaminu.

26 niedziela, 26 kwietnia 2015 26 Jeżeli zdający ukończył pracę przed czasem: odkłada zamknięty arkusz na brzeg stolika zgłasza ukończenie pracy przewodniczącemu ZN przez podniesienie ręki i za jego przyzwoleniem wychodzi z sali nie zakłócając pracy pozostałym zdającym.

27 niedziela, 26 kwietnia 2015 27 Po upływie czasu przeznaczonego na rozwiązywanie zadań danej części egzaminu, zdający pozostawia na stoliku swój zamknięty arkusz egzaminacyjny, pamiętając o tym, aby był poprawnie zakodowany i oczekuje na zgodę przewodniczącego ZN na opuszczenie sali. W przypadku egzaminu z j.obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym a także informatyki, po przerwie odbywa się druga część egzaminu. Zdający po otrzymaniu arkusza, postępuje jak w części pierwszej.

28 niedziela, 26 kwietnia 2015 28 EGZAMIN Z INFORMATYKI egzamin składa się z dwóch części część pierwsza przebiega według takich samych zasad jak w przypadku pozostałych przedmiotów egzaminacyjnych w części drugiej zdający pracuje przy autonomicznym stanowisku komputerowym Zdający ma prawo w przeddzień egzaminu tzn. 19 maja 2014 o godz. 13.00 sprawdzić, w ciągu 1 godziny, poprawność działania komputera i oprogramowania

29 niedziela, 26 kwietnia 2015 29 WARUNKI ZDANIA EGZAMINU Zdający zdał egzamin maturalny, jeżeli z każdego egzaminu obowiązkowego w części ustnej i pisemnej egzaminu, uzyskał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania Wyniki egzaminów z przedmiotów zdawanych jako dodatkowe nie mają wpływu na zdanie egzaminu maturalnego.

30 niedziela, 26 kwietnia 2015 30 Wyniki części ustnej egzaminu są ogłaszane przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego w dniu egzaminu. Wyniki są ostateczne. Wyniki części pisemnej egzaminu ustalone przez OKE są ostateczne. OKE udostępnia je zdającym w serwisie maturzysty dnia 27 czerwca 2014r. od godz. 12.00. WYNIKI EGZAMINU

31 niedziela, 26 kwietnia 2015 31 ŚWIADECTWA DOJRZAŁOŚCI Zdający, który zdał egzamin maturalny otrzymuje świadectwo dojrzałości i jego odpis wydane przez OKE. Świadectwa i odpisy oraz wyniki są przekazywane absolwentom w szkole przez wychowawców, za potwierdzeniem odbioru, dnia 27 czerwca 2014 r. o godz. 13.00.

32 niedziela, 26 kwietnia 2015 32 ZGŁASZANIE ZASTRZEŻEŃ Jeżeli zdający uzna, że w trakcie egzaminu zostały naruszone przepisy dotyczące jego przeprowadzania, może w terminie 2 dni roboczych od daty egzaminu z danego przedmiotu, zgłosić pisemnie zastrzeżenie do dyrektora OKE, który je rozpatruje w terminie 7 dni od daty jego otrzymania. Rozstrzygnięcie to jest ostateczne.

33 niedziela, 26 kwietnia 2015 33 Zdający ma prawo – w szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych uniemożliwiających przystąpienie do egzaminu zgodnie z harmonogramem – zdawać egzamin w terminie dodatkowym. Zdający (lub jego rodzice/opiekunowie) składają do dyrektora szkoły udokumentowany wniosek najpóźniej w dniu, w którym odbywa się egzamin z danego przedmiotu. Dyrektor szkoły przekazuje wniosek wraz z załączonymi dokumentami dyrektorowi OKE najpóźniej następnego dnia po otrzymaniu wniosku. TERMIN DODATKOWY

34 niedziela, 26 kwietnia 2015 34 Dyrektor OKE rozpatruje wniosek w terminie 2 dni roboczych od daty jego otrzymania i może wyrazić zgodę na przystąpienie przez absolwenta do egzaminu w terminie dodatkowym. Rozstrzygnięcie dyrektora OKE jest ostateczne. Zdający, który uzyskał zgodę dyrektora OKE na przystąpienie do egzaminu pisemnego w dodatkowym terminie, przystępuje do egzaminu z danego przedmiotu lub przedmiotów zgodnie z harmonogramem ustalonym przez dyrektora CKE i ogłoszonym na stronie internetowej CKE. Informację o miejscu przeprowadzenia egzaminu dyrektor właściwej OKE ogłasza na stronie OKE w ostatnim tygodniu maja 2014 r. TERMIN DODATKOWY

35 niedziela, 26 kwietnia 2015 35 Zdający, który uzyskał zgodę dyrektora OKE na przystąpienie do egzaminu ustnego w terminie dodatkowym, przystępuje do egzaminu z danego przedmiotu lub przedmiotów w swojej szkole w terminie ustalonym przez dyrektora szkoły. Egzamin ustny powinien odbyć się nie później niż do18 czerwca 2014 r. TERMIN DODATKOWY

36 niedziela, 26 kwietnia 2015 36 EGZAMIN POPRAWKOWY Do egzaminu może przystąpić absolwent, który: przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i pisemnej i żaden jego egzamin nie został unieważniony, nie zdał wyłącznie jednego egzaminu obowiązkowego w części ustnej lub pisemnej, w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników egzaminu złożył do dyrektora szkoły pisemne oświadczenie o ponownym przystąpieniu do egzaminu z danego przedmiotu, zgodnie z deklaracją ostateczną.

37 niedziela, 26 kwietnia 2015 37 TERMINY EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH Egzamin w terminie poprawkowym w części ustnej jest przeprowadzany w macierzystej szkole zdającego między 25 a 29 sierpnia 2014r, a w części pisemnej 26 sierpnia 2014r w miejscach wskazanych przez dyrektora OKE. Informacje o miejscach przeprowadzenia egzaminu pisemnego ogłasza dyrektor OKE na stronie internetowej danej OKE w terminie do 8 sierpnia 2014 r. Informacje o harmonogramie egzaminów ustnych zdający uzyskuje w szkole, w której przystąpił do egzaminu.

38 niedziela, 26 kwietnia 2015 38 WGLĄD DO PRACY EGZAMINACYJNEJ Uczniowie mają prawo wglądu do ocenionej pracy egzaminacyjnej w tym do karty odpowiedzi, na podstawie złożonego do OKE wniosku absolwenta. Formularz wniosku oraz procedura wglądu do prac egzaminacyjnych znajdują się na szkolnej stronie internetowej oraz na stronie OKE Jaworzno.

39 niedziela, 26 kwietnia 2015 39 PONOWNIE PRZYSTĄPIENIE DO EGZAMINU MATURALNEGO Zdający ma prawo, ponownie przystąpić do egzaminu (z jednego lub kilku przedmiotów) w kolejnych sesjach jego przeprowadzania, jeżeli:  zechce podwyższyć wynik egzaminu z jednego lub kilku przedmiotów zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej,  zechce zdać egzamin maturalny z przedmiotów dodatkowych,  nie zdał egzaminu z określonego przedmiotu lub przedmiotów w części ustnej lub pisemnej albo przerwał egzamin (może wówczas wybrać inny przedmiot obowiązkowy), ale po upływie 2 lat od daty pierwszego podejścia do egzaminu zdaje go w pełnym zakresie na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

40 niedziela, 26 kwietnia 2015 40 Informacje dodatkowe na stronach: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna www.oke.jaworzno.pl Centalna Komisja Egzaminacyjna www.cke.edu.pl

41 niedziela, 26 kwietnia 2015 41 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Niedziela, 26 kwietnia 2015 1 Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2015 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google