Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zintegrowany System Wspomagający Zarządzanie CDN Egeria Kamil Kaczmarek Krzysztof Nowak Łukasz Grabowski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zintegrowany System Wspomagający Zarządzanie CDN Egeria Kamil Kaczmarek Krzysztof Nowak Łukasz Grabowski."— Zapis prezentacji:

1 Zintegrowany System Wspomagający Zarządzanie CDN Egeria Kamil Kaczmarek Krzysztof Nowak Łukasz Grabowski

2 Spółka Comarch powstała w 1991 roku. Wywodzi się ze środowiska akademickiego. Założycielem firmy jest Profesor Janusz Filipiak. Obecnie Comarch jest średniej wielkości firmą globalną. Firma działa w większości miast w Polsce i w kilkunastu krajach na świecie na wszystkich kontynentach. Spółka Comarch powstała w 1991 roku. Wywodzi się ze środowiska akademickiego. Założycielem firmy jest Profesor Janusz Filipiak. Obecnie Comarch jest średniej wielkości firmą globalną. Firma działa w większości miast w Polsce i w kilkunastu krajach na świecie na wszystkich kontynentach. Firma oparta na wiedzy Korzenie akademickie

3 Oferta COMARCH w zakresie ERP

4 Geneza systemu Egeria została stworzona przez polską firmę, w oparciu o przepisy i standardy polskiego prawa, jednak z uwzględnieniem wymogów stawianych nowoczesnym systemom informatycznym przez krajowe i zagraniczne przedsiębiorstwa.

5 Co jest pod spodem? - czyli podróż do wnętrza. System CDN Egeria Platforma bazodanowa Baza danych Systemu Egeria Serwerowy system operacyjny (dowolny współpracujący z Oracle) Interface użytkownika oparty o technologię Microsoft

6 System opracowany w technologii Oracle (Oracle Designer oraz Oracle Developer) Dowolne systemy operacyjne (Unix, Linux, WIndows) Architektura systemu: -dwuwarstwowa -trójwarstwowa Technologia Oracle

7 Egeria to całość Jednak dla wygody użytkownika podzielono ja na kilka obszarów Jądro systemu Finanse Księgowość Zarządzanie Personelem Logistyka Zarządzanie Klientem..a te z kolei na moduły: Internet Raporty

8 Egeria to całość Jednak dla wygody użytkownika podzielono ją na kilka obszarów Jądro systemu Finanse Księgowość Zarządzanie Personelem Logistyka Zarządzanie Klientem..a te z kolei na moduły: Internet Prognozy Generator Raportów Controlling Informowanie kierownictwa

9 Architektura systemu Egeria

10 Zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa Klient docelowy na system CDN Egeria to firma: produkcyjna, handlowa usługowa poszukująca systemu ERP, o równomiernie rozwiniętej funkcjonalności w konkretnych obszarach biznesowych.

11 Jądro systemu - czyli ciężka praca suflera Centralna Kartoteka Kontrahentów Zawiera informacje dotyczące dostawców i odbiorców, wykorzystywane i zbierane w całym systemie. Moduły z których korzystają wszyscy nie zawsze zdając sobie z tego sprawę. Administracja Użytkownikami Aplikacji Umożliwia zarządzanie użytkownikami i bezpieczeństwem systemu. Centralny Słownik Systemu Obejmuje wszystkie pojęcia, nazwy, reguły wykorzystywane w systemie.

12 F-K Należności- Zobowiązania Księga Główna Środki Trwałe Windykacja Należności Obszar Finansowo-Księgowy

13 Księga Główna W uzasadnionych przypadkach (rozpoczęcie działalności na systemie w trakcie roku) rok obrotowy może trwać od 6-18 miesięcy (zgodnie z Ustawą o Rachunkowości). Dowolne zarządzanie planem kont, możliwość pełnej ewidencji kosztów i informacji controllingowych Istnieje możliwość kopiowania analityk na dowolny poziom nowego konta. Jeśli w ciągu roku zachodzi potrzeba rozszerzenia analityki, na której są już księgowania, system oferuje możliwość rozbicia kont analitycznych i związanych z tym odpowiednich rozksięgowań zawartości. Automaty dekretujące i księgujące – możliwość wykorzystania każdej informacji z bazy danych, pełna automatyka dekretacji Poza automatami księgującymi i dekretującymi, Egeria oferuje automaty sprawdzające poprawność księgowań. Główne zalety modułu:

14 Księga Główna Użytkownik ma możliwość tworzenia własnych wyrażeń, czyli złożonych reguł dotyczących księgowań Użytkownik może tworzyć harmonogramy księgowań Szeroko definiowalne zestawienia - możliwość definiowania dowolnych zestawień księgowych, możliwość obliczania dowolnych współczynników na podstawie księgowań Mechanizm parametrów księgowania - analityka zapisów księgowych bez rozbudowy planu kont Tryb weryfikacji – próbne księgowania Elastyczne raportowanie Główne zalety modułu:

15 Należności i Zobowiązania Wbudowany monitor rozrachunków umożliwia wielowymiarową analizę rozrachunków ad-hoc i on-line bez konieczności generacji raportów dotyczących stanu rozliczeń Definiowalne automaty generacji rozrachunku umożliwiają w prosty sposób rozliczanie zaliczek zakupowych i zaliczek na delegacje Szeroka gama dostępnych interfejsów do wymiany danych z bankami Elastyczna obsługa rozrachunków - pełna integracja warstwy księgowej i handlowej, kontrola rozrachunków na każdy dzień w ujęciu retrospektywnym Wielowalutowość - pełna obsługa rozliczeń wielowalutowych, automatyczne naliczanie i rozliczanie różnic kursowych Główne zalety modułu:

16 Należności i zobowiązania Główne zalety modułu: Sprawna obsługa wyciągów bankowych i raportów kasowych, home-banking definiowany przez użytkownika, automatyczna aktualizacja kursów walut, automatyczne rozliczanie Generowanie dokumentów - automatyczna generacja not, wezwań, potwierdzeń, poleceń przelewów, deklaracji VAT, rejestrów sprzedaży i zakupów, itp. Pełna, zgodna z prawem, elastyczna obsługa VAT Obsługa wszelkich rozrachunków z pracownikami Elastyczne raportowanie

17 Windykacja Główne zalety modułu: Możliwość analizy procesu windykacji, pod kątem jej skuteczności, czasochłonności i związanych z nią kosztów. Automatyczne typowanie zaległych należności do windykacji według zadanych kryteriów Pełna rejestracja i obsługa procesu windykacyjnego Pełna i przeźroczysta integracja z modułem księgowym Rejestracja kosztów spraw windykacyjnych Bieżący monitoring należnych odsetek Elastyczne raportowanie

18 Środki Trwałe Amortyzacja środka może być uzależniona od dowolnego jego atrybutu (przykładowo na rynku Rosyjskim od miesięcznego przebiegu samochodu) Kalkulator amortyzacji - pozwala na symulację przebiegu amortyzacji według różnych parametrów Pełna niezależność (oddzielne parametry) i dowolna ilość ścieżek amortyzacji dla środków Wsparcie dla inwentaryzacji za pomocą kolektorów danych i kodów kreskowych Obsługa podatków od środków transportu i od nieruchomości Możliwość dowolnego grupowania środków trwałych Wielowymiarowa analiza majątku trwałego Automatyczna dekretacja i księgowanie, w tym księgowania zbiorcze Pełna obsługa finansowo-księgowa uzupełniona o zarządzenie majątkiem trwałym Obsługa kodów paskowych Elastyczne raportowanie – generator raportów Główne zalety modułu:

19 System informacyjny CDN Egeria to: a nie tylko informatyczny Ciągłe analizy kondycji firmy Standardowe raporty Definiowane w zależności od potrzeb raporty użytkownika Inteligentny system raportowania (SIK) Automatyzacja ewidencji procesów gospodarczych Łatwe zarządzanie dużymi zasobami Zgodność z przepisami Elastyczność w dostosowaniu do zmieniającej się struktury użytkownika A ponadto:

20 Wspólny mechanizm obiegu dokumentów Wspólny mechanizm definiowania nowych rodzajów dokumentów Wspólny mechanizm definiowania nowych pól na dokumencie Wspólny mechanizm dekretacji wszelkich dowodów księgowych Wspólny mechanizm definiowania schematów numeracji Obieg dokumentu przez różne podsystemy Działanie systemu Egeria dokument w systemie

21 Dowolna ilość faktur dla pojedynczego odbiorcy. Odbiorca zbiorowy, np. spółdzielnia mieszkaniowa może otrzymywać jedną fakturę lub dowolną ilość. Dla każdej z faktur można skonfigurować, które pozycje mają być na niej zafakturowane. Generacja faktur - użytkownik określa parametry generacji, m.in. datę wystawienia faktury, datę wysłania, drukowanie przelewu, paczkę księgową, rachunek bankowy, stan w jakim mają być wygenerowane dokumenty (maksymalny stan to dokumenty zweryfikowane – widoczne w księgowości wraz z dekretacją), itp. NAJWAŻNIEJSZE CECHY SYSTEMU ROZLICZEŃ Działanie systemu Egeria obsługa faktur

22 Tworzenie kontrahentów System umożliwia stworzenie dowolnej liczby kontrahentów, przydzielenia im różnego rodzaju parametrów, nadania określonych cech (odbiorca, dostawca, osoba fizyczna itd.), a także przydzielenia go do np. grupy odbiorców, zdefiniowanie dla każdej z grup cennika zawierającego ceny i stawki z taryfy połączone z dowolnymi upustami. Zdefiniowane grupy odbiorców, dzięki możliwości definiowania dowolnych automatów dekretujących, mogą być uwzględniane w automatycznej dekretacji dokumentów sprzedaży. Integracja systemu Pełna integracja systemu pozwala na bieżącą obserwację wszelkich procesów obsługiwanych w przedsiębiorstwie, minimalizuje nakład pracy i kosztów, zapewnia zarządzanie całością rozrachunków z kontrahentami. Można w ten sposób skonfigurować system, aby w trakcie generacji faktur następowało ich zatwierdzanie, automatyczna dekretacja i weryfikacja. Podstawowe kartoteki są zintegrowane w systemie, np. odbiorca wody jest kontrahentem. Działanie systemu Egeria

23 Funkcje systemu NZ Komputerowa ewidencja dokumentów stanowiących o powstaniu, zmianie lub wygaśnięciu zobowiązań lub należności, rejestrowanych w NZ na podstawie dokumentacji papierowej. Do rejestrowanych w ten sposób dokumentów należą między innymi: faktury zakupowe (obce) i sprzedażowe (własne) oraz korekty do nich, przelewy bankowe obce, wyciągi bankowe, raporty kasowe, wystawianie dokumentów KP i KW, tworzenie poleceń przelewów własnych na podstawie zaewidencjonowanych dokumentów stanowiących o zobowiązaniach, generowanie not odsetkowych własnych na podstawie przeterminowanych faktur sprzedaży,

24 Funkcje systemu NZ Tworzenie rejestrów zakupów i sprzedaży dla potrzeb rozliczania podatku VAT, Rozliczanie należności i zobowiązań, Tworzenie raportów w wielu przekrojach. Do najważniejszych należą: stan rozliczeń w walucie księgowej, stan rozliczeń w walutach rozrachunków, stan rozliczeń wydruk szczegółowy, stan rozliczeń analiza księgowań, analiza płatności, struktura wiekowa płatności, odsetki prognozowane, wydruki utworzonych w systemie dokumentów: rejestrów zakupu i sprzedaży, KP, KW, raportu kasowego, polecenia przelewu.

25 Funkcje systemu NZ Rozliczanie przedpłat i nadpłat Dekretowanie i księgowanie zaewidencjonowanych operacji gospodarczych z możliwością skorzystania ze zdefiniowanych automatów. Funkcje zabezpieczeń i kontroli pracy w systemie: Ustalanie dostępu użytkowników systemu do formatek według ich rzeczywistych kompetencji i uprawnień np. tylko uprawniona księgowa będzie mogła w systemie wejść do ewidencji raportów kasowych. Zapamiętywanie daty i godziny utworzenia i ostatniej modyfikacji każdego rekordu w bazie danych oraz nazwy komputera i nazwy użytkownika, który tę czynność wykonał. w ten sposób zawsze możliwe jest ustalenie osób odpowiedzialnych za wykonane w systemie operacje.

26 Moduł NZ - konfiguracja ustalenie Urzędu Skarbowego i ZUS zdefiniowanie rodzajów dokumentów obsługiwane w systemie, ustalenie typów pozycji dokumentów, ustalenie wzorców numeracji rejestrowanych dokumentów, ustalenie rejestrów księgowych, do których będą księgowane odpowiednie rodzaje dokumentów, założenie paczek, w których będą grupowane dokumenty, ustalenie sekcji rejestrów wprowadzenie kontrahentów wprowadzenie planu kont wprowadzenie bilansów otwarcia na kontach ustalenie wartości domyślnych w systemie skonfigurowanie automatów dekretujących, księgujących i sprawdzających zdefiniowanie zestawień definiowalnych wprowadzenie kursów walut ustalenie stóp odsetkowych, wprowadzenie banków i ich oddziałów

27 Moduł NZ – rejestracja dokumentów Rejestracja dokumentów finansowych Rejestracja dokumentów zobowiązań krajowych Rejestracja korekt dokumentów Rejestracja dokumentów eksportowych Rejestracja dokumentów importowych Zapłaty i rozliczanie dokumentów Rozrachunki Wyciągi bankowe Przelewy – polecenia przelewu/zapłaty Zapłaty kasowe Polecenia księgowania Generacja dokumentów na podstawie danych istniejących w systemie Wezwania do zapłaty Noty odsetkowe Potwierdzenia sald

28 Moduł NZ – rejestracja dokumentów Operacje na dokumentach Zatwierdzenie dokumentów Weryfikacja dokumentu Księgowanie dokumentu Dekretowanie dokumentu Wstrzymanie dokumentu Anulowanie dokumentu Zatwierdzenie pozycji

29 Egeria - korzyści Uwzględnienie specyfiki polskiego życia gospodarczego: –Egeria została stworzona przez polską firmę, w oparciu o przepisy i standardy polskiego prawa, jednak z uwzględnieniem wymogów stawianych nowoczesnym systemom informatycznym przez krajowe i zagraniczne przedsiębiorstwa. Poprawa konkurencyjności firm korzystających z systemu: –Wdrożenie koncepcji przedsiębiorstwa (jednostki organizacyjnej) zorientowanego na wynik –Łatwe zarządzanie dużymi zasobami przedsiębiorstwa (zasoby ludzkie, majątkowe) –Łatwe zarządzanie informacją w systemie (dostępność, obieg, agregacja)

30 Zapewnienie warunków do rozwoju firm korzystających z systemu: –Implementacja rachunkowości zarządczej pozwoli na planowanie, kontrolę i sterowanie rozwojem firmy niezależnie od jej wielkości –System Egeria jest dostosowany do obsługi dużych i bardzo dużych wolumenów danych (operacje grupowe) –Technologia Oracle jest istotnym czynnikiem wsparcia w zakresie długofalowego planowania rozwoju organizacji Obsługa wielofirmowości: –Pełna separacja danych poszczególnych firm –Współdzielenie określonych danych (np. plan kont, składniki płacowe, kartoteka kontrahentów) –Zarządzanie uprawnieniami Egeria - korzyści

31 Obsługa międzynarodowych standardów rachunkowości: wśród firm korzystających z systemu Egeria są znane międzynarodowe korporacje –System Egeria został poddany wewnętrznemu audytowi w zakresie zgodności z międzynarodowymi standardami rachunkowości –Obsługa wielu wersji językowych –System rachunkowości prowadzony w oparciu o system Egeria w grupie Comarch jest corocznie badany przez PriceWaterHouseCoopers Obsługa operacji grupowych: –Jeden wspólny mechanizm definiowania operacji grupowych w całym systemie –Możliwość definiowania nowych operacji przez odpowiednio przeszkolonego użytkownika –Diagnostyka błędów w trakcie operacji grupowych

32 Samodzielne raportowanie: –System Egeria posiada wbudowany mechanizm tworzenia nowych raportów bazujących na danych z planu kont i jest zintegrowany z narzędziem analityczno-raportującym Generator Raportów –System Egeria jest zintegrowany z pakietem MS Office Wielojęzyczność interfejsu –Możliwość obsługi w językach: rosyjskim, angielskim, niemieckim - jednocześnie, w tej samej instalacji; –Wielojęzyczność interfaceu; –Instalacje administrowane w kilku językach; Łatwość obsługi –Jednolite zasady obsługi wszystkich modułów –Pola z podpowiedziami, opisami i uwagami –Liczne (modyfikowalne) komunikaty –Opisy przycisków –Dokładna instrukcja użytkownika –Pełna dokumentacja techniczna Egeria - korzyści

33 FOCUS Systemy produkcyjne MS WORD MS EXCEL CRM Cristal Reports Systemy Informowania Kierownictwa Inne systemy dziedzinowe Generator Raportów Egeria - korzyści integracja z innymi systemami

34 Wybrani Klienci Wyższa Szkoła Humanistyczno Ekonomiczna Wojskowa Akademia Techniczna PEC Malbork Sydkraft EC Słupsk Ostrowski Zakład Ciepłowniczy Sektor administracji publicznej Sektor energetyczny Sektor instytucji edukacyjnych Ministerstwo Skarbu Państwa Ministerstwo Gospodarki Agencja Rynku Rolnego Pałac Kultury i Nauki

35 Wybrani Klienci Pro Futuro S.A. Regionalne Sieci Telekomunikacyjne EL-Net Grupa Sprint Telefonia Polska Zachód Sektor przedsiębiorstw telekomunikacyjnych Narodowy Bank Polski Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeniowe BDK- Daewoo Leasing Sektor instytucji finansowych

36 Wybrani Klienci Sektor przedsiębiorstw produkcyjnych Stahlschmidt & Maiworm AMCOR Rentsch Polska KWB KONIN Kopalnia Soli Kłodawa Przędzalnia Zawiercie

37 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Zintegrowany System Wspomagający Zarządzanie CDN Egeria Kamil Kaczmarek Krzysztof Nowak Łukasz Grabowski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google