Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

POLIETERY.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "POLIETERY."— Zapis prezentacji:

1 POLIETERY

2 POLIETERY Są połączeniami wielkocząsteczkowymi lub oligomerycznynymi z merami o strukturze -R-O- gdzie R składa się z co najmniej dwóch grup metylenowych, pierścienia aromatycznego lub alifatycznego. POLIETERY aromatyczne alifatyczne Do polieterów nie zalicza się poli(tlenku metylenu) – jest on przedstawicielem poliacetali

3 POLIFORMALDEHYD WŁAŚCIWOŚCI:
Duży stopień krystaliczności (50-60%) - tworzywo konstrukcyjne Temperatura topnienia 180oC Gęstość 1,42 g / cm3 Nierozpuszczalny w typowych rozpuszczalnikach organicznych Odporny na działanie zasad, nieodporny na działanie kwasów W temperaturze 80oC ulega degradacji z wytworzeniem formaldehydu OTRZYMYWANIE: Anionowa polimeryzacja formaldehydu Kationowa polimeryzacja 1,3,5-trioksanu

4 FORMALDEHYD WŁAŚCIWOŚCI: Temperatura topnienia -118oC
Temperatura wrzenia -19oC Gaz o ostrym zapachu Dobrze rozpuszczalny w wodzie Ulega samorzutnej polimeryzacji dlatego przechowywany jest w formalinie OTRZYMYWANIE: Katalityczne utlenianie metanolu w fazie gazowej nad tlenkami żelaza i molibdenu lub wobec srebra, w temperaturze oC. Gazowy formaldehyd absorbuje się w wodzie i otrzymuje się zwykle produkt handlowy w postaci około 37% wagowo roztworu, zwanego formaliną.

5 TRIOSKAN WŁAŚCIWOŚCI: Temperatura topnienia 61-62oC
Temperatura wrzenia oC Odporny na działanie zasad OTRZYMYWANIE:

6 POLIFORMALDEHYD Wiązanie hemiacetalowe w poliformaldehydzie ulega degradacji w temperaturze 80oC w wyniku czego powstają wiązania aldehydowe. Aby temu zapobiec dokonuje się zabezpieczania grup hemiacetalowych.

7 POLIETERY ALIFATYCZNE

8 POLIETERY Z TLENKÓW CYKLICZNYCH
Polietery powstają w wyniku polimeryzacji cyklicznych tlenków alkilenowych. Następuje rozerwanie pierścienia i przekształcenie tlenku w polieter wg jednego z trzech mechanizmów: kationowego, anionowego lub koordynacyjnego. MONOMERY: 1. α – tlenki: tlenek etylenu, tlenek propylenu - EPOKSYDY ANIONOWO, KATIONOWO, KOORDYNACYJNIE 2. β – tlenki (z pierścieniem oksetanowym) – OKSETANY KATIONOWO 3. γ – tlenki (z pierścieniem oksolanowym) – OKSOLANY KATIONOWO

9 REAKCJE OTRZYMYWANIA POLIETERÓW
α – tlenki β – tlenki γ – tlenki

10 POLI(TLENEK ETYLENU) WŁAŚCIWOŚCI: Temperatura topnienia 66-70oC
Elastyczny o woskowatej konsystencji Dzięki identycznym rozmiarom meru z cząsteczką wody w stanie ciekłym wykazuje całkowitą rozpuszczalność w wodzie w pełnym zakresie stężeń. Mieszanie się łańcucha poli(tlenku etylenu) z wodą.

11 POLI(TLENEK ETYLENU) Łańcuch poli(tlenku etylenu) w konformacji zygzakowatej (na fioletowo kation litu) Łańcuch poli(tlenku etylenu) w konformacji typu meander (na fioletowo kation litu) Nanowłókna poli(tlenku etylenu)

12 POLI(TLENEK ETYLENU) OTRZYMYWANIE:
Poli(tlenek etylenu) otrzymuje się w polireakcji suspensyjnej z użyciem katalizatorów Zieglera-Natty w postaci proszku lub perełek. PRZETWÓRSTWO: Polimer ten o stopniu krystaliczności dochodzącym do 95% można przetwarzać wszystkimi technikami przetwórstwa termoplastów bez obawy utraty rozpuszczalności w wodzie. ZASTOSOWANIE: włókiennictwo, przemysł papierniczy (powlekanie papieru), jako emulgator i zagęszczacz lakierów jako flokulant do odwadniania zawiesin (tylko gdy masa cząsteczkowa>2mln).

13 POLI(TLENEK PROPYLENU)
OTRZYMYWANIE: polimeryzacja anionowa w obecności zasad (glicerynian potasu, KOH) . Jest cieczą o niskim stopniu wilgoci (<0,3%).

14 POLIMERY AROMATYCZNE

15 POLIETERY AROMATYCZNE
lub Gdzie: Ar, Ar’- oznacza jednostkę R jest grupą alkilową, atomem chlorowca, grupą fenylową WŁAŚCIWOŚCI: Wysoka temperatura zeszklenia ( powyżej 200oC) Polimery termoplastyczne, twarde, o naprężeniu zrywającym ok. 130MPa Dobre własności dielektryczne Rozpuszczalne w rozpuszczalnikach aromatycznych i chlorowanych Nierozpuszczalne w wodzie

16 POLIETERY AROMATYCZNE
OTRZYMYWANIE:

17 POLIETERY AROMATYCZNE

18 POLIETEROLE OTRZYMYWANIE:
Polieterole powstają w reakcjach epoksydów z połączeniami inicjującymi (starterami) zawierającymi reaktywne atomy tlenu. OKSIRANY: Tlenek etylenu Tlenek propylenu Fabryka tlenku etylenu

19 Fabryki glikolu etylenowego i propylenowego
POLIETEROLE STARTERY: Glikol etylenowy Glikol propylenowy Fabryki glikolu etylenowego i propylenowego

20 POLIETEROLE OTRZYMYWANIE:
Syntezę polieteroli prowadzi się w autoklawach w temperaturze oC, w atmosferze azotu lub argonu. Katalizatorem może być np: KOH. Szybkość poliaddycji TE lub TP do alkoholu - startera jest odwrotnie proporcjonalna do jego rzędowości. Reakcja ta jest silnie egzotermiczna. Ciężar cząsteczkowy polieteroli (w przedziale ) determinuje ich konsystencję, która może być ciekła, pastowata lub woskowata. ZASTOSOWANIE: Jako prepolimery do produkcji poliuretanów Przemysł farmaceutyczny Przemysł kosmetyczny Przemysł maszynowy (jako smary i płyny maszynowe)


Pobierz ppt "POLIETERY."

Podobne prezentacje


Reklamy Google