Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Służba to nie praca Przełożonym funkcjonariusza jest Rzeczpospolita Polska reprezentowana przez komendanta a nie prezesa firmy, której celem jest osiągnięcie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Służba to nie praca Przełożonym funkcjonariusza jest Rzeczpospolita Polska reprezentowana przez komendanta a nie prezesa firmy, której celem jest osiągnięcie."— Zapis prezentacji:

1 Służba to nie praca Przełożonym funkcjonariusza jest Rzeczpospolita Polska reprezentowana przez komendanta a nie prezesa firmy, której celem jest osiągnięcie zysku.

2 Z narażeniem życia „Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków Policjanta, ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia...”

3 Uposażenie w okresach szczególnych
Ustawa z 6 kwietnia 1990 r. o Policji Art W razie choroby, urlopu, zwolnienia od zajęć służbowych oraz w okresie pozostawania bez przydziału służbowego policjant otrzymuje uposażenie zasadnicze, dodatki do uposażenia o charakterze stałym i inne należności pieniężne należne na ostatnio zajmowanym stanowisku służbowym – z uwzględnieniem powstałych w tym okresie zmian, mających wpływ na prawo do uposażenia i innych należności pieniężnych lub na ich wysokość.

4 Dlaczego 100 %? ustawowa gwarancja wypłaty 100% uposażenia w okresie przebywania na zwolnieniu lekarskim to nie tylko konsekwencja wynikającego z ustawy obowiązku wykonywania zajęć służbowych nawet z narażeniem życia, który biorą na siebie wszyscy funkcjonariusze składając rotę ślubowania. Na co dzień narażeni są bowiem na wiele zagrożeń.

5 Zagrożenia w służbie Funkcjonariusze narażeni są na zagrożenia niewystępujące w innych grupach zawodowych, tj. stałe zagrożenie dla zdrowia i życia oraz związany z tym stres zawodowy. Służbę policjanta charakteryzują: pełna dyspozycyjność, system zmianowy, realizacja czynności wymagających stałej i pełnej sprawności psychofizycznej, w ekstremalnych warunkach atmosferycznych, w mikroklimacie zimnym lub gorącym…

6 Zagrożenia w służbie c.d.
Organizmy funkcjonariuszy są także narażone na długotrwałe wyziębienie i działanie wilgoci, obniżone lub podwyższone ciśnienie atmosferyczne, przeciążenia grawitacyjne, przewlekłe narażenie na hałas, wibracje, promieniowanie jonizujące, mikrofalowe i elektromagnetyczne a także na ekspozycję patogenów biologicznych i trucizn oraz zagrożenie nietypowymi infekcjami…

7 Zagrożenia w służbie c.d.
Służba policjantów odbywa się w częstym lub stałym kontakcie z osobami ze środowiska kryminogennego, osadzonymi, narkomanami, osobami wyjątkowo agresywnymi lub zdesperowanymi, chorymi, osobami zaniedbanymi higienicznie…

8 Zagrożenia w służbie c.d.
Służba z bronią wymaga stałej koncentracji i dużej samodyscypliny oraz wiąże się z koniecznością prawidłowych reakcji w sytuacjach przewlekłego stresu i pełnej sprawności psychoruchowej. Odbywa się w warunkach napięcia psychicznego, zwiększonej odpowiedzialności za zdrowie i życie własne oraz innych ludzi…

9 Dane liczbowe W założeniach do projektu ustawy o racjonalizacji uposażeń funkcjonariuszy poinformowano, że w 2009’ w Policji na funkcjonariuszy udzielono ogółem dni zwolnień lekarskich. Podano, że na 1 funkcjonariusza w ciągu tego roku udzielono 24,11 dnia zwolnień lekarskich. Jednocześnie w zestawieniu za okres 0d ’ podano, że na funkcjonariuszy udzielono ogółem dni zwolnień lekarskich. Na jednego funkcjonariusza przypadało 11,93 dnia zwolnień.

10 Dane liczbowe c.d. Resort nie wspomina o tym, że średnia liczba dni, jakie funkcjonariusze poszczególnych służb spędzają na chorobowym, i tak jest niższa od średniej, jaką ZUS wyliczył dla przeciętnego cywila. Z danych ZUS wynika, że w 2010 r. wynosiła ona 16 dni. Większość służb, w tym policja plasuje się zdecydowanie poniżej tej średniej.

11 Jaki byłby efekt? Przyjmując brak progresji zwolnień do końca 2010’, liczba dni zwolnień przypadających na jednego funkcjonariusza wyniosłaby około 14,21. Zauważalny jest spadek o ponad 38% w porównaniu do 2009’ udzielonych dni zwolnień (po uwzględnieniu wypadków)…

12 Wyłączenia W założeniach do projektu zastrzeżono, że obniżeniu uposażenia za zwolnienia chorobowe nie podlegaliby funkcjonariusze w przypadkach: wypadków w czasie służby wypadków w drodze do lub ze służby chorób przypadających w czasie ciąży poddania się niezbędnym badaniom i zabiegom lekarskim związanych z dawcami tkanek i narządów chorób podczas misji i działań ratowniczych poza terytorium RP.

13 Wyłączenia c.d. W założeniach do projektu nie przedstawiono żadnych danych liczbowych uwzględniających zwolnienia lekarskie udzielone funkcjonariuszom Policji związanych z takimi przypadkami. Dane takie, w znaczący sposób obniżyłyby liczbę zwolnień lekarskich, które, po ewentualnym przyjęciu projektu ustawy (w proponowanym kształcie) kwalifikowane byłyby do zmniejszenia uposażenia.

14 Wyłączenia cd. ZG NSZZP w dniu ’ zwrócił się do MSWiA o udostępnienie takich informacji W odpowiedzi z dnia ’ uzyskano dane jedynie z zakresu zdarzeń związanych z wypadkami w trakcie służby oraz w drodze do i ze służby za 2008’, 2009’ i 2010’.

15 Wyłączenia c.d. MSWiA nie przedstawił danych odnośnie liczby dni zwolnień lekarskich związanych z ciążą, dawcami tkanek, komórek i narządów oraz udziałem policjantów w misjach i działaniach ratowniczych poza granicami RP. Uwzględnienie zwolnień lekarskich z tego tytułu spowodowałoby dalsze zmniejszenie liczby dni podlegających obniżeniu uposażenia, stawiając pod znakiem zapytania sens wprowadzania w życie projektowanej ustawy.

16 Wpływ na wymiar emerytury
W „założeniach” informuje się, że zmiany nie będą mieć wpływu na wysokość wymiaru emerytury. Jednocześnie jednak podkreśla się, że obniżenie uposażenia za okres zwolnienia chorobowego będzie mieć wpływ na określenie wysokości nagrody rocznej. Tymczasem do wymiaru podstawy świadczenia emerytalnego wlicza się 1/12 nagrody rocznej…

17 Okresy ochronne W „założeniach” przytacza się dane z różnych państw, gdzie funkcjonariusze podlegają okresom ochronnym, po których dopiero następuje obniżanie świadczeń. Gdyby w projekcie ustawy przewidziano okresy ochronne - liczba dni zwolnień lekarskich, która miałaby wpływ na obniżenie uposażenia, w skali całej Policji byłaby wręcz minimalna…

18 Zestawienie za 2009’ przy liczbie 98 914 policjantów
„Założenia” Dane MSWiA Obliczenia NSZZP Ogólna liczba zwolnień lek. Brak danych Ilość wypadków 4 457 różnica Brak obliczeń Ogólna ilość dni zwolnień lekarskich Liczba dni zwolnień po wypadkach Różnica Ilość dni na 1 funk. 24,11 22,55

19 Zestawienie za 2010’ przy liczbie 97 000 policjantów
„Założenia” Dane z MSWiA Obliczenia własne Ogólna liczba zwolnień lekarskich Brak danych Ilość wypadków 4 676 Różnica Brak obliczeń Ogólna ilość dni zwolnień lekarskich Dane za 9 miesięcy Brak danych Liczba dni zwolnień po wypadkach Ilość dni na jednego funkcjonariusza 15,86 średnia 14,21

20 Podsumowanie Założenia ustawy, co udowodniliśmy niniejszym, nie mają żadnego uzasadnienia ekonomicznego, nie liczą się zupełnie z rolą służby i zagrożeniami. Lekceważą funkcję, jaką w społeczeństwie spełnia Policja. Szczególnie oburzające jest pozbawione dowodów twierdzenie, że policjanci nadużywają zwolnień. Ukazywanie funkcjonariuszy w negatywnym świetle wpływa na obniżenie ich skuteczności i prestiżu zawodowego.

21 Proponowana zmiana treści ślubowania
„Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków Policjanta, ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia...w 80 %...”

22 Bez tytułu…


Pobierz ppt "Służba to nie praca Przełożonym funkcjonariusza jest Rzeczpospolita Polska reprezentowana przez komendanta a nie prezesa firmy, której celem jest osiągnięcie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google