Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PRZYSPOSOBIENIE OBRONNE STUDENTÓW -KONSULTACJE- cz. IV

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PRZYSPOSOBIENIE OBRONNE STUDENTÓW -KONSULTACJE- cz. IV"— Zapis prezentacji:

1 PRZYSPOSOBIENIE OBRONNE STUDENTÓW -KONSULTACJE- cz. IV

2 Egzaminowany student powinien: 2. POSIADAĆ OGÓLNĄ WIEDZĘ :
Zakres wiedzy objętej egzaminem z przysposobienia obronnego Rozporządzenie MEN I Sportu oraz MZ z dnia 2 października 2003 r. w sprawie przeprowadzenia przysposobienia obronnego studentów i studentek Egzaminowany student powinien: 1. ZNAĆ: - pojęcie i zakres bezpieczeństwa narodowego i obronności (obrony narodowej) - konstytucyjne i ustawowe ujęcie (regulacje) obowiązków obrony narodowej charakter i zakres zagrożeń bezpieczeństwa narodowego - ogólną organizację wojskową Polski i organizację obrony cywilnej - formy wypełniania obowiązków obronnych przez obywateli 2. POSIADAĆ OGÓLNĄ WIEDZĘ : - założeniach strategii bezpieczeństwa i obronności - strukturze systemu obronnego - strukturze sił zbrojnych (SZ) - organizacji służby wojskowej obywateli - rodzajach, formach i sposobach walki zbrojnej

3 Zakres wiedzy objętej egzaminem z przysposobienia obronnego Rozporządzenie MEN I Sportu oraz MZ z dnia 2 października 2003 r. w sprawie przeprowadzenia przysposobienia obronnego studentów i studentek 3. POTRAFIĆ OKREŚLIĆ: - zagrożenia nadzwyczajne życia ludzkiego, mienia i środowiska - organy i instytucje organizujące ochronę ludności - sposoby postępowania w sytuacjach zagrożeń - organy i instytucje ratownictwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego 4. WYKAZAĆ ORIĘTACJĘ I OGÓLNĄ ZNAJOMOŚĆ ZASAD PLANOWANIA I ORGANIZOWANIA DZIAŁAŃ W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ I PRZEDSIĘBIORSTWACH, W SYTUACJACH NADZWYCZAJNYCH ZAGROZEŃ (załącznik nr 2 w/w rozporządzenia)

4 Zestaw pytań i odpowiedzi z zakresu egzaminu z przysposobienia obronnego studentów wyższych uczelni cywilnych

5 1. Jak zdefiniować bezpieczeństwo narodowe?
a) Bezpieczeństwo narodowe to cel działania państwa i rządu dla zapewnienia wewnętrznych i zewnętrznych warunków sprzyjających rozwojowi państwa, jego życiowym interesom, oraz ochrony przed istniejącymi i potencjalnymi zagrożeniami b) Bezpieczeństwo narodowe to obok ochrony narodu i terytorium przed fizyczna napaścią, również ochrona – za pomocą różnych środków – żywotnych interesów ekonomicznych i politycznych, których utrata zagroziłaby żywotnie podstawowym wartościom państwa str Podaj definicję obrony narodowej? a) Obroną narodową nazywamy organizację i działalność państwa w zakresie ochrony i obrony przed zagrożeniami interesów narodowych b) To całokształt sił i środków (instytucji) społeczeństwa (narodu) oraz ich poczynania związane z przeciwdziałaniem zagrożeniom godzącym w interes narodowy c) Jako część bezpieczeństwa narodowego, jest sumą wszystkich cywilnych i wojskowych przedsięwzięć państwa, które przesądzają o trwałości państwa jako instytucji politycznej (suwerenności, integralności terytorialnej, niezależności politycznej) oraz o bezpieczeństwie całego narodu (jego życia, zdrowia, dóbr i środowiska naturalnego). str

6 3. Jaką funkcję stanowi państwo w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego i obrony narodowej?
Państwo sprawuje funkcje: wewnętrzna, zewnętrzna, gospodarsko-organizatorska, socjalna, kulturalno-wychowawcza str 4. Gdzie, (w jakich dokumentach) zawarte są uregulowania spraw bezpieczeństwa narodowego i obrony narodowej? Uregulowania dotyczące spraw bezpieczeństwa i obrony narodowej zostały ujęte w ustawie zasadniczej (Konstytucji), ustawach i wydanych na ich podstawie rozporządzeniach wykonawczych, przepisach prawa karnego, kodeksie wykroczeń i postanowieniach prawa administracyjnego 2.2.2 str. 71

7 5. Jakie organy władzy uczestniczą w tworzeniu bezpieczeństwa narodowego
i obrony narodowej? Parlament (sejm i senat), prezydent RP, Rada Ministrów, Minister Obrony Narodowej, Sztab Generalny WP. Administracja Rządowa – tj. ministrowie i wojewodowie Administracja Samorządu Terytorialnego ale również – Przedsiębiorcy i obywatele str 6. Dokonaj podziału zagrożeń bezpieczeństwa narodowego ze względu na przedmiot? Dzieląc zagrożenia wg przedmiotu wyróżniamy zagrożenia: polityczne, militarne, ekonomiczne, społeczne (społeczno-kulturowe) i ekologiczne Załącznik nr str. 91 7. Jak można podzielić zagrożenia militarne? Demonstracja siły, incydent graniczny, szantaż militarny, konflikt lokalny, konflikt między państwami, blokady gospodarcze i dyskryminację gospodarczą str. 94

8 8. Jak zdefiniować system mobilizacyjny?
System mobilizacyjny to uporządkowany wewnętrznie układ założeń, cech, zasad, i norm regulujących jego działania w czasie pokoju, kryzysu i wojny str. 192 9. Jakie elementy obejmuje system mobilizacyjny? Obejmuje Siły Zbrojne i gospodarkę w państwie 3.2.1 str. 192 10. Jakie wyróżnia się zasadnicze stany Sił Zbrojnych? Wojsko czasu pokoju „P” i wojsko okresu wojny „W” 3.1.3 str. 188 11. Kto podlega w Polsce obowiązkowi służby wojskowej? Obowiązkowi służby wojskowej podlegają obywatele polscy, mężczyźni – zdolni ze względu na wiek, zdrowie i wykształcenie do pełnienia czynnej służby wojskowej, także kobiety posiadające kwalifikacje przydatne do tej służby 3.8.1 str

9 12. W naszym kraju obowiązują następujące stany gotowości obronnej państwa, jakie?
I - stała, II - podwyższona gotowość, III -pełna gotowość obronna 3.2.2 str. 196 13. Co stanowi podstawę do ustalenia celów i zadań polityki bezpieczeństwa Polski? Konstytucja III RP 2.2.2 str. 71 14. Co stanowi istotę strategii obrony narodowej RP? Istotę strategii stanowi wybór właściwych i koniecznych cywilnych i wojskowych środków, metod ochrony i obrony odpowiednich do współczesnych uwarunkowań i zagrożeń bezpieczeństwa narodowego oraz bezpieczeństwa wspólnoty obronnej NATO 2.7.1 str. 157 15. Jakie wyróżniamy rodzaje Sił Zbrojnych RP? Podział: Wojska Lądowe WLąd. (Siły Lądowe), Marynarkę Wojenną MW (Siły Morskie) i SPow (Siły Powietrzne), Wojska Specjalne (Siły Specjalne – Jednostki Specjalne) JS 3.3.2 str. 218

10 17. Podaj definicję strategii wojskowej.
Strategia wojskowa to część składowa strategii obrony narodowej (bezpieczeństwa) obejmująca: naukę, sztukę, a także doktrynę przygotowania, rozwijania i wykorzystania przez naród Sił Zbrojnych do zabezpieczenia celów narodowych i sojuszniczych przez bezpośrednie użycie siły lub groźbę jej użycia, oraz przez wsparcie wojskowe władz i społeczeństwa w sytuacjach zagrożeń niemilitarnych 3.9.1 str. 268 18. Podaj definicję walki zbrojnej. Walka zbrojna to całokształt przedsięwzięć realizowanych w czasie działań wojennych. To wzajemne destrukcyjne działanie za pomocą posiadanych środków rażenia, a przede wszystkim fizyczne niszczenie i psychologiczne obezwładnianie przeciwnika 3.9.2 str. 281

11 19. Jakie wojska wchodzą w skład obronnego systemu wojskowego RP?
Polskie siły zbrojne dzielą się na dwie części: wojska operacyjne (WO) – elitarny manewrowy komponent SZ, przeznaczony do realizacji zadań bojowych w kraju i za granicą. Cechuje go duża mobilność, elastyczność, aterytorialność. Wysoce uzawodowiony i nowocześnie wyposażony, zdolny do działania w wymiarze taktycznym, operacyjnym i strategicznym. wojska obrony terytorialnej (OT) – część SZ wydzielona do obrony w skali lokalnej i regionalnej. Przygotowane do prowadzenia bojowych działań regularnych i nieregularnych, humanitarnych także poza rejonem. Mogą wspierać WO i udzielać pomocy ludności w ramach działań ewakuacyjno-ratunkowych oraz porządkowych. str. 165 20. Od jakich czynników zależy przebieg i wynik walki zbrojnej? Zależy przede wszystkim od jakości żołnierzy, broni, terenu str

12 21. W jakiej skali (na jakim poziomie) można prowadzić działania bojowe?
Działania bojowe ze względu na ich zasięg można prowadzić na poziomie taktycznym, operacyjnym i strategicznym Załącznik nr 30 22. Czy poborowi studenci niezdolni do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju (kat.”D”) mogą uczestniczyć w zajęciach z przysposobienia obronnego, czasie trwania studiów? W zajęciach mogą uczestniczyć wszyscy studenci. Kategoria zdolności do służby nie jest żadną przeszkodą. Nie wszyscy jednak odbędą przeszkolenie wojskowe w jednostkach. Mają na to wpływ – potrzeby sił zbrojnych, płeć (kierunek studiów), stan zdrowia, zaliczenie przez studenta wszystkich przedmiotów w danym semestrze. Ustawa z dnia r. (Dz.U. Nr 166 poz z 2003 r.) 23. Jakie warunki winien spełnić student, by odbyć przeszkolenie wojskowe w czasie wakacji? Powinien w ciągu miesiąca od dnia złożenia egzaminu złożyć określony wniosek do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania – Komendanta WKU, zostać zakwalifikowanym do jego odbycia, zaliczyć wszystkie przedmioty objęte sesją.

13 24. Na czym polega obowiązek służby wojskowej żołnierzy rezerwy?
Polega odbywaniu ćwiczeń wojskowych, odbyciu okresowej służby wojskowej Załącznik nr 28 Ustawa o powszechnym obowiązku obrony RP (Dz. U z 2002 r. Nr 21, poz. 205) 25. Dokonaj podziału pierwotnych zagrożeń ludności, mienia i środowiska. Zagrożenia pierwotne (awarie, katastrofy, kataklizmy) dzielimy na: naturalne, techniczne, militarne, nadzwyczajne zagrożenie środowiska Załącznik nr 32 26. Techniczne zagrożenia ludności, mienia środowiska według rodzaju zdarzeń to: Zagrożenia komunikacyjne, budowlane, komunalne, technologiczne Załącznik nr 33 27. Militarne zagrożenia ludności, mienia i środowiska według rodzaju formacji to: Użycie Sił Zbrojnych, działania terrorystów lub gangów kryminalnych

14 28. Co oznacza skrót HNS? Oznacza: wsparcie państwa-gospodarza (Host Nation Support – HNS) 3.11 str. 300 29. Wymień zasadnicze przedsięwzięcia ochrony cywilnej. Do zasadniczych przedsięwzięć ochrony cywilnej należą: ochrona ludności, zakładów pracy, infrastruktury, dóbr kultury, struktur władzy, zapewnienie funkcjonowania państwa w czasie „P” i „W”, organizacja zarządzania w sytuacjach kryzysowych Załącznik nr 31 30. Skrót - CIMIC – oznacza: Współpracę cywilno-wojskową (doktryna AJP-09 Civil military co-operation) str. 298 31. Jakie organy zobowiązane są do ochrony fizycznej ludności w Polsce? Do ochrony fizycznej ludności zobowiązane są naczelne i centralne organy administracji publicznej, terenowe organy administracji publicznej i kierownicy instytucji i zakładów pracy 4.2.2 str. 337

15 32. Dokonaj podziału ratownictwa państwowego według szczebla administracji?
Wg szczebla administracji ratownictwo państwowe dzieli się na: centralne, wojewódzkie, powiatowe, gminne, zakładowe, (w których udział SP wynosi >50%) Załącznik nr 36 33. W jakim zakresie prowadzone są działania w ramach Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego /KSRG/ W zakresie ratownictwa pożarowego, technicznego, chemicznego, ekologicznego, medycznego, 4.3.2 str. 346 34. Ochroną, bezpieczeństwem i porządkiem publicznym w Polsce kieruje: Minister spraw wewnętrznych i administracji, na podstawie ustawy o działach administracji rządowej 4.4.2 str. 368 35. Istotą zarządzania kryzysowego w czasie klęski żywiołowej jest: Istotą zarządzania kryzysowego w czasie klęki żywiołowej jest - planowanie, organizowanie i prowadzenie operacji kryzysowych (obejmuje kierowanie działaniami ratowniczymi, ludźmi i organizacjami), 4.7.1 str. 393

16 36. Na jakie etapy dzieli się zarządzanie w sytuacjach kryzysowych?
Wyróżnia się etapy: zapobiegania, przygotowania, reagowania, odbudowy Załącznik 43 4.7.1 str. 394 37. Starosta, wojewoda obowiązki zarządzania kryzysowego realizują za pomocą: Zespołu reagowania kryzysowego. (na szczeblu gminy – zespół reagowania, na szczeblu kraju – Rządowy Zespół Koordynacji Kryzysowej 4.7.2 str. 397 38. W zespołach reagowania kryzysowego, gminnych i powiatowych występują określone grupy funkcyjne, o jakim charakterze? O charakterze stałym: grupa planowania cywilnego, monitorowania, prognoz i analiz O charakterze czasowym: operacji i organizacji działań, zabezpieczenia logistycznego, opieki zdrowotnej i pomocy socjalno-bytowej 39. Co oznacza monitorowanie zagrożeń? Monitoring to systematyczne śledzenie ilościowe i jakościowe pewnych wielkości w zakresie przewidywanych zagrożeń str Załącznik nr 44

17 40. W zależności od liczby poszkodowanych i rodzaju obrażeń rozróżniamy segregację:
W zależności od liczby poszkodowanych i rodzaju obrażeń, istnieje konieczność przeprowadzenia ich segregacji, polegającej na podejmowaniu decyzji medycznych, co do pierwszeństwa i zakresu pomocy. Wyróżnia się tu segregację: przedwczesną, wstępną, kwalifikowana, szpitalną 4.9 str 41. Podstawowymi środkami pokrycia potrzeb materiałowych ochrony zdrowia w czasie wystąpienia sytuacji kryzysowych są: Rezerwy bieżące – utrzymanie bazy łóżkowej kraju w leki i materiały medyczno-sanitarne Rezerwy mobilizacyjne – określony asortyment materiałów i miejsca ich składowania Rezerwy gospodarcze – rezerwy produktów przechowywanych u producentów, w hurtowniach, Regionalnych Centrach Krwiodawstwa, ZOZ-ach i WSS-E 4.9 str. 415

18 42. Wymień metody ochrony ludności.
Metoda zbiorowa – (ochrony przed wszystkimi rodzajami zagrożeń fizycznych), do której zalicza się np. ewakuację, umieszczenie w budowlach ochronnych – schronach lub ukryciach zastępczych oraz wykrywanie zagrożeń oraz alarmowanie. Metoda indywidualna – znajomość zasad ewakuacji, sygnałów alarmowych, posiadanie ISO oraz umiejętność posługiwania się nimi, umiejętność zabezpieczenia mienia i osób przed skutkami szkodliwych czynników rażenia, znajomość zasad udzielania pierwszej pomocy, znajomość zasad likwidowania zarzewia zagrożeń np. gaszenia pożaru. 4.2.2 str. 339 43. Jakie wyróżniamy sposoby obrony potencjału niezbędnego dla przetrwania ludności? Do sposobów tych należą: rozśrodkowanie, ukrycie, rozproszenie, utrzymanie rezerw, dublowanie i budownictwo ochronne 44. Do zbiorowej ochrony ludności zaliczamy: a) ewakuację, umieszczenie w budowlach ochronnych, wykrywanie zagrożeń i alarmowanie b) wykrywanie zagrożeń, alarmowanie c) wykrywanie zagrożeń, alarmowanie, ewakuację

19 Dziękuję za uwagę, życzę oceny bardzo dobrej na egzaminie z przysposobienia obronnego


Pobierz ppt "PRZYSPOSOBIENIE OBRONNE STUDENTÓW -KONSULTACJE- cz. IV"

Podobne prezentacje


Reklamy Google