Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DZIAŁANIA REALIZOWANE I PLANOWANE W POLSKIEJ OŚWIACIE Podsumowanie konferencji regionalnych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DZIAŁANIA REALIZOWANE I PLANOWANE W POLSKIEJ OŚWIACIE Podsumowanie konferencji regionalnych."— Zapis prezentacji:

1 DZIAŁANIA REALIZOWANE I PLANOWANE W POLSKIEJ OŚWIACIE Podsumowanie konferencji regionalnych

2 2 Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Wprowadzane zmiany przygotowano przy współudziale wielu osób, dla których bardzo ważna jest optymalizacja funkcjonowania polskiego systemu edukacji w zakresie wychodzenia naprzeciw specjalnym potrzebom edukacyjnym uczniów. Projekty zmian aktów prawnych zostały przygotowane przez Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych w Departamencie Zwiększania Szans Edukacyjnych (DZSE) Ministerstwa Edukacji Narodowej (MEN) na podstawie materiałów i wskazówek przekazanych przez: –zespół ekspertów do spraw specjalnych potrzeb edukacyjnych powołanych przez Ministra Edukacji Narodowej, –zespół ekspertów pracujący w ramach projektu Doskonalenie podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół pod kątem jej zgodności z gospodarką opartą na wiedzy w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, –Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej (od 1 stycznia 2010 r. – Ośrodek Rozwoju Edukacji), oraz uzyskanych podczas konsultacji społecznych.

3 3 Organizacja kształcenia zawodowego i ustawicznego Wprowadzane zmiany przygotowano przy współudziale wielu osób, dla których bardzo ważna jest optymalizacja funkcjonowania polskiego systemu edukacji w zakresie kształcenia zawodowego i ustawicznego. Projekty zmian aktów prawnych zostały przygotowane przez Departament Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (DKZU) MEN na podstawie materiałów i wskazówek przekazanych przez: –Zespół opiniodawczo-doradczy do spraw kształcenia zawodowego powołany przez Ministra Edukacji Narodowej, –zespół ekspertów do spraw kształcenia zawodowego powołanych przy DKZU MEN, –ekspertów pracujących w ramach projektów systemowych Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej oraz Centralną Komisję Egzaminacyjną, oraz uzyskanych podczas konsultacji społecznych.

4 4 Konferencje regionalne: styczeń – kwiecień 2010 Konferencje (16) były merytorycznie przygotowane przez: –Departament Zwiększania Szans Edukacyjnych –Departament Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego W większości konferencji uczestniczyli członkowie kierownictwa MEN: –minister Katarzyna Hall była obecna na 11 konferencjach –wiceminister Zbigniew Włodkowski (odpowiedzialny za nadzór nad wymienionymi departamentami) - na 13 –wiceminister Krystyna Szumilas – na 1 –wiceminister Lilla Jaroń – na 1 Pozostałe konferencje prowadziły (odpowiadające również za tematy panelowe): –zastępca dyrektora DZSE Emilia Wojdyła –dyrektor DKZU Ewa Konikowska-Kruk

5 5 Kierunki zmian w kształceniu zawodowym oraz kształceniu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 16 spotkań ~ 6700 uczestników –samorządowcy –parlamentarzyści –dyrektorzy –pracodawcy –liderzy organizacji społecznych ponad 5 800 kilometrów

6 6 Strona internetowa z materiałami, pytaniami i odpowiedziami www.konferencje.men.gov.pl

7 7 – 115 000 odwiedzin na stronie www.konferencje.men.gov.pl – 78 513 pobrań materiałów/książeczek – 6 700 uczestników konferencji – 442 pisemne opinie i propozycje – 96 ekspertów Dyskusja publiczna: styczeń – czerwiec 2010

8 88 Projekty systemowe wspierane z funduszy europejskich Nowa podstawa programowa i ustawowe obniżenie wieku szkolnego Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Organizacja kształcenia zawodowego i ustawicznego Projekty badawcze i analityczne realizowane przez MEN

9 99 Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi CO NAM DAŁY KONSULTACJE SPOŁECZNE?

10 10 Pakiet proponowanych zmian prawnych Rozporządzenia w sprawie: 1. zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach 2. szczegółowych zasad działania poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym specjalistycznych 3. warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych 4. warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz ośrodkach 5. rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach 6. ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej 7. ramowych statutów publicznego przedszkola i publicznych szkół 8. warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych

11 11 Wnioski dotyczące specjalnych potrzeb edukacyjnych Najczęściej zadawane pytania i zgłaszane wnioski dotyczyły: pracy zespołu nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem udziału specjalisty z poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz przedstawiciela organu prowadzącego w pracy zespołu Karty Potrzeb i Świadczeń konstruowania indywidualnych programów edukacyjno- terapeutycznych dla uczniów programów wsparcia uczniów z różnego rodzaju specjalnymi potrzebami edukacyjnymi rozpoznawania przez nauczycieli klas I-III szkoły podstawowej ryzyka specyficznych trudności w uczeniu się wsparcia nauczycieli w realizacji nowych zadań niepokojów związanych z dotychczasową organizacją kształcenia specjalnego

12 12 Wnioski dotyczące specjalnych potrzeb edukacyjnych Konferencje dały rekomendacje do kolejnych zmian, w szczególności w obszarach: organizacji indywidualnego nauczania zapewnienia możliwości kształcenia specjalnego dla dzieci ze stwierdzoną afazją objęcia wczesnym wspomaganiem dzieci zagrożonych niepełnosprawnością wydawania przez zespoły orzekające orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego kształcenia w szkołach zorganizowanych w zakładach opieki zdrowotnej i jednostkach pomocy społecznej ramowych planów nauczania Niektóre rekomendowane zmiany wymagają przedstawienia propozycji ustawowych, co stanowić będzie II etap prac

13 13 Wnioski dotyczące specjalnych potrzeb edukacyjnych Konsultacje społeczne prowadzone w ramach regionalnych konferencji wskazały jednocześnie na: niewystarczające wsparcie szkół przez specjalistów (pedagog, psycholog, logopeda) nierówny dostęp dzieci i młodzieży do diagnozy i pomocy psychologiczno-pedagogicznej na obszarze kraju zróżnicowany dostęp do kształcenia specjalnego konieczność doskonalenia kompetencji kadry pedagogicznej w zakresie pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wzajemną sprzeczność niektórych zgłaszanych rekomendacji pozytywną ocenę kierunku zmian, dzięki którym uczeń zostanie objęty szybciej i bliżej pomocą psychologiczno-pedagogiczną, w środowisku jego codziennego funkcjonowania, co zwiększy efektywność jej oddziaływania

14 14 Wnioski dotyczące specjalnych potrzeb edukacyjnych Uwagi zostały zgłoszone lub przesłane przez: grupę ekspertów do spraw specjalnych potrzeb edukacyjnych rady pedagogiczne szkół i placówek nauczycieli różnych typów szkół organizacje i stowarzyszenia działające na rzecz dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnych i niedostosowanych społecznie jednostki samorządu terytorialnego inne resorty i instytucje centralne partnerów społecznych, w ramach uzgodnień zewnętrznych

15 15 Wnioski dotyczące specjalnych potrzeb edukacyjnych W przygotowywanych obecnie rozporządzeniach zostaną uwzględnione, w szczególności, uwagi dotyczące: funkcjonowania młodzieżowych ośrodków socjoterapii bez całododobowej opieki kształcenia uczniów z upośledzeniem w stopniu lekkim doprecyzowania sformułowań dotyczących organizacji i form pomocy psychologiczno-pedagogicznej podmiotu wydającego i prowadzącego Kartę Potrzeb i Świadczeń organizacji oddziałów terapeutycznych Ze zgłaszanych uwag i prowadzonej dyskusji wynikła potrzeba naniesienia wielu innych szczegółowych poprawek oraz przystąpienia do nowelizacji kolejnych rozporządzeń

16 16 Systemowe wsparcie nauczycieli i szkół 1.W ramach projektu Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi: rozpoczęły się szkolenia liderów w obszarze objętym zmianami, w tym w zakresie modelu pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz rozpoznawania u dzieci ryzyka specyficznych trudności w uczeniu się uruchomiona zostanie platforma informacyjna zawierająca materiały dydaktyczne dla nauczycieli i umożliwiająca wymianę doświadczeń, pokazująca przykłady dobrych praktyk do realizacji zadań przygotowanych zostanie w 2010 roku przynajmniej 35 tysięcy nauczycieli w roku szkolnym 2010/2011 przeprowadzony zostanie pilotaż w szkołach w wybranych jednostkach samorządu terytorialnego

17 17 2.W ramach projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej: w 2010 roku realizację rozpoczyna 9 województw, w roku 2011 pozostałe 7 regionów zabezpieczone zostały środki finansowe dla wszystkich szkół podstawowych w kraju umożliwienie realizacji dodatkowych zajęć z uczniem, w tym rozwijających pasje i zainteresowania, dydaktyczno- wyrównawczych i specjalistycznych możliwość doposażenia szkoły w niezbędne pomoce, sprzęt specjalistyczny potrzebny do realizacji zajęć Systemowe wsparcie nauczycieli i szkół (c.d.)

18 18 Organizacja kształcenia zawodowego i ustawicznego CO NAM DAŁY KONSULTACJE SPOŁECZNE?

19 19 Wnioski dotyczące kształcenia zawodowego i ustawicznego W opinii uczestników wszystkich konferencji regionalnych, tworzenie warunków do rozwoju nowoczesnego szkolnictwa zawodowego jest zadaniem pilnym, a zarazem długofalowym, wymagającym współdziałania: władz oświatowych wszystkich szczebli pracodawców partnerów społecznych samych szkół

20 20 Wnioski dotyczące kształcenia zawodowego i ustawicznego Najczęściej zadawane pytania i zgłaszane wnioski dotyczyły: wpływu pracodawców na kształcenie zawodowe oraz zharmonizowania tego kształcenia z potrzebami regionalnego rynku pracy funkcjonowania w samorządzie terytorialnym branżowego centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego organizowania przez szkoły zawodowych kursów kwalifikacyjnych oraz zasad ich finansowania funkcjonowania szkół policealnych w systemie oświaty niepokojów związanych z kształceniem młodocianych pracowników wyodrębniania kwalifikacji w zawodzie organizacji i ujednolicenia egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe

21 21 Wnioski dotyczące kształcenia zawodowego i ustawicznego Konsultacje w ramach konferencji regionalnych przyczyniły się do: wprowadzenia w obowiązujących przepisach prawa oświatowego (rozporządzenie w sprawie statutów szkół publicznych) zapisu dotyczącego uzgadniania organizacji kształcenia praktycznego w ścisłej współpracy z pracodawcami oraz realizacji praktyk zawodowych przez nauczycieli przyspieszenia rozmów z resortami wiodącymi dla zawodów przewidzianych do kształcenia w szkołach policealnych uzgodnienia (wspólnie ze Związkiem Rzemiosła Polskiego), że nie przewiduje się zmian w systemie kształcenia młodocianych pracowników zintensyfikowania prac nad stworzeniem systemu zachęt finansowych sprzyjających włączeniu się pracodawców w kształcenie zawodowe uczniów i system egzaminowania pozostawienia szkole dobrowolności wyboru formy realizacji kształcenia zawodowego (program o strukturze tradycyjnej lub o strukturze modułowej)

22 22 Rekomendacje do zmian przepisów prawa oświatowego w obszarze kształcenia zawodowego i ustawicznego ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2010 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 czerwca 2007 roku w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego rozporządzenie w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodzie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 lipca 2002 roku w sprawie praktycznej nauki zawodu rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie publicznych placówek kształcenia ustawicznego, publicznych placówek kształcenia praktycznego oraz publicznych ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego

23 23 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 14 marca 2005 r. w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności Rekomendacje do zmian przepisów prawa oświatowego w obszarze kształcenia zawodowego i ustawicznego (c.d.)

24 24 1.Dostosowanie podstaw programowych kluczem do modyfikacji kształcenia zawodowego (2008-2013) – w ramach projektu zmodyfikowana zostanie klasyfikacja zawodów szkolnych, powstaną nowe podstawy programowe dla zawodów oraz przykładowe programy nauczania 2.Opracowanie modelu poradnictwa zawodowego oraz internetowego systemu informacji edukacyjno-zawodowej (2009-2012) – w ramach projektu powstanie między innymi platforma internetowa jako wsparcie dla nauczyciela i ucznia z zakresu orientacji i preorientacji zawodowej, szkolenia dla doradców zawodowych i innych nauczycieli. Pilotażowe wdrożenie modelu poradnictwa 3.System wsparcia szkół i placówek oświatowych wdrażających modułowe programy kształcenia zawodowego (2009-2013) – w ramach projektu szkolone są rady pedagogiczne: jak pisać modułowe programy nauczania i realizować kształcenie w oparciu o te programy Systemowe wsparcie nauczycieli i szkół

25 25 4.Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie (2009-2014) – w ramach projektu wypracowany zostanie model kształcenia na odległość dla systemu szkolnego, powstaną programy kursów, przeszkoleni zostaną nauczyciele oraz pilotażowo wdrożony wypracowany model 5.Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru (2010-2013) – celem projektu jest przygotowanie szkół do wdrożenia zmian; w ramach projektu zostaną opracowanie poradniki metodyczne ze szkolnymi planami nauczania dla zawodu wraz z korelacją przedmiotową w technikum, przeprowadzone zostaną szkolenia rad pedagogicznych oraz organów prowadzących szkoły, projekt obejmuje także współpracę szkół z pracodawcami – wypracowanie standardu kształcenia praktycznego dla zawodów 6.Modernizacja egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe (2010-2013) – celem projektu jest wypracowanie, we współpracy z organizacjami pracodawców, modelu jednolitego egzaminu zawodowego, utworzenia banku zadań, przeszkolenie egzaminatorów, pilotażowe przeprowadzenie egzaminu, wypracowanie procedur tworzenia ośrodków egzaminacyjnych u pracodawców Systemowe wsparcie nauczycieli i szkół (c.d.)

26 26 EDUKACJA SKUTECZNA, PRZYJAZNA I NOWOCZESNA Co dalej w polskiej edukacji?

27 27 Plan zmian rozpisany na lata szkolne Rok szkolnyZreformowane nauczanie w klasach 2009/2010I SPI Gimnazjum 2010/2011II SPII Gimnazjum 2011/2012III SP III Gimnazjum egzamin gimnazjalny dostosowany do nowej podstawy programowej 2012/2013IVSPI LI TI ZSZ 2013/2014V SPII LII TII ZSZ 2014/2015 VI SP sprawdzian dostosowany do nowej podstawy programowej III L matura dostosowana do nowej podstawy programowej III TIII ZSZ 2015/2016IV T SP – szkoła podstawowa, L – liceum, T – technikum, ZSZ – zasadnicza szkoła zawodowa

28 28 Kalendarium zmian w systemie egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe Rok szkolnyEgzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe 2011/2012 Egzaminy na dotychczasowych zasadach 2012/2013 Egzaminy na dotychczasowych zasadach Potwierdzanie wyodrębnionych kwalifikacji 2013/2014 Egzaminy na dotychczasowych zasadach Potwierdzanie wyodrębnionych kwalifikacji 2014/2015 Egzaminy na dotychczasowych zasadach Potwierdzanie wyodrębnionych kwalifikacji 2015/2016 Egzaminy na dotychczasowych zasadach Potwierdzanie wyodrębnionych kwalifikacji 2016/2017 Potwierdzanie wyodrębnionych kwalifikacji 2017/2018 Potwierdzanie wyodrębnionych kwalifikacji

29 29 Co się zmienia na etapie przedszkolnym? Każde dziecko będzie miało zagwarantowaną: edukację przedszkolną od 5. roku życia indywidualną analizę gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej zindywidualizowaną pomoc w osiągnięciu dobrego przygotowania do rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej docelowo także – na wniosek rodzica poparty opinią specjalisty o przygotowaniu dziecka – możliwość przyspieszenia i opóźnienia wieku rozpoczynania obowiązku szkolnego, zaczynającego się ustawowo od szóstego roku życia

30 30 Co się zmienia w szkole podstawowej? Dobra opieka i wyposażenie umożliwiające wszechstronny rozwój Obowiązkowa analiza ryzyka dysleksji i zindywidualizowana pomoc w jej przezwyciężaniu Zindywidualizowane podejście i dodatkowe zajęcia – odpowiednio do potrzeb – dla uczniów z niepełnosprawnościami Pomoc w wyrównaniu różnic programowych uczniom przybywającym z zagranicy Dodatkowa pomoc dzieciom ze środowisk zaniedbanych edukacyjnie i kulturowo Zindywidualizowane podejście i dodatkowe zajęcia – odpowiednio do potrzeb – dla uczniów o różnego rodzaju szczególnych uzdolnieniach lub zainteresowaniach (np. artystycznych, sportowych, matematycznych, językowych, literackich, technicznych)

31 31 Co się zmienia w gimnazjum? Nastawienie na rozwój pasji i zainteresowań, odkrywanie talentów Do wyboru: zajęcia artystyczne, techniczne, sportowe Zespołowo realizowane projekty edukacyjne na tematy wybrane przez uczniów zgodnie z zainteresowaniami Zindywidualizowane podejście do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (jak w szkole podstawowej) Doradztwo edukacyjno-zawodowe pomagające w wyborze drogi dalszego kształcenia

32 32 Co po gimnazjum? Kontynuowanie nauki w liceum ogólnokształcącym, programowo i organizacyjnie jak najściślej powiązanym z gimnazjum, oferującym również dobre doradztwo edukacyjno-zawodowe, rozwój uczniowskich pasji i zainteresowań oraz bardzo istotne poszerzanie wiedzy z dwóch, trzech bądź czterech wybranych przedmiotów lub Kontynuowanie kształcenia ogólnego w zasadniczej szkole zawodowej albo technikum, w którym również konieczne jest oferowanie dwóch przedmiotów kształcenia ogólnego – powiązanych zakresowo z wybranym zawodem – na poziomie rozszerzonym Możliwość zdobywania kwalifikacji zawodowych w zawodach szkolnych przyporządkowanych jednoznacznie do typów szkół: zasadniczej zawodowej albo technikum, albo policealnej Wszelkie kwalifikacje zawodowe nabywane również w formach kursowych, dla dorosłych, z możliwością jednoczesnego uzupełniania wykształcenia ogólnego w szkole ogólnokształcącej dla dorosłych

33 33 Najważniejsze zmiany prawne przygotowane w czerwcu 2010 roku

34 34 Terminy wchodzenia w życie najważniejszych zmian od roku szkolnego 2009/2010 obowiązuje: nowa podstawa programowa w przedszkolach, klasach pierwszych szkół podstawowych i klasach pierwszych gimnazjów; prawo pięciolatka do edukacji przedszkolnej; prawo przygotowanego przedszkolnie sześciolatka do szkoły w trakcie roku szkolnego 2010/2011: wszystkie szkoły są zobowiązane zmienić swoje statuty tak, aby wprowadzić odpowiednią organizację pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych; rozpoczęcie realizacji projektów edukacyjnych w gimnazjach w roku szkolnym 2011/2012: obowiązek przedszkolny pięciolatków; nowe egzaminy gimnazjalne; dostosowywanie warunków przeprowadzenia wszystkich egzaminów zewnętrznych do specjalnych potrzeb uczniów na podstawie nowych procedur w roku szkolnym 2012/2013: obowiązek szkolny sześciolatków; nowe programy i sposób organizacji pracy wchodzą do szkół ponadgimnazjalnych

35 35 Inne przygotowywane zmiany Prowadzone konsultacje społeczne dały rekomendacje do zmian ustawowych oraz do lepszego dopracowania szczegółów przygotowywanych rozporządzeń Najważniejsze obszary i pakiety przygotowywanych obecnie zmian to: wychodzenie naprzeciw specjalnym potrzebom edukacyjnym uczniów dostosowanie do wyzwań współczesności oferty kształcenia zagranicznego unowocześnienie kształcenia zawodowego i ustawicznego Konsultacje społeczne wskazały także na potrzebę uelastycznienia i harmonizacji terminów wejścia w życie poszczególnych rozwiązań

36 36 Zmiany ustawowe planowane w 2010 i 2011 roku

37 37 Nowy System Informacji Oświatowej (SIO2) Znane są ograniczenia i niedogodności funkcjonowania obecnego Systemu Informacji Oświatowej (SIO) Planowane jest utworzenie nowoczesnego i efektywnego narzędzia służącego: –zarządzaniu oświatą na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, –prowadzeniu polityki oświatowej –usprawnieniu finansowania zadań oświatowych –sprawowaniu funkcji kontrolnych i nadzorczych nad oświatą –podnoszeniu jakości i upowszechniania edukacji

38 38 Zmiana I ustawy o systemie oświaty porządkująco-klasyfikacyjna (I USO) Uporządkowana klasyfikacja rodzajów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, w tym zdefiniowanie na nowo szkół i kursów kwalifikacyjnych dla dorosłych Dostosowanie struktury kształcenia zawodowego do realizacji nowych zadań Nowoczesne i elastyczne zdefiniowanie kształcenia na odległość, kształcenia ustawicznego, kształcenia zagranicznego Modernizacja kształcenia zawodowego poprzez zmianę klasyfikacji zawodów z podziałem zawodu na kwalifikacje Ujednolicenie sposobów potwierdzania kwalifikacji zawodowych zgodne z założeniami Europejskich i Krajowych Ram Kwalifikacji Możliwość tworzenia liceów przy gimnazjach i gimnazjów przy liceach ogólnokształcących Finansowanie szkół dla dorosłych i kursów kwalifikacyjnych na podstawie potwierdzanych zewnętrznie efektów kształcenia Zmiany w sposobie finansowania edukacji przedszkolnej

39 39 Zmiana II ustawy o systemie oświaty jakościowo-wspierająca (II USO) Sprawnie zarządzany, jednolity, nowoczesny, zapewniający wysoką jakość, system egzaminów zewnętrznych Sprawnie zarządzany, jednolity, nowoczesny, zapewniający wysoką jakość, system nadzoru pedagogicznego Elastyczna i mobilna sieć centrów rozwoju szkół, działających na terenie powiatów, zapewniająca szkołom – zależnie od potrzeb – dostęp do najlepszych specjalistów i materiałów Systemy: potwierdzania efektów kształcenia, nadzoru i rozwoju szkół, działające w sposób skoordynowany i uzupełniający się Sposób skonstruowania i ustawowego opisu wymienionych trzech systemów poprzedzony działaniami pilotażowymi i szkoleniowymi, prowadzonymi w ramach realizowanych obecnie projektów systemowych, zbudowany na podstawie wyników tych projektów

40 40 Nowa Karta Nauczyciela (KN2) Ustawa ma zostać przygotowana na podstawie ustaleń zespołu opiniodawczo-doradczego do spraw statusu zawodowego nauczyciela, szukającego obecnie odpowiedzi na następujące pytania: 1.Jaki zakres nowej Karty Nauczyciela? Co na pewno powinno zostać uregulowane? 2.Jaki awans zawodowy nauczycieli? Czy rozbudowywać obecny system, czy budować cały system od nowa i następnie drogę przejścia do niego? 3.Jaki czas pracy szkoły i nauczyciela? 4.Kogo ma obejmować nowa Karta Nauczyciela? 5.Jakie warunki pracy nauczyciela? 6.Jaki status dyrektora szkoły? Celem zmiany ustawowej ma być wzmocnienie prestiżu zawodu nauczyciela i jak najlepsze efekty systemu edukacji

41 41 Terminy przygotowania ustaw SIO2 – założenia przyjęte, projekt ustawy powstanie w I półroczu 2010 roku I USO – projekt założeń powstanie w II półroczu 2010 roku jako efekt podsumowywanych konsultacji II USO – projekt założeń powstanie w I półroczu 2011 roku na podstawie wyników prac projektowych KN2 – projekt założeń powstanie bezzwłocznie po osiągnięciu wspólnego stanowiska przez zespół opiniodawczo-doradczy, który ma pracować około pół roku od chwili jego powołania (24 marca br.)

42 42 Aby wiedzieć więcej, warto zaglądać na strony: www.reformaprogramowa.men.gov.pl www.konferencje.men.gov.pl www.rokhistorii.men.gov.pl www.men.gov.pl


Pobierz ppt "DZIAŁANIA REALIZOWANE I PLANOWANE W POLSKIEJ OŚWIACIE Podsumowanie konferencji regionalnych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google