Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dane INFORMACYJNE (do uzupełnienia)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dane INFORMACYJNE (do uzupełnienia)"— Zapis prezentacji:

1

2 Dane INFORMACYJNE (do uzupełnienia)
Nazwa szkoły: Katolickie Gimnazjum im. św. Stanisława Kostki w Szczecinie ID grupy: 98/75_MF_G1 Opiekun: Teresa Borkowska Kompetencja: Zajęcia projektowe, komp. mat-fiz Temat projektowy: Opis statystyczny naszej klasy Semestr/rok szkolny: Pierwszy / 2010/2011

3 Spis treści: Co to jest statystyka?
Jak można wykorzystywać statystykę w życiu codziennym? Podstawowe terminy w statystyce Rodzaje wykresów Przedstawienie wyników ankiety przeprowadzonej w Gimnazjum i jej interpretacja Proste doświadczenia losowe Wzór na frekwencję dla wychowawcy klasy

4 Co to jest statystyka? Słowo statystyka pochodzi od łacińskiego słowa status, które oznacza państwo. Po raz pierwszy użył go XVIII-wieczny niemiecki uczony Gottfried Achenwall. Według niego statystyka to gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych przez państwo. Pierwsze dane statystyczne pochodziły ze spisów ludności przeprowadzanych już cztery tysiące lat temu. Służyły one władcom do podejmowania racjonalnych decyzji o podatkach, prawach własnościowych, liczebności armii itp. Do dziś spisy ludności służą podobnym celom.

5 STATYSTYKA w STARYM TESTAMENCIE
Wzmianki o takich spisach możemy znaleźć również w Biblii. W Starym Testamencie wspomina się w Księdze Liczb o spisie przeprowadzonym 1500 lat p.n.e. Rzekł Pan do Mojżesza i Eleazara, syna kapłana Aarona: «Dokonajcie obliczenia całej społeczności Izraelitów według rodów, od dwudziestu lat wzwyż, zdolnych do walki». Mojżesz więc i kapłan Eleazar na równinach Moabu, naprzeciw Jerycha nad Jordanem, tak zarządzili: «Od dwudziestu lat wzwyż, jak to Pan nakazał Mojżeszowi oraz Izraelitom przy wyjściu z Egiptu [spisze się lud]». ( tu następuje szczegółowe przedstawienie rodów, które wyszły z Egiptu ) Następnie tak mówił Pan do Mojżesza: «Pomiędzy nich ma być kraj rozdzielony, według liczby głów, jako dziedzictwo. Pokoleniu, które ma więcej ludzi, przypadnie większy dział, a temu, które ma mniej - mniejszy. Każde otrzyma przydział odpowiadający danym spisu. Kraj ma być dzielony losem, a dziedzictwo mają otrzymać według liczby imion w rodach. Losem ma być rozdzielone dziedzictwo pomiędzy [rody] liczne i mniejsze». Lb 26,1- 56 (fragmenty)

6 Statystyka w nowym testamencie
Według Nowego Testamentu Maria z Józefem znaleźli się w Betlejem właśnie z powodu spisu przeprowadzanego w Cesarstwie Rzymskim. W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie.  Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta.  Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida,  żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. Łk 2, 1- 7

7 Statystyka współcześnie
Współcześnie regularnie przeprowadzane są spisy ludności, a pochodzące z nich informacje to tylko drobna część informacji zbieranych przez rozmaite instytucje w celach statystycznych. GUS czyli Główny Urząd Statystyczny przeprowadza spisy ludności. Historia spisów Pierwsze informacje liczbowe o ludności ziem polskich zaczęły się pojawiać – podobnie jak na zachodzie Europy – już w Średniowieczu, m.in.: w Kronice Galla Anonima (ok. 1113––1116) i bullach papieskich, a od XV w. także w księgach uposażeń biskupstw. Nieco później, bo od XVI w. zaczęto również wymieniać liczby mieszkańców w państwowych rejestrach podatkowych i lustracjach królewszczyzn sporządzanych głównie dla celów fiskalnych i wojskowych.

8 Przeprowadzone spisy ludności w Polsce
Spis ludności Rzeczypospolitej 1789 r. Spis ludności w Księstwie Warszawskim w 1808 i 1810 r. Spis ludności i domów w Królestwie Polskim w 1827 r. Spis ludności w Królestwie Polskim w 1897 r. Spis ludności Galicji w 1910 r. Dane dotyczące spisów GUS pochodzą ze strony internetowej

9 Ostatni przeprowadzony spis pochodzi z 2002 roku
Ostatni przeprowadzony spis pochodzi z 2002 roku. A teraz czeka nas kolejny: Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań zostanie przeprowadzony w dniach od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011, wg stanu na 31 marca 2011, godz

10 Spis powszechny dostarcza najbardziej szczegółowych informacji o liczbie ludności, jej terytorialnym rozmieszczeniu, strukturze demograficzno–społecznej i zawodowej, a także o społeczno–ekonomicznej charakterystyce gospodarstw domowych i rodzin oraz o ich zasobach i warunkach mieszkaniowych na wszystkich szczeblach podziału terytorialnego kraju: ogólnokrajowym, regionalnym i lokalnym.

11 Niecodzienne zastosowanie statystyki
Z metod statystycznych korzysta się niemal w każdej dziedzinie życia. Zebrane dane pozwalają czasem potwierdzić lub odrzucić różne hipotezy. Oto kilka przykładów zastosowań statystyki: W 1985 roku odnaleziono wiersz nieznanego XVII- wiecznego autora. Przeprowadzone badania nad statystyką słów pozwoliły ustalić, że autorem jest Szekspir! Około 100 lat temu duński uczony J. Schmidt badał liczbę kręgów i promieni płetw u ryb. Analizując zebrane dane pochodzące z połowów ryb w różnych miejscach świata, zauważył że u węgorzy, w przeciwieństwie do innych gatunków, występują niewielkie różnice badanych cech. Wywnioskował, że węgorze muszą mieć wspólne tarlisko. Zostało ono późnej odkryte przez jedną z wypraw badawczych. Znajduje się na Morzu Sargassowym.  W 1844 roku belgijski matematyk A. Quetlet porównał dane dotyczące wzrostu poborowych przyjętych do armii. Zastosowana metoda pozwoliła stwierdzić, że ok mężczyzn uchyliło się od służby, pozorując, że ich wzrost jest niższy od wymaganego.

12 Słowniczek pojęć statystycznych
Dominanta (wartość modalna, moda, wartość najczęstsza) to jedna z miar wskazująca na wartość o największym prawdopodobieństwie wystąpienia, lub wartość najczęściej występująca w próbie. Jeżeli w danym zestawie danych kilka wartości występuje tak samo często, to każda z tych wartości jest dominantą. Moda może być szczególnie użyteczna, gdy wartości zmiennej obserwowanej nie są liczbowe - co uniemożliwia (bez przypisania wartości liczbowych) zastosowania m.in. mediany czy średniej arytmetycznej. Np. dla realizacji (ciągu zaobserwowanych wartości) {jabłko, gruszka, jabłko, pomarańcza, gruszka, banan, jabłko} dominantą jest jabłko.

13 Słowniczek pojęć statystycznych
Mediana jest to środkowa wartość uporządkowanego zbioru liczb. Jeżeli zbiór składa się z nieparzystej liczby elementów wówczas wybieramy środkowy wyraz: np.: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 26, 30 wówczas środkowy wyraz ( szósty) wynosi 7, natomiast gdy zestaw składa się z parzystej liczby elementów wówczas bierzemy środkowy i po nim następujący wyraz i obliczamy średnią arytmetyczną: np.: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 12, elementów zatem bierzemy piąty i szósty wyraz: 5+7= 12 i obliczamy średnią arytmetyczną 12:2 = 6.

14 Słowniczek pojęć statystycznych
Średnia arytmetyczna wyraża przeciętny poziom obserwowanej cechy statystycznej w zbiorowości. Średnia jest więc sumą wszystkich wartości cechy podzieloną przez liczbę wszystkich jednostek badanej zbiorowości. Np. obliczymy średnią arytmetyczną zestawu liczb: 1, 2, 3, 6, 10, 12, 6, 17

15 Słowniczek pojęć statystycznych
Średnia ważona gdy obliczamy średnią arytmetyczną liczb, każda liczba jest traktowana tak samo ( żadna nie jest wyróżniona). Jeżeli chcemy jakąś liczbę uznać za ważniejszą przypisujemy jej wagę. Np. nauczycielka matematyki oblicza średnią ważoną ocen, które uczeń zdobył w trakcie semestru: klasówka waga 5, sprawdzian waga 4, zadanie waga 3, kartkówka waga 2, aktywność waga 1 ocena 1 3 4 2 5 waga

16 Słowniczek pojęć statystycznych
Dolny i górny kwartyl mediana dzieli zestaw danych na dwie części. Mediany poszczególnych części nazywamy dolnym lub pierwszym kwartylem oraz górnym lub drugim kwartylem. Oto przykład: Zestaw : 1, 2 ,4, 5, 6, 7, 8, 8, 11 Medianą jest piąty wyraz czyli 6. Dolny kwartyl wynosi (2+4): 2=3, a górny kwartyl (8+8):2= 8.

17 Wyniki ankiety Przeprowadziliśmy ankietę, w naszej szkole. Ankieta była skierowana zarówno do uczniów jak i do nauczycieli. Pytaliśmy o zainteresowania i życie;) Potem wszystko zebraliśmy i opracowaliśmy wyniki w Exelu, a następnie wydaliśmy dodatek specjalny do naszej szkolnej gazetki Mikser ( dodatek i gazetka dołączone), przygotowane w Publisher. ZAMIESZCZAMY WYBRANE PYTANIA ;)

18 Pytanie nr 1 Jakiej jesteś płci?

19 Interpretacja pytania nr 1
42% uczestników ankiety to chłopcy ( 83 osoby) 58% uczestników ankiety to dziewczyny ( 115 osób) Wniosek: w naszej szkole uczy się więcej dziewczyn;)

20 Pytanie nr 2 Jakie lubisz przedmioty szkolne?
Ścisłe Humanistyczne Plastyczne W-F Historyczne Różne

21 Interpretacja wykresu do wykresu 2
Dominantą jest wychowanie fizyczne. Następne są przedmioty ścisłe i mające po około tyle samo punktów humanistyczne, plastyczne, historyczne i różne.

22 PYTANIE 3: GDZIE LUBISZ SPĘDZAĆ WAKACJE?
Możliwe odpowiedzi: Góry Jezioro Nie lubię wakacji W domu Miasta w Polsce Wyjazd za granicę

23 Interpretacja wykresu do pytania 3
Dominantą jest wyjazd za granicę (123 osoby). Około tyle samo głosów uzyskały odpowiedzi: góry i jezioro oraz w domu i miasta w Polsce. Najmniej głosów otrzymał pod punkt c, który mówi, że nie lubię wakacji.

24 Pytanie nr 4: Ulubiony kolor.

25 Interpretacja wykresu do pytania nr 4
Dominanta: kolor niebieski. Najrzadziej pojawia się: kolor żółty. Z wykresu wynika, że są osoby, które mają kilka ulubionych kolorów.

26 PYTANIE 5: JAKIE LUBISZ SPORTY?

27 Pytanie nr 6 Do jakiej chodzisz klasy?
B C nauczyciel

28 Interpretacja wykresu do pytania nr 6
Dominanta: uczniowie klasy B. Najmniej jest nauczycieli. Resztę stanowią uczniowie klas A i C.

29 Pytanie nr 7 Jakie lubisz zwierzęta?
Psy Koty Ryby Chomik Świnka morska Konie Ptaki Pająki Węże

30 Interpretacja do pytania nr 7
Z wykresu wynika, ze najwięcej osób lubi psy, a najmniej osób lubi pająki (nic dziwnego). Psy to najbardziej popularne i najbardziej wierne zwierzęta w dzisiejszym społeczeństwie.

31 Pytanie nr 8 Jaki masz telefon?
Nokia Samsung Sony Ericsson LG HTC iPhone Inny Nie mam telefonu

32 Interpretacja wykresu 8
Dominantą jest firma Nokia. Następnie z podobną ilością punktów jest Samsung, LG, Sony Ericsson. Najmniej głosów uzyskali iPhone, inny, nie mam i HTC.

33 Pytanie nr 12 Jakie lubisz czytać książki?
Horrory Kryminały Przygodowe Science-fiction Lektury Psychologiczne Inne Nie lubię czytać

34 Interpretacja wykresu do pytania nr 12
Dominanta: książki przygodowe. Najmniej osób lubi czytać lektury. Z wykresu wynika, że duża część osób w naszej szkole lubi czytać książki.

35 Pytanie 13 Jakie lubisz sporty?
Możliwe odpowiedzi: a. Piłka nożna b. Koszykówka c. Siatkówka d. Pływanie e. Rower f. Sporty ekstremalne g. Jogging h. Inne

36 Interpretacja do wykresu 9
Dominantą jest pływanie(104 osoby). Około 100 osób lubi jeździć na rowerze i grać w siatkówkę. Między 50, a 70 osób wybrało piłkę nożną, koszykówkę, sporty ekstremalne i inne sporty. Najmniej głosów uzyskał jogging.

37 Pytanie 10: Liczba rodzeństwa

38 Interpretacja do pytania 10
Interpretacja do pytania Dominanta: ankietowane osoby odpowiadały, że mają najczęściej jedno rodzeństwo -Najmniej osób ma 4 rodzeństwa

39 Pytanie 11: Co chciałbyś/ chciałabyś dostać w prezencie?

40 Interpretacja do pytania 11.
- Dominanta: większość osób chciałaby dostać pieniądze -Najmniej osób chciałoby dostać zwierzę

41 Pytanie 17: Gdzie mieszkasz?

42 Interpretacja do pytania 17.
-Dominanta: Najwięcej osób mieszka w mieście - Najmniej osób mieszka na wsi

43 Pytanie 12. ile masz lat? a- 12 b- 13 c- 14 d- 15 f- nauczyciel ;)

44 Interpretacja wykresu do pytania nr 12
Najwięcej ankietowanych osób ma 14 lat. Najmniej ankietowanych osób ma 16 lat Głosowali uczniowie i nauczyciele

45 PYTANIE 13: Masz chłopaka/dziewczynę/męża/żonę?

46 Interpretacja wykresu do pytania 13
Najwięcej ankietowanych osób nie posiada partnera. Najmniej ankietowanych osób posiada partnera Głosowali uczniowie i nauczyciele

47 PYTANIE 14: Gdzie lubisz spędzać wolny czas?

48 Interpretacja wykresu do pytania nr 14
Najwięcej ankietowanych lubi spędzać czas z przyjaciółmi Najmniej ankietowanych lubi spędzać czas w szkole Głosowali uczniowie i nauczyciele   

49 WZÓR NA FRAKWENCJĘ Wyobraźmy sobie, że mamy klasę 10 osobową i tygodniowy plan zajęć. pon wt środa czw pt 1. Wf Mat Polski 2. Ang Chemia Inform 3. j.Pol Biologia biologia Niem 4. Geog Fizyka 5. Matem mat 6. Religia 7. Godz. wych Plastyka niem 8. wf ang 9.

50 TYTUŁ SLAJDU pon wt śr czw pt Jan Anton obecny Nieobecny Obecny
Kasia Baton nieobecna obecna Obecna Jola Cep Nieobecna Wojciech Dec Anna Starszy Nina Tau Zenon Unik nieobecny Jan Wódz Kasia Zet Jan Żaden

51 Łączna liczba godzin w tygodniu: =34 Wszystkie możliwe obecności to 34 x 10 = 340h Liczymy nieobecności uczniów: =78 Zatem obecności uczniów to: =262h Frekwencja:

52 TYTUŁ SLAJDU Dziękujemy za uwagę 

53


Pobierz ppt "Dane INFORMACYJNE (do uzupełnienia)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google