Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i promowania słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach dla dorosłych od 1 września.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i promowania słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach dla dorosłych od 1 września."— Zapis prezentacji:

1 Warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i promowania słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach dla dorosłych od 1 września 2010 r. st. wiz. Czesław Stawikowski Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Delegatura w Toruniu Narada dyrektorów szkół dla dorosłych Bydgoszcz, 30 września 2010 r.

2 Cele prezentacji: Poinformowanie dyrektorów szkół i osoby prowadzące szkoły o zmianach w przepisach dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania z podkreśleniem wagi tych zmian. 2. Zwrócenie uwagi na konsekwencje tych zmian dla pracy szkół dla dorosłych, zwłaszcza na konsekwencje dla słuchaczy. 3. Wsparcie dyrektorów szkół i osób prowadzących szkoły dla dorosłych w procesie wdrażania zmian – w dostosowaniu do nowych przepisów prawa wewnątrzszkolnego i w stosowaniu tego prawa w praktyce. 4. Zebranie wątpliwości i pytań dotyczących stosowania nowych przepisów w tym ewentualnych problemów wymagających interpretacji MEN.

3 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 30 kwietnia 2007 r. (Dz. U. Nr 83, poz. 562, zm. Nr 130, poz. 906 z r. Nr 3, poz. 9 i Nr 178, poz z Nr 58, poz. 475, Nr 83, poz. 694 i Nr 141, poz. 1150) w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. zostało zmienione z dniem 1 września 2010 r. przez: z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 156, poz. 1046)

4 Uwagi wstępne W prezentacji pomija się część zmian dotyczących egzaminów zewnętrznych, które zostaną omówione na spotkaniach z OKE. Obecna, zgodna z zasadami techniki prawodawczej, metoda pisania rozporządzeń zmieniających, oprócz licznych korzyści, czasem utrudnia zauważenie zmian. Prezentacja ma pomóc w recepcji zmian w zasadach oceniania, klasyfikowania i promowania słuchaczy. Wysłuchanie i obejrzenie prezentacji nie może zastąpić osobistej refleksji i analizy nowych przepisów przed wprowadzeniem koniecznych zmian w prawie wewnątrzszkolnym. 4. Za wdrożenie zmian w statucie szkoły dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania nie są odpowiedzialni wyłącznie dyrektorzy szkół: w szkołach publicznych statut można zmienić uchwałą rady szkoły (lub rady pedagogicznej), w szkołach niepublicznych statut nadaje i zmienia osoba prowadząca.

5 Kategorie zmian * Najważniejsze (nowe rozwiązania, zmiany istotne, bardzo ważne dla słuchaczy od pierwszych dni września) * Ważne (istotne korekty, szczególnie ważne w okresie klasyfikowania i promowania) * Pozostałe (uchylenie martwych zapisów, doprecyzowania, przepisy „kosmetyczne”)

6 Bardzo ważne! * Zmiany weszły 1 września 2010 r.
* Nowe przepisy klasyfikowania i promowania obowiązują słuchaczy wszystkich semestrów – brak przepisów przejściowych wyłączających stosowanie części nowych przepisów w stosunku do wyższych semestrów. * Zapis w rozporządzeniu zmieniającym, mówiący o terminie dostosowania statutu do 30 listopada 2010 r. nie może być usprawiedliwieniem dla stosowania nieaktualnych, zmienionych z dniem 1 września przepisów. * O tej sytuacji (nieważność zapisów statutu sprzecznych od dnia 1 września z przepisami rozporządzenia) powinni być skutecznie poinformowani wszyscy słuchacze i nauczyciele oraz rodzice niepełnoletnich słuchaczy.

7 Najważniejsze zmiany dotyczące szkół dla dorosłych:
Wprowadzenie dla słuchaczy, zarówno formy stacjonarnej jak i formy zaocznej, obowiązku uczestniczenia w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć (konsultacji) oraz wprowadzenie sankcji niedopuszczenia do egzaminów semestralnych (i skreślenia z listy słuchaczy) osób nie wypełniających tego obowiązku. Nałożenie na dyrektora szkoły obowiązku skreślenia z listy słuchaczy osób, które nie uzyskały promocji (nie zdały egzaminów). 3. Wprowadzenie egzaminów semestralnych w formie stacjonarnej („zrównanie zasad klasyfikowania przez egzaminy”) Wprowadzenie obowiązku wykonania pracy kontrolnej w formie stacjonarnej w przypadku uzyskania oceny niedostatecznej. Uchylenie prawa słuchaczy formy stacjonarnej do zdawania egzaminów klasyfikacyjnych w przypadku nieobecności. 6. Wprowadzenie prawa do dwóch egzaminów poprawkowych.

8 Bardzo ważne zmiany w szkołach dla młodzieży
nie dotyczące szkół dla dorosłych: Warunkowe promowanie z jedną oceną niedostateczną w szkołach ponadgimnazjalnych dla młodzieży. Uwaga: Słowo „semestr” w §21 ust. 10 rozporządzenia, dopuszczającym takie promowanie, dotyczy tylko szkół ponadgimnazjalnych policealnych dla młodzieży. Obowiązek pisania projektu edukacyjnego w gimnazjum, odnotowanego na świadectwie ukończenia gimnazjum. Uwaga: 1. W gimnazjum dla dorosłych projekt edukacyjny przewiduje nowa podstawa programowa dla zajęć z wiedzy o społeczeństwie. 2. Stosowanie projektów edukacyjnych sprzyja podnoszeniu jakości kształcenia i sprzyja kształtowaniu umiejętności kluczowych zapisanych w podstawie programowej dla danego etapu edukacyjnego.

9 Zmiany ważne dotyczące szkół dla dorosłych
Skrócenie terminów przystępowania do egzaminów: poprawkowych, dodatkowych i klasyfikacyjnych. 2. Skrócenie terminu przystąpienia do sprawdzianu w przypadku naruszenia przepisów prawa. Upoważnienie dyrektora do wyrażania zgody na powtarzanie semestru (po raz drugi po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej) 4. Uchylenie konieczności organizowania zajęć praktycznych w przypadku nieobecności słuchacza. Uchylenie obowiązku pisania protokołu z egzaminu poprawkowego w szkołach dla dorosłych. 6. Usunięcie obowiązywania w szkołach dla dorosłych klasyfikacji śródrocznej (semestralnej), w tym obowiązku pomocy osobom z niskim poziomem osiągnięć edukacyjnych.

10 Pozostałe (w tym „kosmetyczne”) zmiany przepisów
w szkołach dla dorosłych 1. Wykreślenie zapisów dotyczących dawnych szkół ponadpodstawowych. 2. Uwzględnienie prawa kobiet słuchaczek do właściwej formy gramatycznej np. „zwolniona”. 3. Zmiany w jednostkach systematyzacyjnych powiązanych ze zmienianymi przepisami. 4. Uchylenie obowiązywania przepisów dotyczących szkół integracyjnych w szkołach dla dorosłych . 5. Skasowanie podwojenia przepisów o braku promocji po egzaminach poprawkowych.

11 Najważniejsze zmiany dotyczące szkół dla dorosłych:
Wprowadzenie dla słuchaczy, zarówno formy stacjonarnej jak i formy zaocznej, obowiązku uczestniczenia w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć (konsultacji) oraz wprowadzenie sankcji niedopuszczenia do egzaminów semestralnych (i skreślenia z listy słuchaczy) osób nie wypełniających tego obowiązku. Nałożenie na dyrektora szkoły obowiązku skreślenia z listy słuchaczy osób, które nie uzyskały promocji (nie zdały egzaminów). 3. Wprowadzenie egzaminów semestralnych w formie stacjonarnej („zrównanie zasad klasyfikowania przez egzaminy”) Wprowadzenie obowiązku wykonania pracy kontrolnej w formie stacjonarnej w przypadku uzyskania oceny niedostatecznej. Uchylenie prawa słuchaczy formy stacjonarnej do zdawania egzaminów klasyfikacyjnych w przypadku nieobecności. 6. Wprowadzenie prawa do dwóch egzaminów poprawkowych.

12 Obowiązek uczestniczenia słuchacza w co najmniej
50% obowiązkowych zajęć (konsultacji) Zapisy do 1 września 2010 r. § 24 1. Podstawą oceniania i klasyfikowania słuchacza w szkole dla dorosłych kształcącej w formie zaocznej są egzaminy semestralne przeprowadzane z poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania, a w przypadku szkoły dla dorosłych kształcącej w formie zaocznej, która prowadzi kształcenie zawodowe na podstawie modułowego programu nauczania dla zawodu - zaliczeniowe prace kontrolne przeprowadzane z zakresu wszystkich w pełni zrealizowanych w danym semestrze jednostek modułowych. 2. Do egzaminu semestralnego w szkole dla dorosłych kształcącej w formie zaocznej dopuszcza się słuchacza, który uczęszczał na obowiązkowe konsultacje oraz uzyskał z wymaganych ćwiczeń i prac kontrolnych, oceny uznane za pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego oceniania.

13 Obowiązek uczestniczenia słuchacza w co najmniej
50% obowiązkowych zajęć (konsultacji) Od 1 września 2010 r. § 24 1. Podstawą oceniania i klasyfikowania słuchacza w szkole dla dorosłych kształcącej w formie zaocznej są egzaminy semestralne przeprowadzane z poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania, a w przypadku szkoły dla dorosłych kształcącej w formie zaocznej, która prowadzi kształcenie zawodowe na podstawie modułowego programu nauczania dla zawodu - zaliczeniowe prace kontrolne przeprowadzane z zakresu wszystkich w pełni zrealizowanych w danym semestrze jednostek modułowych. ……. 4 2. Do egzaminu semestralnego w szkole dla dorosłych kształcącej w formie zaocznej dopuszcza się słuchacza, który uczęszczał na obowiązkowe konsultacje przewidziane w szkolnym planie nauczania, w wymiarze co najmniej 50% czasu przeznaczonego na te konsultacje, oraz uzyskał z wymaganych ćwiczeń i prac kontrolnych, a w przypadku szkoły, która prowadzi kształcenie zawodowe na podstawie modułowego programu nauczania dla zawodu – z prac kontrolnych przeprowadzanych z zakresu wszystkich w pełni zrealizowanych w danym semestrze jednostek modułowych, oceny uznane za pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego oceniania.

14 Obowiązek uczestniczenia słuchacza w co najmniej
50% obowiązkowych zajęć (konsultacji) 3. Wprowadzenie obowiązku zdawania egzaminów semestralnych dla słuchaczy formy stacjonarnej Od 1 września 2010 r. § 24 1. Podstawą oceniania i klasyfikowania słuchacza w szkole dla dorosłych kształcącej w formie zaocznej są egzaminy semestralne przeprowadzane z poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania, a w przypadku szkoły dla dorosłych kształcącej w formie zaocznej, która prowadzi kształcenie zawodowe na podstawie modułowego programu nauczania dla zawodu - zaliczeniowe prace kontrolne przeprowadzane z zakresu wszystkich w pełni zrealizowanych w danym semestrze jednostek modułowych. 2. Do egzaminu semestralnego w szkole dla dorosłych kształcącej w formie stacjonarnej dopuszcza się słuchacza, który uczęszczał na obowiązkowe zajęcia edukacyjne, przewidziane w szkolnym planie nauczania, w wymiarze co najmniej 50% czasu przeznaczonego na te zajęcia, oraz uzyskał z tych zajęć oceny uznane za pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego oceniania.

15 Nałożenie na dyrektora szkoły obowiązku skreślenia
z listy słuchaczy osób, które nie uzyskały promocji Upoważnienie dyrektora do wyrażania zgody na powtarzanie semestru (po raz drugi po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej) § 25a. 1. Słuchacz szkoły dla dorosłych, który nie spełnił warunków określonych odpowiednio w § 24 ust. 2-5, (nie został dopuszczony do egzaminów semestralnych – CS) nie otrzymuje promocji na semestr programowo wyższy i zostaje skreślony z listy słuchaczy. 2. Słuchacz szkoły dla dorosłych, który nie zdał egzaminu poprawkowego, o którym mowa w § 28, nie otrzymuje promocji na semestr programowo wyższy i zostaje skreślony z listy słuchaczy. 3. Dyrektor szkoły dla dorosłych może wyrazić zgodę na powtórzenie semestru na pisemny wniosek słuchacza uzasadniony sytuacją życiową lub zdrowotną słuchacza, złożony w terminie 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktycznych. 4. Słuchacz, może powtarzać semestr jeden raz w okresie kształcenia w danej szkole. W wyjątkowych przypadkach dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej może wyrazić zgodę na powtórzenie semestru po raz drugi w okresie kształcenia w danej szkole.

16 Problemy związane z obliczaniem frekwencji
(50% obecności) i ich rozwiązywanie * Z analizy całego rozporządzenia można wyciągnąć wniosek , że frekwencję należałoby obliczać dla każdych zajęć z osobna (nie można wykluczyć innej interpretacji MEN). * Liczbę godzin zajęć ustalamy zgodnie z ramowym planem nauczania - dla formy stacjonarnej koniecznie należy uwzględnić sumę zajęć, która powinna być zrealizowana po odjęciu świąt, ferii i „sesji egzaminacyjnej” (której nie było do tej pory). * Dla słuchacza, który zmienił szkołę w środku semestru konieczne jest uwzględnienie frekwencji w poprzedniej szkole, stąd nowa szkoła powinna otrzymać szczegółową informację, dla każdych z zajęć z osobna: - ile godzin zajęć zaplanowano w semestrze, - ile godzin zajęć zrealizowano do dnia przyjęcia słuchacza do nowej szkoły, - na ilu godzinach był obecny słuchacz. * Nie możemy zaliczać nieobecności usprawiedliwionych (nawet pobytem w szpitalu), do godzin obecności!

17 Czy można pomóc słuchaczom w osiągnięciu wyższej frekwencji
na poszczególnych zajęciach? Czy można utrudnić słuchaczom uzyskanie wyższej frekwencji? * Osiąganie wysokiej frekwencji na poszczególnych zajęciach utrudnia: - umieszczanie danych zajęć zawsze na pierwszych lub ostatnich godzinach w planie dnia, (słuchacz może mieć problemy z dotarciem do szkoły po pracy lub z powrotem do domu ze szkoły) , - komasowanie zajęć w małej liczbie dni, w części semestru, (słuchacz może np. zachorować w tych dniach lub mieć dodatkowe obowiązki w pracy), - zmiana planu zajęć kolidująca z planami słuchacza (słuchacz zaplanował wyjazd lub leczenie tak aby spełnić wymóg 50% obecności). * Warto konsultować plan zajęć i jego zmiany ze słuchaczami (samorządem słuchaczy).

18 Dopuszczanie do egzaminów semestralnych
* Jak dopuszczać? – dopuszczenie do egzaminu nie należy do kompetencji rady pedagogicznej – dopuszczenie do egzaminu to nie klasyfikacja – klasyfikować możemy osoby, które zdały egzamin, nieklasyfikować – te, które nie przystąpiły do egzaminu lub egzaminu nie zdały. * Ze względu na wagę decyzji o dopuszczeniu słuchacza do egzaminu konieczne jest zwiększenie nadzoru dyrektora nad dopuszczaniem słuchaczy do egzaminu. * Wskazane byłoby sprawdzanie decyzji (wyliczeń) nauczycieli przez dyrektora (np. przekazywanie list dopuszczonych i niedopuszczonych do akceptującej wiadomości dyrektora szkoły)

19 Wprowadzenie obowiązku wykonania pracy kontrolnej
w przypadku uzyskania oceny niedostatecznej przez słuchacza formy stacjonarnej § 24… 2. Do egzaminu semestralnego w szkole dla dorosłych kształcącej w formie stacjonarnej dopuszcza się słuchacza, który uczęszczał na obowiązkowe zajęcia edukacyjne, przewidziane w szkolnym planie nauczania, w wymiarze co najmniej 50% czasu przeznaczonego na te zajęcia, oraz uzyskał z tych zajęć oceny uznane za pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego oceniania. 3. W przypadku, gdy słuchacz otrzymał ocenę negatywną z obowiązkowych zajęć edukacyjnych jest obowiązany wykonać, w terminie określonym przez nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne, pracę kontrolną. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu semestralnego jest uzyskanie z pracy kontrolnej oceny uznanej za pozytywną w ramach wewnątrzszkolnego oceniania.

20 Wprowadzenie obowiązku wykonania pracy kontrolnej
w przypadku uzyskania oceny niedostatecznej przez słuchacza formy stacjonarnej § 24… 2. Do egzaminu semestralnego w szkole dla dorosłych kształcącej w formie stacjonarnej dopuszcza się słuchacza, który …. uzyskał z tych zajęć oceny uznane za pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego oceniania. 3. W przypadku, gdy słuchacz otrzymał ocenę negatywną z obowiązkowych zajęć edukacyjnych jest obowiązany wykonać, w terminie określonym przez nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne, pracę kontrolną. Możliwości rozwiązań: Każdą niedostateczną ocenę cząstkową słuchacz poprawia pracą kontrolną. Konstruujemy system oceniania, w którym w semestrze nie ma więcej niż 2 (najwyżej 3) ocen cząstkowych, poprawianych pracami kontrolnymi. (Szkoły niepubliczne mogą taki system szybciej skonstruować – ich nie obowiązują zasady oceniania dla szkół publicznych.) 3. Nie można wykluczyć wykładni MEN, mówiącej, że praca kontrolna poprawia sumaryczną (jedną) ocenę całości danych zajęć.

21 Gimnazja dla dorosłych ze słuchaczami niepełnoletnimi
w obowiązku szkolnym (Czy i jak możemy skreślić słuchacza?) Rozporządzenie nie daje dyrektorowi wystarczającej podstawy do skreślenia z listy słuchaczy gimnazjum niepełnoletniego słuchacza. W przypadku gimnazjum publicznego reguluje to ściśle ustawa. Zgodnie z regułą kolizyjną porządku hierarchicznego przepisy ustawy uchylają przepisy rozporządzenia sprzeczne z ustawą. W przypadku gimnazjum niepublicznego powinno się postępować przez analogię (orzecznictwo, powszechność obowiązku szkolnego). Możliwości postępowania: * Zezwolenie na powtarzanie semestru za zgodą dyrektora. * Zwrócenie się do Kuratora o przeniesienie słuchacza do innej szkoły. * Słuchacz powtarza semestr bez formalnego wyrażenia zgody przez dyrektora szkoły.

22 Słuchaczka w ciąży, lub w połogu
Z ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz. U. Nr 17, poz. 78 z późn. zm.): Art. 1 ust. 3 „Szkoła ma obowiązek udzielić uczennicy w ciąży urlopu oraz innej pomocy niezbędnej do ukończenia przez nią edukacji, w miarę możliwości nie powodując opóźnień w zaliczaniu przedmiotów. Jeżeli ciąża, poród lub połóg powoduje niemożliwość zaliczenia w terminie egzaminów ważnych dla ciągłości nauki, szkoła zobowiązana jest do wyznaczenia dodatkowego terminu egzaminu dogodnego dla kobiety, w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy.” Z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Art. 71.  ust. 2  „Matka przed i po urodzeniu dziecka ma prawo do szczególnej pomocy władz publicznych, której zakres określa ustawa.” Stąd wynika konieczność udzielenia słuchaczce pomocy poprzez umożliwienie jej zdawania egzaminów w terminie późniejszym niż w rozporządzeniu i jeśli to możliwe, udzielenie jej pomocy w uzyskania 50% obecności na zajęciach.

23 5. Egzaminy klasyfikacyjne w szkołach dla dorosłych
Uchylone zostało obowiązywanie w szkołach dla dorosłych przepisów dotyczące egzaminów klasyfikacyjnych związanych z nieobecnościami (Przepisy §17 ust. 1-3 rozporządzenia, przestały obowiązywać na mocy zmiany §23) 2. Egzaminy klasyfikacyjne mogą odbywać się w szkole dla dorosłych w przypadkach określonych w przepisach o przyjmowaniu do szkół publicznych (np. zmiana profilu, zmiana typu szkoły). Z tego powodu w szkołach dla dorosłych pozostawiono obowiązywanie przepisów dotyczących egzaminów klasyfikacyjnych (§17 ust. 7-10, 14, 14a i §18 ust.1 rozporządzenia)

24 6. Prawo do egzaminów poprawkowych 1.Terminy egzaminów poprawkowych
Przed 1 września 2010 r. § 28. 1. Słuchacz szkoły dla dorosłych może zdawać egzamin poprawkowy w przypadku uzyskania niedostatecznej semestralnej oceny klasyfikacyjnej z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 2. Egzaminy poprawkowe są przeprowadzane po każdym semestrze. 3. Egzamin poprawkowy przeprowadza nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne po zakończeniu semestru jesiennego w terminie do końca lutego i po zakończeniu semestru wiosennego w terminie do dnia 15 września.

25 6. Prawo do egzaminów poprawkowych 1. Terminy egzaminów poprawkowych
Od 1 września 2010 r. § 28. 1. Słuchacz szkoły dla dorosłych może zdawać egzamin poprawkowy w przypadku uzyskania niedostatecznej semestralnej oceny klasyfikacyjnej z jednego albo dwóch egzaminów semestralnych. jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Przepisy § 24a stosuje się odpowiednio.  (- są to przepisy dotyczące formy egzaminu - CS) 2. Egzaminy poprawkowe są przeprowadzane po każdym semestrze. 3. Egzamin poprawkowy przeprowadza nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne lub daną jednostkę modułową po zakończeniu semestru jesiennego w terminie nie później niż do końca lutego i po zakończeniu semestru wiosennego w terminie nie później niż do dnia 15 września. 31 sierpnia.

26 2. Skrócenie terminu przystąpienia do sprawdzianu
w przypadku naruszenia przepisów prawa Przed 1 września 2010 r. § 19 ust. 3 „Termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).” Od 1 września 2010 r. „ Sprawdzian, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1. Termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

27 Zmiany ważne dotyczące szkół dla dorosłych
4. Uchylenie konieczności organizowania zajęć praktycznych w przypadku nieobecności usprawiedliwionej słuchacza. (Przepis §17 ust. 15 rozporządzenia, przestał obowiązywać na mocy zmiany §23) Uchylenie obowiązku pisania protokołu z egzaminu poprawkowego w szkołach dla dorosłych. (Przepis §21 ust. 7 rozporządzenia, przestał obowiązywać 6. Usunięcie obowiązywania w szkołach dla dorosłych klasyfikacji śródrocznej, w tym obowiązku pomocy osobom z niskimi wynikami). (Przepisy §11 ust. 1 i §16 rozporządzenia, przestały obowiązywać

28 Konsultacje indywidualne i zespołowe
W świetle wymogów frekwencyjnych konsultacje indywidualne nie mogą być wliczane do liczby godzin z ramowego planu nauczania. (W projekcie statutu ramowego szkoły dla dorosłych zakłada się, że konsultacje indywidualne są prowadzone dodatkowo, poza godzinami konsultacji zespołowych.) Konsultacje na odległość Uwaga na formy na odległość – nie ma obecnie przepisów umożliwiających stosowanie tej formy w celu zastąpienia nią obecności na zajęciach (wyjątkiem eksperyment). Konsultacje indywidualne mogą być przeprowadzane w formie na odległość, ale nie powinny się liczyć do obliczania wymaganego procenta obecności.

29 Informowanie o przewidywanej ocenie
Obowiązek informowania o przewidywanej ocenie klasyfikacyjnej nadal dotyczy szkół dla dorosłych pomimo zmiany zasad klasyfikowania w formie stacjonarnej. § 11 ust. 9 Przed rocznym (semestralnym) klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy są obowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego rocznych (semestralnych) ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych …. w terminie i formie określonych w statucie szkoły. § 23. 1. Do słuchaczy szkół dla dorosłych stosuje się odpowiednio przepisy …. § 11 ust. 9, … Przepis ten ma być stosowany „odpowiednio” – można to rozumieć na różne sposoby:

30 Informowanie o przewidywanej ocenie
Obowiązek informowania o przewidywanej ocenie klasyfikacyjnej nadal obowiązuje pomimo zmiany zasad klasyfikowania w formie stacjonarnej. Przepis ten ma być stosowany „odpowiednio” – można to rozumieć na różne sposoby: * Słuchacz jest informowany o tym, czy zostanie, czy nie zostanie dopuszczony do egzaminu semestralnego w oparciu o frekwencję (w obydwu formach). do egzaminu semestralnego w oparciu o oceny i czy musi wykonać dodatkową pracę kontrolną lub prace kontrolne (w formie stacjonarnej). do egzaminu semestralnego na podstawie wyników prac kontrolnych (w obydwu formach). * Słuchacz jest informowany o wynikach egzaminu semestralnego, zwłaszcza wtedy, gdy był to wyłącznie egzamin pisemny. W statucie powinny znaleźć się przepisy wskazujące na terminy podania tych informacji !

31 Z rozporządzenia zmieniającego
§ 5. Szkoły dostosują swoje statuty do zmian wynikających z niniejszego rozporządzenia, w terminie do dnia 30 listopada 2010 r.

32 Uwaga : Zapisy nowego rozporządzenia nie upoważniają do uchylenia przepisów statutu szkoły nakładających obowiązek uczęszczania na zajęcia i nakładających sankcje (do skreślenia z listy słuchaczy włącznie) za nieusprawiedliwione nieobecności. Założenie, że na liście słuchaczy mogą być osoby, które w ogóle nie będą chodzić na zajęcia i nie będą z tego powodu skreślane oznacza prowadzenie szkoły, która dla części słuchaczy nie realizuje z założenia wymogów art. 7 ust. 3 ustawy o systemie oświaty, czyli szkoły, która nie powinna posiadać uprawnień szkoły publicznej.

33 Uwaga! Zmiana statutu szkoły niepublicznej stanowi zmianę
w danych w zgłoszeniu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych powstałą po wpisie do ewidencji, stąd stosuje się do tej zmiany przepisy art. 82 ust. 5 ustawy o systemie oświaty – zmianę należy zgłosić organowi ewidencyjnemu w ciągu 14 dni (przepisy art. 82 ust. 2-4 stosuje się odpowiednio.)

34 Dziękuję za uwagę! Dziękuję za cenne uwagi i dyskusje wizytatorom:
Elżbiecie Nowak Teresie Kordas Ewie Hebie oraz dyrektorom szkół dla dorosłych.


Pobierz ppt "Warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i promowania słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach dla dorosłych od 1 września."

Podobne prezentacje


Reklamy Google