Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konferencja Informacyjno - Szkoleniowa Kuratorium Oświaty w Rzeszowie „Wspomaganie jakości pracy szkół niepublicznych” Nadzór pedagogiczny sprawowany.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konferencja Informacyjno - Szkoleniowa Kuratorium Oświaty w Rzeszowie „Wspomaganie jakości pracy szkół niepublicznych” Nadzór pedagogiczny sprawowany."— Zapis prezentacji:

1 Konferencja Informacyjno - Szkoleniowa Kuratorium Oświaty w Rzeszowie „Wspomaganie jakości pracy szkół niepublicznych” Nadzór pedagogiczny sprawowany przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty w świetle obowiązujących przepisów prawa oświatowego 21 października 2008 r.

2 Konferencja Informacyjno - Szkoleniowa Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
Opinia Podkarpackiego Kuratora Oświaty w sprawie nadania szkole uprawnień szkoły publicznej

3 Statuty i dokumentacja szkół niepublicznych
Opinia Podkarpackiego Kuratora Oświaty w sprawie nadania szkole uprawnień szkoły  publicznej : treść wniosku wymagane dokumenty załączone do wniosku

4 Statuty i dokumentacja szkół niepublicznych
Art. 82 ust.2a W przypadku szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej ubiegającej się o nadanie uprawnień szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności wpis do ewidencji może nastąpić, jeżeli osoba prowa-dząca przedstawi pozytywną opinię kuratora oświaty, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie w zawodach, dla których zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego, o której mowa w art. 24 ust. 1, ministrem właściwym jest minister właściwy do spraw zdrowia - także opinię tego ministra, o spełnieniu wymagań określonych w art. 7 ust. 3.

5 Statuty i dokumentacja szkół niepublicznych
Art Organ jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 82 ust. 1, na wniosek osoby prowadzącej szkołę niepubliczną nieposiadająca uprawnień szkoły publicznej nadaje tej szkole uprawnienia szkoły publicznej, jeżeli osoba ta przedstawi pozytywną opinię kuratora oświaty, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie w zawodach, dla których zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego, o której mowa w art. 24 ust. 1, ministrem właściwym jest minister właściwy do spraw zdrowia - także opinię tego ministra, o spełnieniu wymagań określonych w art. 7 ust. 3.

6 Statuty i dokumentacja szkół niepublicznych
Art. 82 ust. 1 Ustawy o systemie oświaty osoby prawne (inne niż JST) lub fizyczne mogą zakładać szkoły i placówki po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez JST lub ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego

7 Treść wniosku Wniosek powinien określać jednoznacznie:
Oznaczenie osoby prawnej lub fizycznej , która rozpoczyna prowadzenie szkoły O co ubiega się szkoła: - o nadanie uprawnień szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności , tj lub ; czy też - szkoła niepubliczną nieposiadająca uprawnień szkoły publicznej ubiega się o uprawnienia szkoły publicznej ( w tym przypadku jt. już działająca szkoła, która musi potwierdzić, że jej działalność jest zgodna z prawem oświatowym w myśl Art.7 ust.3 ustawy)

8 Treść wniosku Nazwę własną szkoły Typ i rodzaj szkoły Adres szkoły
(SP dla dorosłych; SP dla młodzieży. LO dla dorosłych itp.) - zaoczna, stacjonarna - jednoznacznie cykl kształcenia Adres szkoły (jt. adres miejsca, w którym odbywają się zajęcia dydaktyczne, czasem mogą to być dwa adresy; adres szkoły nie jest adresem biura, w którym nie odbywają się zajęcia) Nazwy zawodów dla: zsz, technikum i szkoły policealnej lub profilu kształcenia dla liceum profilowanego

9 WYMAGANE DOKUMENTY ZAŁĄCZONE DO WNIOSKU
1) Jeżeli szkołę zamierzają prowadzić osoby prawne : do złożonej dokumentacji powinien być dołączony aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego. Z jego zapisów wynika, kto jest uprawnio-ny do reprezentowania osoby prawnej i składania zobowiązań w jej imieniu.

10 WYMAGANE DOKUMENTY ZAŁĄCZONE DO WNIOSKU
2) Zobowiązanie osoby prowadzącej szkołę do spełniania Art. 7 ust. 3 ustawy

11 Art. 7 ust. 3 ustawy: Szkoła może uzyskać uprawnienia szkoły publicznej gdy:
Realizuje programy nauczania uwzględniające podstawy programowe Realizuje zajęcia w cyklu określonym w ramowym planie nauczania Stosuje zasady klasyfikowania i promowania oraz przeprowadzania egzaminów Prowadzi dokumentację ustaloną dla szkół publicznych Kształci w zawodach określonych w klasyfikacji Zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje

12 WYMAGANE DOKUMENTY ZAŁĄCZONE DO WNIOSKU
3) Potwierdzając, iż szkoła będzie realizować programy nauczania uwzględniające podstawy programowe: W załączonej do wniosku dokumentacji wnioskodawca: a) określa program nauczania uwzględniający podstawy programowe (zgodny z rozp. MEN w sprawie programów nauczania na dany rok szk. , w którym szkoła rozpoczyna działalność) b) wskazuje, w jaki sposób i gdzie będzie się odbywać kształcenie, w tym zawodowe (opis bazy dydaktycznej, umowy przedwstępne w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych, zajęć praktycznych /praktyk zawodowych)

13 WYMAGANE DOKUMENTY ZAŁĄCZONE DO WNIOSKU
Informuje o warunkach lokalowych oraz wyposażeniu szkoły w pomoce dydaktyczne i sprzęt zapewniający realizację statutowych zadań szkoły, w tym bezpieczne i higieniczne warunki nauki.

14 WYMAGANE DOKUMENTY ZAŁĄCZONE DO WNIOSKU
4) Potwierdzając, iż szkoła będzie realizować zajęcia w cyklu określonym w ramowym planie nauczania : W załączonej do wniosku dokumentacji zamieszcza się plan nauczania na cykl kształcenia w danym typie szkoły i w danym zawodzie ( uwzględnia podział na grupy)

15 WYMAGANE DOKUMENTY ZAŁĄCZONE DO WNIOSKU
5) Potwierdzając, iż szkoła będzie stosować zasady klasyfikowania i promowania oraz przeprowadzania egzaminów : Wnioskodawca przedkłada Statut szkoły, w którym szczegółowo opisane są zasady klasyfikowania i promowania oraz przeprowadzania egzaminów: ( odpowiednio dla danego typu szkoły)

16 WYMAGANE DOKUMENTY ZAŁĄCZONE DO WNIOSKU
4) Potwierdzając, iż szkoła będzie prowadzić dokumentację ustaloną dla szkół publicznych Wnioskodawca przedkłada Statut szkoły, w którym opisane są zasady prowadzenia dokumentacji ustalonej dla szkół publicznych, np. - dokumentowanie oceniania, klasyfikowania i promowania, - dokumentowanie pracy Rady Pedagogicznej, - stosowanie pieczęci, itp.

17 WYMAGANE DOKUMENTY ZAŁĄCZONE DO WNIOSKU
5) Potwierdzając, iż szkoła będzie kształcić w zawodach określonych w klasyfikacji Ministra Edukacji Narodowej: W przedłożonej dokumentacji podany jest numer zawodu wg klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego MEN

18 WYMAGANE DOKUMENTY ZAŁĄCZONE DO WNIOSKU
6) Potwierdzając, iż szkoła będzie zatrudniać nauczycieli posiadających kwalifikacje: W załączonej do wniosku dokumentacji znajduje się wykaz kadry pedagogicznej i dyrektora - przewidzianych do zatrudnienia oraz informacja o posiadanych przez nich kwalifikacjach: a) merytorycznych odpowiednich do realizacji przydzielonego przedmiotu nauczania b) przygotowaniu pedagogicznym.

19 WYMAGANE DOKUMENTY ZAŁĄCZONE DO WNIOSKU
W sytuacji, gdy osoba prowadząca szkołę niepubliczną nieposiadającą uprawnień szkoły publicznej, składa wniosek o wydanie pozytywnej opinii w sprawie nadania szkole uprawnień szkoły publicznej w myśl art. 85 ust.3 ustawy, czyli przez szkołę już funkcjonującą, oprócz ww. dokumentów obowiązana jest złożyć również kopię zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez właściwy organ jednostki samorządu terytorialnego .

20 WYMAGANE DOKUMENTY ZAŁĄCZONE DO WNIOSKU
Poszerzenie zakresu kształcenia w szkołach z uprawnieniami szkoły publicznej może nastąpić jedynie w trybie art. 82 ust. 2a, to jest z dniem rozpoczęcia poszerzonej działalności, jeżeli osoba prowadząca przedstawi pozytywną opinię kuratora oświaty, a w szkołach medycznych także ministra właściwego do spraw zdrowia

21 Uprawnienia szkoły publicznej
to prawo do wydawania świadectw i dyplomów państwowych

22 Statut szkoły niepublicznej
Konferencja Informacyjno - Szkoleniowa Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Statut szkoły niepublicznej

23 Statut szkoły niepublicznej
Podczas opracowywania szkolnych aktów prawnych należy kierować się rozwiązaniami zawartymi w § Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 20 czerwca 2002 roku w sprawie zasad techniki legislacyjnej (DzU nr 100, poz. 908)

24 Statut szkoły niepublicznej
Schemat statutu: 1. Nazwa szkoły 2. Inne informacje o szkole 3. Cele i zadania szkoły 4. Organy szkoły 5. Organizacja szkoły 6. Nauczyciele i inni pracownicy 7. Uczniowie 8. Postanowienia końcowe

25 Statut szkoły niepublicznej
art. 84 ust. 2 ustawy o systemie oświaty: Statut szkoły niepublicznej powinien określać w szczególności: - nazwę, typ szkoły, cele oraz zadania - osobę prowadzącą szkołę - organy szkoły oraz zakres ich zadań, - organizację pracy szkoły

26 Statut szkoły niepublicznej
Statut szkoły niepublicznej powinien określać w szczególności (c.d.) - prawa i obowiązki pracowników oraz uczniów szkoły, w tym przypadki, w których uczeń może zostać skreślony z listy uczniów szkoły, - sposób uzyskiwania środków finansowych na działalność szkoły - zasady przyjmowania uczniów do szkoły

27 Statut szkoły niepublicznej
, Statut szkoły niepublicznej Nazwa, typ szkoły, cele oraz zadania: Nazwa własna szkoły Adres szkoły (jt. adres miejsca, w którym odbywają się zajęcia dydaktyczne, czasem mogą to być dwa adresy; adres szkoły nie jest adresem biura, w którym nie odbywają się zajęcia) Typ i rodzaj szkoły (SP dla dorosłych; SP dla młodzieży. LO dla dorosłych itp.) - zaoczna, stacjonarna - jednoznacznie cykl kształcenia Nazwy zawodów dla: zsz, technikum i szkoły policealnej lub profilu kształcenia dla liceum profilowanego

28 Statut szkoły niepublicznej
Cele i zadania szkoły (- umożliwienie zdobycia wiedzy w zakresie realizowanego programu nauczania uwzględniającego odpowiednią podstawę programową, - przygotowanie do egzaminu/ egzaminów zewnętrznych, itp..) Osoba prowadząca szkołę ( dokładnie ta sama osoba, która została określona we wniosku o wpis do ewidencji i nadanie uprawnień szkoły publicznej)

29 Statut szkoły niepublicznej
Organy szkoły- zakres ich zadań/ kompetencje: Dyrektor (- zatrudnianie i zwalnianie pracowników szkoły, - podejmowania decyzji o skreślaniu słuchacza na podstawie uchwały rady pedagogicznej po zasięgnięciu opinii samorządu słuchaczy, itp.) Rada Pedagogiczna (- uchwala skreślenie słuchacza z listy; - w szk. zawod. : ustala przedmioty zdawane na egzaminie semestralnym w formie pisemnej) Samorząd Słuchaczy (m.in. opiniuje skreślenie słuchacza z listy)

30 Statut szkoły niepublicznej
Organizacja pracy szkoły określa jednostkę organizacyjną (np. godz. lekcyjna/ konsultacja zbiorowa) informuje o posiadanych pracowniach określa ilość słuchaczy w semestrze/ oddziale określa podział na grupy na zajęciach określa rok szkolny zawiera opis organizacji zajęć (m.in. zajęcia w ciągu dnia w ilości zgodnej z przepisami BHP – nie więcej jak 8 godz. /bez blokowania przedmiotów ; w kształceniu zaocznym - zasad organizacji konsultacji zbiorowych co 2 tygodnie) określa sesje egzaminacyjne w szkole zaocznej zasady realizacji kształcenia zawodowego (w tym organizacji zajęć praktycznych i praktyk zawodowych) dokumentowanie pracy szkoły (w tym egzaminów)

31 Statut szkoły niepublicznej
Prawa i obowiązki pracowników oraz uczniów szkoły, w tym przypadki, w których uczeń może zostać skreślony z listy słuchaczy szkoły (konkretne przypadki w kontekście praw i obowiązków słuchaczy) oraz procedura odwoławcza.

32 Statut szkoły niepublicznej
Zasady klasyfikowania i promowania słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów szczegółowo opisane odpowiednie dla danego typu szkoły oraz formy stacjonarnej lub zaocznej W szkole dla dorosłych słuchacz promowany jest po każdym semestrze.

33 Statut szkoły niepublicznej
Zasady klasyfikowania i promowania słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów Statut opisuje organizację praktycznej nauki zawodu oraz przypadki, w których słuchacz jest z niej zwolniony w części lub w całości . Praktyczną naukę zawodu organizuje szkoła .

34 Statut szkoły niepublicznej
Zapisy statutu precyzują : W szkole stacjonarnej : - zasady klasyfikacji semestralnej (ocenianie bieżące i na jego podstawie klasyfikowanie semestralne) - organizację egzaminów poprawkowych - organizację sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia w formie pisemnej i ustnej

35 Statut szkoły niepublicznej
Zapisy statutu precyzują : W szkole zaocznej : - organizacja prac kontrolnych - organizację i zasady przeprowadzania egzaminu pisemnego (czas trwania egz.) egzaminu ustnego (w tym.: ilość zestawów egzaminacyjnych) egzaminu w terminie dodatkowym egzaminu poprawkowego (terminy)

36 Statut szkoły niepublicznej
Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się przy : przechodzeniu z jednego typu szkół lub profilu do innych celem uzupełnienia różnic programowych w tym w zakresie przedmiotu realizowanego w zakresie rozszerzonym 2) przechodzeniu słuchaczy ze szkoły niepublicznej do szkoły niepublicznej z uprawnieniami szkoły publicznej

37 Statut szkoły niepublicznej
Statut zawiera zapisy w sprawie: Ukończenia szkoły przez słuchacza. Egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (kto i kiedy go organizuje) Postanowień końcowych (m. in. dotyczących: - stosowania pieczęci urzędowych przez szkołę - likwidacji szkoły

38 Statut szkoły niepublicznej
Sposób uzyskiwania środków finansowych na działalność szkoły Zasady przyjmowania uczniów do szkoły wskazanie jaki typ szkoły stanowi podbudowę programową i w związku z tym jakie dokumenty musi złożyć słuchacz, aby zostać przyjęty do szkoły zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwość kształcenia w danym zawodzie ( o ile dla danego zawodu jest wymagane) Dz.U

39 Statut szkoły niepublicznej
Zasady przyjmowania uczniów do szkoły potwierdzanie pisemne w określonym w statucie czasie (np. do ), przez osoby, które wpisały się na listę kandydatów do szkoły, woli podjęcia nauki w szkole i wpisanie tych osób jako słuchaczy na listę

40 Statut szkoły niepublicznej
jest najważniejszym dokumentem prawnym wewnętrznym regulującym funkcjonowanie szkoły zgodnie z prawem oświatowym.

41 Nadzór pedagogiczny sprawowany przez
Konferencja Informacyjno - Szkoleniowa Kuratorium Oświaty w Rzeszowie „Wspomaganie jakości pracy szkół niepublicznych” Nadzór pedagogiczny sprawowany przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty w świetle obowiązujących przepisów prawa oświatowego: Kontrole przestrzegania art. 7 ust.3 ustawy o systemie oświaty po 6 miesiącach (art.85 ust.2) Nadzór bieżący zgodnie z planem (kontrole przestrzegania art. 7 ust.3 ustawy o systemie oświaty): a) wizytacje b) kontrole bieżące (m.in. kontrole realizacji zaleceń; kontrole interwencyjne)

42 starszy wizytator Kuratorium Oświaty
Dziękuję za uwagę starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie MARIA WARCHOŁ


Pobierz ppt "Konferencja Informacyjno - Szkoleniowa Kuratorium Oświaty w Rzeszowie „Wspomaganie jakości pracy szkół niepublicznych” Nadzór pedagogiczny sprawowany."

Podobne prezentacje


Reklamy Google