Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konferencja Informacyjno - Szkoleniowa Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Wspomaganie jakości pracy szkół niepublicznych Nadzór pedagogiczny sprawowany przez.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konferencja Informacyjno - Szkoleniowa Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Wspomaganie jakości pracy szkół niepublicznych Nadzór pedagogiczny sprawowany przez."— Zapis prezentacji:

1 Konferencja Informacyjno - Szkoleniowa Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Wspomaganie jakości pracy szkół niepublicznych Nadzór pedagogiczny sprawowany przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty w świetle obowiązujących przepisów prawa oświatowego 21 października 2008 r.

2 Konferencja Informacyjno - Szkoleniowa Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Konferencja Informacyjno - Szkoleniowa Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Opinia Podkarpackiego Kuratora Oświaty w sprawie nadania szkole uprawnień szkoły publicznej

3 Statuty i dokumentacja szkół niepublicznych Opinia Podkarpackiego Kuratora Oświaty w sprawie nadania szkole uprawnień szkoły publicznej : treść wniosku wymagane dokumenty załączone do wniosku

4 Statuty i dokumentacja szkół niepublicznych Art. 82 ust.2a W przypadku szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej ubiegającej się o nadanie uprawnień szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności wpis do ewidencji może nastąpić, jeżeli osoba prowa- dząca przedstawi pozytywną opinię kuratora oświaty, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie w zawodach, dla których zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego, o której mowa w art. 24 ust. 1, ministrem właściwym jest minister właściwy do spraw zdrowia - także opinię tego ministra, o spełnieniu wymagań określonych w art. 7 ust. 3.szkołykuratora oświatyart. 24art. 7

5 Statuty i dokumentacja szkół niepublicznych Art.85.3. Organ jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 82 ust. 1, na wniosek osoby prowadzącej szkołę niepubliczną nieposiadająca uprawnień szkoły publicznej nadaje tej szkole uprawnienia szkoły publicznej, jeżeli osoba ta przedstawi pozytywną opinię kuratora oświaty, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie w zawodach, dla których zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego, o której mowa w art. 24 ust. 1, ministrem właściwym jest minister właściwy do spraw zdrowia - także opinię tego ministra, o spełnieniu wymagań określonych w art. 7 ust. 3.art. 82szkołęszkołyszkoleszkołykuratora oświatyart. 24art. 7

6 Statuty i dokumentacja szkół niepublicznych osoby prawne (inne niż JST) lub fizyczne mogą zakładać szkoły i placówki po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez JST lub ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego Art. 82 ust. 1 Ustawy o systemie oświaty

7 Treść wniosku Wniosek powinien określać jednoznacznie: Oznaczenie osoby prawnej lub fizycznej, która rozpoczyna prowadzenie szkoły O co ubiega się szkoła: - o nadanie uprawnień szkoły publicznej z dniem rozpoczęciaszkoły działalności, tj. 1.09. lub...02. ; czy też - szkoła niepubliczną nieposiadająca uprawnień szkołyszkoły publicznej ubiega się o uprawnienia szkoły publicznejszkoły ( w tym przypadku jt. już działająca szkoła, która musi potwierdzić, że jej działalność jest zgodna z prawem oświatowym w myśl Art.7 ust.3 ustawy)

8 Treść wniosku Nazwę własną szkoły Typ i rodzaj szkoły (SP dla dorosłych; SP dla młodzieży. LO dla dorosłych itp.) - zaoczna, stacjonarna - jednoznacznie cykl kształcenia Adres szkoły (jt. adres miejsca, w którym odbywają się zajęcia dydaktyczne, czasem mogą to być dwa adresy; adres szkoły nie jest adresem biura, w którym nie odbywają się zajęcia) Nazwy zawodów dla: zsz, technikum i szkoły policealnej lub profilu kształcenia dla liceum profilowanego

9 WYMAGANE DOKUMENTY ZAŁĄCZONE DO WNIOSKU 1) Jeżeli szkołę zamierzają prowadzić osoby prawne : do złożonej dokumentacji powinien być dołączony aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego. Z jego zapisów wynika, kto jest uprawnio- ny do reprezentowania osoby prawnej i składania zobowiązań w jej imieniu.

10 WYMAGANE DOKUMENTY ZAŁĄCZONE DO WNIOSKU 2) Zobowiązanie osoby prowadzącej szkołę do spełniania Art. 7 ust. 3 ustawy

11 Art. 7 ust. 3 ustawy: Szkoła może uzyskać uprawnienia szkoły publicznej gdy: Realizuje programy nauczania uwzględniające podstawy programowe Realizuje zajęcia w cyklu określonym w ramowym planie nauczania Stosuje zasady klasyfikowania i promowania oraz przeprowadzania egzaminów Prowadzi dokumentację ustaloną dla szkół publicznych Kształci w zawodach określonych w klasyfikacji Zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje

12 WYMAGANE DOKUMENTY ZAŁĄCZONE DO WNIOSKU 3) Potwierdzając, iż szkoła będzie realizować programy nauczania uwzględniające podstawy programowe: W załączonej do wniosku dokumentacji wnioskodawca: a) określa program nauczania uwzględniający podstawy programowe (zgodny z rozp. MEN w sprawie programów nauczania na dany rok szk., w którym szkoła rozpoczyna działalność) b) wskazuje, w jaki sposób i gdzie będzie się odbywać kształcenie, w tym zawodowe (opis bazy dydaktycznej, umowy przedwstępne w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych, zajęć praktycznych /praktyk zawodowych)

13 WYMAGANE DOKUMENTY ZAŁĄCZONE DO WNIOSKU WYMAGANE DOKUMENTY ZAŁĄCZONE DO WNIOSKU Informuje o warunkach lokalowych oraz wyposażeniu szkoły w pomoce dydaktyczne i sprzęt zapewniający realizację statutowych zadań szkoły, w tym bezpieczne i higieniczne warunki nauki.

14 WYMAGANE DOKUMENTY ZAŁĄCZONE DO WNIOSKU 4) Potwierdzając, iż szkoła będzie realizować zajęcia w cyklu określonym w ramowym planie nauczania : W załączonej do wniosku dokumentacji zamieszcza się plan nauczania na cykl kształcenia w danym typie szkoły i w danym zawodzie ( uwzględnia podział na grupy)

15 WYMAGANE DOKUMENTY ZAŁĄCZONE DO WNIOSKU 5) Potwierdzając, iż szkoła będzie stosować zasady klasyfikowania i promowania oraz przeprowadzania egzaminów : Wnioskodawca przedkłada Statut szkoły, w którym szczegółowo opisane są zasady klasyfikowania i promowania oraz przeprowadzania egzaminów: ( odpowiednio dla danego typu szkoły)

16 WYMAGANE DOKUMENTY ZAŁĄCZONE DO WNIOSKU 4) Potwierdzając, iż szkoła będzie prowadzić dokumentację ustaloną dla szkół publicznych Wnioskodawca przedkłada Statut szkoły, w którym opisane są zasady prowadzenia dokumentacji ustalonej dla szkół publicznych, np. - dokumentowanie oceniania, klasyfikowania i promowania, - dokumentowanie pracy Rady Pedagogicznej, - stosowanie pieczęci, itp.

17 WYMAGANE DOKUMENTY ZAŁĄCZONE DO WNIOSKU 5) Potwierdzając, iż szkoła będzie kształcić w zawodach określonych w klasyfikacji Ministra Edukacji Narodowej: W przedłożonej dokumentacji podany jest numer zawodu wg klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego MEN

18 WYMAGANE DOKUMENTY ZAŁĄCZONE DO WNIOSKU 6) Potwierdzając, iż szkoła będzie zatrudniać nauczycieli posiadających kwalifikacje: W załączonej do wniosku dokumentacji znajduje się wykaz kadry pedagogicznej i dyrektora - przewidzianych do zatrudnienia oraz informacja o posiadanych przez nich kwalifikacjach: a) merytorycznych odpowiednich do realizacji przydzielonego przedmiotu nauczania b) przygotowaniu pedagogicznym.

19 WYMAGANE DOKUMENTY ZAŁĄCZONE DO WNIOSKU W sytuacji, gdy osoba prowadząca szkołę niepubliczną nieposiadającą uprawnień szkoły publicznej, składa wniosek o wydanie pozytywnej opinii w sprawie nadania szkole uprawnień szkoły publicznej w myśl art. 85 ust.3 ustawy, czyli przez szkołę już funkcjonującą, oprócz ww. dokumentów obowiązana jest złożyćszkołęszkoły również kopię zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez właściwy organ jednostki samorządu terytorialnego.

20 WYMAGANE DOKUMENTY ZAŁĄCZONE DO WNIOSKU Poszerzenie zakresu kształcenia w szkołach z uprawnieniami szkoły publicznej Poszerzenie zakresu kształcenia w szkołach z uprawnieniami szkoły publicznej może nastąpić jedynie w trybie art. 82 ust. 2a, to jest z dniem rozpoczęcia poszerzonej działalności, jeżeli osoba prowadząca przedstawi pozytywną opinię kuratora oświaty, a w szkołach medycznych także ministra właściwego do spraw zdrowia

21 Uprawnienia szkoły publicznej to prawo do wydawania świadectw i dyplomów państwowych

22 Statut szkoły niepublicznej Konferencja Informacyjno - Szkoleniowa Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

23 Statut szkoły niepublicznej Podczas opracowywania szkolnych aktów prawnych należy kierować się rozwiązaniami zawartymi w § 133-141 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 20 czerwca 2002 roku w sprawie zasad techniki legislacyjnej (DzU nr 100, poz. 908) Podczas opracowywania szkolnych aktów prawnych należy kierować się rozwiązaniami zawartymi w § 133-141 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 20 czerwca 2002 roku w sprawie zasad techniki legislacyjnej (DzU nr 100, poz. 908)

24 Statut szkoły niepublicznej Statut szkoły niepublicznej Schemat statutu: 1. Nazwa szkoły 1. Nazwa szkoły 2. Inne informacje o szkole 2. Inne informacje o szkole 3. Cele i zadania szkoły 3. Cele i zadania szkoły 4. Organy szkoły 4. Organy szkoły 5. Organizacja szkoły 5. Organizacja szkoły 6. Nauczyciele i inni pracownicy 6. Nauczyciele i inni pracownicy 7. Uczniowie 7. Uczniowie 8. Postanowienia końcowe 8. Postanowienia końcowe

25 Statut szkoły niepublicznej art. 84 ust. 2 ustawy o systemie oświaty: Statut szkoły niepublicznej powinien określać w szczególności: - nazwę, typ szkoły, cele oraz zadania - nazwę, typ szkoły, cele oraz zadania - osobę prowadzącą szkołę - osobę prowadzącą szkołę - organy szkoły oraz zakres ich zadań, - organy szkoły oraz zakres ich zadań, - organizację pracy szkoły - organizację pracy szkoły

26 Statut szkoły niepublicznej Statut szkoły niepublicznej Statut szkoły niepublicznej powinien określać w szczególności (c.d.) Statut szkoły niepublicznej powinien określać w szczególności (c.d.) - prawa i obowiązki pracowników oraz - prawa i obowiązki pracowników oraz uczniów szkoły, w tym przypadki, w których uczniów szkoły, w tym przypadki, w których uczeń może zostać skreślony z listy uczniów uczeń może zostać skreślony z listy uczniów szkoły, szkoły, - sposób uzyskiwania środków finansowych - sposób uzyskiwania środków finansowych na działalność szkoły na działalność szkoły - zasady przyjmowania uczniów do szkoły - zasady przyjmowania uczniów do szkoły

27 Statut szkoły niepublicznej, Nazwa, typ szkoły, cele oraz zadania: Nazwa własna szkoły Adres szkoły (jt. adres miejsca, w którym odbywają się zajęcia dydaktyczne, czasem mogą to być dwa adresy; czasem mogą to być dwa adresy; adres szkoły nie jest adresem biura, w którym nie odbywają się adres szkoły nie jest adresem biura, w którym nie odbywają się zajęcia) zajęcia) Typ i rodzaj szkoły Typ i rodzaj szkoły (SP dla dorosłych; SP dla młodzieży. LO dla dorosłych itp.) (SP dla dorosłych; SP dla młodzieży. LO dla dorosłych itp.) - zaoczna, stacjonarna - zaoczna, stacjonarna - jednoznacznie cykl kształcenia - jednoznacznie cykl kształcenia Nazwy zawodów dla: zsz, technikum i szkoły policealnej lub Nazwy zawodów dla: zsz, technikum i szkoły policealnej lub profilu kształcenia dla liceum profilowanego profilu kształcenia dla liceum profilowanego

28 Statut szkoły niepublicznej Cele i zadania szkoły Cele i zadania szkoły (- umożliwienie zdobycia wiedzy w zakresie (- umożliwienie zdobycia wiedzy w zakresie realizowanego programu nauczania uwzględniającego realizowanego programu nauczania uwzględniającego odpowiednią podstawę programową, odpowiednią podstawę programową, - przygotowanie do egzaminu/ egzaminów - przygotowanie do egzaminu/ egzaminów zewnętrznych, itp..) zewnętrznych, itp..) Osoba prowadząca szkołę Osoba prowadząca szkołę ( dokładnie ta sama osoba, która została określona we ( dokładnie ta sama osoba, która została określona we wniosku o wpis do ewidencji i nadanie uprawnień szkoły wniosku o wpis do ewidencji i nadanie uprawnień szkoły publicznej) publicznej)

29 Statut szkoły niepublicznej Statut szkoły niepublicznej Organy szkoły- zakres ich zadań/ kompetencje: kompetencje: Dyrektor Dyrektor (- zatrudnianie i zwalnianie pracowników szkoły, (- zatrudnianie i zwalnianie pracowników szkoły, - podejmowania decyzji o skreślaniu słuchacza na podstawie - podejmowania decyzji o skreślaniu słuchacza na podstawie uchwały rady pedagogicznej po zasięgnięciu opinii samorządu uchwały rady pedagogicznej po zasięgnięciu opinii samorządu słuchaczy, itp.) słuchaczy, itp.) Rada Pedagogiczna Rada Pedagogiczna (- uchwala skreślenie słuchacza z listy; (- uchwala skreślenie słuchacza z listy; - w szk. zawod. : ustala przedmioty zdawane na egzaminie - w szk. zawod. : ustala przedmioty zdawane na egzaminie semestralnym w formie pisemnej) semestralnym w formie pisemnej) Samorząd Słuchaczy Samorząd Słuchaczy (m.in. opiniuje skreślenie słuchacza z listy)

30 Statut szkoły niepublicznej Statut szkoły niepublicznej Organizacja pracy szkoły określa jednostkę organizacyjną (np. godz. lekcyjna/ określa jednostkę organizacyjną (np. godz. lekcyjna/ konsultacja zbiorowa) konsultacja zbiorowa) informuje o posiadanych pracowniach informuje o posiadanych pracowniach określa ilość słuchaczy w semestrze/ oddziale określa ilość słuchaczy w semestrze/ oddziale określa podział na grupy na zajęciach określa podział na grupy na zajęciach określa rok szkolny określa rok szkolny zawiera opis organizacji zajęć ( m.in. zajęcia w ciągu dnia zawiera opis organizacji zajęć ( m.in. zajęcia w ciągu dnia w ilości zgodnej z przepisami BHP – nie więcej jak 8 godz. /bez w ilości zgodnej z przepisami BHP – nie więcej jak 8 godz. /bez blokowania przedmiotów ; w kształceniu zaocznym - zasad blokowania przedmiotów ; w kształceniu zaocznym - zasad organizacji konsultacji zbiorowych co 2 tygodnie) organizacji konsultacji zbiorowych co 2 tygodnie) określa sesje egzaminacyjne w szkole zaocznej określa sesje egzaminacyjne w szkole zaocznej zasady realizacji kształcenia zawodowego zasady realizacji kształcenia zawodowego (w tym organizacji zajęć praktycznych i praktyk zawodowych) (w tym organizacji zajęć praktycznych i praktyk zawodowych) dokumentowanie pracy szkoły (w tym egzaminów) dokumentowanie pracy szkoły (w tym egzaminów)

31 Statut szkoły niepublicznej Statut szkoły niepublicznej Prawa i obowiązki pracowników oraz uczniów szkoły, w tym przypadki, w których uczeń może zostać skreślony z listy słuchaczy szkoły (konkretne przypadki w kontekście praw i obowiązków słuchaczy) oraz procedura odwoławcza. w tym przypadki, w których uczeń może zostać skreślony z listy słuchaczy szkoły (konkretne przypadki w kontekście praw i obowiązków słuchaczy) oraz procedura odwoławcza.

32 Statut szkoły niepublicznej Statut szkoły niepublicznej Zasady klasyfikowania i promowania słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów szczegółowo opisane szczegółowo opisane odpowiednie dla danego typu szkoły oraz formy odpowiednie dla danego typu szkoły oraz formy stacjonarnej lub zaocznej stacjonarnej lub zaocznej W szkole dla dorosłych słuchacz promowany jest po każdym semestrze.

33 Statut szkoły niepublicznej Statut szkoły niepublicznej Zasady klasyfikowania i promowania słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów Statut opisuje organizację praktycznej nauki zawodu oraz przypadki, w których słuchacz jest z niej zwolniony w części lub w całości. z niej zwolniony w części lub w całości. Praktyczną naukę zawodu organizuje szkoła.

34 Statut szkoły niepublicznej Statut szkoły niepublicznej Zapisy statutu precyzują : W szkole stacjonarnej : - zasady klasyfikacji semestralnej (ocenianie - zasady klasyfikacji semestralnej (ocenianie bieżące i na jego podstawie klasyfikowanie bieżące i na jego podstawie klasyfikowanie semestralne) semestralne) - organizację egzaminów poprawkowych - organizację egzaminów poprawkowych - organizację sprawdzianu wiadomości - organizację sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia w formie pisemnej i umiejętności ucznia w formie pisemnej i ustnej i ustnej

35 Statut szkoły niepublicznej Statut szkoły niepublicznej Zapisy statutu precyzują : W szkole zaocznej : - organizacja prac kontrolnych - organizacja prac kontrolnych - organizację i zasady przeprowadzania - organizację i zasady przeprowadzania egzaminu pisemnego (czas trwania egz.) egzaminu pisemnego (czas trwania egz.) - organizację i zasady przeprowadzania - organizację i zasady przeprowadzania egzaminu ustnego (w tym.: ilość zestawów egzaminu ustnego (w tym.: ilość zestawów egzaminacyjnych) egzaminacyjnych) - organizację i zasady przeprowadzania - organizację i zasady przeprowadzania egzaminu w terminie dodatkowym egzaminu w terminie dodatkowym - organizację i zasady przeprowadzania - organizację i zasady przeprowadzania egzaminu poprawkowego (terminy) egzaminu poprawkowego (terminy)

36 Statut szkoły niepublicznej Statut szkoły niepublicznej Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się przy : 1)przechodzeniu z jednego typu szkół lub profilu do innych celem uzupełnienia różnic programowych w tym w zakresie przedmiotu realizowanego w zakresie rozszerzonym innych celem uzupełnienia różnic programowych w tym w zakresie przedmiotu realizowanego w zakresie rozszerzonym 2) przechodzeniu słuchaczy ze szkoły niepublicznej do szkoły niepublicznej z uprawnieniami szkoły publicznej

37 Statut szkoły niepublicznej Statut szkoły niepublicznej Statut zawiera zapisy w sprawie: Ukończenia szkoły przez słuchacza. Ukończenia szkoły przez słuchacza. Egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (kto i kiedy go organizuje) (kto i kiedy go organizuje) Postanowień końcowych (m. in. dotyczących: Postanowień końcowych (m. in. dotyczących: - stosowania pieczęci urzędowych przez szkołę - stosowania pieczęci urzędowych przez szkołę - likwidacji szkoły - likwidacji szkoły

38 Statut szkoły niepublicznej Statut szkoły niepublicznej Sposób uzyskiwania środków finansowych na działalność szkoły na działalność szkoły Zasady przyjmowania uczniów do szkoły Zasady przyjmowania uczniów do szkoły wskazanie jaki typ szkoły stanowi podbudowę wskazanie jaki typ szkoły stanowi podbudowę programową i w związku z tym jakie dokumenty programową i w związku z tym jakie dokumenty musi złożyć słuchacz, aby zostać przyjęty do musi złożyć słuchacz, aby zostać przyjęty do szkoły szkoły zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwość kształcenia w danym zawodzie ( o ile możliwość kształcenia w danym zawodzie ( o ile dla danego zawodu jest wymagane) dla danego zawodu jest wymagane) Dz.U.04.26.232

39 Statut szkoły niepublicznej Statut szkoły niepublicznej Zasady przyjmowania uczniów do szkoły potwierdzanie pisemne w określonym w statucie czasie (np. do 15.09.), przez osoby, które wpisały się na listę kandydatów do szkoły, woli podjęcia nauki w szkole i wpisanie tych osób jako słuchaczy na listę

40 Statut szkoły niepublicznej Statut szkoły niepublicznej jest najważniejszym dokumentem prawnym wewnętrznym regulującym funkcjonowanie szkoły zgodnie z prawem oświatowym.

41 Konferencja Informacyjno - Szkoleniowa Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Wspomaganie jakości pracy szkół niepublicznych Nadzór pedagogiczny sprawowany przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty w świetle obowiązujących przepisów prawa oświatowego: 1)Kontrole przestrzegania art. 7 ust.3 ustawy o systemie oświaty po 6 miesiącach (art.85 ust.2) 2)Nadzór bieżący zgodnie z planem (kontrole przestrzegania art. 7 ust.3 ustawy o systemie oświaty ): a) wizytacje a) wizytacje b) kontrole bieżące (m.in. kontrole realizacji b) kontrole bieżące (m.in. kontrole realizacji zaleceń; kontrole interwencyjne) zaleceń; kontrole interwencyjne)

42 Dziękuję za uwagę starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie MARIA WARCHOŁ


Pobierz ppt "Konferencja Informacyjno - Szkoleniowa Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Wspomaganie jakości pracy szkół niepublicznych Nadzór pedagogiczny sprawowany przez."

Podobne prezentacje


Reklamy Google