Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

M. Blaug Metodologia ekonomii rozdz. 6 Aleksandra Antoniuk nr indeksu 524 Teoria zachowania konsumenta.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "M. Blaug Metodologia ekonomii rozdz. 6 Aleksandra Antoniuk nr indeksu 524 Teoria zachowania konsumenta."— Zapis prezentacji:

1 M. Blaug Metodologia ekonomii rozdz. 6 Aleksandra Antoniuk nr indeksu 524 Teoria zachowania konsumenta

2 M. Blaug Metodologia ekonomii rozdz. 6 Aleksandra Antoniuk nr indeksu 524 Ocena teorii ekonomicznych Określenie sytuacji problemowej, co do której przypuszcza się, że teoria ma być jej rozwiązaniem Ustalenie co prognozuje teoria Próba oszacowania wiarygodności prognoz teorii

3 M. Blaug Metodologia ekonomii rozdz. 6 Aleksandra Antoniuk nr indeksu 524 Ocena teorii ekonomicznych Teorie naukowe mogą być poprawnie ocenione jedynie w kategoriach konkurencyjnych hipotez. Ocena teorii ekonomicznych sprowadza się zasadniczo do następującego pytania: Która spośród wszystkich konkurujących teorii ma największe szanse przeżycia?

4 M. Blaug Metodologia ekonomii rozdz. 6 Aleksandra Antoniuk nr indeksu 524 Prawo popytu Ilość dowolnego dobra, na jaką zgłasza popyt konsument, zmienia się odwrotnie niż jego cena wyrażona w pieniądzu.

5 M. Blaug Metodologia ekonomii rozdz. 6 Aleksandra Antoniuk nr indeksu 524 Prawo popytu Prawo – dobrze potwierdzone uniwersalne związki pomiędzy zdarzeniami lub klasami zdarzeń wywnioskowanymi ze sprawdzonych niezależnie warunków początkowych

6 M. Blaug Metodologia ekonomii rozdz. 6 Aleksandra Antoniuk nr indeksu 524 Prawo popytu prawo deterministyczne – uchwytna empirycznie regularność, nie dopuszczająca żadnych wyjątków prawo statyczne – opisuje zachowania na rynku z prawdopodobieństwem bliskim, lecz nie równym jedności prawo przyczynowe – wyjaśnia działania ludzkie w kategoriach powodów, pragnień i przekonań racjonalnych jednostek ludzkich, tworzących mechanizm przyczynowy

7 M. Blaug Metodologia ekonomii rozdz. 6 Aleksandra Antoniuk nr indeksu 524 Prawo popytu Prawo popytu jest logicznym związkiem ze współczesnej teorii zachowania konsumenta, której celem było uzasadnienie tezy o nachylonej ujemnie krzywej popytu. Krzywe popytu (indywidualnego i zagregowanego) nie są możliwe do bezpośredniego zaobserwowania. Można zaobserwować jedynie pojedynczy punkt na krzywej popytu rynkowego na pewne dobro.

8 M. Blaug Metodologia ekonomii rozdz. 6 Aleksandra Antoniuk nr indeksu 524 Wyj ą tki Paradoks Giffena – sytuacja, w której absolutna wielkość negatywnego efektu dochodowego zmiany ceny jest tak duża, że równoważy negatywny efekt substytucyjny tej zmiany Krzywe popytu indywidualnego powinno definiować się tak, aby podlegały ograniczeniom klauzuli ceteris paribus obejmującej gusty, oczekiwania dotyczące wysokości przyszłych cen, dochody pieniężne konsumentów, a także wszystkie inne cechy, poza odnoszącą się do dobra, o którym mowa Krzywa popytu przy stałym dochodzie realnym (skompensowana) – ceny wszystkich dóbr ścisle związanych z dobrem będącym przedmiotem analizy zmieniają się wtedy odwrotnie do ceny tego dobra. Taka krzywa popytu powinna mieć nachylenie ujemne

9 M. Blaug Metodologia ekonomii rozdz. 6 Aleksandra Antoniuk nr indeksu 524 Teoria oboj ę tno ś ci Koncepcja oboj ę tno ś ci zakłada porównywanie parami koszyków dóbr ró ż ni ą cych si ę od siebie w niesko ń czenie małym stopniu

10 M. Blaug Metodologia ekonomii rozdz. 6 Aleksandra Antoniuk nr indeksu 524 Teoria oboj ę tno ś ci Aparat krzywych obojętności nie pomaga przewidzie ć, które krzywe popytu mają raczej ujemne, a nie dodatnie nachylenie Nie jesteśmy w stanie ani bezpo ś rednio zaobserwowa ć efektu substytucyjnego ani efektu dochodowego Nie potrafimy zmierzyć obu tych efektów i miary jednego dodać do miary drugiego, aby przewidzie ć całkowit ą zmian ę wielko ś ci popytu

11 M. Blaug Metodologia ekonomii rozdz. 6 Aleksandra Antoniuk nr indeksu 524 Teoria ujawnionych preferencji Samuelsona (TUP) Oparcie teorii wyboru konsumenta na porównaniach sum wartości ( ilo ść x cena ) Rezygnacja z wykorzystania teorii użyteczności Wyprowadzenie preferencji konsumentów z ich ujawnionych zachowań (przy założeniu, że zachowania konsumentów są racjonalne, a preferencje spójne i przechodnie ) Mierzalno ść efektu dochodowego (stanowi on zmianę dochodu o wysokości umożliwiającej ponowny zakup koszyka dóbr nabywanego początkowo)

12 M. Blaug Metodologia ekonomii rozdz. 6 Aleksandra Antoniuk nr indeksu 524 Teoria ujawnionej preferencji (TUP) Zalety TUP: zawiera wszystkie możliwe do zaobserwowania wnioski z teorii obojętności wyprowadza preferencje konsumentów z ich ujawnionego zachowania, a nie odwrotnie efekt dochodowy w TUP jest w zasadzie mierzalny, ponieważ stanowi zmianę dochodu o wysokości umożliwiającej ponowny zakup koszyka dóbr nabywanego początkowo

13 M. Blaug Metodologia ekonomii rozdz. 6 Aleksandra Antoniuk nr indeksu 524 Teoria ujawnionej preferencji (TUP) Wady TUP: nie jesteśmy w stanie z góry przewidzieć, czy wielkość popytu na dobro zmieni się odwrotnie do ceny o ile nie posiadamy wstępnej informacji o poziomie dochodowej elastyczności popytu na towar (w oparciu o fundamentalne twierdzenie teorii konsumpcji) niewielka zdolność do prognozowania popytu teoria ta zajmuje się wyborami pojedynczego konsumenta, podczas gdy pomiary i testy hipotez dotyczących popytu odnoszą się zasadniczo do zachowań rynkowych

14 M. Blaug Metodologia ekonomii rozdz. 6 Aleksandra Antoniuk nr indeksu 524 Teoria ujawnionej preferencji a teoria u ż yteczno ś ci Teoria ujawnionej preferencji i teoria użyteczności są logicznie równoważne racjonalny konsument woli wi ę cej ni ż mniej a jego wybory są spójne i przechodnie

15 M. Blaug Metodologia ekonomii rozdz. 6 Aleksandra Antoniuk nr indeksu 524 Empiryczna analiza popytu Brown i Deaton –Krytyka dotychczasowych teorii popytu (zbyt duży nacisk na efekt substytucyjny zmiany ceny) –Na przeciętne zachowanie pojedynczego konsumenta większy wpływ mają zmiany w podziale dochodu niż zmiany cen (empiryczne zastosowanie teorii jest niemożliwe, gdy zmian dochodowe nie zostały uwzględnione) –Statystyczne prawo popytu: Nie mo ż e by ć odrzucone w oparciu o fakty empiryczne Mo ż e zosta ć wyprowadzone z czystej teorii zachowania konsumenta (przy zało ż eniu, ż e negatywny efekt dochodowy b ę dzie zbyt mały, by skompensowa ć negatywny efekt substytucyjny zmiany ceny)

16 M. Blaug Metodologia ekonomii rozdz. 6 Aleksandra Antoniuk nr indeksu 524 Teoria cech Lancastera 1.Konsumenci nie ceni ą dóbr ze wzgl ę du na nie same, lecz raczej ze względu na ich usługi. 2.Usługi te (cechy) są obiektywnie mierzalne i takie same dla wszystkich konsumentów. Łącząc się w stałych proporcjach tworzą pojedyncze dobro. Dobra te są z kolei łączone w koszyki działań konsumpcyjnych. 3.Element osobisty wyboru konsumenta - wybór dokonywany pomiędzy niezmiennymi wektorami cech przyjmującymi postać różniących się od siebie koszyków dóbr.

17 M. Blaug Metodologia ekonomii rozdz. 6 Aleksandra Antoniuk nr indeksu 524 Teoria cech Lancastera Konsumenci - podmioty maksymalizujące nie funkcję użyteczności lecz funkcje transformacji, która opisuje użyteczność czerpaną dzięki przekształcaniu konkretnego zestawu cech w konkretny zestaw dóbr. WNIOSEK: Punkty równowagi konsumentów zwykle odpowiadają rozwiązaniom brzegowym dla większości wymiarów, w których dokonywany jest wybór.

18 M. Blaug Metodologia ekonomii rozdz. 6 Aleksandra Antoniuk nr indeksu 524 Teoria cech Lacastera Teoria ta pomaga wyjaśnić: 1.substytucyjno ść i komplementarno ść dóbr 2.decyzje o wyborze zawodu 3.decyzje o lokacie maj ą tku 4.rol ę reklamy jako narz ę dzia ułatwiaj ą cego wprowadzanie na rynek nowych dóbr

19 M. Blaug Metodologia ekonomii rozdz. 6 Aleksandra Antoniuk nr indeksu 524 Teoria Lancastera a dobra Giffena Green, Lipsey, Rosenbluth uważają, że dodatnio nachylone krzywe popytu mogą być bardziej powszechne niż kiedyś oczekiwano (jeśli dobro posiada względna przewagę pod względem tej cechy, na którą popyt został nasycony, to przy dowolnym poziomie dochodu może być ono dobrem Giffena)

20 M. Blaug Metodologia ekonomii rozdz. 6 Aleksandra Antoniuk nr indeksu 524 Podsumowanie W przypadku teorii zachowania konsumenta sytuacją problemową jest pytanie o kierunek nachylenia rynkowej krzywej popytu na dobro. Istnieje wiele podejść i teorii zachowania konsumenta, jednak żadna z nich nie daje pełnej odpowiedzi na powyższe pytanie Metodologia nie daje odpowiedzi, czy dana teoria odniesie sukces

21 M. Blaug Metodologia ekonomii rozdz. 6 Aleksandra Antoniuk nr indeksu 524 Pytania do dyskusji 1.Czy prawo popytu jest prawem? 2.Która z wymienionych teorii ma najwi ę ksz ą zdolno ść do prognozowania popytu? 3.Czy definiuj ą c prawo popytu mo ż na/nale ż y pomin ąć dobra Giffena?

22 M. Blaug Metodologia ekonomii rozdz. 6 Aleksandra Antoniuk nr indeksu 524 Dzi ę kuj ę


Pobierz ppt "M. Blaug Metodologia ekonomii rozdz. 6 Aleksandra Antoniuk nr indeksu 524 Teoria zachowania konsumenta."

Podobne prezentacje


Reklamy Google