Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

EKONOMIA EWOLUCYJNA - w poszukiwaniu alternatywnego wyjaśnienia rzeczywistości społeczno-gospodarczej Emilia Wysoczańska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "EKONOMIA EWOLUCYJNA - w poszukiwaniu alternatywnego wyjaśnienia rzeczywistości społeczno-gospodarczej Emilia Wysoczańska."— Zapis prezentacji:

1 EKONOMIA EWOLUCYJNA - w poszukiwaniu alternatywnego wyjaśnienia rzeczywistości społeczno-gospodarczej Emilia Wysoczańska

2 Wprowadzenie Zalety i główne cechy podejścia ewolucyjnego Pradygmat neoklasyczny a ewolucyjny Modele a rzeczywistość Podsumowanie Pytania do dyskusji Plan prezentacji

3 Koniec XIX w.- podjęcie prób wyjaśnienia występujących zmian w gospodarce w terminach ewolucyjnych Idea ewolucyjnego pradygmatu w analizie ekonomicznej, inspirowana rewolucją darwinowską, przeciwstawna koncepcji podejścia neoklasycznego (mechanistycznego) Współczesny rozwój ekonomi ewolucyjnej wynikiem krytyki ekonomii neoklasycznej Modele ewolucyjne – mocno nieliniowe, trudne do analitycznego badania Ekonomia ewolucyjna

4 Ekonomia ewolucyjna ma duże zasługi w zakresie analizy mikroekonomicznej, niewielkie zaś w makroekonomicznej brak modeli formalnych umożliwiających analizę w skali całej gospodarski Postuluje pokorniejsze stanowisko dotyczące możliwości wpływania ekonomistów na rozwój gospodarczy osobliwym zadaniem ekonomii jest pokazanie ludziom jak mało w istocie wiedzą o tym, co w ich mniemaniu da się zaprojektować Hayek Ekonomia ewolucyjna

5 Problem czasu w centrum zainteresowania ( zwłaszcza problem jego nieodwracalności) Nacisk na zjawiska dynamiczne a nie statyczne Dynamika przede wszystkim Sidney Winter Koncentracja na obserwacjach w stanach dalekich od równowagi Widzenie procesu gospodarczego w perspektywie historycznej Podkreślenie zmian ilościowych jak i jakościowych Sposoby podejmowania decyzji przez człowieka modelowane w sposób bliższy rzeczywistości niż czyni to ekonomia neoklasyczna Zalety podejścia ewolucyjnego

6 widzenie populacyjne Obserwowany proces traktowany jest jako występujący w obrębie zbioru (populacji) wzajemnie na siebie wpływających elementów – podmiotów gospodarczych (firm, krajów) Uwzględnianie różnorodności i heterogeniczności zachowań podmiotów gospodarczych Poszukiwanie nowości (innowacji) i istnienie informacji dziedzicznej (wiedzy) mogącej podlegać modyfikacjom, leżącej u podstaw pojawiających się innowacji Cechy podejścia ewolucyjnego

7 Proces rozwoju gospodarczego widziany jako spontaniczny Mechanizm selekcji Jest podstawą do wyjaśnienia zróżnicowanego wzrostu podmiotów gospodarczych Cechy podejścia ewolucyjnego

8 Pradygmat neoklasyczny a ewolucyjny Odmienne widzenie rzeczywistości

9 Optymalizacja i równowaga Wiedza Koncepcja firmy Czas Czynniki losowe Obszary różnic

10 Ekonomia neoklasyczna W badaniach korzysta z podejścia fizyków i inżynierów Możliwość wyizolowania obiektu z otoczenia i poddania go analizie Modele często stosowane do prognozowania Koncentracja na analizie procesów gospodarczych w stanie równowagi Szukanie optymalnego rozwoju Ekonomia ewolucyjna Analiza procesów gosp. będących pod wpływem czynników zarówno endo- jak i egzogenicznych Wyizolowanie prowadzi do nieuzasadnionych uproszczeń i nieadekwatności modelu Skupienie uwagi na analizie procesów przejściowych (dążenie do ciągle zmieniającej się równowagi) Szukanie mechanizmów rozwoju i zadowalającej (nie optymalnej) ścieżki rozwoju Optymalizacja i równowaga

11 Ekonomia neoklasyczna Wiedza jest pełna Dzięki pełnej wiedzy można dokonywać optymalnych wyborów Ekonomia ewolucyjna Wiedza nie jest pełna - ma charakter lokalny, jest rozproszona (F.Hayek, 1945), w dużym stopniu nieuświado- miona i niezwerbalizowana (Michael Polanyi, 1962, 1967) Decyzje człowieka nie są optymalne, co najwyżej suboptymalne Wiedza

12 Ekonomia neoklasyczna Patrzenie przez pryzmat reprezentatywnej firmy Konkurencja zbliżanie się produkcji i cen do stanu naturalnej równowagi Konkurencja ograniczona do konkurencji cenowej Kryterium działania: maksymalizacja zysku Ekonomia ewolucyjna Konkurencja rywalizacja (wygrywają najsilniejsi) Konkurencja cenowa ale także istotna konkurencja technologiczna Kryterium działania: kombinacja kryterium krótkookresowego (max.zysku) i długookreso- wego (zapewnienie perspektyw rozwojowych firmie) Koncepcja firmy

13 Ekonomia neoklasyczna Czas nie istnieje (firmy zawsze są w stanie równowagi, a jeśli wystąpi jego zmiana firmy przechodzą do nowej równowagi natychmiast) Skutki podejmowanych decyzji są natychmiastowe Czas jest nieukierunkowany (zmiana czasu w modelu prowadzi do określenia stanów osiągniętych przez system w przeszłości) Ekonomia ewolucyjna Istotna rola okresów przejściowych między stanami równowagi Czas w stanie równowagi znacznie krótszy od czasu przejścia między kolejnymi stanami równowagi Czas jest ukierunkowany (nie można odwrócić biegu czasu w modelu, nie można określić stanu z przeszłości skąd został osiągnięty stan obecny) Rozumienie czasu

14 Ekonomia neoklasyczna Czynniki losowe występują w równaniach matematycznych jako zmienne losowe o zadanych rozkładach prawdopodobieństwa Niepewność redukowalna do koncepcji informacji niepełnej Ekonomia ewolucyjna Czynnik losowy ważny dla zrozumienia funkcjonowania systemów gospodarczych (podejmowanie decyzji, poszukiwanie innowacji) Nie zawsze można przedstawić charakterystyki w kategoriach znanych rozkładów prawdopod. Czynniki losowe są istotą procesu ewolucyjnego, przyczyniają się do powstawa- nia różnorodności podmiotów gospodarczych i ich zachowań Rola czynników losowych

15 Modele a rzeczywistość

16 Powstają po to by wyidealizować i uprościć rzeczywistość, tak aby można było lepiej zrozumieć skomplikowane procesy oraz wykorzystać modele do realizacji własnych celów Do jakiego stopnia proponowane przez różne nurty ekonomii modele odpowiadają obserwowanej rzeczywistości ? Po co budujemy modele?

17 Identyfikacja Rozpoznanie charakterystycznych cech lub parametrów procesu niezbędnych do budowy modelu na podstawie sygnałów wejściowych i wyjściowych oraz znajomości praw i mechanizmów kierujących procesem rzeczywistym Badanie zasadności modelu Sprawdzanie czy proces identyfikacji doprowadził do zbudowania sensownego modelu, mogącego stanowić podstawę do badań na nim Ocena jakości Budowa wskaźnika jakości (kryterium) umożliwiającego ocenę różnicy między zachowaniem się modelu a procesem rzeczywistym Budowa modelu

18 Trudności w sformułowaniu kryterium jakości Przykład inflacji Problem z dokładnością zbieranych danych Różne interpretacje zmiennych używanych w modelu Wiele miar, którą wybrać? Nie można określić jednego kryterium oceny Model jest prawdziwy czy nie ? Potrzeba wiele kryteriów ilościowych i jakościowych … zamiast o zasadności modelu możemy mówić o stopniowym wzroście zaufania do modelu. Carnap Problemy

19 Nigdy model nie pasuje idealnie do rzeczywistości Wszystkie modele są złe tylko niektóre są użyteczne William Edwards Deming Wybór modelu ze zbioru alternatywnych modeli Budujemy ogólny wskaźnik oceny danego modelu Wybieramy model o największym wskaźniku globalnym Ocena modelu

20 PoprawnośćSpójnośćUniwersalność ProstotaPłodnośćUżyteczność Sub-kryteria

21 Poprawność wyniki modelu powinny być jak najbliższe wynikom obserwacji Spójność model spójny wewnętrznie a także zgodny z ogólnie akceptowanymi teoriami Uniwersalność wyniki modelu powinny dać się zastosować do szerszej grupy zjawisk niż badany, pojedynczy problem Prostota model powinien służyć tworzeniu porządku w obrębie badanej klasy zjawisk Płodność model powinien stymulować nowe odkrycia Użyteczność możliwość praktycznego zastosowania modelu Sub-kryteria

22 Konfrontacja wyników analizy z rzeczywistością Ocena zasadności modelu w ramach każdego z sub-kryteriów Gdy ocena jest niezadawalająca nie odrzucamy modelu lecz dokonujemy jego modyfikacji Budowanie modelu to też proces ewolucyjny Ewolucyjny proces budowy modelu

23 Ekonomia ewolucyjna nie planuje działań podmiotów w pewnym sensie działalność, jaką ekonomia pragnie wyjaśnić, nie odnosi się do zjawisk fizycznych ale do ludzi Ekonomia powinna być nauką żywą, bliską rzeczywistości Ekonomiści zajmują się procesami, na które wpływ mają nie tylko czynniki gospodarcze ale także kulturowe, demograficzne, psychologiczne, socjologiczne… Trudność analizy ekonomicznej, ponieważ wszystko ze wszystkim się łączy, wszystko na wszystko ma wpływ Podsumowanie

24 Trudności w wykształceniu się ekonomii ewolucyjnej jako samodzielnej dyscypliny Po burzliwym okresie rozwoju podejścia ewolucyjnego (1950 – 1980) nowatorskie idee zostały zapożyczone przez ekonomię głównego nurtu Duża różnorodność rozumienia przymiotnika ewolucyjna przez ekonomistów Przyszłość ekonomii ewolucyjnej

25 Jak postrzegasz rolę ekonomisty we współczesnym świecie? Jakie kryteria powinny być użyte do oceny jakości alternatywnej teorii? Jakie zagrożenia widzisz w ewolucyjnym procesie budowy modelu? Jak rozumieją rolę ekonomii jako nauki badacze z kręgu ekonomii ewolucyjnej a jak z kręgu ekonomii neoklasycznej? Pytania do dyskusji

26 Dziękuję za uwagę !!!


Pobierz ppt "EKONOMIA EWOLUCYJNA - w poszukiwaniu alternatywnego wyjaśnienia rzeczywistości społeczno-gospodarczej Emilia Wysoczańska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google