Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wszczęcie kontroli podatkowej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wszczęcie kontroli podatkowej"— Zapis prezentacji:

1 Wszczęcie kontroli podatkowej

2 Wszczęcie kontroli podatkowej - wykaz zagadnień
przesłanki wszczęcia dopuszczalność wszczęcia informacja o zamiarze wszczęcia sposób wszczęcia środki prawne przysługujące kontrolowanemu

3 Wszczęcie kontroli - przesłanki
brak regulacji o przesłankach brak przesłanek brak konieczności uzasadnienia wszczęcia kontroli decyzja o wszczęciu należy do organu w praktyce: wykorzystuje się informacje podatkowe, analizuje się rodzaje działalności „podatne” na nieprawidłowości

4 Wszczęcie kontroli - przesłanki (2)
art. 282 Op „Kontrolę podatkową podejmuje się z urzędu” niedopuszczalne żądanie wszczęcia kontroli podatkowej

5 Dopuszczalność kontroli podatkowej
Art. 282a Op § 1. W zakresie spraw rozstrzygniętych decyzją ostateczną organu podatkowego kontrola podatkowa nie może być ponownie wszczęta, z zastrzeżeniem § 2. § 2. Przepisu § 1 nie stosuje się, jeżeli kontrola podatkowa jest niezbędna dla przeprowadzenia postępowania w: 1)   sprawie stwierdzenia nieważności, stwierdzenia wygaśnięcia, uchylenia lub zmiany decyzji ostatecznej lub wznowienia postępowania w sprawie zakończonej decyzją ostateczną; 2)   związku z uchyleniem lub stwierdzeniem nieważności decyzji przez sąd administracyjny.

6 Dopuszczalność kontroli podatkowej (2)
Wyrok NSA z 30 października 2009 r. (I FSK 1089/08) „Zasada zakazu ponownego wszczęcia kontroli w sprawie wyrażona w przepisie art. 282a [Op] (...) znajduje zastosowanie w przypadku tożsamości sprawy co do jej przedmiotu, (np. określonego zobowiązania podatkowego za wskazany okres), podmiotu oraz stanu faktycznego i prawnego”.

7 Dopuszczalność kontroli podatkowej (3)
Kontrola podatkowa może być prowadzona ponownie nawet po doręczeniu decyzji ostatecznej: - jeśli decyzja ostateczna może zostać uchylona w nadzwyczajnych trybach postępowania podatkowego - jeśli decyzja została usunięta z obrotu prawnego przez sąd administracyjny Wyrok WSA we Wrocławiu z 12 października 2006 r. (I SA/Wr 165/06) „Skoro organy dokonały raz kontroli podatkowej w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych za 2000 r. to ponowna kontrola może dotyczyć tylko kwestii w związku z którą nastąpiło uchylenie decyzji organów podatkowych. Podatnik uzyskując korzystny dla siebie wyrok Sądu ma prawo przypuszczać, że w pozostałym zakresie - poza sporną kwestią będącą przedmiotem oceny przez Sąd - nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości. Działanie zatem organów zmierzające do udowodnienia innych nieprawidłowości, które nie zauważono we wcześniej przeprowadzonej kontroli, jest działaniem bezprawnym i w sposób rażący podważającym zaufanie podatnika do organów podatkowych”.

8 Dopuszczalność kontroli podatkowej (3)
Prowadzenie kontroli podatkowej nie jest celowe: - po wydaniu decyzji ostatecznej - nawet jeśli nie była wcześniej prowadzona (art. 282 Op stanowi o „ponownej” kontroli, ale w każdym przypadku - poza wyjątkami określonymi w art. 282a § 2 Op - „ostateczność” decyzji wyklucza dalszy wymiar) - po upływie terminu przedawnienia - 1) stwierdzenie nieprawidłowości nie będzie już skutkowało wymiarem, a więc kontrola jest niecelowa (art. 68 i art. 70 Op), 2) podatnik nie musi już przechowywać dokumentacji (art. 86 Op)

9 Dopuszczalność kontroli podatkowej (4)
Może być prowadzona równolegle z postępowaniem podatkowym - nawet jeśli zakres i kontroli, i postępowania jest taki sam. Może być prowadzona również równolegle z postępowaniem odwoławczym? art. 282 Op tego nie zakazuje.

10 Dopuszczalność kontroli podatkowej - ograniczenia w prowadzeniu kolejnej kontroli
Art. 82 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej 1. Nie można równocześnie podejmować i prowadzić więcej niż jednej kontroli działalności przedsiębiorcy. Nie dotyczy to sytuacji, gdy: 1)   ratyfikowane umowy międzynarodowe stanowią inaczej; 2)   przeprowadzenie kontroli jest niezbędne dla przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia, przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego lub zabezpieczenia dowodów jego popełnienia; 3)   kontrola jest prowadzona w toku postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów; 4)   przeprowadzenie kontroli jest uzasadnione bezpośrednim zagrożeniem życia, zdrowia lub środowiska naturalnego; 5)   kontrola dotyczy zasadności dokonania zwrotu podatku od towarów i usług przed dokonaniem tego zwrotu; 6)   przeprowadzenie kontroli jest realizacją obowiązków wynikających z przepisów prawa wspólnotowego o ochronie konkurencji lub przepisów prawa wspólnotowego w zakresie ochrony interesów finansowych Wspólnoty Europejskiej; 7)   kontrola dotyczy zasadności dokonania zwrotu podatku od towarów i usług na podstawie przepisów o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym.

11 Dopuszczalność kontroli podatkowej - ograniczenia w prowadzeniu kolejnej kontroli (2)
Art. 82 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej 1a. Jeżeli przedsiębiorca wykonuje działalność gospodarczą w więcej niż jednym zakładzie lub innej wyodrębnionej części swojego przedsiębiorstwa, zasada określona w ust. 1 zdanie pierwsze odnosi się do zakładu lub części przedsiębiorstwa, z zastrzeżeniem ust. 1b. 1b. W zakładzie lub części przedsiębiorstwa, w której przeprowadzana jest kontrola, dopuszczalne jest równoczesne przeprowadzenie czynności kontrolnych niezbędnych do zakończenia innej kontroli u tego przedsiębiorcy. 1c. Przepisu ust. 1a nie stosuje się do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 104 i 105. 2. Jeżeli działalność gospodarcza przedsiębiorcy jest już objęta kontrolą innego organu, organ kontroli odstąpi od podjęcia czynności kontrolnych oraz może ustalić z przedsiębiorcą inny termin przeprowadzenia kontroli.

12 Dopuszczalność kontroli podatkowej - ograniczenia w prowadzeniu kolejnej kontroli (3)
- zakaz prowadzenia kontroli „więcej niż jednej” - dotyczy tylko przedsiębiorców - przepis stanowi o kontroli „działalności gospodarczej przedsiębiorcy”, a więc nie chodzi tylko o kontrolę podatkową, ale jakąkolwiek kontrolę (np. z Państwowej Inspekcji Pracy) - zakaz ten nie dotyczy postępowania podatkowego ani postępowania kontrolnego prowadzonego przez organy kontroli skarbowej - postanowienie NSA z 19 stycznia 2012 r. (II FSK 2984/11): „Przepisy art. 82 i art. 84c u.s.d.g. nie odnoszą się do postępowania kontrolnego. Czym innym jest bowiem postępowanie kontrolne, a czym innym kontrola podatkowa. Pojęć tych nie można utożsamiać, gdyż w świetle przepisów u.k.s., kontrola podatkowa stanowi odrębny rodzaj postępowania, które może być przeprowadzone w ramach prowadzonego postępowania kontrolnego”.

13 Poinformowanie o zamiarze wszczęcia
Art. 282b Op § 1. Organy podatkowe zawiadamiają kontrolowanego o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej, z zastrzeżeniem art. 282c. § 2. Kontrolę wszczyna się nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli. Jeżeli kontrola nie zostanie wszczęta w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, wszczęcie kontroli wymaga ponownego zawiadomienia. § 3. Wszczęcie kontroli przed upływem 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia wymaga zgody kontrolowanego.

14 Poinformowanie o zamiarze wszczęcia (2)
art. 282a Op § 4. Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej zawiera: 1)   oznaczenie organu; 2)   datę i miejsce wystawienia; 3)   oznaczenie kontrolowanego; 4)   wskazanie zakresu kontroli; 5)   pouczenie o prawie złożenia korekty deklaracji; 6)   podpis osoby upoważnionej do zawiadomienia. § 5. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej, uwzględniając elementy zawiadomienia określone w § 4 oraz możliwość wyrażenia zgody na wszczęcie kontroli przed upływem 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

15 Poinformowanie o zamiarze wszczęcia (3)
Przypadki, gdy zawiadomienie o zamiarze wszczęcia nie są wymagane - art. 282c Op Przypadki realnego zagrożenia skuteczności kontroli (przypadki nieuczciwości podatników) Przypadki, gdy przedmiotem kontroli jest zwrot podatku

16 Poinformowanie o zamiarze wszczęcia (4)
Art. 282c Op § 1. Nie zawiadamia się o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej, jeżeli: 1)   kontrola: a)  dotyczy zasadności zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług, b)  ma być wszczęta na żądanie organu prowadzącego postępowanie przygotowawcze o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, c)  dotyczy opodatkowania przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych, d)  dotyczy niezgłoszonej do opodatkowania działalności gospodarczej, e)  ma być podjęta w oparciu o informacje uzyskane na podstawie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, f)  zostaje wszczęta w trybie, o którym mowa w art. 284a § 1, g)  ma charakter doraźny dotyczący ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy rejestrującej, użytkowania kasy rejestrującej lub sporządzania spisu z natury, h)  dotyczy podatku od wydobycia niektórych kopalin; 2)   organ podatkowy posiada informacje, z których wynika, że kontrolowany: a)  został prawomocnie skazany w Rzeczypospolitej Polskiej za popełnienie przestępstwa skarbowego, przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, przestępstwa z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) lub wykroczenia polegającego na utrudnianiu kontroli; w przypadku osoby prawnej ten warunek odnosi się do każdego członka zarządu lub osoby zarządzającej, a w przypadku spółek niemających osobowości prawnej - do każdego wspólnika, b)  jest zobowiązanym w postępowaniu egzekucyjnym w administracji, c)  nie ma miejsca zamieszkania lub adresu siedziby albo doręczanie pism na podane adresy było bezskuteczne lub utrudnione.

17 Poinformowanie o zamiarze wszczęcia (5)
Art. 282c Op § 2. Przepis § 1 pkt 1 stosuje się również w razie konieczności rozszerzenia zakresu kontroli na inne okresy rozliczeniowe, z uwagi na nieprawidłowości stwierdzone w wyniku dokonanych już czynności kontrolnych. § 3. Po wszczęciu kontroli informuje się kontrolowanego o przyczynie braku zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli.

18 Sposób wszczęcia kontroli podatkowej
2 sposoby wszczęcia „normalny” art. 284 Op „na legitymację” (art. 284a Op)

19 Sposób wszczęcia kontroli podatkowej - tryb „normalny”
upoważnienie do prowadzenia kontroli + okazanie legitymacji służbowej Art. 284 § 1 Op „Wszczęcie kontroli podatkowej, z zastrzeżeniem § 4 i art. 284a § 1, następuje przez doręczenie kontrolowanemu lub osobie, o której mowa w art. 281a, upoważnienia do jej przeprowadzenia oraz okazanie legitymacji służbowej. (...)”

20 Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli
Art. 283 § 1 Op  Kontrola podatkowa jest przeprowadzana na podstawie imiennego upoważnienia udzielonego przez: 1)   naczelnika urzędu skarbowego lub osobę zastępującą naczelnika urzędu skarbowego - pracownikom tego urzędu; 1a)  naczelnika urzędu celnego lub osobę zastępującą naczelnika urzędu celnego - funkcjonariuszom celnym oraz pracownikom tego urzędu; 2)   wójta, burmistrza (prezydenta miasta), starostę lub marszałka województwa lub osobę zastępującą wójta, burmistrza (prezydenta miasta), starostę lub marszałka województwa albo skarbnika jednostki samorządu terytorialnego - pracownikom urzędu gminy (miasta), starostwa lub urzędu marszałkowskiego; 3)   ministra właściwego do spraw finansów publicznych lub osobę zastępującą ministra właściwego do spraw finansów publicznych - pracownikom urzędu obsługującego tego ministra.

21 Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli (2)
Art. 283 Op § 2. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli podatkowej zawiera: 1)   oznaczenie organu, datę i miejsce wystawienia; 1a)  wskazanie podstawy prawnej; 2)   imię i nazwisko kontrolującego (kontrolujących); 3)   numer legitymacji służbowej kontrolującego (kontrolujących); 4)   oznaczenie kontrolowanego; 5)   określenie zakresu kontroli; 6)   datę rozpoczęcia i przewidywany termin zakończenia kontroli; 7)   podpis osoby udzielającej upoważnienia, z podaniem zajmowanego stanowiska lub funkcji; 8)   pouczenie o prawach i obowiązkach kontrolowanego wynikających z przepisów niniejszego działu. § 3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej, uwzględniając elementy upoważnienia określone w § 2. § 4. Upoważnienie, które nie spełnia wymagań, o których mowa w § 2, nie stanowi podstawy do przeprowadzenia kontroli. § 5. Zakres kontroli nie może wykraczać poza zakres wskazany w upoważnieniu.

22 Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli (3)
Adresat doręczenia: - kontrolowanemu lub osobie upoważnionej do reprezentowania kontrolowanego w zakresie kontroli podatkowej - członkowi zarządu, wspólnikowi, innej osobie upoważnionej do reprezentowania kontrolowanego lub prowadzenia jego spraw albo osobie wyznaczonej w trybie art. 281a - w przypadku, gdy kontrolowanym jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej Art. 284 Op § 1. Wszczęcie kontroli podatkowej, z zastrzeżeniem § 4 i art. 284a § 1, następuje przez doręczenie kontrolowanemu lub osobie, o której mowa w art. 281a, upoważnienia do jej przeprowadzenia oraz okazanie legitymacji służbowej. Kontrolowany jest obowiązany wskazać osobę, która będzie go reprezentowała w trakcie kontroli, w czasie jego nieobecności, jeżeli nie wskazał tej osoby w trybie art. 281a. § 2. Jeżeli kontrolowanym jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, upoważnienie doręcza się oraz okazuje legitymację służbową członkowi zarządu, wspólnikowi, innej osobie upoważnionej do reprezentowania kontrolowanego lub prowadzenia jego spraw albo osobie wyznaczonej w trybie art. 281a.

23 Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli (4)
Art. 284 Op § 3. W razie nieobecności kontrolowanego lub osób, o których mowa w § 2 albo w art. 281a, kontrolujący wzywa kontrolowanego lub osobę wskazaną w trybie art. 281a do stawienia się w miejscu, w którym można prowadzić czynności kontrolne następnego dnia po upływie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. § 4. W przypadku niestawienia się kontrolowanego lub osoby, o której mowa w art. 281a, w terminie, o którym mowa w § 3, wszczęcie kontroli następuje w dniu upływu tego terminu. Upoważnienie do kontroli doręcza się kontrolowanemu lub osobie, o której mowa w art. 281a, gdy stawi się w miejscu prowadzenia kontroli. § 5. W przypadku gdy poprzez nieobecność kontrolowanego, osoby, o której mowa w art. 281a lub w art. 284 § 1 zdanie drugie i § 2, nie jest możliwe prowadzenie czynności kontrolnych, a w szczególności nie jest zapewniony dostęp do dokumentów związanych z przedmiotem kontroli, kontrolę zawiesza się do czasu umożliwienia przeprowadzenia tych czynności. § 5a. Przepisu § 5 nie stosuje się do kontrolowanego przedsiębiorcy. § 6. Do czasu trwania kontroli nie wlicza się okresu zawieszenia, o którym mowa w § 5.

24 Sposób wszczęcia kontroli podatkowej - „na legitymację”
okazanie legitymacji Art. 284a § 1 Op „Kontrola podatkowa może być wszczęta po okazaniu legitymacji służbowej kontrolowanemu lub osobie, o której mowa w art. 281a, albo osobie wymienionej w art. 284 § 2, gdy czynności kontrolne są niezbędne dla przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego lub zabezpieczenia dowodów jego popełnienia”.

25 Sposób wszczęcia kontroli podatkowej - „na legitymację” (2)
adresat doręczenia - nie tylko te osoby, którym doręcza się upoważnieniu przy wszczęciu „normalnym”, ale również 1) pracownik kontrolowanego, 2) przywołany świadek (funkcjonariusz publiczny) art. 284a § 1a Op „W razie nieobecności kontrolowanego lub osoby, o której mowa w art. 281a, albo osoby wymienionej w art. 284 § 2, kontrola podatkowa może być wszczęta po okazaniu legitymacji pracownikowi kontrolowanego, który może być uznany za osobę, o której mowa w art. 97 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.), lub w obecności przywołanego świadka, którym powinien być funkcjonariusz publiczny, niebędący jednak pracownikiem organu przeprowadzającego kontrolę”.

26 Sposób wszczęcia kontroli podatkowej - „na legitymację” (3)
konieczność uzupełnienia wszczęcia o upoważnienie do kontroli przy zaniechaniu doręczenia upoważnienia ➞ brak możliwości wykorzystania materiałów zgromadzonych w kontroli wszczętej na legitymację art. 284a Op: § 2. W przypadkach, o którym mowa w § 1 i § 1a, kontrolowanemu lub osobie, o której mowa w art. 281a, albo osobie wymienionej w art. 284 § 2, należy bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 dni od dnia wszczęcia kontroli, doręczyć upoważnienie do przeprowadzenia kontroli. § 3. Dokumenty z czynności kontrolnych dokonanych z naruszeniem obowiązku, o którym mowa w § 2, nie stanowią dowodu w postępowaniu podatkowym.

27 Środki prawne przysługujące kontrolowanemu w związku z nieprawidłowościami przy wszczęciu kontroli
Art. 84c ustawy o swobodzie działalności gospodarczej 1. Przedsiębiorca może wnieść sprzeciw wobec podjęcia i wykonywania przez organy kontroli czynności z naruszeniem przepisów art b, art. 80 ust. 1 i 2, art. 82 ust. 1 oraz art. 83 ust. 1 i 2, z zastrzeżeniem art. 84d. 2. Sprzeciw przedsiębiorca wnosi na piśmie do organu podejmującego i wykonującego kontrolę. O wniesieniu sprzeciwu przedsiębiorca zawiadamia na piśmie kontrolującego. 3. Sprzeciw wnosi się w terminie 3 dni roboczych od dnia wszczęcia kontroli przez organ kontroli. Przedsiębiorca musi uzasadnić wniesienie sprzeciwu. 4. W przypadku gdy naruszenie przepisu art. 83 ust. 1 wystąpiło w trakcie prowadzonej kontroli, bieg terminu, o którym mowa w ust. 3, rozpoczyna się w dniu, w którym nastąpiło przekroczenie limitu czasu trwania kontroli.

28 Środki prawne przysługujące kontrolowanemu w związku z nieprawidłowościami przy wszczęciu kontroli (2) Art. 84c ustawy o swobodzie działalności gospodarczej 5. Wniesienie sprzeciwu powoduje wstrzymanie czynności kontrolnych przez organ kontroli, którego sprzeciw dotyczy, z chwilą doręczenia kontrolującemu zawiadomienia o wniesieniu sprzeciwu do czasu rozpatrzenia sprzeciwu, a w przypadku wniesienia zażalenia do czasu jego rozpatrzenia. 6. Wniesienie sprzeciwu powoduje wstrzymanie biegu czasu trwania kontroli od dnia wniesienia sprzeciwu do dnia doręczenia przedsiębiorcy postanowienia, o którym mowa w ust. 9, albo do dnia, o którym mowa w ust. 12, z zastrzeżeniem ust. 7. 7. W przypadku wniesienia przez przedsiębiorcę zażalenia, o którym mowa w ust. 10, wstrzymanie biegu czasu trwania kontroli następuje do dnia doręczenia przedsiębiorcy postanowienia, o którym mowa w ust. 10, albo do dnia, o którym mowa w ust. 13. 8. W przypadku wniesienia sprzeciwu organ kontroli może, w drodze postanowienia, dokonać zabezpieczenia dowodów mających związek z przedmiotem i zakresem kontroli, na czas rozpatrzenia sprzeciwu. Zabezpieczeniu podlegają dokumenty, informacje, próbki wyrobów oraz inne nośniki informacji, jeżeli stanowią lub mogą stanowić dowód w toku kontroli. 9. Organ kontroli w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania sprzeciwu, rozpatruje sprzeciw oraz wydaje postanowienie o: 1)   odstąpieniu od czynności kontrolnych; 2)   kontynuowaniu czynności kontrolnych. 10. Na postanowienie, o którym mowa w ust. 9, przedsiębiorcy przysługuje zażalenie w terminie 3 dni od dnia otrzymania postanowienia. Rozstrzygnięcie zażalenia następuje w drodze postanowienia, nie później niż w terminie 7 dni od dnia jego wniesienia. 11. W przypadku wydania postanowienia, o którym mowa w ust. 9 pkt 2, organ kontroli może kontynuować czynności kontrolne od dnia, w którym postanowienie doręczono przedsiębiorcy, a w przypadku wniesienia zażalenia, od dnia doręczenia przedsiębiorcy postanowienia, o którym mowa w ust. 10.

29 Środki prawne przysługujące kontrolowanemu w związku z nieprawidłowościami przy wszczęciu kontroli (3) Art. 84c ustawy o swobodzie działalności gospodarczej 12. Nierozpatrzenie sprzeciwu w terminie, o którym mowa w ust. 9, jest równoznaczne w skutkach z wydaniem przez organ właściwy postanowienia, o którym mowa w ust. 9 pkt 1. 13. Nierozpatrzenie zażalenia w terminie, o którym mowa w ust. 10, jest równoznaczne w skutkach z wydaniem przez organ właściwy postanowienia uznającego słuszność wniesionego zażalenia. 14. Postanowienie, o którym mowa w ust. 8, wygasa z mocy ustawy w dniu następującym po dniu doręczenia przedsiębiorcy postanowienia, o którym mowa w ust. 9, a w przypadku, o którym mowa w ust. 12, w dniu następującym po dniu upływu terminu do rozpatrzenia sprzeciwu, z zastrzeżeniem ust. 15. 15. W przypadku wniesienia przez przedsiębiorcę zażalenia postanowienie, o którym mowa w ust. 8, wygasa w dniu następującym po dniu doręczenia przedsiębiorcy postanowienia, o którym mowa w ust. 10, a w przypadku, o którym mowa w ust. 13, w dniu następującym po dniu upływu terminu do rozpatrzenia zażalenia. 16. Do postępowań, o których mowa w ust. 9 i 10, w zakresie nieuregulowanym stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

30 Środki prawne przysługujące kontrolowanemu w związku z nieprawidłowościami przy wszczęciu kontroli (4) Sprzeciw wnosi tylko przedsiębiorca. Uprawnienie to nie przysługuje każdemu kontrolowanemu. Sprzeciw dotyczy następujących - wymienionych enumeratywnie - czynności organu kontrolującego (i ewentualnych uchybień w tym zakresie): - zawiadomienia o zamiarze wszczęcia - podjęcia kontroli na podstawie upoważnienia oraz legitymacji - podejmowania więcej niż jednej kontroli w tym samym czasie - obowiązku poinformowania o prawach i obowiązkach kontrolowanego - przeprowadzania czynności w obecności kontrolowanego - czasu trwania kontroli Sprzeciw nie dotyczy tylko wszczęcia kontroli.

31 Środki prawne przysługujące kontrolowanemu w związku z nieprawidłowościami przy wszczęciu kontroli (5) kwestionowana czynność 3 dni robocze organ wykonujący kontrolę sprzeciw 3 dni robocze postanowienie organu 3 dni zażalenie organ wyższego stopnia 7 dni postanowienie organu nierozpatrzenie sprzeciwu/zażalenia w terminie = słuszność sprzeciwu/zażalenia

32 Środki prawne przysługujące kontrolowanemu w związku z nieprawidłowościami przy wszczęciu kontroli (6) kwestionowana czynność 3 dni robocze doręczenie sprzeciwu do organu wykonujący kontrolę sprzeciw 3 dni robocze postanowienie organu wstrzymanie czynności kontrolnych 3 dni zażalenie doręczenie zażalenia do organu wyższego stopnia 7 dni nierozpatrzenie sprzeciwu/zażalenia w terminie = słuszność sprzeciwu/zażalenia postanowienie organu


Pobierz ppt "Wszczęcie kontroli podatkowej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google