Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Praca magisterska Temat: Projekt mechanizmu regeneracji elektrod zbiorczych w elektrofiltrze suchym na podstawie badań laboratoryjnych Autor: Przemysław.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Praca magisterska Temat: Projekt mechanizmu regeneracji elektrod zbiorczych w elektrofiltrze suchym na podstawie badań laboratoryjnych Autor: Przemysław."— Zapis prezentacji:

1 Praca magisterska Temat: Projekt mechanizmu regeneracji elektrod zbiorczych w elektrofiltrze suchym na podstawie badań laboratoryjnych Autor: Przemysław Mikurda

2 Cel i zakres pracy: Teoretyczne podstawy odpylania gazów Budowa elektrofiltru Zasada działania elektrofiltru Warunki pracy elektrofiltru Czynniki warunkujące skuteczność elektrofiltru Opracowanie wyników badań laboratoryjnych

3 Rodzaje zanieczyszczeń wchodzące w skład powietrza: Pyły Tlenki siarki Tlenki azotu Metale ciężkie (ołów, kadm, rtęć, itp.) Tlenek i dwutlenek węgla Substancje niszczące powłokę ozonową

4 Zmiany wielkości emisji dwutlenku siarki, tlenków azotu i pyłu całkowitego w Polsce na tle struktury zużycia nośników energii pierwotnej w latach 1990–2003

5 Podział urządzeń odpylających: odpylacze suche odpylacze mokre Podział urządzeń odpylających ze względu na zachodzące zjawiska: grawitacyjne (komory osadcze) bezwładnościowe odśrodkowe (cyklony) elektrostatyczne (elektrofiltry) filtracyjne (tkaninowe)

6 Są jednymi z najstarszych urządzeń odpylających, których zasady działania opracował w 1910 roku Cottrell. Działanie ich polega na: ładowaniu elektrostatycznym cząstek, wydzielaniu naładowanych cząstek z pola elektrycznego, usuwaniu cząstek pyłu z powierzchni wydzielania. Urządzenia te wykorzystują działanie sił pola elektrycznego. Proces odpylania odbywa się w przestrzeni pomiędzy dwiema elektrodami, przez którą przepływa strumień odpylanego gazu. Definicja elektrofiltru

7 Budowa elektrofiltru

8 Główne elementy wchodzące w skład elektrofiltru Komora elektrofiltru Leje zsypowe Elementy kierująco- dławiące Komunikacja i dojścia Izolacja termiczna Układ elektrod ulotowych i zbiorczych Strzepywacze Napędy strzepywaczy Konstrukcja wsporcza i zespoły prostownicze Układ zasilania elektrofiltru

9 Zasada działania elektrofiltru Zapylony gaz przepływa z małą prędkością między elektrodami zbiorczymi. Po przyłączeniu do elektrod napięcia wydzielają one duże ilości elektronów. Elektrony przyciągane są przez dodatnie elektrody zbiorcze i poruszają się w ich kierunku. W czasie swojego ruchu elektrony uderzają w neutralne cząstki gazu, wytrącając z nich dalsze elektrony, które z kolei powodują wytrącanie elektronów z innych cząstek gazu. Daje to w rezultacie duże ilości wolnych elektronów oraz dodatnio naładowane cząstki gazu. Powstałe elektrony osadzają się na neutralnych cząstkach gazu, ładując je ujemnie. Wytworzone w ten sposób ujemne jony gazowe osadzają się z kolei na zawartych w gazie ziarnach pyłu i przekazują im swój ładunek. Naładowane ujemnie ziarna pyłu poruszają się na skutek działania sił pola elektrostatycznego w kierunku dodatniej elektrody zbiorczej i osadzają się na niej. Ziarna pyłu osadzone na elektrodzie zbiorczej na skutek mechanicznego wstrząsania elektrodą opadają do zbiornika pyłu.

10 Schemat ładowania i wydzielania cząstek aerozolowych w polu elektrycznym elektrofiltru

11 Rozkład cząstek na powierzchni elektrody zbiorczej

12 Podłączenie elektrod ulotowych do źródła prądu stałego

13 Utrzymywanie wszystkich urządzeń mechanicznych w dobrym stanie technicznym Utrzymywanie odpowiedniego czasu między cyklami Regularne odprowadzanie pyłu z lejów zsypowych Utrzymanie szczelności komory odpylania Utrzymywanie termoizolacji w dobrym stanie Nie przekraczanie dopuszczalnych parametrów pracy Wykonywanie zgodnie z zaleceniami DTR obsług technicznych Warunki pracy elektrofiltru

14 Dla określenia jakości procesu odpylania używa się w technice pojęcia stopień odpylania, skuteczność odpylania, lub krótko, aczkolwiek niezupełnie ściśle, sprawność odpylania. Skutecznością odpylacza nazywa się ciężarowy stosunek pyłu strącanego z gazu w odpylaczu, do ciężaru pyłu wprowadzonego wraz z gazem do odpylacza. Skuteczność odpylania

15 gdzie: g 1, g 2 - koncentracja pyłu w gazie przed i za odpylaczem, g m -3 ; V l,V 2 - ilość gazu wchodząca i wychodząca z odpylacza, m 3 s -1. Jeżeli ilości gazu przed i za odpylaczem są te same (V 1 = V 2 ), wzór przyjmuje uproszczoną postać

16 Zależność sprawności od długości pola w elektrofiltrze przy czym jest stałą dla danej serii pomiarów

17 Wykreślnie przedstawienie zależność sprawności od długości pola w elektrofiltrze

18 Czynniki warunkujące skuteczność elektrofiltru Obciążenie gazowe Wielkość cząsteczek i koncentracja pyłu Oporność właściwa pyłu Wymiary pola elektrycznego i rodzaj elektrod Wielkości elektryczne Równomierność rozkładu prędkości gazu w komorze elektrofiltru

19 Dla poznania wpływu systemu strzepywania na skuteczność elektrofiltru A. Little przeprowadził odpowiednie badania na instalacji doświadczalnej. Elektrofiltr doświadczalny posiadający cztery stopnie odpylania pracował na spalinach kotłowych pochodzących z dużego kotła pyłowego o temperaturze 140°C, po wstępnym oczyszczeniu w cyklonach, wynoszącej 1,42 gm -3. Prędkość gazu w elektrofiltrze wynosiła 1,32 m s -1, obciążenie prądowe 0,181 mAm -2. Pomierzono zmianę w czasie skuteczności odpylania: - bez strzepywania elektrod zbiorczych, -przy ciągłym strzepywaniu oraz -przy czyszczeniu programowym z cyklem 5-minutowym Wpływ oczyszczania na pracę elektrofiltru

20 Wpływ systemu strzepywania elektrod zbiorczych elektrofiltru na jego skuteczność odpylania: 1 bez strzepywania; 2 strzepywanie ciągłe; 3 strzepywanie okresowe.

21 Podsumowanie Elektrostatyczne oczyszczanie gazów jest w dalszym ciągu dynamicznie rozwijającą się technologią, a w połączeniu z technologiami usuwania zanieczyszczeń gazowych tworzone są podstawy do dalszego rozwoju elektrofiltrów. Szczególnie, że obecnie zainteresowanie użytkowników elektrofiltrów skupia się na następujących zagadnieniach: ekonomicznych aspektach różnych opcji podwyższania skuteczności odpylania, wpływie instalacji odsiarczania i odazotowania (w tym części palnych) na pracę elektrofiltrów, usuwaniu cząstek poniżej 10 µm oraz poniżej 2,5 µm w elektrofiltrze, usuwaniu związków toksycznych (np. rtęci), możliwości stosowania mokrych elektrofiltrów, stosowania nowych systemów zasilania energią elektryczną

22 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Praca magisterska Temat: Projekt mechanizmu regeneracji elektrod zbiorczych w elektrofiltrze suchym na podstawie badań laboratoryjnych Autor: Przemysław."

Podobne prezentacje


Reklamy Google