Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sprawiedliwość naprawcza

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sprawiedliwość naprawcza"— Zapis prezentacji:

1 Sprawiedliwość naprawcza
KKW – wykład 2007/8 11 grudnia, 2007

2 Elementy Sprawiedliwości naprawczej:
Negocjacje, Mediacja, ADR, Ugoda, Porozumienie, Arbitraż

3 Alternative Dispute Resolution (ADR)
Proces i techniki stosowane poza oficjalnym procesem sądowym : ADR – pod tym pojęciem rozumie się zazwyczaj co najmniej cztery „sub-typy”: negocjacja, mediacja, ugoda – koncyliacja (cywilnoprawna/karnoprawna), arbitraż.

4 Negocjacja Kompromis zawarty w celu dojścia do porozumienia w taki sposób, że każda ze stron nieco ustępuje w swoich żądaniach, aby osiągnąć obopólną korzyść .

5 Negocjacja Negocjacje to sposób porozumienia się w celu rozwiązania konfliktu oraz dojścia do porozumienia obydwu stron, proces wzajemnego poszukiwania takiego rozwiązania które satysfakcjonowałoby zaangażowane w konflikt strony.

6 Fazy negocjacji Analiza i ocena sytuacji zdefiniowanie problemu
zdefiniowanie korzyści obu stron opracowanie możliwości zbieranie informacji identyfikacja interesów obu stron

7 Planowanie podjęcie decyzji odnośnie do planu działania
wybór priorytetów własnych interesów opracowanie nowych możliwości i kryteriów różnice w postrzeganiu faktów poczucie frustracji i złość trudności w komunikowaniu się porozumienie stron

8 Reguły komunikowania się

9 Tactics Skilled negotiators may use a variety of tactics ranging from a straight forward presentation of demands or setting of preconditions to more deceptive approaches such as cherry picking. Intimidation and salami tactics may also play a part in swaying the outcome of negotiations.

10 Taktyka negocjowania 51 technik manipulacyjnych w negocjacjach
120 kontr-technik negocjacyjnych ponad 180 przykładów negocjacji: dobry-zł, wyższa instancja, rozmienić zmęczonego, uwędzony, wybieranie wiśni, taktyka salami etc.

11 Prawo - negocjacje Art. 489 par.2 k.p.k. – art.492 par 1 k.p.k.
Art.60 par 2 k.k.- Nadz. złagodzenie kary. pokrzywdzony pojednał się ze sprawcą; sprawca czynił starania o naprawienie szkody lub jej zapobieżenie. Art. 66 par.3 k.k. warunkowe umorzenie postępowania – pokrzywdzony pojednał się ze sprawcą, sprawca naprawił szkodę, lub pokrzywdzony i sprawca uzgodnili sposób naprawienie szkody. Art. 68 par. 2 k.k. Podjęcie postępowania warunkowo umorzonego – nie wykonuje zawartej z pokrzywdzonym ugody

12 Mediacja

13 Istota mediacji Mediacja, jedna z form ADRów; jest procesem, który ma na celu porozumienia stron w obecności mediatora, który/a dba o procedury, ale sam/a nie angażuje się w istotę sporu. W prawie karnym, istotnym celem mediacji jest uwzględnienie potrzeb osoby pokrzywdzonej (patrz art. 2 k.p.k.) Mediacja to proces gdzie strony spotykają się w towarzystwie osoby bezstronnej, ale znającej procedury mediacji, która ułatwia im porozumienie. Sam fakt spisania umowy ma wartość drugorzędną. Jeśli strony dojdą do wniosku, że sąd lepiej niż oni sami zdoła rozstrzygnąć ich problemy to jest to również efekt pozytywny.

14 Mediacja Art.2 k.p.k. Art.23a k.p.k., art. 325i k.p.k
Art. 335 kpk – wniosek o skazanie W zw. z art. 341 i 343 k.p.k. (obowiązek naprawienia szkody) Art.341par 3 k.p.k posiedzenie w kwestii warunkowego umorzenia - Art. 339 par 4 k.p.k – skierowanie sprawy na posiedzenie - przekazanie sprawy do postępowania mediacyjnego

15 Prawo – ugoda - mediacje
Art.53 k.k. mediacja lub ugoda pomiędzy pokrzywdzonym a sprawcą osiągniętą w postępowaniu Przed sądem lub prokuratorem Art. 489 k.p.k. – posiedzenie pojednawcze Art. 494 k.p.k. – ugoda Art.60 par 2 k.k.- Nadz. Złagodzenie kary. pokrzywdzony pojednał się ze sprawcą; sprawca czynił starania o naprawienie szkody lub jej zapobieżenie.

16 Art. 66 par.3 k.k. warunkowe umorzenie postępowania – pokrzywdzony pojednał się ze sprawcą, sprawca naprawił szkodę, lub pokrzywdzony i sprawca uzgodnili sposób naprawienie szkody. Art. 68 par. 2 k.k. Podjęcie postępowania warunkowo umorzonego – nie wykonuje zawartej z pokrzywdzonym ugody Art. 335 kpk – wniosek o skazanie W zw. z art. 341 i 343 k.p.k. (obowiązek naprawienia szkody) Art.341par 3 k.p.k posiedzenie w kwestii warunkowego umorzenia

17 Art. 341 par 3 k.p.k. – posiedzenie w kwestii warunkowego umorzenia postępowania
Jeżeli sąd uzna za celowe ze względu na możliwość porozumienia się oskarżonego z pokrzywdzonym, w kwestii naprawienia szkody lub zadośćuczynienia, może odroczyć posiedzenie, wyznaczając stronom odpowiedni termin. Na wniosek oskarżonego i pokrzywdzonego, uzasadniony potrzeba dokonania uzgodnień, sąd zarządza stosowna przerwę lub odracza posiedzenie. (patrz. 401,404 i 23a par 2 k.p.k.)

18 Art.387par 3 k.p.k. wniosek o wydanie wyroku skazującego
Sąd może uzależnić uwzględnienie wniosku oskarżonego od dokonania w nim wskazanej przez siebie zmiany. Przepis art par 3 k.p.k. Stosuje się odpowiednio. Par.2 – Sąd może uwzględnić wniosek oskarżonego o wydanie wyroku skazującego gdy…nie sprzeciwia się temu… pokrzywdzony należycie powiadomiony o terminie rozprawy oraz pouczony o możliwości zgłoszenia przez oskarżonego tego wniosku

19 Restorative Justice Konferencje sprawiedliwości naprawczej

20 Restorative Justice –istota
Restorative justice - przestępstwo jest czynem, który narusza dobra konkretnej jednostki, ale i społeczności lokalnej w większym stopniu, niż przeciwko państwu. Pokrzywdzony i jego dobro jest tu b. istotne. Równie ważne jest przywrócenie harmonii społecznej i wzięcie na siebie odpowiedzialności przez sprawcę. RJ podobnie jak ADR obejmuje szeroki krąg działań społecznych, które instytucjonalizuje pokojowe i poza sądem rozwiązywanie problemów. Nie oznacza braku kary (również kpw). Oznacza zobowiązanie do naprawienia szkody.

21 Mediacje po wyroku Art. 95 par 2 k.k.w.
Art. 162 par 1 k.p.k. Sąd penitencjarny powinien przedstawiciela administracji zakładu karnego , a także wysłuchać sądowego kuratora zawodowego, jeżeli składał wniosek o warunkowe zwolnienie oraz uwzględnić ugodę zawartą w wyniku mediacji….

22 Home Office Perspective:
We support restorative justice because it: gives victims a greater voice in the criminal justice system allows victims to receive an explanation and more meaningful reparation from offenders makes offenders accountable by allowing them to take responsibility for their actions builds community confidence that offenders are making amends for their wrong doing


Pobierz ppt "Sprawiedliwość naprawcza"

Podobne prezentacje


Reklamy Google