Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy"— Zapis prezentacji:

1 Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy
Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy

2

3 Konsekwencje prawne popełniania czynów karalnych i zachowań będących przejawem demoralizacji
asp. Marek Kolinski

4 Odpowiedzialność za zachowania będące przejawem demoralizacji
Odpowiedzialność za zachowania będące przejawem demoralizacji Odpowiedzialność za czyny karalne Pełna odpowiedzialność karna

5 UPN Art. 6. Konsekwencje prawne popełnienia czynu karalnego lub zachowań świadczących o demoralizacji:  upomnienie,  zobowiązanie do określonego postępowania: naprawienia wyrządzonej szkody, wykonania określonych prac lub świadczeń na rzecz pokrzywdzonego lub społeczności lokalnej, przeproszenia pokrzywdzonego, podjęcia nauki lub pracy, uczestniczenia w zajęciach o charakterze wychowawczym, terapeutycznym lub szkoleniowym, powstrzymania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach albo do zaniechania używania alkoholu lub innego środka w celu wprowadzania się w stan odurzenia,  nadzór odpowiedzialny rodziców lub opiekuna,  poręczenie organizacji młodzieżowej lub innej organizacji społecznej, zakładu pracy albo osoby godnej zaufania,  nadzór kuratora,

6 skierowanie do ośrodka kuratorskiego, a także do orga-
nizacji społecznej lub instytucji zajmujących się pracą z nieletnimi o charakterze wychowawczym, terapeutycznym lub szkoleniowym, zakaz prowadzenia pojazdów, przepadek rzeczy uzyskanych w związku z popełnie- niem czynu karalnego, umieszczenie w rodzinie zastępczej, w odpowiedniej placówce opiekuńczo-wychowawczej albo ośrodku szkolno-wychowawczym, umieszczenie w zakładzie poprawczym, inne środki zastrzeżone w niniejszej ustawie do właściwości sądu rodzinnego, jak również środki przewidziane w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym.

7 Osoba, która popełniła przestępstwo podlega karom (odpowiedzialności karnej):
grzywna w wysokości od 100 do zł, ograniczenie wolności do 1 roku, pozb. wolności od 1 miesiąca do 15 lat., 25 lat pozbawienia wolności, dożywotnie pozbawienie wolności.

8 Gdy osoba popełni wykroczenie podlega karom:
nagana, grzywna od 20 do zł, ograniczenie wolności trwające miesiąc, areszt od 5 do 30 dni.

9 Jakie przesłanki muszą zaistnieć, aby osoba poniosła konsekwencje prawne negatywnego zachowania.

10 Popełniony przez nią czyn musi mieć charakter czynu zabronionego, to znaczy musi wyczerpywać znamiona przestępstwa lub wykroczenia.

11 Nieletni ponoszą również konsekwencje prawne zachowań świadczących o demoralizacji.

12 Osoba musi spełniać określone warunki co do wieku, poczytalności.

13 Warunki co do wieku: Do 18 lat – konsekwencje prawne zachowań świadczących o demoralizacji; Od 13 do 17 lat – konsekwencje prawne popełnienia czynu karalnego; Po ukończeniu 17 lat pełna odpowiedzialność karna za popełnienie przestępstwa lub wykroczenia; Po ukończeniu 15 lat odpowiedzialność karna za popełnienie szczególnie niebezpiecznego przestępstwa.

14 Poza tym: Informacja o popełnionym przez nią czynie musi być zgłoszona organom ścigania, tj. Policji (prokuraturze) lub wymiarowi sprawiedliwości tj. do sądu karnego o przestępstwie lub wykroczeniu, sądu rodzinnego w przypadku czynu karalnego, czy zachowań świadczących o demora-lizacji nieletniego.

15 Sprawa podstawowa: Wymiarowi sprawiedliwości muszą być przedstawione dowody popełnienia czynu, tj.: zeznania świadków, ślady pozostawione przez sprawcę, - przedmioty, które posiadał, itp.

16 Ważne: Szkoła kierując wniosek do sądu rodzinnego, o wszczęcie postępowania wobec nieletniego, w związku z przejawianiem przez niego zachowań świadczących o demoralizacji musi wykazać, że działania podejmowane w ramach przysługujących jej uprawnień nie przyniosły skutku.

17 Ważne ( art. 7 § 1upn ); Sąd rodzinny może:
Zobowiązać rodziców lub opiekuna do poprawy warunków wychowawczych , bytowych lub zdrowotnych nieletniego, a także do ścisłej współpracy ze szkołą, do której nieletni uczęszcza, poradnią psychologiczno-pedagogiczną lub inną poradnią specjalistyczną, zakładem pracy, w którym jest zatrudniony, oraz lekarzem lub zakładem leczniczym.

18 Ważne ( art. 7 § 2 upn ); Sąd rodzinny może:
Zobowiązać rodziców lub opiekuna do naprawienia w całości lub w części szkody wyrządzonej przez nieletniego.

19 Ważne ( art. 42 § 4 upn ): Sędzia rodzinny może przekazać sprawę nieletniego szkole, do której nieletni uczęszcza, jeżeli uzna, że środki oddziaływania wychowawczego, jakimi dana szkoła rozporządza, są dosta-teczne; w postanowieniu o prze-kazaniu sprawy sędzia rodzinny wskazuje w miarę potrzeby środki oddziaływania wychowawczego.

20 Ważne ( art. 42 § 4 upn cd.) : Szkoła jest zobowiązana zawiadamiać sąd rodzinny o nieskuteczności zastosowanych środków oddziaływania wychowawczego.

21 Dziękuję za uwagę. Asp. Marek Kolinski
Wydział Prewencji KWP w Bydgoszczy tel. służbowy , mail:


Pobierz ppt "Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy"

Podobne prezentacje


Reklamy Google