Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podstawy rolnictwa Ryszard Cymerman. Rolnictwo - jeden z działów gospodarki, którego głównym zadaniem jest dostarczenie żywności.gospodarkiżywności Rolnictwo.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podstawy rolnictwa Ryszard Cymerman. Rolnictwo - jeden z działów gospodarki, którego głównym zadaniem jest dostarczenie żywności.gospodarkiżywności Rolnictwo."— Zapis prezentacji:

1 Podstawy rolnictwa Ryszard Cymerman

2 Rolnictwo - jeden z działów gospodarki, którego głównym zadaniem jest dostarczenie żywności.gospodarkiżywności Rolnictwo uzyskuje produkty roślinne i zwierzęce dzięki uprawie roli i roślin oraz chowu i hodowli zwierząt.uprawieroliroślinchowuhodowlizwierząt

3 Historia rolnictwa Rolnictwo należy do najstarszych dziedzin wytwórczości materialnej człowieka - jego początki datuje się na neolit - 10 000 do 3 000 lat p. n. e. Przejście od łowiectwa i zbieractwa do uprawy roli doprowadziło do "rewolucji" w społecznościach ludzkich, przy czym często wymieniana fazą pośrednią był etap tworzenia ogrodów, które służyły jako tymczasowe zabezpieczenie dla społeczeństw zbieracko-łowieckich na wypadek nieurodzaju. Zmienił się ich tryb życia z koczowniczego na osiadły, co doprowadziło do powstania liczniejszych i bardziej złożonych form społecznych umożliwiających dalszą ewolucję umysłowości człowieka. Zmienił się też stosunek człowieka do przyrody, którą zaczął ją dostosowywać do własnych potrzeb.neolitłowiectwa zbieractwa

4 Historia rolnictwa Pierwsza uprawa roli rozpoczęła się ok. 8000 r. p. n. e. na Bliskim Wschodzie (żyzny półksiężyc, Mezopotamia, Egipt), a wkrótce niemal jednocześnie w trzech oddalonych od siebie częściach świata na obszarze współczesnych: Chin, Meksyku i Peru. Pierwszymi roślinami uprawnymi były różne rodzaje pszenicy i jęczmienia (Bliski Wschód). W Azji Południowo-Wschodniej były to groch, bób, ryż i proso, natomiast w Ameryce Środkowej i Południowej - dynia, fasola i kukurydza. I tak dzięki uprawie roślin mogły się rozwinąć wielki cywilizacje starożytne, nazywane niekiedy od głównych roślin uprawnych cywilizacją pszenicy, ryżu i kukurydzy.Bliskim Wschodzieżyzny półksiężycMezopotamiaEgiptChinMeksykuPerupszenicyjęczmieniaAzji Południowo-Wschodniejgrochbób ryżprosoAmeryce ŚrodkowejPołudniowejdynia fasolakukurydza Nieco wcześniej doszło do udomowienia niektórych zwierząt: owiec i kóz - ok. 10 000-7 000 lat p. n. e., później bydło i świnie - ok. 6000 lat p. n. e. Doszło do tego także na Bliskim Wschodzie, skąd, zarówno uprawa roślin, jak i hodowla zwierząt, rozprzestrzeniła się po całym Świecie.owiec kózbydłoświnie Świecie

5 Podstawowe pojęcia Przestrzeń rolna

6 Pojęcia dotyczące przestrzeni rolniczej Użytek rolny UR Grunt rolny GR Nieruchomość rolna NR Gospodarstwo rolne Gos.Rol. Ewidencja gruntów i budynków Ustawa z 3.02.1995r o ochronie gruntów rolnych i leśnych Kodeks cywilny art.55 Kodeks cywilny Art.46 1 Ustawa o podatku rolnym USTAWA o kształtowani u ustroju rolnego

7 Użytek rolny UR Rodzaje w grupie UR RGrunty orne ŁŁąki PsPastwiska S/RSady B/RZabudowa zagrodowa WsrStawy rybackie WRowy melioracyjne Jedna z (7) grup użytków gruntowych wyodrębniona dla celów ewidencji gruntów

8 a) poddane stałej uprawie mechanicznej mającej na celu produkcję ziemiopłodów rolniczych lub ogrodniczych, w tym grunty, na których urządzone zostały ogrody działkowe oraz szklarnie i inspekty, b) nadające się do uprawy, o której mowa pod lit. a), ale zajęte pod plantacje chmielu, wikliny, drzew (np. choinek) oraz szkółki drzew ozdobnych i krzewów, c) ugory, odłogi. ZALICZANIE GRUNTÓW DO POSZCZEGÓLNYCH UŻYTKÓW GRUNTOWYCH 1. Użytki rolne 1) Grunty orne Do gruntów ornych zalicza się grunty:

9 Do pastwisk trwałych zalicza się grunty pokryte podobną jak na łąkach roślinnością, z reguły wypasane, a w rejonach górskich - hale i połoniny, które z zasady nie są koszone, lecz wypasane. ZALICZANIE GRUNTÓW DO POSZCZEGÓLNYCH UŻYTKÓW GRUNTOWYCH 1. Użytki rolne 2) Sady Do sadów zalicza się grunty o powierzchni co najmniej 0,1000 ha zasadzone drzewami i krzewami owocowymi o zwartym nasadzeniu (minimum 600 drzew lub 2.000 krzewów na 1 ha), szkółki drzew i krzewów owocowych oraz winnice 3) Łąki trwałe Do łąk trwałych zalicza się grunty pokryte zwartą wieloletnią roślinnością, złożoną z licznych gatunków traw, roślin motylkowych i ziół, tworzących ruń łąkową, systematycznie koszoną, a w rejonach górskich - hale i połoniny z zasady koszone 4) Pastwiska trwałe

10 ZALICZANIE GRUNTÓW DO POSZCZEGÓLNYCH UŻYTKÓW GRUNTOWYCH 1. Użytki rolne 5) Grunty rolne zabudowane 6) Grunty pod stawami Do gruntów rolnych zabudowanych zalicza się grunty zajęte pod budynki mieszkalne oraz inne budynki i urządzenia budowlane służące produkcji rolniczej, nie wyłączając produkcji rybnej, oraz przetwórstwu rolno-spożywczemu (kotłownie, komórki, garaże, szopy, stodoły, wiaty, spichlerze, budynki inwentarskie, place składowe i manewrowe w obrębie zabudowy itp.), a także zajęte pod ogródki przydomowe w gospodarstwach rolnych. Do gruntów pod stawami zalicza się grunty pod zbiornikami wodnymi (z wyjątkiem jezior i zbiorników zaporowych z urządzeniami do regulacji poziomu wód), wyposażonymi w urządzenia hydrotechniczne, nadającymi się do chowu, hodowli i przetrzymywania ryb, obejmujące powierzchnię ogroblowaną wraz z systemem rowów oraz tereny przyległe do stawów i z nimi związane, a należące do obiektu stawowego. Do gruntów pod rowami zalicza się grunty zajęte pod otwarte rowy pełniące funkcje urządzeń melioracji wodnych dla gruntów wykorzystywanych do produkcji rolniczej 7) Grunty pod rowami

11 Grunt rolny GR określone w ewidencji gruntów jako użytki rolne, pod stawami rybnymi i innymi zbiornikami wodnymi służącymi wyłącznie dla potrzeb rolnictwa, pod wchodzącymi w skład gospodarstw rolnych budynkami mieszkalnymi oraz innymi budynkami i urządzeniami służącymi wyłącznie do produkcji rolniczej oraz przetwórstwu rolno-spożywczemu, pod budynkami i urządzeniami służącymi bezpośrednio do produkcji rolniczej uznanej za dział specjalny, stosownie do przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych, Ustawa z 3.02.1995r o ochronie gruntów rolnych i leśnych

12 Grunt rolny GR Ustawa z 3.02.1995r o ochronie gruntów rolnych i leśnych parków wiejskich oraz pod zadrzewieniami i zakrzewieniami śródpolnymi, w tym również pod pasami przeciwwietrznymi i urządzeniami przeciwerozyjnymi, pracowniczych ogrodów działkowych i ogrodów botanicznych, pod urządzeniami: melioracji wodnych, przeciwpowodziowych i przeciwpożarowych, zaopatrzenia rolnictwa w wodę, kanalizacji oraz utylizacji ścieków i odpadów dla potrzeb rolnictwa i mieszkańców wsi, zrekultywowane dla potrzeb rolnictwa, torfowisk i oczek wodnych, pod drogami dojazdowymi do gruntów rolnych.

13 Nie uważa się za grunty rolne gruntów znajdujących się pod parkami i ogrodami wpisanymi do rejestru zabytków. nie są traktowane jako grunty rolne: grunty pod jeziorami i wodami płynącymi, zbiornikami służącymi do zaopatrzenia ludności w wodę, wałami przeciwpowodziowymi; nieużytki; Grunt rolny GR Ustawa z 3.02.1995r o ochronie gruntów rolnych i leśnych

14 Nieruchomość służąca do działalności wytwórczej w rolnictwie do produkcji roślinnej i zwierzęcej, nie wykluczając produkcji warzywniczej, sadowniczej i rybnej Kodeks cywilny art. 46 1 Nieruchomość rolna NR

15 Kodeks cywilny art. 55 3 Gospodarstwo rolne Gosp.Roln. to grunty rolne wraz z gruntami leśnymi, budynkami lub ich częściami, urządzeniami i inwentarzem, jeżeli stanowią lub mogą stanowić zorganizowaną całość gospodarcza oraz prawami i obowiązkami związanymi z prowadzeniem gospodarstwa rolnego.

16 Gospodarstwo rolne Gosp.Roln. Ustawa z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym art. 1 pkt. 2 …..to obszar użytków rolnych, gruntów pod stawami oraz gruntów, sklasyfikowanych w ewidencji jako użytki rolne, pod zabudowaniami związanymi z prowadzeniem tego gospodarstwa o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, prawnej bądź jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej.

17 Gospodarstwo rolne Gosp.Roln. USTAWA z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. Nr 64, poz. 592) art. 2 pkt. 2 należy przez to rozumieć gospodarstwo rolne w rozumieniu Kodeksu cywilnego o obszarze nie mniejszym niż 1 ha użytków rolnych;

18 Ustawa z dnia 19 października 1991 o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 208, poz. 2128)

19 Ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. RRM z dnia 29 marca 1994 r. (Dz.U. Nr 45,). RMSP z dnia 1sierpnia 2003 r. Dz. U. Nr 140, poz. 1350) Dysponowanie nieruchomościami rolnymi Prywa tne Komu nalne Skarb Państwa ANR S Dz P - - + S A + - + Sprze daż Dzierżawa zk Nieodpł atne przekaz anie Aport Admin istrow anie Zarząd ++ -+-+ ++ - +

20 Agencja nieruchomości rolnych ANR

21 1) nieruchomości rolnych w rozumieniu Kodeksu cywilnego położonych na obszarach przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego na cele gospodarki rolnej, z wyłączeniem gruntów znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych i parków narodowych, Ustawa z dnia 19 października 1991 o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa Zakres działania Ustawa dotyczy 2) innych nieruchomości i składników mienia pozostałych po likwidacji państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej oraz ich zjednoczeń i zrzeszeń, 3) lasów niewydzielonych geodezyjnie z nieruchomości, określonych w pkt 1 i 2.

22 Oddziały Terenowe Agencją kieruje Prezes Filii ANR 11 5

23 Gospodarowanie Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa 2) oddania na czas oznaczony do odpłatnego korzystania osobom prawnym lub fizycznym, 3) wniesienia mienia lub jego części do spółki, 4) oddania na czas oznaczony administratorowi,, 5) przekazania w zarząd, 6) zamiany nieruchomości. 1) sprzedaży mienia w całości lub jego części, Agencja gospodaruje Zasobem w drodze:

24 Kształtowaniu ustroju rolnego USTAWA z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. Nr 64, poz. 592)

25 1) poprawy struktury obszarowej gospodarstw rolnych; Art. 1. Zasady kształtowania ustroju rolnego państwa dotyczą: 2) przeciwdziałania nadmiernej koncentracji nieruchomości rolnych; 3) zapewnienia prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwach rolnych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach.

26 1) umowa dzierżawy została zawarta w formie pisemnej i ma datę pewną oraz była wykonywana co najmniej 3 lata, licząc od tej daty; 2) nabywana nieruchomość wchodzi w skład gospodarstwa rodzinnego dzierżawcy lub jest dzierżawiona przez spółdzielnie produkcji rolnej. Sprzedaży nieruchomości rolnej przez osobę fizyczną lub osobę prawną inną niż Agencja Art. 3 prawo pierwokupu przysługuje z mocy ustawy jej dzierżawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

27 O treści umowy sprzedaży nieruchomości rolnej zawiadamia się dzierżawcę tej nieruchomości, jeżeli umowa dzierżawy trwała co najmniej 3 lata od dnia jej zawarcia. Sprzedaży nieruchomości rolnej przez osobę fizyczną lub osobę prawną inną niż Agencja W przypadku braku uprawnionego do pierwokupu, albo niewykonania przez niego tego prawa, prawo pierwokupu przysługuje z mocy ustawy Agencji, działającej na rzecz Skarbu Państwa.

28 Zasad podanych wyżej nie stosuje się, jeżeli nabywcą nieruchomości rolnej jest: 1) spółdzielnia produkcji rolnej - w przypadku sprzedaży przez jej członka nieruchomości rolnej stanowiącej wkład gruntowy w tej spółdzielni; 2) osoba bliska zbywcy w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami. Sprzedaży nieruchomości rolnej przez osobę fizyczną lub osobę prawną inną niż Agencja

29 osoba bliska to zstępni, wstępni, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa, małżonka, osoby przysposabiające i przysposobione oraz osobę, która pozostaje ze zbywcą faktycznie we wspólnym pożyciu,",

30 Jeżeli cena sprzedawanej nieruchomości rażąco odbiega od jej wartości rynkowej, wykonujący prawo pierwokupu może, w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o wykonaniu prawa pierwokupu, wystąpić do sądu o ustalenie ceny tej nieruchomości. Sąd ustala cenę nieruchomości, przy zastosowaniu sposobów jej ustalania przewidzianych w przepisach o gospodarce nieruchomościami. Sprzedaży nieruchomości rolnej przez osobę fizyczną lub osobę prawną inną niż Agencja

31 1. Za gospodarstwo rodzinne uważa się gospodarstwo rolne: 1) prowadzone przez rolnika indywidualnego oraz 2) w którym łączna powierzchnia użytków rolnych jest nie większa niż 300 ha. Art. 5 Gospodarstwo rodzinne 2. Przy ustalaniu powierzchni użytków rolnych, będących przedmiotem współwłasności uwzględnia się powierzchnię nieruchomości rolnych odpowiadających udziałowi we współwłasności takich nieruchomości, a w przypadku współwłasności łącznej uwzględnia się łączną powierzchnię nieruchomości rolnych stanowiących przedmiot współwłasności.

32 1. Za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną, będącą właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych o łącznej powierzchni użytków rolnych nieprzekraczającej 300 ha, Art. 6 Rolnik indywidualny prowadzącą osobiście gospodarstwo rolne, zamieszkałą w gminie, na obszarze której położona jest jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład tego gospodarstwa. posiadającą kwalifikacje rolnicze,

33 1. O sobiście prowadzi gospodarstwo rolne - jeżeli podejmuje wszelkie decyzje dotyczące prowadzenia działalności rolniczej w tym gospodarstwie. Art. 6 Rolnik indywidualny Dowodem potwierdzającym osobiste prowadzenie gospodarstwa rolnego jest oświadczenie prowadzącego to gospodarstwo, poświadczone przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

34 Dowodem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji rolniczych jest: 1) świadectwo lub dyplom ukończenia szkoły z uzyskanym tytułem zawodowym albo dyplom uzyskania tytułu zawodowego lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe; 2) oświadczenie poświadczone przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) lub świadectwo pracy. (dopuszcza się również odpowiednie dokumenty wydane przez właściwe organy lub instytucje państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego). Art. 6 Rolnik indywidualny 2. Kwalifikacje rolnicze osoba fizyczna posiada, jeżeli: 1) uzyskała wykształcenie rolnicze co najmniej zasadnicze lub wykształcenie średnie lub wyższe, lub 2) osobiście prowadziła gospodarstwo rolne lub pracowała w gospodarstwie rolnym przez okres co najmniej 5 lat.

35 Art. 6 Rolnik indywidualny Dowodem potwierdzającym zamieszkanie jest dokument określający zameldowanie na pobyt stały w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności i dowodach osobistych.

36 Podstawowe rośliny rolnicze

37 Rejestr roślin uprawnych- Unii Europejskiej urzędowy wykaz gatunków roślin uprawnych w Europie, wpisanych do krajowego rejestru (2006 rok).

38 Burak burak cukrowy, burak pastewny,

39 Rośliny pastewne - trawy kostrzycakostrzewa czerwonakostrzewa łąkowa kostrzewa owczakostrzewa trzcinowakupkówka pospolita mietlica pospolitamietlica psiamietlica rozłogowa rajgras wyniosłystokłosa uniolowatatymotka kolankowata tymotka łąkowawiechlina błotnawiechlina gajowa wiechlina łąkowawiechlina zwyczajnawyczyniec łąkowy życica mieszańcoważycica trwałażycica wielokwiatowa

40 łubin pastewny łubin wąskolistny łubin żółty wyka kosmata wyka siewnałubin biały bobikgroch siewny Rośliny pastewne- strączkowe:

41 Esparceta siewnakomonica zwyczajna koniczyna biała koniczyna krwistoczerwona, inkarnatka koniczyna łąkowa koniczyna perska koniczyna białoróżowa koniczyna szwedzka lucerna chmielowa lucerna nerkowata lucerna mieszańcowa lucerna siewna Rośliny pastewne: motylkowate drobnonasienne:

42 brukiew pastewna kapusta pastewna rzodkiew oleista Rośliny pastewne: inne

43 gorczyca biała gorczyca sarepska kminek zwyczajny konopie siewne len zwyczajny mak rzepakrzepiksoja Rośliny oleiste:

44 pszenica zwyczajna owiesmozga kanaryjska pszenica twarda jęczmieńkukurydza pszenica orkisz żytopszenżyto Rośliny zbożowe-zboża:

45 burak cukrowy burak pastewny Marchew pastewna Ziemniaki Rośliny okopowe:,

46 cebula zwyczajna cebula siedmiolat ka czosnek pospolity porcebula szalotka czosnek askalońs ki Warzywa - cebulowate

47 dynia olbrzymia dynia zwyczajna arbuz, kawon melonogórek siewny Warzywa - dyniowate:

48 brokułjarmuż, kapusta liściasta kalafior kalarepakapusta brukselska, brukselka kapusta głowiasta biała kapusta głowiasta czerwona kapusta pekińska kapusta włoska Warzywa - kapustne:

49 burak ćwikłowy burak liściowy cykoria marchewrabarbar ogrodowy szpinak sałata siewna seler zwyczajny Warzywa - korzeniowe i liściowe

50 oberżyna, bakłażan paprykapomidor Warzywa - psiankowe

51 bóbfasola wielokwiato wa groch siewny cukrowy groch siewny łuskowy Warzywa - strączkowe:

52 karczoch hiszpański karczoch zwyczajny koper włoski szparag Warzywa - inne:

53 brzoskwinia zwyczajna cytryna zwyczajna czereśnia grejpfrutjabłońleszczyna pospolita grusza pospolitamandarynkamigdałowiec zwyczajny pigwapomarańcza słodka wiśnia pospolita śliwa japońskaoliwka europejska orzech włoski morela zwyczajna Rośliny sadownicze - drzewa owocowe

54 Podstawowe rośliny rolnicze

55 Pszenica należy do najważniejszych roślin zbożowych świata. Jako zboże chlebowe towarzyszy człowiekowi od nie pamiętnych czasów. Najstarszy, na dzień dzisiejszy, ślad uprawiania pszenicy pochodzi z wykopalisk archeologicznych na Bliskim Wschodzie i jest datowany na rok ok. 7000 p. n. e. Do Europy dotarła w neolicie, tj. ok. 5000 lat p.n.e. Na terenach Polski pojawiła się latach 1000-2000 p.n.e. Pszenica zwyczajna

56 Znaczenie gospodarcze Znaczenie strategiczne - jako surowiec chlebowy i paszowy. Powierzchnia światowych zasiewów sięga ok. 230 milionów ha, W Polsce- 2,5 miliona ha Plony w Polsce: - średnio 3,5 t/ha ziarna w gospodarstwach dobrych - (8,5 t/ha ) pszenica ozima pszenica jara

57 Siew: pszenica ozima Masa wysiewu wynosi 200-265 kg/ha,

58 Znaczenie gospodarcze Na świecie uprawia się ok.11 mln ha żyta co stanowi ok.1,5% powierzchni zasiewów wszystkich zbóż. Główni producenci to: Rosja, Szwecja, Polska, Niemcy i Białoruś. W Polsce uprawia się żyto na ok. 2350 tys. ha, co stanowi ponad 26 % zasiewów wszystkich zbóż i uzyskuje się przeciętnie ok. 23 q ziarna z ha. Średnio w Polsce uzyskuje się około 5500 tys. ton ziarna rocznie. Żyto zwyczajne

59 Siew ok. 120-150 kg/ha

60 Jęczmień stanowi ok. 10 % światowej powierzchni uprawy zbóż (68-71 mln ha). Największym producentem tego zboża jest Rosja, podczas gdy najwyższe zbiory uzyskuje się w Irlandii (6,0 t/ha) i Belgii (6,2 t/ha). Powierzchnia zasiewów jęczmienia w Polsce wynosi ok. 1,1-1,2 mln ha, w tym formy ozime zajmują tylko 110-190 tyś. ha. Związane to jest z łatwym wymarzaniem jęczmienia u nas. Plon - jęczmienia ozimego 3,05-3,3 t/ha. Krajowe zbiory ziarna jęczmienia wynoszą 3,3-3,7 mln t on, z czego 75 % przeznacza się na pasze, po 5 % na spożycie w formie kasz i płatków, na słód browarniany, ok. 10 % na materiał siewny a reszta to ubytki i straty. Jęczmień

61 Na świecie uprawia się owies na ok. 17,9 mln ha, co stanowi 3 % areału zajętego przez zboża. Średni plon z ha wynosi ok. 2 ton, najwyższe plony z 1 ha uzyskuje się w Irlandii (6t), Holandii (5,8t) i Anglii (5,5t). W Polsce uzyskuje się średnio plony rzędu 2,53 t/ha. Przed wojną powierzchnia upraw owsa w Polsce wynosiła ok.1 mln ha, jednak w miarę rozwoju mechanizacji, gdy systematycznie zmniejszało się pogłowie koni, zmniejszał się też jego udział w strukturze zasiewów zbóż i teraz zajmuje ok.6 % (570 tys. ha). Owies zwyczajny

62 Pszenżyto jest syntetycznym mieszańcem międzyrodzajowym pszenicy z żytem, łączącym w sobie cech obu gatunków. W stanie naturalnym nie występuje. Udanego krzyżowanie dokonano po raz pierwszy w 1875 roku, jednak otrzymane mieszańce były sterylne, pierwsze płodne przeżyto udało się uzyskać dopiero w roku 1889. Pszenżyto wprowadzono do uprawy stosunkowo niedawno, dzięki hodowli tzw. wtórnych mieszańców: które wyhodowano: pszenżyto ozime na Węgrzech w 1968, natomiast forma jarą uzyskano w Kanadzie w 1970 roku. W Polsce Pierwszą wpisaną do Rejestru Odmian Oryginalnych uzyskano w Poznańskim Instytucie Roślin w roku 1982 i nadano jej nazwę Lasko. Pszenżyto

63 Roślina olejodajna - pospolicie uprawiany w naszym kraju, jedna z najważniejszych roślin olejodajnych świata. Rzepak

64 siew - termin siewu dla rejonów o większym nasileniu uprawy rzepaku (zachodnia część kraju) mieści się między 15 a 25. 08. Tylko w północno- wschodniej części Polski siewy rzepaku trzeba zakończyć już przed 10.08. Rzepak sieje się w rozstawie szerokorzędowej (co 35-45 cm), wąskorzędowej (12-15 cm) lub zawężonej (20-25 cm). Ilość wysiewu (4-6 kg) powinna zapewnić po wschodach zagęszczenie 0,8-1,2 mln roślin na 1 ha..

65 Ziemniak, kartofel jedna z najważniejszych roślin jadalnych świata, powszechnie uprawiana w klimacie umiarkowanym, rzadziej w ciepłym, dostarcza bulw skrobiowych, spożywczych, pastewnych lub przemysłowych (produkcja alkoholu, krochmalu itd). Krzaczasta bylina, kwiaty białe, różowe lub fioletowe, owoc - zielona jagoda. Największe uprawy w Rosji, Polsce, Stanach Zjednoczonych. Dzicy przodkowie uprawnych form ziemniaka występują w Andach i na sąsiednich terenach, od Meksyku po Chile. Ziemniaki uprawiane były od dawna przez Inków już ok. 3500 lat temu, do Polski przywiózł je prawdopodobnie z wiedeńskiej wyprawy (1683) Jan III Sobieski. Uprawiane jako roślina jadalna od 2. połowy XVIII w. (początkowo ziemniaki hodowano jako rośliny ozdobne lub ciekawostki botaniczne

66 Kukurydza należy do roślin o dużych wymaganiach klimatycznych. Polska znajduje się na północnym skraju europejskiego pasa uprawy kukurydzy. W okresie 1997-2001 powierzchnia uprawy kukurydzy na ziarno wzrosła o blisko 150 tys. ha, tj. prawie trzykrotnie. Jako pasza energetyczna znajduje zastosowanie w żywieniu wszystkich gatunków zwierząt, zwłaszcza w żywieniu bydła i trzody chlewnej. Najlepsze warunki dla uprawy kukurydzy występują w południowo-zachodnim i południowo-wschodnim rejonie kraju. kukurydza pastewna

67 dwuletnia roślina uprawna z rodziny komosowatych Burak

68 burak liściowy (boćwina, botwina), o jadalnych liściach i zgrubiałych ogonkach liściowych (odmiana mało znana w Polsce, nazwą boćwina określa się młode liście buraka ćwikłowego), Burak wiele form i odmian, takich jak: burak cukrowy, o dużej zawartości cukru w korzeniach, podstawowa roślina cukrodajna w klimacie umiarkowanym,

69 Burak wiele form i odmian, takich jak: burak pastewny, o zgrubiałych korzeniach używanych na paszę, burak korzeniowy (ćwikła), o jadalnych, zgrubiałych, czerwonych korzeniach (młode liście jadalne).

70 Gryka, rodzaj z rodziny rdestowatych. Dwa gatunki roślin uprawnych: 1)Gryka siewna, zwana hreczką pochodzi z Azji Wschodniej Centralnej, uprawiana Europie. Jadalne są trójgraniaste orzeszki zawierające skrobię, z których wyrabia się kaszę lub mąkę. Używana także jako roślina pastewna, miododajna, lecznicza 2) Gryka tatarka pochodzi z Azji Środkowej, rzadziej uprawiana, pojawia się za to jako chwast w uprawach gryki siewnej. Jest mniej plenna lecz odporniejsza na niekorzystne warunki siedliskowe niż gatunek poprzedni. Gryka siewna

71 Warzywa

72 rośliny roczne, dwuletnie lub byliny (rzadko podkrzewy lub drzewa), w całości lub w części służące jako pokarm dla człowieka, spożywane w postaci surowej, gotowanej albo w przetworach.rocznedwuletniebyliny Niektóre warzywa są jednocześnie roślinami przyprawowymi. Warzywa są pożywieniem dodatkowym, ważnym źródłem witamin, soli mineralnych mikroelementów. Warzywa

73 -korzeniowe (np. marchew siewna, pietruszka zwyczajna, rzodkiew czarna, rzepa biała,) -bulwowe (brukiew, czyli karpiel, burak ćwikłowy, rzodkiewka, selery zwyczajne, kalarepa), - cebulowe (cebula jadalna, por), Ze względu na użytkowaną część rośliny stosuje się podział na warzywa:

74 - łodygowe (szparag lekarski, młode pędy bambusów, szczytowe pąki palm jako tzw. kapusta palmowa), - liściaste (rabarbar - ogonki liściowe, rzeżucha ogrodowa, cykoria endywia, sałata siewna, szpinak warzywny, szczaw zwyczajny, burak liściowy, jarmuż, kapusta chińska, pekińska i głowiasta, brukselka), Ze względu na użytkowaną część rośliny stosuje się podział na warzywa:

75 -kwiatostanowe (kalafior, brokuł), -nasienne (kasztan jadalny), - owocowe (pomidor, bakłażan, papryka roczna, ogórek, dynia zwyczajna, tykwa). Ze względu na użytkowaną część rośliny stosuje się podział na warzywa:

76 Łąka Łąka, zbiorowisko roślinne z udziałem traw roślin zielnych, którego powstanie trwanie w warunkach klimatu umiarkowanego uzależnione jest od gospodarki rolno-pasterskiej człowieka (zbiorowisko antropogeniczne). W tym ujęciu jest to zbiorowisko półnaturalne.


Pobierz ppt "Podstawy rolnictwa Ryszard Cymerman. Rolnictwo - jeden z działów gospodarki, którego głównym zadaniem jest dostarczenie żywności.gospodarkiżywności Rolnictwo."

Podobne prezentacje


Reklamy Google