Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZAKŁAD RACHUNKOWOŚCI ROLNEJ Organizacja badań dla wybranych działalności produkcyjnych w gospodarstwach konwencjonalnych i ekologicznych w 2008 r. Warsztaty.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZAKŁAD RACHUNKOWOŚCI ROLNEJ Organizacja badań dla wybranych działalności produkcyjnych w gospodarstwach konwencjonalnych i ekologicznych w 2008 r. Warsztaty."— Zapis prezentacji:

1 ZAKŁAD RACHUNKOWOŚCI ROLNEJ Organizacja badań dla wybranych działalności produkcyjnych w gospodarstwach konwencjonalnych i ekologicznych w 2008 r. Warsztaty szkoleniowo-organizacyjne w zakresie systemu AGROKOSZTY, Arłamów r. mgr inż. Irena Augustyńska-Grzymek,

2 Działalności produkcyjne badane w 2008 roku w gospodarstwach konwencjonalnych 1.pszenica ozima; 2.pszenica jara; 3.żyto ozime; 4.owies; 5.kukurydza na ziarno; 6.rzepak ozimy; 7.ziemniaki jadalne; 1.krowy mleczne; 2.żywiec wołowy; 3.tuczniki; 4.brojlery kurze. w gospodarstwach ekologicznych 1. pszenica ozima; 2. jęczmień jary; 3. żyto ozime; 4. owies; 5. pszenżyto ozime; 6. gryka; 7. ziemniaki jadalne; 1. krowy mleczne; 2. żywiec wołowy; 3. maciory; 4. tuczniki; 5. żywiec barani.

3 Dane liczbowe gromadzone są głównie dla działalności produkcyjnych mających istotne w Polsce znaczenie gospodarcze. Przesłanki do wyboru działalności: * w przypadku działalności produkcji roślinnej - znaczący udział w krajowej strukturze zasiewów ogółem; * w przypadku działalności produkcji zwierzęcej - duże pogłowie zwierząt analizowanej działalności. Sposób wyboru działalności do badań

4 Wybrane informacje o działalnościach produkcyjnych zaplanowanych do badań w 2008 roku

5

6 Dane liczbowe dla poszczególnych działalności gromadzone są zwykle raz na kilka lat, najczęściej co 2-3 lata. W związku z tym w 2008 roku w gospodarstwach konwencjonalnych wszystkie wybrane do badań działalności produkcyjne badane będą po raz kolejny. Po raz drugi w gospodarstwach konwencjonalnych badaniami objęte będą następujące działalności produkcyjne: 1. owies; 2. kukurydza na ziarno; 3. ziemniaki jadalne; 4. tuczniki; 5. brojlery kurze; 6. żywiec wołowy; poprzedni rok objęcia badaniami Koncepcja badań w gospodarstwach konwencjonalnych

7 Po raz trzeci w gospodarstwach konwencjonalnych badaniami objęte będą działalności produkcji roślinnej: 1. pszenica jara; 2. pszenica ozima; 3. żyto ozime; 4. rzepak ozimy; poprzednie lata objęcia badaniami 2003, , , 2006 Po raz czwarty badaniami objęta będzie działalność produkcji zwierzęcej: krowy mleczne; poprzednie lata objęcia badaniami 2002, 2003, 2006 Zebrane dane mogą być wykorzystywane np. do porównań wyników produkcyjno-ekonomicznych badanych działalności, uzyskanych na przestrzeni kilku lat. Koncepcja badań w gospodarstwach konwencjonalnych

8 Gromadzenie danych liczbowych dla poszczególnych działalności powtarzane jest zwykle przez okres kilku lat. W związku z tym, w 2008 roku w gospodarstwach ekologicznych zdecydowana większość wybranych do badań działalności będzie badana przez kolejny rok. Po raz pierwszy w gospodarstwach ekologicznych badaniami objęte będą dwie rolnicze działalności produkcyjne: jęczmień jary; żywiec wołowy. Objęcie badaniami tych działalności umożliwi rozszerzenie bazy danych rachunkowych z gospodarstw ekologicznych o informacje dotyczące kolejnych działalności produkcyjnych. Koncepcja badań w certyfikowanych gospodarstwach ekologicznych

9 Działalności produkcyjne przyjęte do badań w latach

10 1. pszenica ozima; 2. żyto ozime; 3. owies; 4. ziemniaki jadalne; 5. tuczniki; 6. żywiec wołowy; 7. krowy mleczne. W 2008 roku jednocześnie w gospodarstwach konwencjonalnych i ekologicznych badane będą: Wszystkie przyjęte do badań w gospodarstwach ekologicznych działalności produkcyjne badane były w poprzednich latach w gospodarstwach konwencjonalnych. Koncepcja badań w gospodarstwach konwencjonalnych i ekologicznych

11 Badaniami objęto cały obszar kraju, zostaną one wykonane za pośrednictwem 16 Biur Rachunkowych z terenu całej Polski. Nie wszystkie Biura będą uczestniczyć w badaniach każdej działalności. Wyboru Biur Rachunkowych do badań w 2008 roku dokonano m.in.: - przy wykorzystaniu informacji GUS o: * powierzchni uprawy wybranych działalno ś ci produkcji ro ś linnej w poszczególnych województwach, * pogłowiu zwierząt wybranych działalno ś ci produkcji zwierzęcej w poszczególnych województwach, W badaniach 2008 roku przyjęto kryterium, aby na całym objętym badaniami obszarze suma powierzchni uprawy badanej działalności roślinnej lub suma pogłowia zwierząt badanej działalności zwierzęcej stanowiła ponad 90% krajowej powierzchni uprawy / krajowego pogłowia zwierząt tej działalności. - przy wykorzystaniu danych rachunkowych zgromadzonych w ramach systemu POLSKI FADN, - przy wykorzystaniu informacji o rozmieszczeniu zakładów rolno- -spożywczych, wykorzystujących produkty z badanych działalno ś ci produkcyjnych. Lokalizacja badań w terenie

12 Materiały niezbędne do gromadzenia danych rachunkowych Formularze do zbierania danych o wartości produkcji oraz nakładach i kosztach ponoszonych na działalność produkcji roślinnej towarowej; Formularze do zbierania danych o nakładach i kosztach ponoszonych na działalność produkcji roślinnej – produkty nietowarowe; Formularze do zbierania danych o wartości produkcji oraz nakładach i kosztach ponoszonych na działalność produkcji zwierzęcej (TYP I, II lub III); Instrukcje do prowadzenia zapisów o wartości produkcji oraz nakładach i kosztach ponoszonych na działalność produkcji roślinnej / zwierzęcej. Do gromadzenia danych dla rolniczych działalności produkcyjnych służą:

13 Dobór gospodarstw do badań działalności produkcyjnych prowadzonych metodami konwencjonalnymi W badaniach mogą uczestniczyć tylko gospodarstwa prowadzące rachunkowość rolną POLSKI FADN. Dobór gospodarstw do badań działalności produkcyjnych - na podstawie wywiadu przeprowadzonego na terenie gospodarstw rolnych; - w przypadku działalności produkcji roślinnej - wziąć pod uwagę powierzchnie uprawy poszczególnych działalności; - w przypadku produkcji zwierzęcej – kryterium wyboru jest pogłowie zwierząt wybranych do badań działalności. W jednym gospodarstwie mogą być zbierane dane dla maksymalnie: 3 działalności produkcji roślinnej towarowej, 2 działalności produkcji zwierzęcej, 8 działalności produkcji roślinnej nietowarowej.

14 Dobór gospodarstw do badań działalności produkcyjnych prowadzonych metodami konwencjonalnymi Badania prowadzone są w określonej próbie gospodarstw, dlatego bardzo ważne jest, aby dane zostały zgromadzone w zaplanowanej – dla poszczególnych działalności – liczbie gospodarstw, w związku z tym: gdy niemożliwe będzie zebranie zaplanowanej liczby zestawów danych w podanym przedziale wielkości skali – wtedy brakującą liczbę należy zebrać w innym – wyznaczonym dla danej działalności – przedziale wielkości skali.

15 Dobór gospodarstw do badań działalności produkcyjnych prowadzonych metodami konwencjonalnymi jeżeli nie będzie możliwe zebranie zaplanowanej liczby zestawów danych w żadnej, z przewidzianych skal - wówczas należy zebrać dane dla tej działalności w takich gospodarstwach, w których skala produkcji dla tej działalności mieści się w wyznaczonych przez Instytut granicach tzn. od początkowej wartości skali małej do końcowej wartości skali dużej. w sytuacji wyjątkowej, gdy na terenie Biura Rachunkowego, w którym badane jest kilka działalności produkcyjnych, niemożliwe okaże się zebranie zaplanowanej liczby zestawów danych dla jednej z nich, należy wolne Formularze … zagospodarować zbierając dane dla innej, objętej badaniami działalności.

16 Zasady obowiązujące przy zbieraniu danych dla działalności produkcyjnych Badania w ramach systemu AGROKOSZTY należy przeprowadzić za zgodą rolnika. Formularze z zebranymi danymi liczbowymi są własnością rolnika i w trakcie roku obrachunkowego nie powinny znajdować się poza gospodarstwem. Prawo do samodzielnego wglądu do formularzy i dokumentów uzupełniających mają: - osoba koordynująca pracę na danym terenie, - pracownik BR odpowiedzialny za zbieranie danych w określonym gospodarstwie, - Kierownik ZRR, IERiGŻ-PIB, - pracownicy ZRR, IERiGŻ-PIB, - inne osoby upoważnione przez Kierownika ZRR, IERiGŻ-PIB.

17 ZAKŁAD RACHUNKOWOŚCI ROLNEJ Dziękuję za uwagę mgr inż. Irena Augustyńska-Grzymek,


Pobierz ppt "ZAKŁAD RACHUNKOWOŚCI ROLNEJ Organizacja badań dla wybranych działalności produkcyjnych w gospodarstwach konwencjonalnych i ekologicznych w 2008 r. Warsztaty."

Podobne prezentacje


Reklamy Google