Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Regulamin zaliczeń ćwiczeń z przedmiotu GLEBOZNAWSTWO

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Regulamin zaliczeń ćwiczeń z przedmiotu GLEBOZNAWSTWO"— Zapis prezentacji:

1 Regulamin zaliczeń ćwiczeń z przedmiotu GLEBOZNAWSTWO
Udział w ćwiczeniach. Dopuszczalne max 2 nieobecności Zaliczenie 2 kolokwiów pisemnych – 10 pytań, każde pytanie za 2 punkty. Zalicza 10,5 pt. Max 1 kolokwium 20pt Interpretacja mapy klasyfikacyjnej i glebowo-rolniczej w skali 1:5000 Za 10 pt. 20pt Łącznie 50 pt 20pt 10pt Aby uzyskać zaliczenie ćwiczeń należy łącznie zdobyć minimum 27,5 pt. 0-26,0 -2,0 26,1-31,0 – 3,0 31,1-36,0 – 3,5 36,1-41,0 – 4,0 41,1-46,0 – 4,5 46,1-50,0 – 5,0

2 USTAWA z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
[Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086, z późniejszymi zmianami] Rozdział 4 Ewidencja gruntów i budynków Art. 20. 1. Ewidencja gruntów i budynków obejmuje informacje dotyczące: gruntów - ich położenia, granic, powierzchni, rodzajów użytków gruntowych oraz ich klas gleboznawczych (bonitacyjnych), oznaczenia ksiąg wieczystych lub zbiorów dokumentów, jeżeli zostały założone dla nieruchomości, w skład której wchodzą grunty, 2) budynków - ich położenia, przeznaczenia, funkcji użytkowych i ogólnych danych technicznych, 3) lokali - ich położenia, funkcji użytkowych oraz powierzchni użytkowej.

3 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 4 czerwca 1956 r
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 4 czerwca 1956 r. w sprawie klasyfikacji gruntów. (Dz. U. z dnia 16 czerwca 1956 r.) § 1. 1. Gleboznawczą klasyfikacją obejmuje się grunty rolne oraz grunty pod lasami, a także pod wodozbiorami (wodami zamkniętymi) o powierzchni do 10 ha. 2. Klasyfikację przeprowadza się w sposób jednolity dla całego kraju…

4 ZALICZANIE GRUNTÓW DO POSZCZEGÓLNYCH UŻYTKÓW GRUNTOWYCH
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDOWNICTWA z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków. (Dz. U. z dnia 2 maja 2001 r.) ZAŁĄCZNIK Nr 6 ZALICZANIE GRUNTÓW DO POSZCZEGÓLNYCH UŻYTKÓW GRUNTOWYCH 1. Użytki rolne (1) 1) Grunty orne Do gruntów ornych zalicza się grunty: a) poddane stałej uprawie mechanicznej mającej na celu produkcję ziemiopłodów rolniczych lub ogrodniczych, w tym grunty, na których urządzone zostały ogrody działkowe oraz szklarnie i inspekty, b) nadające się do uprawy, o której mowa pod lit. a), ale zajęte pod plantacje chmielu, wikliny, drzew (np. choinek) oraz szkółki drzew ozdobnych i krzewów, c) ugory, odłogi.

5 1. Użytki rolne (2) 2) Sady Do sadów zalicza się grunty o powierzchni co najmniej 0,1000 ha zasadzone drzewami i krzewami owocowymi o zwartym nasadzeniu (minimum 600 drzew lub krzewów na 1 ha), szkółki drzew i krzewów owocowych oraz winnice. 3) Łąki trwałe Do łąk trwałych zalicza się grunty pokryte zwartą wieloletnią roślinnością, złożoną z licznych gatunków traw, roślin motylkowych i ziół, tworzących ruń łąkową, systematycznie koszoną, a w rejonach górskich - hale i połoniny z zasady koszone. 4) Pastwiska trwałe Do pastwisk trwałych zalicza się grunty pokryte podobną jak na łąkach roślinnością, z reguły wypasane, a w rejonach górskich - hale i połoniny, które z zasady nie są koszone, lecz wypasane. 5) Grunty rolne zabudowane 6) Grunty pod stawami 7) Grunty pod rowami

6 2. Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione
1) Lasy Do lasów zalicza się grunty określone jako "las" w ustawie z dnia 28 września r. o lasach (Dz. U. z 2000 r. Nr 56, poz. 679, Nr 86, poz. 958 i Nr 120, poz ). 2) Grunty zadrzewione i zakrzewione Gruntami zadrzewionymi i zakrzewionymi są grunty porośnięte roślinnością leśną, których pole powierzchni jest mniejsze od 0,1000 ha, a także: inne… 3. Grunty zabudowane i zurbanizowane 4. Użytki ekologiczne Do użytków ekologicznych zalicza się prawnie chronione pozostałości ekosystemów, takich jak: naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne "oczka wodne", kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty nieużytkowanej roślinności, starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, kamieńce itp. Użytki ekologiczne określa się na podstawie rozporządzenia właściwego wojewody lub uchwały właściwej rady gminy, podjętych na podstawie przepisów o ochronie przyrody. 5. Nieużytki 6. Grunty pod wodami 7. Tereny różne

7 Oznaczenia klas bonitacyjnych:
INSTRUKCJA G-5 EWIDENCJA GRUNTÓW I BUDYKÓW (wytyczne techniczne, 2003) Aneks nr 2 Oznaczenia klas bonitacyjnych: Grunty rolne (orne R, sady S, S-R,, zabudowane Br, B-R, pod stawami Wsr, pod wodami W), ale też grunty zadrzewione i zakrzewione Lz, Lz-R, użytki ekologiczne E-R : I, II, IIIa, IIIb, IVa, IVb, V, VI, VIz Łąki i pastwiska: I, II, III, IV, V, VI Lasy: I, II, III, IV, V, VI Powierzchnia ewidencyjna: w m2 , do 1 m2, co odpowiada reprezentacji pola powierzchni a dokładnością do 0,0001 ha.

8 GLEBA – utwór powstały w powierzchniowej warstwie zwietrzeliny skalnej pod wpływem czynników glebotwórczych: klimat, woda, biosfera, rzeźba terenu, czas, działalność człowieka. W glebie dzięki działalności roślin i mikroorganizmów zachodzą przemiany związków organicznych w związki mineralne. Jest to ożywiony twór przyrody, zmieniający się w czasie.

9 Gleba - układ trójfazowy:
faza stała - cząstki mineralne, organiczne i organiczno-mineralne w różnym stopniu rozdrobnienia faza ciekła - woda, w której są rozpuszczone związki mineralne i organiczne, tzw. roztwór glebowy. faza gazowa - mieszanina gazów i pary wodnej, czyli tzw. powietrze glebowe. Rys. 1 Schemat układy trójfazowego gleby

10 Podział gleb w zależności od zawartości składników mineralnych i organicznych
gleby mineralne (poniżej 5% substancji organicznej) gleby organiczno-mineralne (5-20% substancji organicznej) gleby organiczne (ponad 20% substancji organicznej)

11 Skład granulometryczny (uziarnienie) gleby - stan rozdrobnienia mineralnej części fazy stałej gleby. Jest wyrażany procentowym udziałem poszczególnych cząstek mineralnych zwanych frakcjami granulometrycznymi.

12 Kamienie i żwiry - w stosunkowo niewielkim stopniu zmienione okruchy skalne, skład mineralogiczny i chemiczny zbliżony do skał, z których powstały. Piasek, pył i ił pyłowy – złożone głownie z kwarcu i krzemionki (SiO2), mało aktywne chemicznie. Mogą występować (szczególnie w piasku) w postaci powłok, minerały, jak: gipsyt, hematyt i limonit, nadające im różne zabarwienie – od czerwonego do żółtego. Ił koloidalny - składa się głównie z zespołu wtórnych glinokrzemianów, tzw. minerałów ilastych.

13 Frakcja granulometryczna - umownie przyjęty zbiór ziaren glebowych (objętych wspólną nazwą), mieszczących się w określonym przedziale wielkości średnic, wyrażonych w milimetrach. Grupa frakcji Frakcje Wymiary (mm) wg PTG Części szkieletowe kamienie grube średnie drobne żwir gruby drobny >20 - 20 - 1 Części ziemiste piasek średni pył części spławialne ił pyłowy gruby ił pyłowy drobny ił koloidalny 1,0 - 0,1 1,0 – 0,5 0,5 – 0,25 0,25 – 0,1 0,1 – 0,02 0,1 – 0,05 0,05 – 0,02 < 0,02 0,02 – 0,005 0,005 – 0,002 < 0,002

14 Grupy granulometryczne
Określane na podstawie procentowego udziału poszczególnych frakcji (wg PTG) I. Utwory kamieniste (kamienie) - przeważają frakcje kamieni Kamienista plaża w Szwecji Dolina Pięciu Stawów

15 II. Utwory żwirowe (żwiry) - zawierają najwięcej frakcji żwiru Wyróżnia się:
żwiry piaszczyste – ilość części spławialnych  10% w stosunku do całej masy gleby, żwiry gliniaste – ilość części spławialnych > 10% w stosunku do całej masy gleby,

16 III. Utwory piaszczyste (piaski) - zawierają do 20% części spławialnych i do 40% frakcji pyłu. Przy zawartości pyłu w granicach 25 – 40% do podstawowej nazwy grupy dodaje się przymiotnik pylasty. Dzielą się na: piasek luźny - 0 –5% części spławialnych piasek słabo gliniasty - 5 – 10% części spławialnych piasek gliniasty lekki - 10 – 15% części spławialnych piasek gliniasty mocny - 15 – 20% części spławialnych

17 W odniesieniu do gleb piaszczystych, gliniastych, ilastych i pyłowych procentową zawartość poszczególnych frakcji podaje się w stosunku do części ziemistych. IV. Utwory gliniaste (gliny) - zawierają ponad 20% części spławialnych i do 40% frakcji pyłu. Przy zawartości pyłu w granicach 25 – 40%  pylasta. Dzielą się na: gliny lekkie silnie spiaszczone – 20 – 25% części spławialnych gliny lekkie słabo spiaszczone – 25 – 35% części spławialnych gliny średnie – 35 – 50% części spławialnych gliny ciężkie – ponad 50% części spławialnych

18 V. Utwory ilaste (iły) - zawierają ponad 50% części spławialnych oraz części pyłowe i nieznaczną domieszkę piasku (<10%). Iły zawierające ponad 25% części pyłowych  iły pylaste. VI. Utwory pyłowe (pyły) - zawierają ponad 40% części pyłowych i do 50% części spławialnych. Wyróżnia się: utwory pyłowe zwykłe % części spławialnych utwory pyłowe ilaste % części spławialnych

19 Podział gleb napływowych (aluwialnych i deluwialnych)
mady bardzo lekkie – 0 –10% części spławialnych mady lekkie – 10 – 20% części spławialnych mady średnie – 20 –35% części spławialnych mady ciężkie – 35 – 50% części spławialnych mady bardzo ciężkie ponad 50% części spławialnych

20 Podział gleb na tzw. kategorie agronomiczne ze względu na skład granulometryczny:
kategoria – gleby bardzo lekkie (do 10% części spławialnych), kategoria – gleby lekkie ( % części spławialnych), kategoria – gleby średnie ( % części spławialnych), kategoria – gleby ciężkie ( % części spławialnych). Kategoria – gleby bardzo ciężkie (> 50% części spławialnych)

21


Pobierz ppt "Regulamin zaliczeń ćwiczeń z przedmiotu GLEBOZNAWSTWO"

Podobne prezentacje


Reklamy Google