Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PODSTAWOWE PROBLEMY i ROZWIĄZANIA NADZORU PEDAGOGICZNEGO NA PODKARPACIU W ROKU SZKOLNYM 2007/ 2008 KURATORIUM OŚWIATY sierpień 2007 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PODSTAWOWE PROBLEMY i ROZWIĄZANIA NADZORU PEDAGOGICZNEGO NA PODKARPACIU W ROKU SZKOLNYM 2007/ 2008 KURATORIUM OŚWIATY sierpień 2007 r."— Zapis prezentacji:

1 PODSTAWOWE PROBLEMY i ROZWIĄZANIA NADZORU PEDAGOGICZNEGO NA PODKARPACIU W ROKU SZKOLNYM 2007/ 2008 KURATORIUM OŚWIATY sierpień 2007 r.

2 Kierunki polityki oświatowej MEN i Podkarpackiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2007/2008 Priorytety MEN Nadzór kuratora oświaty nad wprowadzaniem i realizacją programu: Zero tolerancji dla przemocy w szkole. Cel: Osiągnięcie rzeczywistej poprawy stanu bezpieczeństwa uczniów w szkołach/ placówkach, ograniczenie występujących zjawisk patologicznych, w tym szczególnie agresji i przemocy rówieśniczej.. Diagnoza działań podjętych przez dyrektorów szkół i placówek na rzecz spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki przez uczniów. Cel: Skuteczność systemu wczesnego rozpoznawania i diagnozowania uczniów szczególnie uzdolnionych i zapewnienia tym uczniom optymalnej drogi kariery szkolnej.

3 Kierunki polityki oświatowej MEN i Podkarpackiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2007/2008 PRIORYTETY MEN Przeprowadzenie okresowej analizy realizowania przez szkołę zadań związanych z kształceniem i promowaniem uczniów szczególnie uzdolnionych Cel: Pełna realizacja obowiązków dyrektorów szkół w zakresie kontroli spełniania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. Ocena jakości pracy szkoły w zakresie informatyzacji procesu edukacyjnego (zastosowanie technik informacyjnych i komunikacyjnych) Cel: Każdy absolwent szkoły średniej potrafi posługiwać się komputerem i Internetem oraz zdaje sobie sprawę z korzyści, jakie niesie komunikacja elektroniczna. Wszyscy absolwenci szkół średnich legitymują się piśmiennością informatyczną tj. umiejętność napisania listu w edytorze tekstu i jego wydrukowania; umiejętność odbierania i wysyłania poczty elektronicznej; umiejętność posługiwania się przeglądarką internetową, w tym umiejętność przeszukiwania zasobów Internetu.) Zdolność wykorzystywania zasobów Internetu w życiu prywatnym i zawodowym powinna być przekazywana już w szkole, tak samo jak umiejętność korzystania ze źródeł pisanych, encyklopedii i słowników, czy też umiejętność posługiwania się tradycyjnym katalogiem bibliotecznym

4 Przesłanie: Ustawa o systemie oświaty nakłada na dyrektora szkoły publicznej obowiązek pomocy uczniom szczególnie uzdolnionym. Corocznie coraz mnie uczniów szczególnie uzdolnionych korzysta z ustawowych możliwości pomocy. Potrzeba skutecznych działań w tym zakresie znajduje ważne miejsce w Strategii Rozwoju Edukacji na lata 2007-2013 i Strategii Lizbońskiej oraz w raportach organizacji międzynarodowych. Droga strategiczna Przeprowadzenie okresowej analizy realizowania przez szkołę zadań związanych z kształceniem i promowaniem uczniów szczególnie uzdolnionych Cel działania Skuteczność systemu wczesnego rozpoznawania i diagnozowania uczniów szczególnie uzdolnionych i zapewnienia tym uczniom optymalnej drogi kariery szkolnej.

5 Działanie Opracować i wdrożyć metody i formy pracy służące identyfikacji uczniów wskazujących na posiadanie szczególnych uzdolnień (np. we współdziałaniu z rodzicami i poradniami psychologiczno- pedagogicznymi) Uwzględnić w planach doskonalenia nauczycieli szkolenia związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych i umiejętności dotyczących kształcenia uczniów o szczególnych uzdolnieniach Upowszechniać wśród uczniów i rodziców informacje o możliwościach pomocy dla uczniów szczególnie uzdolnionych. Zapewnić uczniom szczególnie uzdolnionym możliwości korzystania ze stypendiów za wyniki w nauce, m.in. w ramach Priorytetu IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w Reginach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Systematycznie i celowo analizować wyniki kształcenia i sprawdzianów oraz egzaminów zewnętrznych, osiągnięć w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, turniejach Okresowo analizować na forum Rady Pedagogicznej efekty pracy z uczniami szczególnie uzdolnionymi i upowszechniać wyniki Wskaźniki Liczba uczniów realizujących indywidualny program nauki, tok nauki, kończących szkołę w skróconym czasie zgodnie z przepisami Liczba stypendiów, przyznawanych przez Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Edukacji Narodowej Liczba stypendystów Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci Liczba stypendystów w ramach Priorytetu IX. w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki. Liczba laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych o zasięgu ogólnopolskim, międzynarodowym lub turnieju, laureatów konkursów na pracę naukową, organizowanego przez instytucję naukową, uczniów uzyskujących wysokie wyniki sportowe na szczeblu krajowym i międzynarodowym, wojewódzkich konkursów przedmiotowych i interdyscyplinarnych Odsetek nauczycieli, którzy podnieśli swoje kompetencje w wyniku doskonalenia zawodowego

6 Kierunki polityki oświatowej MEN i Podkarpackiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2007/2008 Priorytety Podkarpackiego Kuratora Oświaty: Efektywne wykorzystanie czasu pracy szkoły przeznaczonego na zajęcia edukacyjne. CEL: Widoczna poprawa efektywności wykorzystania zajęć szkolnych,m.in. przez zapobieganie nieodpowiedniemu wykorzystywaniu zajęć lekcyjnych w sytuacjach: po rozpoczęciu roku szkolnego, zbyt długo trwającej realizacji tymczasowych planów zajęć, zastępstw w okresie odbywających się sprawdzianów i egzaminów szkolnych, zastępstw doraźnych na czas absencji nauczyciela danego przedmiotu, często nauczyciela zupełnie innego przedmiotu, łączenie klas itp, w okresie wyjazdów części uczniów np. na wycieczki, zielone szkoły, wyjazdy integracyjne, łączenia klas i prowadzenia zajęć z uczniami, które pozostały w szkole, w okresie po posiedzeniach klasyfikacyjnych rad pedagogicznych przed zakończeniem zajęć dydaktycznych w roku szkolnym, zbyt długiego okresu nieefektywnego wykorzystania zajęć, długich weekendów (częste możliwości odrabiania dni przypadających pomiędzy dniami wolnymi, lub traktowania ulgowo ostatnich dni przed okresami wolnymi od zajęć w szkole. skracanie czasu lekcji, redukowanie lekcji

7 Funkcjonalność programów szkolnych w działalności edukacyjnej szkoły. Cel: Zwiększenie powiązania programów z realizowanymi zadaniami edukacyjnymi, skuteczność realizacji programów, w tym szczególnie podstaw programowych i programów poprawy efektywności wychowania lub kształcenia.

8 Zadania w zakresie informatyzacji oraz rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce wyznaczają: Strategia informatyzacji Rzeczypospolitej Polskiej - ePolska na lata 2004 -2006 Strategia kierunkowa rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczna prognoza transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020

9 Nadzór pedagogiczny jest kluczowym narzędziem zarządzania szkołą/placówką. Większość decyzji jest tu podejmowanych w oparciu o wnioski z nadzoru pedagogicznego.

10 Cele nadzoru pedagogicznego Nadrzędny: Zapewnienie takiego przebiegu procesów pracy nauczycieli i szkoły/ placówki, aby w danych warunkach uzyskać najlepsze wyniki działalności edukacyjnej Bezpośredni: Pozyskiwanie wiarygodnych informacji do oceny pracy nauczycieli i szkoły/ placówki oraz podejmowanie trafnych decyzji zarządczych

11 Niezmienne funkcje nadzoru diagnostyczna wspomagająca badania wizytacja hospitacja szkolenia / narady przekazywanie informacji udzielanie pomocy

12 Czynności diagnostyczne kontrolowanie przestrzegania prawa diagnozowanie ocenianie - w całości - w wybranych zakresach gromadzenie informacji o pracy nauczycieli Rozporządzenie w sprawie nadzoru... opiekuńczej wychowawczej dydaktycznej działalności

13 Zakresy diagnozy i oceny zgodność zatrudnienia z kwalifikacjami realizacja podstaw programowych i ramowych planów nauczania przestrzeganie zasad oceniania, promowania, egzaminowania przestrzeganie obowiązku szkolnego i nauki przestrzeganie statutu przestrzeganie praw dziecka i ucznia zapewnienie bezpiecznych warunków art. 33 ust. 2 ustawy

14 Zakresy diagnozy i oceny praca wychowawcza, profilaktyczna i opiekuńcza szkoły (placówki) nadzór pedagogiczny sprawowany przez dyrektora organizacja szkoły (placówki) zarządzanie szkołą (placówką)

15 Podsumowanie Dyrektor szkoły/placówki nie jest organem nadzoru pedagogicznego. Sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w danej szkole/ placówce

16 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego Plan zawiera: 1.Badania planowane przez Kuratora 2.Plan hospitacji 3.Tematykę szkoleń nauczycieli, w szczególności realizujących wnioski wynikające z nadzoru pedagogicznego w poprzednim roku szkolnym 4.Inne istotne informacje

17 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego Plan nadzoru pedagogicznego może być modyfikowany w trakcie roku z ważnych przyczyn np. zmiany planu Kuratora Oświaty

18 Warto o tym pamiętać: Zasada Pareto: Źródłem ogromnej większości skutków działania nawet 80%jest stosunkowo niewielka liczba istotnych czynników (tylko 20%). 85% problemów z jakością wynika z błędów w systemie, a tylko 15% można przypisać pracownikom. Nie oczekuj perfekcji, oczekuj postępu. W cierpliwości tkwi siła

19 Bardzo dziękuje za uwagę Dyrektor Wydziału Monitorowania i Wspomagania Edukacji Marek Kondziołka


Pobierz ppt "PODSTAWOWE PROBLEMY i ROZWIĄZANIA NADZORU PEDAGOGICZNEGO NA PODKARPACIU W ROKU SZKOLNYM 2007/ 2008 KURATORIUM OŚWIATY sierpień 2007 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google