Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Komunikowanie definicja komunikowania: relacja między co najmniej dwiema osobami z których jedna (nadawca) przekazuje drugiej (odbiorca) treści, wykorzystując.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Komunikowanie definicja komunikowania: relacja między co najmniej dwiema osobami z których jedna (nadawca) przekazuje drugiej (odbiorca) treści, wykorzystując."— Zapis prezentacji:

1 Komunikowanie definicja komunikowania: relacja między co najmniej dwiema osobami z których jedna (nadawca) przekazuje drugiej (odbiorca) treści, wykorzystując zrozumiałe dla nich obu znaki, z intencją wywołania zamierzonych reakcji, Znaki są to rozpowszechnione w danej zbiorowości sposoby i efekty zachowań, którym przypisywane są znaczenia. model komunikowania: zamiar akcja bodziec reakcja efekt proces komunikowania: Nadawca kodowanie przekaz dekodowanie Odbiorca

2 Kompetencja komunikacyjna Do poprawnego komunikowania niezbędna jest z obu stron kompetencja komunikacyjna; Basil Bernstein: kompetencja komunikacyjna dzieli się na kod ograniczony i rozbudowany;

3 Kompetencja ograniczona: 1.proste konstrukcje językowe; 2.brak dystansu do własnej wypowiedzi; 3.obecność zwrotów socjocentrycznych; 4.brak planowania dłuższych wypowiedzi; 5.ubogie słownictwo; 6.koncentracja na danym bezpośrednio konkrecie; 7.zorientowanie na powierzchniowe związki przyczynowe zbieżne w czasie i przestrzeni; 8.szukanie związków instrumentalnych i podobieństw; 9.brak uogólnienia danych bezpośrednich; 10.nieumiejętność przechodzenia od abstrakcji do konkretu i na odwrót. Kompetencja rozbudowana: 1.złożone konstrukcje językowe; 2.dystans do własnej wypowiedzi; 3.obecność zwrotów egocentrycznych); 4.umiejętność planowania dłuższych wypowiedzi; 5.bogate słownictwo; 6.uniwersalizm i abstrahowanie od bezpośrednich danych; 7.szukanie ukrytych związków i przyczyn odległych od siebie w czasie i przestrzeni; 8.logiczno-pojęciowa analiza zjawisk; 9.częste uogólnienia danych bezpośrednich; 10.łatwe przechodzenie od abstrakcji do konkretu i na odwrót

4 Zmiany w sposobie komunikowania komunikowanie twarzą w twarz wypierane jest przez komunikowanie za pośrednictwem wynalazków technicznych; środki masowego przekazu odgrywają coraz większą rolę; słabnie wpływ tradycji ustnej; zmniejsza się autorytet starszego pokolenia; Zmienia się sposób komunikowania, ograniczony do rodziny, wspólnoty, znajomych;

5 Rozwój mediów prasa - spektakularny rozwój w Stanach Zjednoczonych - 1791 - I Poprawka do konstytucji (wolność prasy); rozwojowi prasy sprzyjały: urbanizacja, wykształcenie, koncentracja ludności, czas wolny, wzrost zamożności; prasa wielkonakładowa: od lat 30-tych XIX w. reklamy i ogłoszenia, agencje prasowe; William R. Hearst (pierwowzór bohatera filmu Obywatel Kane), Joseph Pulitzer - symbole triumfu prasy; dwa obiegi: prasa masowa i elitarna; kino – od 1895 r. Auguste i Louis Lumiere; radio – od 1920 r.; telewizja – od 1936 r.;

6 Komunikowanie masowe Zgodnie z definicją Morrisa Janowitza, komunikowanie masowe obejmuje instytucje i techniki, za pomocą których wyspecjalizowane grupy posługują się urządzeniami technologicznymi w celu szerzenia treści symbolicznych wśród dużych, heterogenicznych i znacznie rozproszonych audytoriów; Definicja ta zdezaktualizowała się za sprawą Internetu który umożliwia komunikowanie bez zespołu specjalistów;

7 Pytania sprawdzające Elementami procesu komunikowania są: a)przekaz b)nadawca c)rozszyfrowanie d)kodowanie prawidłowa odpowiedź a, b, d

8 Funkcje mediów media powinny odzwierciedlać rzeczywistość; funkcje, jakie pełnią media: obserwacja otoczenia, korelacja reakcji na otoczenie, transmisja dziedzictwa; funkcja informacyjna, interpretacyjna, socjalizacyjna i dostarczanie rozrywki, niekiedy funkcja ekonomiczna; Paul Lazarsfeld i Robert Merton: funkcja nadawania statusu, funkcja wzmacniania norm społecznych, narkotyzująca dysfunkcja; Znaczenia nabiera grupa celebrytów, znanych z tego, że są znani

9 Media w społeczeństwie masowym społeczeństwo masowe jest konsekwencją zjawisk takich jak przemysłowy sposób produkcji i urbanizacja oraz rozpad struktur stanowych; na gęsto zaludnionych obszarach zamieszkują wielkie masy ludzi zatrudnianych przez przemysł; Herbert Blumer – definicja masy: –zbiorowość anonimowych jednostek –mało interakcji –niewielka wymiana doświadczeń –fizyczna separacja. cechy społeczeństwa masowego związane z migracjami: ludzie porzucający społeczności, w których znajdowali wsparcie, trafiali do obcego środowiska – co prowadzi do bezkrytycznego ulegania wpływom; ludzie w industrializujących się społeczeństwach ulegali wpływom propagandy;

10 Propaganda propaganda totalitarna wykorzystywała właściwości społeczeństwa masowego, dostarczając sposobów interpretacji rzeczywistości; wskazywanie wroga odpowiedzialnego za wszelkie problemy; media podsycają wrogość; propaganda wojenna - obraz wroga;

11 Wpływ propagandy uleganie propagandzie pojawia się, gdy bezkrytyczny i niewyrobiony odbiorca ulega wyłącznie jednej stronie sporu; zetknięcie z informacjami, które są niezgodne z naszą wiedzą o świecie, przekonaniami, poglądami czy postawami skutkuje dysonansem poznawczym, przykrym odczuciem, że możemy się mylić; Naturalnym odruchem jest redukcja dysonansu, odrzucenie czy zlekceważenie informacji niezgodnej z naszymi poglądami; prowadzi do podatnosci na propagandę, której wystarczy wzmacnianie postaw i przekonań urobionego już odbiorcy; Sposobem uniknięcia manipulacji jest konfrontowanie różnych punktów widzenia;

12 Wpływ przekazu medialnego teoria wszechmocy mediów (teoria magicznego pocisku) w społeczeństwie masowym (przykład słuchowisko Wojna światów o rzekomej inwazji Marsjan, które spowodowało wybuch paniki) teoria magicznego pocisku porzucona; popularność zyskała teoria przywódców opinii Paula Lazarsfelda - odbiór dwustopniowy: 1.komunikat interpretowany przez osoby, które cieszą się prestiżem lub autorytetem (przywódców opinii); 2.ich interpretacja zostaje przyjęta przez ogół;

13 Spirala milczenia teoria spirali milczenia Elisabeth Noelle Neumann: ludzie wykazują lęk przed izolacją społeczną i obawiają się braku akceptacji swoich poglądów; stłumienie opinii zwolenników pewnego poglądu przez media i powszechny brak ich akceptacji; niechęć do prezentacji poglądów, które nie są powszechnie akceptowane; konformizujący wpływ mediów;

14 Pytania sprawdzające Do teorii, opisujących wpływ przekazu medialnego należą: a)teoria magicznego pocisku; b)teoria przywódców opinii; c)teoria spiskowa; d)teoria spirali milczenia; prawidłowa odpowiedź a, b, d

15 Wpływ przekazu medialnego ustalanie hierarchii problemów (agenda setting); osłabianie zahamowań; uczenie zachowań agresywnych; znieczulanie i przyzwyczajenie do agresji; utrwalenie zniekształconego obrazu rzeczywistości; umacnianie głównego nurtu kultury;

16 Wpływ przekazu medialnego teoria katharsis (oznacza oczyszczenie postaci dramatu lub widzów z napięcia); Alfred Hitchcock: Oglądanie morderstwa w telewizji może być dobrą terapią W podobny sposób producenci filmów uzasadniają obecność scen okrucieństwa badania nie potwierdzają teorii katharsis;

17 Wpływ przekazu medialnego media mogą wyzwolić potencjał agresji i sprowokować konfrontacyjne zachowania; media stają się zapalnikiem konfliktu: pobicie przez policjantów czarnoskórego Rodneya Kinga nagłośnione przez media, sprowokowało falę zamieszek na tle rasowym w Los Angeles w 1992 r. Zamieszki przykładem niezwykle silnego, niezamierzonego oddziaływania mediów. media mogą przyczynić się do wzrostu napięcia w sposób świadomy i zamierzony zabójstwo prezydenta Narutowicza w 1922 r. poprzedzone nagonką medialną zabójstwo w biurze poselskim Prawa i Sprawiedliwości w Łodzi w 2010 r. w atmosferze napięć podsycanych przez media

18 Dyskurs Przedmiotem uwagi socjologów stał się sposób wykorzystania języka i możliwości formułowania komunikatów perswazyjnych komunikaty, formułowane przez grupy, posługujące się chwytami retorycznymi w dążeniu do osiągnięcia swoich celów przyjęło się nazywać dyskursem; przykład dyskursów: spór o aborcję (zabójstwo dziecka/zabieg przerwania ciąży); Dyskursy są tworzone przez grupy i odzwierciedlają ich interesy, np.. zdobycie lub utrzymanie władzy

19 Dyskurs dyskursy owocują emocjami; grupy przypisują wrogom najgorsze cechy; –poglądy polityczne jako jeden z powodów piętnowania innych; Stereotyp: etykietkowanie ludzi i zaliczanie ich do kategorii obcych, wrogich lub niebezpiecznych; gdy pojawiają się stereotypy, pojawiają się emocje, skrajnie emocjonalne wypowiedzi i mowa nienawiści;

20 Dyskurs czytelnik Gazety Wyborczej czy Naszego Dziennika - całkowicie odmienne spojrzenie na rzeczywistość; zdarzenia, osoby, grupy postrzegane są przez pryzmat poglądów, wpajanych przez media; pojawiają się wzajemnie wykluczające się dyskursy; media konstruują i propagują dyskursy;

21 Pytania sprawdzające Wpływ przekazu medialnego może : a)uczyć zachowań agresywnych; b)ustalać hierarchię problemów; c)znieczulać i przyzwyczajać do agresji; d)umacniać główny nurt kultury; prawidłowa odpowiedź a, b, c, d


Pobierz ppt "Komunikowanie definicja komunikowania: relacja między co najmniej dwiema osobami z których jedna (nadawca) przekazuje drugiej (odbiorca) treści, wykorzystując."

Podobne prezentacje


Reklamy Google