Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prawo konstytucyjne państw Unii Europejskiej Wykłady w roku akademickim 2010/2011.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prawo konstytucyjne państw Unii Europejskiej Wykłady w roku akademickim 2010/2011."— Zapis prezentacji:

1 Prawo konstytucyjne państw Unii Europejskiej Wykłady w roku akademickim 2010/2011

2 opracowanie Anna Łabno 2 Formy rządów Federacja – koncepcja suwerenności podzielonej – zakres kompetencji ustawodawczych; Niemcy – federalizm wykonawczy do kooperatywnego; przewaga federacji polega na nadrzędności prawa federacji nad prawem krajów. Konfederacja; Autonomia; regionalizm.

3 opracowanie Anna Łabno 3 Prawa i wolności jednostki Rozwój historyczny. Generacje. Status negativus, status positivus. Zasada godności jednostki. Związanie aktami prawa międzynarodowego. Koncepcje konstytucjonalizacji: model klauzuli generalnej/niemiecki; model egzemplifikacji.

4 opracowanie Anna Łabno 4 Systemy rządów państw demokratycznych Ogólne założenia System rządów zrównoważonych – System parlamentarno-gabinetowy Wywodzi się z systemu rządów mieszanych

5 opracowanie Anna Łabno 5 Zasada podziału władzy – dążenie do równowagi w systemie; USA. Zasada nadrzędności parlamentu - Szwajcaria

6 opracowanie Anna Łabno 6 rządy mieszane – warunki uchwalenia ustawy Monarchia - król Demokracja Izba Gmin Arystokracja Izba Lordów Polibiusz

7 opracowanie Anna Łabno 7 John Locke: - Synteza podziału władzy i rządów zrównoważonych - Władza ustawodawcza - Władza wykonawcza - Władza federacyjna.

8 opracowanie Anna Łabno 8 Monteskiusz Władza ustawodawcza Władza wykonawcza Władza sądownicza

9 opracowanie Anna Łabno 9 Systemy ustrojowe ( zasada trójpodziału władzy) Parlamentarno – gabinetowy Prezydencki Mieszany (w ujęciu współczesnym).

10 opracowanie Anna Łabno 10 System parlamentarno-gabinetowy cechy Zasada równowagi władz Rząd ponosi odpowiedzialność przed parlamentem, ale egzekutywa może rozwiązać parlament Rząd musi posiadać zaufanie parlamentu Ministrowie mogą być członkami rządu; a rząd ma inicjatywę ustawodawczą Na czele rządu stoi premier, a nie głowa państwa

11 opracowanie Anna Łabno 11 Głowa państwa nie ponosi odpowiedzialności politycznej, ale nie posiada też szerokiego zakresu władzy dyskrecjonalnej (szersze uprawnienia premiera); Akty urzędowe głowy państwa wymagają kontrasygnaty premiera lub innego członka rządu; Struktura organów władzy i ich kompetencje nie są oparte o podział władzy – mimo to używa się określeń właściwych podziałowi.

12 opracowanie Anna Łabno 12 System prezydencki cechy Zasada podziału władzy Egzekutywa nie ponosi odpowiedzialności politycznej; parlament nie może być rozwiązany Niepołączalność stanowisk w parlamencie i we władzy wykonawczej Powszechne wybory głowy państwa Ścisłe rozdzielenie funkcji i kompetencji; niedopuszczalność inicjatywy ustawodawczej władzy wykonawczej

13 opracowanie Anna Łabno 13 Silnie rozwinięty mechanizm hamowania i równoważenia się władz Weto głowy państwa wobec aktów parlamentu Szczególne uprawnienia władzy sądowniczej wobec pozostałych władz – co warunkuje demokratyczność systemu.

14 opracowanie Anna Łabno 14 Systemy rządów mieszanych Łączą elementy systemu rządów parlamentarno-gabinetowych i prezydenckich. Można wyróżnić dwa modele: półprezydencki i parlamentaryzmu zracjonalizowanego

15 opracowanie Anna Łabno 15 Początki: konstytucja weimarska: układ parlament- rząd- prezydent. Rząd jest zależny od relacji parlament – prezydent. II Rzeczypospolita Rozwój po II wojnie światowej Rozwój po II wojnie światowej : 1958 – V Republika Francuska 1976 – Republika Portugalska III Rzeczpospolita Litwa

16 opracowanie Anna Łabno 16 Ustrój Francji – system półprezydencki Art. 5 konstytucji; Podwójna odpowiedzialność rządu; Udział prezydenta w tworzeniu i bieżącej działalności rządu, a po reformie konstytucji na zasadzie prerogatywy wykonuje uprawnienia w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości, obrony narodowej, spraw międzynarodowych i europejskich.

17 opracowanie Anna Łabno 17 Premier: Określa i prowadzi politykę Narodu; Polityka Narodu nie obejmuje spraw zagranicznych, obrony narodowej i wymiaru sprawiedliwości.

18 opracowanie Anna Łabno 18 Blok konstytucyjny Konstytucja z 1958 r.; Podstawowe zasady uznane przez ustawy Republiki; Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela z 1789r.; Wstęp do Konstytucji z 1946 r.

19 opracowanie Anna Łabno 19 System kanclerski - Niemcy Niemcy są państwem: Republikańskim; Demokratycznym; Federalnym; Prawnym; Socjalnym.

20 opracowanie Anna Łabno 20 Szczególny charakter Bundesratu – za pośrednictwem tej izby kraje współuczestniczą w sprawowaniu władzy ustawodawczej i administracyjnej. Skład = delegaci rządów krajowych; Działalność ustawodawcza: - normy wyłączne; - Normy konkurencyjne; - Normy ramowe

21 opracowanie Anna Łabno 21 Władza wykonawcza Słaba pozycja prezydenta (wybór przez Zgromadzenie Federalne: Bundestag +w równej im liczbie przedstawiciele wybrani przez parlamenty krajowe). Funkcje głównie reprezentacyjne.

22 opracowanie Anna Łabno 22 Kanclerz i rząd federalny Dwie fazy powołania rządu: 1. powołanie kanclerza 2. na wniosek kanclerza prezydent powołuje skład rządu. Bundestag nie uczestniczy w powołaniu ministrów. Odpowiedzialność polityczną ponosi tylko kanclerz

23 opracowanie Anna Łabno 23 Kanclerz ponosi wyłączna odpowiedzialność polityczną przed Bundestagiem; Kanclerskie wytyczne polityki rządu wiążą każdego ministra.

24 opracowanie Anna Łabno 24 Zasada nadrzędności parlamentu – system parlamentarno-komitetowy. Cechy Nadrzędność parlamentu Wielofunkcyjny charakter kompetencji parlamentu Parlament ma władzę zwierzchnią nad egzekutywą – brak odpowiedzialności politycznej rządu przed parlamentem i możliwości rozwiązania parlamentu (skrócenie kadencji) Pełna samodzielność organizacyjna parlamentu. Odrzucenie kontroli konstytucyjności prawa

25 opracowanie Anna Łabno 25 Komitetowy charakter egzekutywy – podległość parlamentowi i kolegialność w działalności Rozwinięcie zasady demokracji bezpośredniej jako gwarancji demokracji

26 opracowanie Anna Łabno 26 Szwajcaria: podział władzy, czy jedność władzy???? Zasada podziału władzy jest swoiście rozumiana; system polityczny odróżnia się od parlamentarnego i prezydenckiego. Formalna dominacja Zgromadzenia Federalnego – najwyższa władza; sprawuje nadzór nad Radą Federalną; może zlecać zadania Radzie Federalnej.

27 opracowanie Anna Łabno 27 cd. Rada Narodowa i Rada Kantonów – dwuizbowość równorzędna. W dziedzinie funkcji ustawodawczej oznacza to równorzędne uprawnienia: Postępowanie ustawodawcze może być wszczęte w obu izbach; do uchwalenia ustawy potrzebna jest zgoda obu izb.

28 opracowanie Anna Łabno 28 cd Rada Federalna – najwyższa władza rządząca i wykonawcza – art. 174 Konst. Wybiera Zgromadzenie Federacji w liczbie 7 członków – art. 175. Rotacyjny prezydent i wiceprezydent Rady (wybierani przez Zgromadzenie Federacji na okres 1 roku ). Brak kompetencji władczych.

29 opracowanie Anna Łabno 29 System rządów konsocjonalnych Specjalny skład Rady Federalnej – układ segmentów; Weto wzajemne – dążenie do porozumienia jako warunek sprawowania władzy.

30 opracowanie Anna Łabno 30 Wielka Brytania Konstytucja materialna – brak konstytucji w znaczeniu formalnym; Monarchia parlamentarna; Państwo jednolite, ale dewolucja na rzecz Szkocji, Walii i Irlandii Północnej; Zasada suwerenności parlamentu.

31 opracowanie Anna Łabno 31 Zasada suwerenności parlamentu: oznacza zwierzchnią władzę parlamentu; uprawniony jest stanowić dowolne prawo, wobec dowolnych osób; ustawa może działać wstecz; formalnie nie istnieje kontrola konstytucyjności prawa; żaden sąd nie może kwestionować ustawy, ani odmówić jej stosowania.

32 opracowanie Anna Łabno 32 System rządów w Wielkiej Brytanii Źródła prawa: Konstytucja w znaczeniu materialnym – brak konstytucji pisanej; Powszechne prawo zwyczajowe – common law. Prawo to jest tworzone przez sądy, które opierają się na prawie zwyczajowym tworzonym przez inne sądy – tak powstawało i powstaje prawo zwyczajowe.

33 opracowanie Anna Łabno 33 Źródła prawa cd Konwenanse konstytucyjne – są to zachowania, które powszechnie uznaje się za obowiązujące, np. lider zwycięskiej partii zostaje premierem; konwenans nie mają charakteru normy prawnej; Opinie autorytetów.

34 opracowanie Anna Łabno 34 Ustawa (możliwe dwa znaczenia) Znaczenie materialne: akt, który zawiera normy o charakterze generalnym i abstrakcyjnym (nie bierze się pod uwagę trybu uchwalenia). Znaczenie formalne: akt wydany w szczególnym trybie; nie jest istotny charakter norm, które zawiera.

35 opracowanie Anna Łabno 35 Cechy: Najwyższa moc prawna (po konstytucji); Uchwalana przez parlament; Uchwalany w specjalnej procedurze. Nieograniczony zakres przedmiotowy (możliwe wyjątki, np. art. 34 konst. Francji z 1958 r.).

36 opracowanie Anna Łabno 36 Ustawa: rodzaje Ustawa konstytucyjna; Ustawa organiczna, np. art. 46 konst. Francji z 1958 r., art.112 konst. Portugalii; stosowana w regulacji szczególnie istotnych dla państwa materii, np. ordynacja wyborcza. Wzmocniona skuteczność prawna w stosunku do ustawy.

37 opracowanie Anna Łabno 37 Ustawa, cd. Ustawa prywatna/ustawa publiczna Ustawa prywatna - zakres przedmiotowy: dotyczy korzyści na rzecz osób pojedynczych lub grup, albo organizacji. Odmienny tryb uchwalania w stosunku do ustawy publicznej.

38 opracowanie Anna Łabno 38 Ustawa, cd. Ustawa ramowa w kraju federalnym, np. art. 75 ust. 1 ustawy zasadniczej Niemiec z 1949 r.- rodzaj ustawy, który zawiera postanowienia wyznaczające kierunki i granice ustawodawcy w kraju federalnym (oddziaływanie wzmacniające system prawny państwa federalnego); Ustawa ramowa w kraju jednolitym, np. Grecji, określa kierunki i zasady regulacji

39 opracowanie Anna Łabno 39 Ustawa, cd w aktach wykonawczych.

40 opracowanie Anna Łabno 40 Regulacje praw człowieka w krajach Unii Europejskiej Generacje i ich ewolucja.


Pobierz ppt "Prawo konstytucyjne państw Unii Europejskiej Wykłady w roku akademickim 2010/2011."

Podobne prezentacje


Reklamy Google