Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PUBLICZNE GIMNAZJUM nr 1 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w ŁASKU

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PUBLICZNE GIMNAZJUM nr 1 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w ŁASKU"— Zapis prezentacji:

1 PUBLICZNE GIMNAZJUM nr 1 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w ŁASKU
REKRUTACJA 2012/2013 Jadwiga Kurkowska Violetta Wiktorska

2 Ofertę edukacyjną Publicznego Gimnazjum nr 1 w Łasku opracowano zgodnie z obowiązującą od r. nową podstawą programową kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej i gimnazjum, określoną w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17).

3 Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego dla gimnazjum zawiera istotne zmiany w stosunku do obecnie obowiązujących podstaw programowych. Na etapie gimnazjum: obowiązkowym zajęciem edukacyjnym jest nauczanie drugiego języka obcego nowożytnego, 2) wprowadzono nowy przedmiot – edukacja dla bezpieczeństwa, 3) nowymi obowiązkowymi uzupełniającymi zajęciami edukacyjnymi są zajęcia artystyczne i zajęcia techniczne.

4 Tygodniowy wymiar godzin w gimnazjum
(III etap edukacji) zgodnie Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych z dnia 20 stycznia 2012 r. : 1) obowiązkowych zajęć edukacyjnych i zajęć z wychowawcą dla uczniów poszczególnych klas wynosi: a) klasa I - 29 godzin; b) klasa II - 30 godzin; c) klasa III - 31 godzin.

5 REGUŁY PODZIAŁU NA GRUPY

6 w trzyletnim okresie nauczania uczeń powinien mieć zorganizowane co najmniej:
450 godzin języka polskiego, 450 godzin z dwóch języków obcych nowożytnych (godziny te mogą być dowolnie rozdzielone pomiędzy te języki), 30 godzin muzyki, 30 godzin plastyki, 90 godzin historii, 65 godzin wiedzy o społeczeństwie, 130 godzin geografii, 130 godzin biologii, 130 godzin chemii, 130 godzin fizyki, 385 godzin matematyki, 65 godzin informatyki, 385 godzin wychowania fizycznego, 30 godzin edukacji dla bezpieczeństwa, 65 godzin zajęć artystycznych, 65 godzin zajęć technicznych, 95 godzin z wychowawcą, Aby zrealizować podstawę programową z wymienionych przedmiotów i w/w liczby godzin zakłada się, że w roku szkol. przypada 32 tyg. nauki .

7 PRZYKŁADOWY PLAN NAUCZANIA NA 3 LATA NAUKI

8 OFERTA EDUKACYJNA 2012/13 Proponujemy naukę w klasach rozwijających zainteresowania: matematyczno – fizyczna; z rozszerzonym językiem angielskim biologiczno – chemiczna; geograficzno – turystyczna; ogólna; humanistyczna.

9 KLASA MATEMATYCZNO-FIZYCZNA
Proponujemy naukę w oparciu o rozszerzone programy z matematyki i fizyki. Na realizację programu przewidujemy o jedną godzinę więcej z wymienionych przedmiotów w cyklu kształcenia w stosunku do liczby godzin przewidzianych w ramowym planie nauczania dla gimnazjum. Poza tym uczniom tej klasy oferujemy rozwijanie zainteresowań z wymienionych dyscyplin w ramach bardzo ciekawie prowadzonych KÓŁ PRZEDMIOTOWYCH: MATEMATYCZNEGO i FIZYCZNEGO przez doświadczonych nauczycieli – pasjonatów. Uwaga! Wymagana ocena co najmniej dobra z matematyki w klasyfikacji śródrocznej klasy VI.

10 KLASA Z ROZSZERZONYM J. ANGIELSKIM
Proponujemy naukę w oparciu o rozszerzony program z j. angielskiego. Na jego realizację przewidujemy o dwie godziny więcej niż zakłada ramowy plan nauczania w cyklu kształcenia w gimnazjum. Poza tym uczniom tej klasy oferujemy rozwijanie zainteresowań lingwistycznych w ramach bardzo ciekawie prowadzonych ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH w formie KOŁA J. ANGIELSKIEGO I KONWERSACJI prowadzonych przez doświadczonych nauczycieli. Rozwijając umiejętności językowe uczniowie poznają kulturę i tradycje krajów anglojęzycznych. Uwaga! Wymagana ocena co najmniej dobra z j. angielskiego w klasyfikacji śródrocznej klasy VI oraz wysoki wynik uzyskany w teście kompetencji z j. angielskiego.

11 KLASA BIOLOGICZNO-CHEMICZNA
Proponujemy naukę w oparciu o rozszerzone programy z biologii i chemii. Na realizację programów przewidujemy o 1 godzinę z biologii i 0,5 godziny z chemii więcej w cyklu kształcenia w stosunku do liczby godzin tych przedmiotów przewidzianych w ramowym planie nauczania dla gimnazjum. Oprócz tego uczniom tej klasy oferujemy rozwijanie zainteresowań z wymienionych dyscyplin w ramach bardzo ciekawie prowadzonych KÓŁ: BIOLOGICZNEGO i CHEMICZNEGO, a także ZAJĘĆ LABORATORYJNYCH prowadzonych przez doświadczonych nauczycieli – pasjonatów. Oferujemy interesujące zajęcia terenowe, wycieczki dydaktyczne do miejsc o szczególnych walorach przyrodniczych i naukowych. Uwaga! Wymagana ocena co najmniej dobra z przyrody w klasyfikacji śródrocznej w klasie VI

12 KLASA GEOGRAFICZNO-TURYSTYCZNA
Proponujemy naukę w oparciu o rozszerzony program z geografii łączący cele edukacyjne – poznawanie regionu, jego historii z rozwijaniem zainteresowań turystyką i szacunkiem do przyrody. Na realizację programu przewidujemy o 1 godzinę z geografii więcej w całym cyklu kształcenia w gimnazjum. Poza tym oferujemy uczniom tej klasy rozwój zainteresowań poprzez udział w zajęciach KOŁA TURYSTYCZNEGO prowadzonego przez doświadczonego pedagoga współpracującego z PTTK

13 KLASA HUMANISTYCZNA Proponujemy naukę w oparciu o rozszerzony program z języka polskiego, w ramach którego uczniowie będą realizować szeroko rozumianą edukację teatralną oraz przygotowywać i wystawiać spektakle. Na realizację programu przewidujemy o 1 godzinę więcej z języka polskiego w całym cyklu kształcenia w gimnazjum. Oprócz tego proponujemy uczniom rozwój zainteresowań poprzez udział w zajęciach KOŁA TEATRALNEGO prowadzonych przez doświadczonego nauczyciela oraz WARSZTATACH TEATRALNYCH prowadzonych przez instruktora ŁDK w Łasku. Uwaga! Wymagana ocena co najmniej dobra z języka polskiego w klasyfikacji śródrocznej w klasie VI.

14 KLASA OGÓLNA Proponujemy tym uczniom, którzy nie mają jeszcze sprecyzowanych zainteresowań. W pierwszym roku nauki realizowany będzie wymiar wszystkich przedmiotów zgodnie z ramowym planem nauczania. W kolejnych latach zwiększona zostanie liczba godzin tych przedmiotów, którymi uczniowie wykażą szczególne zainteresowanie.

15 Naszym gimnazjalistom zapewniamy
kontynuowanie nauki języka obcego nauczanego w szkole podstawowej, a w gimnazjum od podstaw naukę jednego z 3 proponowanych języków obcych: angielskiego, niemieckiego i francuskiego.; korzystanie z pracowni komputerowej, szybkiego i stałego dostępu do Internetu; doskonalenie umiejętności w zakresie technologii informacyjnej i komunikacyjnej, miedzy innymi poprzez korzystanie z Centrum Multimedialnego w Bibliotece Szkolnej; dobrze wyposażone pracownie przedmiotowe; zajęcia wychowania fizycznego w dobrze wyposażonych obiektach sportowych: dużej i małej sali gimnastycznej, na pływalni, przyszkolnych boiskach: do gry w piłkę koszykową i siatkową oraz do gry w piłkę nożną; zajęcia fakultatywne z wychowania fizycznego zgodne z wyborem uczniów; rozwijanie zainteresowań, poprzez udział w zajęciach kół przedmiotowych i zainteresowań; gimnazjalistom z trudnościami w nauce pomoc nauczycieli i kolegów.; fachową pomoc wychowawczo - opiekuńczą udzielaną przez pedagoga szkolnego i psychologa;

16 Naszym gimnazjalistom zapewniamy
opiekę pielęgniarki szkolnej; opiekę stomatologiczną; smaczne obiady w stołówce szkolnej; opiekę świetlicową; udział w różnych formach współzawodnictwa: konkursach przedmiotowych, konkursach i przeglądach artystycznych, zawodach, turniejach, sparingach sportowych; lekcje w bibliotece, muzeach, Parkach Narodowych, w Sejmie, Senacie i innych instytucjach; wycieczki dydaktyczne, turystyczno – krajoznawcze i zielone szkoły; udział w pielgrzymkach i zlotach adresowanych dla uczniów szkól noszących imię Stefana Kardynała Wyszyńskiego, których organizatorami są Instytut Prymasowski i Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Prymasa Tysiąclecia.

17 TRADYCJE SZKOŁY Pasowanie na Gimnazjalistę ; Dzień Edukacji Narodowej;
Święto Patrona Szkoły; obchody świąt narodowych: 3 Maja, 11 Listopada; Klasowe spotkania wigilijne; Wieczór Wigilijny dla społeczności szkolnej z udziałem emerytów( nauczycieli i pracowników szkoły); Dzień Ziemi; Dzień Sportu Szkolnego; Andrzejki; Mikołajki; Walentynki; Pierwszy Dzień wiosny – Dzień Wagarowicza; Bal gimnazjalny

18 ZAJĘCIA POZALEKCYJNE Szkoła proponuje szeroką gamę zajęć pozalekcyjnych: Koła przedmiotowe z wszystkich przedmiotów nauczania Koło PCK Nauka od podstaw drugiego języka obcego-zapewniamy wybór: język niemiecki, angielski i francuski Koło teatralne Koło dziennikarskie Sportowe zajęcia pozalekcyjne: piłka siatkowa, piłka ręczna, piłka nożna chłopców i dziewcząt, koszykówka Zajęcia sportowe i rekreacyjne prowadzone w ramach klubu „APLAUZ” Ciekawe zajęcia taneczne Chór szkolny ABC Zajęcia z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej Szkolne koło PTTK Szkolne koło Caritas Ciekawe imprezy szkolne Czynny udział w życiu kulturalnym miasta i kraju

19 ZAJĘCIA POZALEKCYJNE Chór szkolny ABC…
Interesującą formą aktywności artystycznej człowieka jest śpiew. Zbiorowy śpiew rozwija nie tylko muzycznie, ale również kształtuje osobowość młodego człowieka, jego wrażliwość i wyobraźnię. Dzięki wielkiemu zaangażowaniu nauczycielki muzyki – Pani Bożeny Kluch powstał i prężnie działa w naszym gimnazjum Chór szkolny – ABC… Aby pełniej doskonalić umiejętności chórzystów, jak również pozyskać środki finansowe na realizację zadań związanych z prowadzeniem i działalnością chóru zainteresowaliśmy się Programem „ Śpiewająca Polska” organizowanym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowe Centrum Kultury. Braliśmy udział w czterech edycjach Programu w latach 2007 – Aktualnie również kierujemy wniosek o dalszy udział w programie „Śpiewająca Polska” Chór ABC… liczy aktualnie 35 uczestników.

20 ZAJĘCIA POZALEKCYJNE Chór szkolny ABC…
Chór ABC z naszej szkoły, w ramach działalności w Programie „ Śpiewająca Polska” zdobył: III nagrodę w kategorii chórów gimnazjalnych regionu łódzkiego w II Gali kolędowej - 4 stycznia 2008 roku; III nagrodę za wykonanie kolęd w grudniu 2009 roku; Srebrny Dyplom w koncercie chórów regionu łódzkiego Pt. „ Z Chopinem w tle” – 12 czerwca 2010 roku. Bardzo dużo nagród nasz chór ABC… zdobył w różnych: przeglądach, konkursach i festiwalach muzycznych organizowanych przez szkoły i instytucje kulturalne w naszej gminie i powiecie. Doskonale promuje szkołę w środowisku lokalnym. Swoimi występami uświetnia imprezy i uroczystości organizowane w naszym mieście. Burmistrz Łasku – Pan Gabriel Szkudlarek sfinansował profesjonalne nagranie dwóch płyt naszego chóru : jednej zawierającej kolędy – zatytułowanej „Gdy się Chrystus rodzi …” i drugiej zawierającej pieśni patriotyczne

21 FESTIWAL PIOSENKI RELIGIJNEJ Łaskawość
Od 16 lat organizujemy Festiwal Piosenki Religijnej. Ze względu na rosnące zainteresowanie naszym konkursem zaczęliśmy zapraszać do udziału w nim nie tylko szkoły, ale również schole parafialne i placówki kulturalno – oświatowe z rejonu Archidiecezji Łódzkiej. Wielokrotnie w naszych festiwalach uczestniczyła młodzież ze szkól noszących imię Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Popularność festiwalu zachęciła wiele instytucji lokalnych do włączenia się w organizację tego przedsięwzięcia Współgospodarzami tej wyjątkowej imprezy są: Łaski Dom Kultury , Łaskie Towarzystwo Kulturalne, Parafia pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia NMP i św. Michała Archanioła w Łasku, Parafia Wojskowa pod wezwaniem św. Ducha w Łasku, 32 Baza Lotnictwa Taktycznego w Łasku.

22 FESTIWAL PIOSENKI RELIGIJNEJ Łaskawość
Od 2003 roku honorowy patronat nad impreza sprawują: Ks. Biskup Adam Lepa i Burmistrz Łasku. Festiwal Piosenki Religijnej Łaskawość organizowany przez naszą szkołę wpisał się na trwałe w kulturalny krajobraz naszego miasta i regionu, jest jedną z ważniejszych imprez kulturalnych w Łasku. Od roku szkolnego 2010/2011 swoim patronatem festiwal objął Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Łodzi.

23 PROJEKTY UNIJNE Projekt czytelniczo – językowy „Romeo i Julia –
czytać czy nie czytać? Oto jest pytanie, który realizowany był ze środków EFS w roku szkolnym 2006/2007. Program Wyrównywania Szans Edukacyjnych dla dzieci i młodzieży – „Równy start – kształtowanie umiejętności i pozyskiwanie uzdolnień” - rok szkolny 2007/2008); Program Wyrównywania Szans Edukacyjnych – „ Mam szansę na lepszą przyszłość” – program realizowany przez Gimnazja Gminy Łask – rok szkolny 2008/2009); Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFS – „Działam, więc wiem więcej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowany przez gimnazja Gminy Łask w latach 2009/2010 i 2010/2011. Udział w projektach pozwolił naszym uczniom wyrównać szanse edukacyjne oraz rozwinąć zainteresowania. Szkoła udoskonaliła swoją bazę dydaktyczną.

24 OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW PG nr 1 w Łasku w Wojewódzkich Konkursach Przedmiotowych organizowanych przez Łódzkiego Kuratora Oświaty 2003/2004 Wojewódzki Konkurs Historyczny Finalista: Dawid Wartalski Opiekun: Marek Szewc – nauczyciel historii Wojewódzki Konkurs Matematyczny Laureat: Tomasz Sitarek Finalista: Waldemar Kurkowski Opiekun: Beata Brożyńska – nauczyciel matematyki Wojewódzki Konkurs Chemiczny Finalista: Tomasz Sitarek Opiekun: Małgorzata Kujda – nauczyciel chemii Wojewódzki Konkurs Biologiczny Finalistka: Paulina Bogdan Opiekun: Jadwiga Kurkowska – nauczyciel biologii Wojewódzki Konkurs Fizyczny Opiekun: Renata Sawicka – nauczyciel fizyki Wojewódzki Konkurs z Języka Polskiego Finalistka: Emilia Kowalczyk Opiekun: Monika Sadkowska – nauczyciel języka polskiego 2004/2005 Finalista: Jarosław Boroń Opiekun: Małgorzata Osińska – nauczyciel biologii Finalista: Michał Pobrotyn Opiekun: Elżbieta Borkowska – nauczyciel historii

25 OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW PG nr 1 w Łasku w Wojewódzkich Konkursach Przedmiotowych organizowanych przez Łódzkiego Kuratora Oświaty 2005/2006 Wojewódzki Konkurs Biologiczny Laureat: Agata Cicha Opiekun: Jadwiga Kurkowska – nauczyciel biologii Laureat: Daria Wojtczyk Laureat: Ewa Sitarek Opiekun: Małgorzata Osińska – nauczyciel biologii Finalista: Paulina Antosiak Wojewódzki Konkurs Matematyczny Finalistka: Paulina Olejnik Opiekun: Beata Brożyńska – nauczyciel matematyki 2006/2007 Wojewódzki Konkurs Historyczny Laureat: Przemysław Pobrotyn Opiekun: Marek Szewc – nauczyciel historii Wojewódzki Konkurs Chemiczny Laureat: Adam Pilarski Opiekun: Małgorzata Kujda – nauczyciel chemii Finalistka: Karolina Nietupska Finalistka: Anna Suska

26 OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW PG nr 1 w Łasku w Wojewódzkich Konkursach Przedmiotowych organizowanych przez Łódzkiego Kuratora Oświaty 2007/2008 Wojewódzki Konkurs Biologiczny Laureat: Ewelina Wiesiołek Opiekun: Jadwiga Kurkowska – nauczyciel biologii 2009/2010 Finalistka: Marta Kropacz Opiekunowie: Jolanta Urbańska – nauczyciel biologii 2010/2011 Wojewódzki Konkurs Historyczny Laureat: Przemysław Grabarczyk Opiekun: Elżbieta Borkowska – nauczyciel historii Finalista: Przemysław Wieczorek Wojewódzki Konkurs Geograficzny Finalista: Przemysław Grabarczyk Opiekun: Katarzyna Dronka – nauczyciel geografii 2011/2012 uczeń Mariusz Dana zakwalifikował się do wojewódzkich eliminacji Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego. Etap ten odbędzie się 2 marca 2012 roku w I Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi.

27 PG nr 1 w Łasku współpracuje z :
Łaskim Domem Kultury; Miejską Biblioteką Publiczną im. Jana Łaskiego Młodszego w Łasku; Łaskim Towarzystwem Kulturalnym; Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Łasku; Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łasku; Środowiskowym Domem Samopomocy w Łasku; Warsztatami Terapii Zajęciowej w Łasku; Klubem Garnizonowym w Łasku; Parafiami Rzymskokatolickimi z Łasku i okolic; Wydziałem Katechetycznym Kurii Metropolitalnej w Łodzi; Szkołami noszącymi imię Stefana Kardynała Wyszyńskiego; Instytutem Prymasowskim w Warszawie; Stowarzyszeniem Przyjaciół Szkół imienia Stefana Kardynała Wyszyńskiego; 32.Bazą Lotnictwa Taktycznego w Łasku; Szkołami : podstawowymi, gimnazjami i ponadgimnazjalnymi z powiatu łaskiego; Otwartą Pracownią Rozwijania Uzdolnień Matematycznych i przyrodniczych „ Asymptota”; Powiatowym Urzędem Pracy w Łasku ZHP; PCK.

28 WAŻNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z REKRUTACJĄ DO PG nr 1 w ŁASKU na rok szkolny 2009/2010
PRZYJĘCIA UCZNIÓW DOKONYWANE BĘDĄ NA PODSTAWIE: Podania i karty zgłoszenia ucznia/uczennicy do PG nr 1 w Łasku złożonych w sekretariacie szkoły do dnia 30 marca 2012 r .(Druk podania do pobrania na stronie internetowej: lub w sekretariacie szkoły codziennie w godz – 15.30) Oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach sprawdzianu złożonych do dnia 2 lipca 2012 r. do godz Dokumenty należy składać w sekretariacie gimnazjum przy ul. Narutowicza 28, pokój nr 11 (I piętro) Złożenie podania oraz świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach sprawdzianu jest potwierdzeniem woli podjęcia nauki w Publicznym Gimnazjum nr 1 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Łasku. OGŁOSZENIE LISTY UCZNIÓW PRZYJĘTYCH Z PODZIAŁEM NA ODDZIAŁY NASTĄPI DNIA 4 lipca 2012 r. o godz Szczegółowe informacje dotyczące wymaganych na rok szkolny 2012/2013 podręczników szkolnych wywieszone będą 15 czerwca 2012 r. na tablicy ogłoszeń. Konsultacje dla rodziców uczniów przyjętych do klas pierwszych z dyrekcją szkoły odbędą się dnia lipca r. o godz

29 WZÓR PODANIA

30 WZÓR PODANIA c.d.

31 WZÓR KARTY ZGŁOSZENIA

32 WZÓR KARTY ZGŁOSZENIA c.d.

33 WZÓR DEKLARACJI WYBORU
FAKULTETU Z WF

34 SPOTKANIA W PG nr 1 W celu przybliżenia oferty PG nr 1 w Łasku zapraszamy: Uczniów klasy VI na „Drzwi otwarte” do naszej szkoły w dniu 20 marca 2012 r. na godz ; Rodziców uczniów klas VI na spotkanie z dyrekcją i nauczycielami gimnazjum w dniu 22 marca 2012 r. na godz (mała sala gimnastyczna).

35 SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO NASZEGO GIMNAZJUM


Pobierz ppt "PUBLICZNE GIMNAZJUM nr 1 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w ŁASKU"

Podobne prezentacje


Reklamy Google