Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Stowarzyszenie na rzecz równego dostępu do kształcenia Twoje nowe możliwości www.tnm.org.pl Dolnośląskie Centrum Wsparcia Studentów z Niepełnosprawnośćią

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Stowarzyszenie na rzecz równego dostępu do kształcenia Twoje nowe możliwości www.tnm.org.pl Dolnośląskie Centrum Wsparcia Studentów z Niepełnosprawnośćią"— Zapis prezentacji:

1 Stowarzyszenie na rzecz równego dostępu do kształcenia Twoje nowe możliwości www.tnm.org.pl Dolnośląskie Centrum Wsparcia Studentów z Niepełnosprawnośćią Opracowali: Ariel Fecyk i Krzysztof Peda

2 www.tnm.org.pl 2 Wprowadzenie Skąd pomysł? Dlaczego Centrum Wsparcia? Kto jest adresatem? W dalszej części prezentacji Dolnośląskie Centrum Wsparcia Studentów Z Niepełnosprawnością nazywać będziemy w skrócie Centrum

3 www.tnm.org.pl 3 (Nie)pełnosprawny absolwent Jakimi cechami powinien się charakteryzować? Konkurencyjny w stosunku do osób pełnosprawnych na rynku pracy Samowystarczalny finansowo, przy uwzględnieniu wyższych kosztów utrzymania związanych z niepełnosprawnością;

4 www.tnm.org.pl 4 Kilka problemów do rozwiązania Udział osób niepełnosprawnych w grupie studentów jest blisko 3-krotnie niższy od udziału osób niepełnosprawnych w grupie osób w wieku 20-29 lat. Ograniczony dostępu do wiedzy pozwalającej na wybranie uczelni, wydziału i kierunku studiów, zapewniającego w przyszłości zatrudnienie i samodzielność finansową. Obecny system kształcenia na poziomie wyższym nie zapewnia równych szans studentów niepełnosprawnych w dostępie do edukacji.

5 www.tnm.org.pl 5 Najważniejsze elementy kształcenia osoby niepełnosprawnej i utrudnienia w ich trakcie Wybór kierunku studiów. Zapewnienie studentowi fizycznego dostępu do studiów. Dostosowanie programu nauczania do potrzeb studenta. Pokonywanie problemów związanych ze studiowaniem.

6 www.tnm.org.pl 6 BON …czy Centrum? Dolnośląskie Centrum Wsparcia Studentów z Niepełnosprawnością a Biura ds. Osób Niepełnosprawnych i Pełnomocnicy Rektorów ds.. Osób Niepełnosprawnych na Uczelniach

7 www.tnm.org.pl 7 Elementy składowe Centrum

8 www.tnm.org.pl 8 Program informacji i doradztwa Adresaci: kandydaci na studia i studenci Główne zadania: – dostarczenie informacji niezbędnych do wyboru odpowiedniego kierunku studiów, – motywowanie i przekonywanie osób niepełnosprawnych do podjęcia studiów, – udzielanie informacji o oferowanych przez uczelnie oraz PFRON formach wyrównywania szans w dostępie do studiów, – wspieranie w rozwiązywaniu bieżących spraw.

9 www.tnm.org.pl 9 Centrum tyflograficzne Adresaci: studenci niewidomi i słabowidzący Główne zadania: -Przygotowywanie bieżących materiałów - dydaktycznych dla osób niewidomych i słabowidzących -Tłumaczenie podręczników i skryptów naukowych na alfabet Braillea, -Przygotowywanie elektronicznych wersji skryptów i podręczników, -Tworzenie map kampusów, opisów budynków w alfabecie Braillea,

10 www.tnm.org.pl 10 Kursy i szkolenia Adresaci: studenci i absolwenci W skład wejdą: -Kursy języków obcych -Szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe -Warsztaty z tzw. Umiejętności miękkich -Współpraca z pracodawcami, organizowanie praktyk i staży

11 www.tnm.org.pl 11 Organizacja integracji środowiska studentów niepełnosprawnych Adresaci: studenci Podstawowe zadnia: – Organizowanie obozów adaptacyjnych, – Organizowanie wycieczek popularyzujących turystykę wśród studentów niepełnosprawnych, – Organizowanie spotkań, konferencji poświeconych tematyce studiowania osób niepełnosprawnych.

12 www.tnm.org.pl 12 Programy stypendialne Adresaci: studenci Program stypendium pierwszoroczne – stypendium dla osób, które dostaną się na pierwszy rok studiów z najlepszymi wynikami rekrutacyjnymi. Jako dodatkowe kryterium przyjmuje się aktywności poza szkolne. Program stypendia zawodowe - adresowane do osób, które chcą realizować praktyki poza miejscem zamieszkania a nie są w stanie utrzymać się samodzielnie. Za dodatkowe kryterium uznaje się aktywności, oraz CV Program stypendium naukowe – nagradzana będzie wysokość średniej oraz aktywność w kołach naukowych, udział w projektach i programach badawczych.

13 www.tnm.org.pl 13 Promocja kształcenia osób niepełnosprawnych Adresaci: młodzież licealna, pracodawcy Podstawowe zadania: – Przygotowywanie kompleksowych działań promocyjnych oraz PR. – Kreowanie pozytywnego wizerunku wykształconej osoby niepełnosprawnej, – Organizacja spotkań na terenie województwa z licealistami, – Docieranie za pomocą wszelkich dostępnych środków (prasa mediów) z informacją o działalności Centrum do jak najszerszego grona. – Przygotowywanie dorocznej konferencja promującej kształcenie osób niepełnoprawnych na poziomie wyższym

14 www.tnm.org.pl 14 Konsulting dla uczelni Adresaci: dolnośląskie szkoły wyższe W skład działania wejdzie: Koordynowanie wymiany doświadczeń i dobrych praktyk, Organizowanie szkoleń dla pracowników uczelni, Doradztwo w zakresie wyposażenia w specjalistyczne pomoce naukowe, Obsługa techniczna pomocy naukowych dla osób niepełnosprawnych, Doradztwo w zakresie przystosowania budynków,

15 www.tnm.org.pl 15 Korzyści kompleksowego rozwiązania Zapewnienie wsparcia osobie niepełnosprawnej od szkoły średniej po wejście na rynek pracy, Wyspecjalizowane formy wsparcia, zbyt drogie do wdrożenia na każdej uczelni osobno, Efektywne wykorzystanie środków finansowych dzięki działaniom na rzecz licznej grupy osób i wielu uczelni, Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk

16 www.tnm.org.pl 16 Studenci niepełnosprawni na Dolnym Śląsku [ w tys. ]NiepełnosprawniOgółem udział % niepełnospr. Ogółem:2,089170,0841,23% Kobiety:1,20994,4261,28% Mężczyźni:0,8875,6581,16%

17 www.tnm.org.pl 17 Osoby niepełnosprawne a studia studiuje tylko 38% osób, które potencjalnie mogłyby kontynuować naukę 3,27% 1,23%

18 www.tnm.org.pl 18 Zakładane rezultaty Perspektywa 10 letnia 2010-2020 : Zwiększenie udziału osób niepełnosprawnych w gronie studentów z 1,1% do 3,3% Wprowadzenie na rynek pracy o 3 000 osób niepełnosprawnych więcej, niż przy zachowaniu aktualnych wskaźników

19 www.tnm.org.pl 19 Koszty czy korzyści dla regionu? Wprowadzenie na rynek pracy dodatkowych 3000 osób zaowocuje w perspektywie 10 lat: Wygenerowaniem wpływów do budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego i składek ZUS w wysokości od ok. 100 do 200 milionów złotych Zwiększeniem potencjalnego PKB o około 600 milionów złotych Zmniejszeniem obciążeń z tytułu świadczeń socjalnych

20 www.tnm.org.pl 20 Projekt już działa

21 www.tnm.org.pl 21 Aktualny stan projektu Wrocławskie Centrum Wsparcia Studentów Niepełnosprawnych Porady dla kandydatów na studia Pomoc we wnioskowaniu o stypendia i dofinansowania do studiów Organizowanie pomocy wolontariuszy Pomoc w kontaktach z uczelniami Z bezpośredniego wsparcia skorzystało już ponad 100 osób.

22 www.tnm.org.pl 22 Aktualny stan projektu Zintegrowany Program Szkoleń Kursy języków obcych dla studentów niepełnosprawnych Szkolenia podnoszące umiejętności z zakrsu obsługi komputera Szkolenia z podstaw przedsiębiorczośći Z programu korzysta około 40 osób, aż 80 złożyło aplikację do na szkolenia

23 www.tnm.org.pl 23 Zapraszamy do dyskusji


Pobierz ppt "Stowarzyszenie na rzecz równego dostępu do kształcenia Twoje nowe możliwości www.tnm.org.pl Dolnośląskie Centrum Wsparcia Studentów z Niepełnosprawnośćią"

Podobne prezentacje


Reklamy Google