Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROJEKTOWANIE BADAŃ JAKOŚCIOWYCH WPROWADZENIE. TYPY BADAŃ ILOŚCIOWEJAKOŚCIOWE OPIERAJĄ SIĘ NA LICZBACH, STOSUJĄ METODY STATYSTYCZNE, BADAJĄ DUŻĄ GRUPĘ.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROJEKTOWANIE BADAŃ JAKOŚCIOWYCH WPROWADZENIE. TYPY BADAŃ ILOŚCIOWEJAKOŚCIOWE OPIERAJĄ SIĘ NA LICZBACH, STOSUJĄ METODY STATYSTYCZNE, BADAJĄ DUŻĄ GRUPĘ."— Zapis prezentacji:

1 PROJEKTOWANIE BADAŃ JAKOŚCIOWYCH WPROWADZENIE

2 TYPY BADAŃ ILOŚCIOWEJAKOŚCIOWE OPIERAJĄ SIĘ NA LICZBACH, STOSUJĄ METODY STATYSTYCZNE, BADAJĄ DUŻĄ GRUPĘ. UŻYWAJĄ TEKSTU ZAMIAST LICZB, SKUPIAJĄ SIĘ NA PUNKTACH WIDZENIA UCZESTNIKÓW BADAŃ, I ICH CODZIENNYCH PRAKTYKACH, ZAKORZENIONE W SOCJOLOGII.

3 BADANIA JAKOŚCIOWE SĄ STOSOWANE W SOCJOLOGII, PSYCHOLOGII, PEDAGOGICE, NAUKACH O ZDROWIU.

4 CZYM ZAJMUJĄ SIĘ BADANIA JAKOŚCIOWE? ANALIZUJĄ DOSWIADCZENIA JEDNOSTEK I GRUP. MOGĄ TO BYĆ DOŚWIADCZENIA PRYWATNE LUB ZAWODOWE, ANALIZUJĄ INTERAKCJE I AKTY KOMUNIKACJI W CZASIE ICH TRWANIA, ANALIZUJĄ DOKUMENTY (TEKSTY, OBRAZY, FILMY, MUZYKĘ) LUB PODOBNE ŚLADY LUDZKICH DOŚWIADCZEŃ I INTERAKCJI.

5 W JAKI SPOSÓB PROWADZI SIĘ BADANIA JAKOŚCIOWE? UCHWYCENIE DOŚWIADCZEŃ, INTERAKCJI, DOKUMENTÓW W ICH NATURALNYM KONTEKŚCIE, BADACZE JAKOŚCIOWI SAMI STANOWIĄ ISTOTNĄ CZĘŚĆ PROCES BADAWCZEGO, SPORA CZĘŚĆ BADAŃ JAKOŚCIOWYCH OPIERA SIĘ NA PISANIU TEKSTÓW (NOTATEK, OPISÓW I INTERPRETACJI)…

6 METODY BADAŃ JAKOŚCIOWYCH METODY ZBIERANIA DANYCH WYWIADY, WYWIADY NARRACYJNE, NAGRYWANIE INTERAKCJI, ZDJĘCIA, FILMY, OBSERWACJA UCZESTNICZĄCA, BADANIA UCZESTNICZĄCE, BADANIA FOKUSOWE.

7 METODY BADAŃ JAKOŚCIOWYCH METODY INTERPRETACJI DANYCH ANALIZA TREŚCI, ANALIZA NARRACYJNA, METODY HERMENEUTYCZNE, ANALIZA KONWERSACYJNA, ANALIZA DYSKURSU, ANALIZA DOKUMENTÓW.

8 PYTANIA DO BADAŃ JAKOŚCIOWYCH JAKI JEST WPŁYW INTUICJI NA BJ? W JAKI SPOSÓB ŁĄCZYĆ RÓŻNE METODY BJ? JAK POŁĄCZYĆ RÓŻNE ETAPY PROCESU BADAWCZEGO? JAK POŁĄCZYĆ ETAP BADANIA Z ETAPEM INTERPRETOWANIA BADAŃ?

9 POMYSŁY NA BADANIA JAK CZŁONKOWIE JAKIEJŚ GRUPY PODCHODZĄ DO PROBLEMU LUB ZAGADNIENIA? PROBLEM OBCEGO STOSUNEK UCZNIÓW I NAUCZYCIELI DO NOWYCH MEDIÓW, POGLĄDY NA TEMAT ANTYSEMITYZMU, SPOSÓB KOMUNIKOWANIA NIEPOWODZEŃ SZKOLNYCH.

10 PRZYJMOWANIE PERSPEKTYWY BADAWCZEJ DĄŻENIE DO OPRACOWANIA TEORII: ANALIZA TEORETYCZNYCH UJĘĆ, BADANIE PRAKTYK SPOŁECZNYCH, OPRACOWANIE WYNIKÓW I ICH INTERPRETACJA, UOGÓLNIENIE.

11 PLANOWANIE PROJEKTU BADAWCZEGO NALEŻY SPRECYZOWAĆ, CO WŁAŚCIWIE CHCEMY BADAĆ? NALEŻY OPRACOWAĆ NARZĘDZIE BADAWCZE (NP.: ANKIETĘ, KWESTIONARIUSZ, SCENARIUSZ WYWIADU) NALEŻY USTALIĆ PLAN BADAŃ (LISTA OSÓB).

12 PLANOWANIE PROJEKTU BADAWCZEGO I PODEJŚCIEII PODEJŚCIE WYRAŹNIE SPRECYZOWANY I ZDEFINIOWNY CEL BADAŃ (JAKIE DANE NALEŻY ZEBRAĆ, JAKIE ASPEKTY PODDAĆ ANALIZIE). ROZPOCZĘCIE OGÓLNYCH OBSERWACJI, A NASTĘPNIE STOPNIOWE DOOKREŚLENIE PYTANIA BADAWCZEGO.

13 LOGIKA DOBORU PRÓBY DOBÓR PRÓBY POLEGA NA STWORZENIU MINIATURY SZERSZEJ POPULACJI, DOBÓR MOŻE BYĆ SFORMALIZOWANY LUB SWOBODNY.

14 LOGIKA DOBORU PRÓBY POSZUKIWANIE SYTUACJI TYPOWYCH, POSZUKIWANIE SYTUACJI EKSTREMALNYCH, ZAPEWNIENIE MAKSYMALNEJ ZMIENNOŚCI, KRYTERIUM DOGODNOŚCI.

15 LOGIKA DOBORU PRÓBY PRÓBA JEDNORODNA, DOBÓR CELOWO – LOSOWY, DOBÓR CELOWO – WARSTWOWY, KULA ŚNIEŻNA.

16 DOBÓR MIEJSCA I ZDARZEŃ JEŚLI BADAMYPODEJMOWANIE PRZEZ NAUCZYCIELI DECYZJI DOTYCZĄCYCH OSIĄGNIĘĆ SZKOLNYCH UCZNIÓW ORAZ PRZEBIEGU NAUKI MUSIMY: WYBRAĆ RODZAJ SZKÓŁ, SYTUACJE, W KTÓRYCH NASTĘPUJE KOMUNIKOWANIE NA TEMAT OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW.

17 KONSTRUOWANIE GRUP BADANYCH BADANIA FOKUSOWE DOBRANIE GRUP OBEJMUJĄCYCH OSOBY, KTÓRE MAJĄ SZCZEGÓLNE ZWIĄZKI Z PRZEDMIOTEM BADANIA I SĄ ZRÓŻNICOWANE POD WZGLĘDEM OPINII I SĄDÓW.

18 KONSTRUOWANIE KORPUSU MATERIAŁÓW CO TO JEST KORPUS MATERIAŁÓW? DOKUMENTY, TEKSTY, OBRAZY.

19 DOBÓR PRÓBY POZA DOBOREM PRÓBY NALEŻY ZAPLANOWAĆ SPOSÓB PREZENTACJI WYNIKÓW. NALEŻY RÓWNIEŻ ZDOBYĆ ZGODĘ NA BADANIE.

20 PROJEKT BADAŃ JAKOŚCIOWYCH

21 PROJEKT BADAWCZY TO ZAPLANOWANY SPOSÓB ZBIERANIA I ANALIZOWANIA MATERIAŁÓW, KTÓRY UMOŻLIWIA BADACZOWI UDZIELENIE ODPOWIEDZI NA POSTAWIONE PYTANIA.

22 SKŁADNIKI PROJEKTÓW BADAWCZYCH DOBÓR PRÓBY, ZAMIERZONE PORÓWNANIA, ZAMIERZONY POZIOM GENERALIZACJI, JAKOŚĆ BADAŃ, ODBIORCY I REGUŁY PISANIA, TRIANGULACJA.

23 BADANIA JAKOŚCIOWE BADANIA MIGAWKOWE OPIS STANÓW BIEŻĄCYCH ANALIZA PROCESÓW STUDIUM PRZYPADKU BADANIA DYNAMICZNE BADANIA PORÓWNAWCZE BADANIA RETROSPEKTYWNE

24 CECHY DOBREGO PROJEKTU BADAŃ JAKOŚCIOWYCH PRECYZYJNY ZAKRES, KONKRETNE PYTANIE BADAWCZE, DOSTĘPNOŚĆ ZASOBÓW, SPOSÓB DOBORU PRÓBY, OKREŚLONE METODY BADAWCZE, RAMY TEORETYCZNE, ZNANA PERSPEKTYWA BADAWCZA, CEL GENERALIZACJI, OTWARTOŚĆ NA NOWĄ WIEDZĘ.

25 ZASOBY I WYZWANIA

26 ZASOBY CZAS I ZASOBY TECHNICZNE: USTALIĆ CZAS POTRZEBNY NA PRZYGOTOWANIE MATERIAŁÓW, SPOSÓB I KOSZTY PRZYGOTOWANIA MATERIAŁÓW, POTRZEBNY SPRZĘT.

27 JAKOŚĆ NA ETAPIE PROJEKTOWANIA I WYKONANIA BADAŃ NIEARBITRALNOŚĆ, ADEKWATNOŚĆ, RYGORYZM I KREATYWNOŚĆ, SPÓJNOŚĆ I ELASTYCZNOŚĆ, PRZEJRZYSTOŚĆ, PROFILOWANIE PREZENTACJI BADAŃ.

28 ETYKA W BADANIACH JAKOŚCIOWYCH NIKT NIE POWINIEN BRAĆ UDZIAŁU W BADANIACH, NIE WIEDZĄC O TYM I NIE MAJĄC MOŻLIWOŚCI ODMOWY, NIE NALEŻY WPROWADZAĆ BADANYCH W BŁĄD, NALEŻY ZAPEWNIĆ POUFNOŚĆ BADANYM, NALEŻY DBAĆ O TO, BY BADANIA NIE SZKODZIŁY BADANYM.

29 ANALIZA DANYCH STARANNOŚĆ KILKAKROTNIE PRZEANALIZUJ DANE, BĄDŹ SYSTEMATYCZNY, BĄDŹ NEUTRALNY, NIE DOKONUJ POCHOPNYCH UOGÓLNIEŃ, ZACHOWAJ POUFNOŚĆ.

30 DANE WERBALNE UZYSKIWANE ZA POMOCĄ: WYWIADÓW, SPROWOKOWANYCH OPOWIEŚCI, GRUP FOKUSOWYCH.

31 WYWIADY DOMINUJĄ WYWIADY INDYWIDUALNE, OPARTE NA SCENARIUSZU, KTÓRY PRZEWIDUJE NAJWAŻNIEJSZE TEMATY DO PORUSZENIA, PRZEPROWADZA SIĘ ZWYKLE JEDNORAZOWO, MOŻLIWE SĄ WYWIADY NARRACYJNE.

32 WYWIAD U JEGO ŹRÓDEŁ TKWI PRZEKONANIE, ŻE LUDZIE POTRAFIĄ PODDAĆ REFLEKSJI WŁASNE DZIAŁANIA.

33 WYWIAD PYTANIA BADAWCZE ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ OD CO, JAK, W JAKI SPOSÓB COŚ SIĘ ZACZĘŁO LUB ZMIENIŁO, WYWIADY Z REGUŁY SŁUŻĄ DO PORÓWNYWANIA: OSÓB, POSTAW, SYTUACJI, CZASEM TOWARZYSZĄ IM SONDAŻE.

34 BADANIA FOKUSOWE DYSKUSJA GRUPY OSÓB NA OKREŚLONY TEMAT, PORÓWNYWANIE OPINII, DYSKUSJA MUSI BYĆ ZAREJESTROWANA, WAŻNY JEST KONTEKST I PRZEBIEG DYSKUSJI

35 BADANIA ETNOGRAFICZNE I OBSERWACYJNE OPISYWANIE TERENOWYCH DOŚWIADCZEŃ I OBSERWACJI BADACZY

36 METODY WIZUALNE OBECNE W BADANIACH KULTUROWYCH, UWZGLĘDNIAJĄ KONTEKST BADANYCH OBRAZÓW, KONCENTRUJĄ SIĘ NA UMIEJSCOWIENIU OBRAZÓW W RELACJACH WŁADZY, USTALAJĄ REALCJE MIĘDZY JAWNĄ A UKRYTĄ TREŚCIĄ OBRAZU.

37 METODY WIZUALNE PYTANIA BADAWCZE JAKA JEST TREŚĆ OBRAZU ORAZ W JAKI SPOSÓB JEST KOMUNIKOWANA? JAKIE JEST ZNACZENIE OBRAZU I W JAKI SPOSÓB ZWRACA SIĘ DO ODBIORCÓW?

38 METODY WIZUALNE DOBÓR PRÓBY WYBÓR KONKRETNYCH OBRAZÓW, WYBÓR KONTEKSTÓW ICH TWORZENIA, WYBÓR TWÓRCÓW LUB UŻYTKOWNIKÓW OBRAZÓW (PORÓWNUJE SIĘ ICH RELACJE Z OBRAZEM), PORÓWNYWANIE TREŚCI I FORMY.

39 ANALIZA KONWERSACYJNA, ANALIZA DYSKURSU I DOKUMENTÓW DOBÓR DOKUMENTÓW, ARTYKUŁÓW, REJESTROWANIE CODZIENNYCH PRAKTYK.

40 ANALIZA DYSKURSU DYSKURS JEST OKREŚLANY JAKO UŻYCIE JĘZYKA POWIĄZANE Z FORMACJAMI POLITYCZNYMI I KULTUROWYMI; TO JĘZYK ZARAZEM ODZWIERCIEDLAJACY I KSZTAŁTUJĄCY ŁAD SPOŁECZNY.

41 ANALIZA DYSKURSU WSZYSTKIE ASPEKTY LUDZKIEGO DOŚWIADCZENIA I LUDZKIEJ DZIALALNOSCI SĄ SPOŁECZNIE KONSTRUOWANE, ZATEM NIE DA SIĘ UPRAWIAĆ CAŁKOWICIE OBIEKTYWNEJ NAUKI, HISTORII CZY LITERATUROZNAWSTWA, PONIEWAŻ WSZYSTKIE TE DZIEDZINY POWSTALY POD WPŁYWEM SPOŁECZEŃSTWA, W KTÓRYM POWSTAŁY.

42 ANALIZA DYSKURSU TEKST DYSKURS TO WZAJEMNIE POWIĄZANY ZBIÓR TEKSTÓW ORAZ PRAKTYK ICH TWORZENIA, ROZPOWSZECHNIANIA, ODBIERANIA, KTÓRE POWOŁUJĄ DANY PRZEDMIOT DO ISTNIENIA. TEKSTY ZYSKUJĄ ZNACZENIE PRZEZ POWIĄZANIE ICH Z INNYMI ASPEKTAMI DYSKURSU I KONTEKSTU, W KTÓRYM ZOSTAŁY WYTWORZONE.

43 ANALIZA DYSKURSU TEKST TEKSTY MOGĄ PRZYBIERAĆ RÓŻNE FORMY: TEKSTÓW PISANYCH, WYPOWIEDZI USTNYCH, OBRAZÓW, SYMBOLI, ARTEFAKTÓW (DZIEŁA SZTUKI, ARCHITEKTURY, UTWORY MUZYCZNE, LITERATURA…)

44 ANALIZA DYSKURSU TEKST TEKSTY ZAWIERAJĄ SYMBOLE REPREZENTUJĄCE STRUKTURĘ SPOŁECZNĄ. ESTETYZACJA JAKO CECHA KONTEKSTU.

45 ANALIZA DYSKURSU DYSKURS W BADANIACH ORAZ ANALIZACH TEKSTU WYKORZYSTUJE SIĘ ANALIZĘ DYSKURSU. CEL ANALIZY DYSKURSU: USTALENIE, JAK DYSKURS ODDZIAŁUJE NA KONSTRUOWANIE RZECZYWISTOŚCI SPOŁECZNEJ.

46 KRYTYCZNA ANALIZA DYSKRSU SŁOWNE INTERAKCJE SĄ ZDETERMINOWANE PRZEZ STRUKTURY SPOŁECZNE I JEDNOCZEŚNIE NA TE STRUKTURY WPŁYWAJĄ.

47 KRYTYCZNA ANALIZA DYSKURSU KWESTIONOWANIE ZASADNOŚCI MONOLITYCZNEGO OPISU KULTUR I ORGANIZACJI, PONIEWAŻ SKŁADAJĄ SIĘ ONE Z WIELU DYSKURSÓW. KONSEKWENCJA: NIE MOŻNA KONSTRUOWAĆ POJEDYNCZEGO OPISU RZECZYWISTOŚCI ORGANIZACYJNEJ I KULTURY.

48 KRYTYCZNA ANALIZA DYSKURSU DYSKURS W SZEROKIEJ PERSPEKTYWIE KOMUNIKACYJNEJ: ANALIZA: TEKSTÓW NIEWERBALNYCH I NIEGŁOSOWYCH, AKTÓW PERFPRMATYWNYCH, JĘZYKA ZNAKÓW, OBRAZÓW, RZEŹB, FOTOGGRAFII Z UWZGLĘDNIENIEM WIELU SYSTEMÓW SEMIOTYCZNYCH.

49 KRYTYCZNA ANALIZA DYSKURSU PRAKTYKI DYSKURSYWNE JAKO TECHNOLOGIE SPRAWOWANIA WŁADZY.

50 ASPEKTY ODDZIAŁYWANIA DYSKURSU 1. DYSKURS PRZYCZYNIA SIĘ DO TWORZENIA TOŻSAMOŚCI SPOŁECZNYCH. 2. DYSKURS POMAGA W KONSTRUOWANIU RELACJI SPOŁECZNYCH MIĘDZY LUDŹMI. 3. DYSKURS WPŁYWA NA TWORZENIE SYSTEMU WIEDZY I PRZEKONAŃ.

51 WARUNKI SKUTECZNEJ ANALIZY DYSKURSU ANALIZA WIELU FUNKCJI: ZMIENIAJĄCYCH SIĘ PRAKTYK DYSKURSU I ICH KONSEKWENCJI DLA SYSTEMU WIEDZY, RELACJI I TOŻSAMOŚCI SPOŁECZNYCH, ZAPEWNIENIE HISTORYCZNOŚCI ANALIZY: TEKSTY SĄ TWORZONE NA PODSTAWIE INNYCH TEKSTÓW WYRAŻONYCH W OKREŚLONY SPOSÓB, POWINNA TO BYĆ METODA KRYTYCZNA – UJAWNIAĆ UKRYTE POWIĄZANIA.

52 JĘZYK PISANY CZY MÓWIONY NIE JEST DLA BADACZA NEUTRALNYM I TRANSPARENTNYM SRODKIEM KOMUNIKACJI. JEST POSTRZEGANY PRZEZ PRYZMAT SWEJ PERFORMATYWNOŚCI I WYPEŁNIANIA OKREŚLONYCH FUNKCJI.

53 KTÓRA WERSJA JEST PRAWDZIWA? BOJOWNIK O WOLNOŚĆ ZABIJA POLITYKA TERRORYSTA ZABIJA POLITYKA

54 BADACZY DYSKURSU INTERESUJE TO, JAK UŻYWA SIĘ JĘZYKA W OKREŚLONYCH KONTEKSTACH. ICH UWAGA SKUPIA SIĘ NA TOŻSAMOŚCIACH, PRAKTYKACH, ZASOBACH WIEDZY I POJĘCIACH WTWARZANYCH W TRAKCIE OPISYWANIA CZEGOŚ W TEN, A NIE INNY SPOSÓB.

55 SPOSÓB, W JAKI POJMUJEMY RZECZY, POJĘCIA I IDEE UZNAWANE ZA ZROZUMIAŁE SAME PRZEZ SIĘ, NIE JEST ANI NATURALNY, ANI Z GORY OKREŚLONY. JEST WYTWOREM LUDZKICH DZIAŁAŃ, INTERAKCJI, HISTORII, SPOŁECZEŃSTWA I KULTURY.

56 KONSPEKT BADANIA

57 MODEL KONSPEKTU BADAŃ 1. WPROWADZENIE 2. PROBLEM BADAWCZY ISTNIEJĄCA LITERATURA PRZEDMIOTU LUKI W PRZEPROWADZONYCH JUŻ BADANIACH ZAINTERESOWANIA BADAWCZE 3. CEL BADAŃ 4. PYTANIA BADAWCZE

58 MODEL KONSPEKTU BADAŃ 5. METODY I PROCEDURY BADAWCZE CHARAKTERYSTYKA BADAŃ JAKOŚCIOWYCH I WYKAZANIE ICH ODPOWIEDNIOŚCI DO BADANEGO PROBLEMU STRATEGIA BADAWCZA PROJEKT BADAŃ (DOBÓR PRÓBY, PORÓWNANIA, ZAKŁADANA LICZBA UCZESTNIKÓW/DOKUMENTÓW/ITP. METODY ZBIERANIA DANYCH, METODY ANALIZY DANYCH.

59 MODEL KONSPEKTU BADAŃ 6. SPODZIEWANE REZULTATY 7. ZNACZENIE, DONIOSŁOŚĆ I WARTOŚĆ PRAKTYCZNA BADAŃ.

60 PROPOZYCJE BIBLIOGRAFICZNE 1. Flick U. Projektowanie badania jakościowego, tłum. P. Tomanek, Warszawa 2010 2. Łobocki M. Metodologia badań pedagogicznych, Warszawa 1982. 3. Pilch T. Zasady badań pedagogicznych, Warszawa 1995. 4. Zaczyński W. Praca badawcza nauczyciela, Warszawa 1995.

61 PROPOZYCJE BIBLIOGRAFICZNE Badania jakościowe, red. D. Jemielniak, PWN, Warszawa 2012, Dyskurs jako struktura i proces, red. Teun A van Dijk, tłum. G. Grochowski, PWN, Warszawa 2001.

62 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ BEATA GROMADZKA


Pobierz ppt "PROJEKTOWANIE BADAŃ JAKOŚCIOWYCH WPROWADZENIE. TYPY BADAŃ ILOŚCIOWEJAKOŚCIOWE OPIERAJĄ SIĘ NA LICZBACH, STOSUJĄ METODY STATYSTYCZNE, BADAJĄ DUŻĄ GRUPĘ."

Podobne prezentacje


Reklamy Google