Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA RUCHEM w WARSZAWIE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA RUCHEM w WARSZAWIE"— Zapis prezentacji:

1 ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA RUCHEM w WARSZAWIE

2 Zintegrowany System Zarządzania Ruchem
zbiór metod i środków operatywnego oddziaływania na ruch na podstawie informacji o bieżącym stanie ruchu i środowiska. Celem systemu zarządzania ruchem będzie zapewnienie optymalnego przepływu osób i towarów na obszarze jego oddziaływania. System taki składa się z wielu systemów cząstkowych o różnym stopniu oddziaływania na ruch i pozyskiwania informacji.

3 Podstawowe cele: Poprawa funkcjonowania transportu publicznego (priorytety) Zwiększenie przepustowości sieci ulic bez konieczności ich rozbudowy Zwiększenie średnich prędkości podróży, zmniejszenie czasu przejazdu i związane z tym obniżenie kosztów eksploatacji pojazdów Zmniejszenie poziomu zanieczyszczeń emitowanych poprzez pojazdy Poprawa bezpieczeństwa ruchu

4 Podstawowe cele – (ciąg dalszy):
Przekazywanie informacji o ruchu poprzez środki masowego przekazu (radio, internet, RDS itp.) oraz znaki zmiennej treści Uprzywilejowanie pojazdów specjalnych – karetki, policja, straż pożarna Monitornig wszystkich urządzeń objętych systemem Archiwizacja wszystkich zdarzeń zaistniałych w obszarze objętym systemem

5 Charakterystyka Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem
Wielopoziomowa struktura systemu Sterowanie obszarowe realizowane automatycznie w czasie rzeczywistym Dwupłaszczyznowe wdrażanie systemu Płaszczyzna rozbudowy terytorialnej – włącznie kolejnych obszarów Płaszczyzna rozbudowy funkcjonalnej – uruchamianie kolejnych podsystemów Nadawanie priorytetów dla komunikacji zbiorowej Integracja systemu w tunelu pod Wisłostradą z wdrażanym systemem

6 Charakterystyka Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem
Wielopoziomowa struktura systemu Najniższym poziomem będą sterowniki lokalne znajdujące się na skrzyżowaniach. Każdy sterownik lokalny będzie dołączony do tzw. sterownika obszarowego obejmującego swoim zasięgiem wytypowane obszary. Jego zadaniem będzie nadzorowanie i optymalizacja sterowania dla sieci skrzyżowań podłączonych do danej stacji roboczej posiadającej metodę optymalizacji sieciowej. Wszystkie sterowniki obszarowe będą podłączone do Centrum Zarządzania (do sterownika nadrzędnego) odpowiadającego za sterowanie na całym obszarze objętym systemem sterowania ruchem.

7 Sterowanie obszarowe realizowane automatycznie w czasie rzeczywistym
Charakterystyka Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem Sterowanie obszarowe realizowane automatycznie w czasie rzeczywistym realizacja różnych strategii sterowania: minimalizacja strat czasu, maksymalizacja przepustowości, minimalizacja długości kolejek, w odniesieniu do zaistniałych warunków ruchu; strategie sterowania będą wybierane automatycznie lub na żądanie operatora;

8 OBSZAR II – Śródmieście OBSZAR III – Praga Północ i Praga Południe
Charakterystyka Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem Dwupłaszczyznowe wdrażanie systemu płaszczyzna rozbudowy terytorialnej włącznie kolejnych obszarów OBSZAR I – Powiśle OBSZAR II – Śródmieście OBSZAR III – Praga Północ i Praga Południe

9 Obszar I – korytarz Wisłostrady i Powiśle
Rozbudowa terytorialna Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem – etap I Obszar I – korytarz Wisłostrady i Powiśle

10 Obszar II – Śródmieście
Rozbudowa terytorialna Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem – etap I Obszar II – Śródmieście

11 Obszar III – Praga Północ, Praga Południe
Rozbudowa terytorialna Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem – etap I Obszar III – Praga Północ, Praga Południe

12 Rozbudowa terytorialna Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem – etap I
Obszar I, II, III

13 Docelowy układ rozbudowy terytorialnej
Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem

14 Czynniki określające zasięg terytorialny obszaru I
Konieczność integracji systemu w tunelu pod Wisłostradą z miejskim systemem sterowania ruchem Konieczność zapewnienia uruchamiania sprawnych objazdów w sytuacjach awaryjnych zaistniałych w tunelu pod Wisłostradą Stopień modernizacji sygnalizacji świetlnych w rejonie Powiśla Kontrola ruchu na wszystkich przeprawach mostowych po lewobrzeżnej stronie Warszawy Uruchomienie uprzywilejowań dla komunikacji szynowej wzdłuż Al. Jerozolimskich w rejonie Śródmieścia

15 Rozbudowa funkcjonalna Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem – etap I
Podsystemy uruchamiane w pierwszym etapie wdrażania Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem Podsystem sterowania ruchem Podsystem informacji o sytuacji ruchowej – znaki zmiennej treści Podsystem informacji o środowisku przy wykorzystaniu stacji pogodowych i tablic zmiennej treści Podsystem monitoringu i sterowania w obrębie tuneli Podsystem nadawania priorytetów dla komunikacji zbiorowej Podsystem uprzywilejowania pojazdów specjalnych Podsystem archiwizacji danych

16 Rozbudowa funkcjonalna Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem – etap I
Podsystem sterowania ruchem: Podsystem sterowania ruchem będzie zapewniał sprawne, bezpieczne i efektywne sterowanie wszystkich uczestników ruchu z uwzględnieniem wszystkich grup kołowych, kołowych – szynowych i pieszych. System powinien realizować adaptacyjną strategię sterowania. Urządzenia sterujące na skrzyżowaniach na poziomie lokalnym muszą być zdolne do dokonywania w czasie rzeczywistym modyfikacji parametrów sterowania przekazanych im przez poziom nadrzędny (sterownik obszarowy lub sterownik nadrzędny) w zależności od aktualnych warunków ruchu na poziomie lokalnym.

17 Podsystem informacji o sytuacji ruchowej – znaki zmiennej treści
Rozbudowa funkcjonalna Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem – etap I Podsystem informacji o sytuacji ruchowej – znaki zmiennej treści Zapewniał będzie możliwość przekazywania na bieżąco aktualnych informacji dla uczestników ruchu drogowego w postaci znaków o zmiennej treści.

18 Podsystem informacji o sytuacji ruchowej – znaki zmiennej treści
Rozbudowa funkcjonalna Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem – etap I Podsystem informacji o sytuacji ruchowej – znaki zmiennej treści Podsystem będzie przekazywał informacje o: zdarzeniach powodujących utrudnienie ruchu, takich jak: wypadki, awarie pojazdów, roboty drogowe, itp. zalecanej prędkości jazdy zatorach drogowych czasowym zamknięciu poszczególnych pasów ruchu (np. z powodu wypadku) panujących warunkach atmosferycznych innych utrudnieniach w ruchu.

19 Rozbudowa funkcjonalna Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem – etap I
Podsystem informacji o środowisku przy wykorzystaniu stacji pogodowych i tablic zmiennej treści Podstawowym celem podsystemu informacji o środowisku będzie podnoszenie bezpieczeństwa ruchu i zmniejszenie uciążliwości ruchu na otoczenie.

20 Rozbudowa funkcjonalna Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem – etap I
Podsystem informacji o środowisku przy wykorzystaniu stacji pogodowych i tablic zmiennej treści Podstawowe zadania podsystemu: pomiar temperatury, przejrzystości powietrza, ciśnienia atmosferycznego itp. pomiar emisji hałasu drogowego i zanieczyszczeń powietrza (głównie CO i NOx) przekazywanie informacji o pogodzie i emisji zanieczyszczeń środowiska do innych podsystemów sporządzanie krótko i średnio terminowych prognoz pogody w zakresie czynników wpływających na ruch drogowy wprowadzanie ograniczeń korzystania z pojazdów w przypadku przekroczenia bezpiecznych progów zanieczyszczenia środowiska.

21 Podsystem monitoringu i sterowania ruchem w obrębie tuneli
Rozbudowa funkcjonalna Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem – etap I Podsystem monitoringu i sterowania ruchem w obrębie tuneli Podsystem monitoringu umożliwiał będzie sprawne i efektywne monitorowanie warunków ruchu w obszarze objętym Zintegrowanym Systemem Zarządzania Ruchem. Monitorowanie ruchu umożliwiać będzie rozwinięty system detekcji, podsystemy transmisji, zbierania i analizowania danych.

22 Podsystem monitoringu i sterowania ruchem w obrębie tuneli
Rozbudowa funkcjonalna Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem – etap I Podsystem monitoringu i sterowania ruchem w obrębie tuneli Cele podsystemu monitorowania ruchu: informowanie kierowców o warunkach ruchu skrócenie czasu reakcji odpowiednich służb w przypadku wystąpienia zdarzenia drogowego poprawa bezpieczeństwa ruchu w podobszarze przesyłanie i archiwizacji danych o ruchu

23 Podsystem monitoringu i sterowania ruchem w obrębie tuneli
Rozbudowa funkcjonalna Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem – etap I Podsystem monitoringu i sterowania ruchem w obrębie tuneli Cele podsystemu monitoringu i sterowania w tunelu : zagwarantowanie bieżącego monitoringu nad pracą urządzeń systemów w jakie jest wyposażony tunel sterowanie urządzeniami w tunelu w sposób niezbędny do prawidłowego funkcjonowania tunelu sterowanie urządzeniami w tunelu w przypadku zaistnienia zdarzeń awaryjnych i alarmowych jakie mogą nastąpić w tunelu w trakcie eksploatacji. Jako zdarzenie awaryjne przyjmuje się zdarzenia wyłączające w całości, co najmniej jedną nawę tunelu z ruchu (zadymienie, pożar, kolizja drogowa)

24 Podsystem nadawania priorytetów dla komunikacji zbiorowej
Rozbudowa funkcjonalna Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem – etap I Podsystem nadawania priorytetów dla komunikacji zbiorowej Warunkowe priorytety dla komunikacji zbiorowej będą realizowane zarówno na poziomie pojedynczych skrzyżowań, jak również ciągów i sieci ulic. Przy różnicowaniu poziomów priorytetu będą uwzględniane takie parametry jak odchylenie od rozkładu jazdy, numer i rodzaj linii, zapełnienie pojazdów, ich aktualna lokalizacja.

25 Podsystem zarządzania komunikacją zbiorową
Rozbudowa funkcjonalna Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem – etap I Podsystem zarządzania komunikacją zbiorową Cele: poprawa punktualności i regularności kursowania pojazdów zmniejszenie czasów podróży, a zwłaszcza jej najbardziej uciążliwych składników jak oczekiwanie i przesiadka poprawa warunków podróżowania, przede wszystkim ograniczenie zatłoczenia pojazdów zapewnienie pasażerom pełnej informacji zarówno o charakterze okresowym (np. rozkładzie jazdy), jak i bieżącej (np. czas przybycia i nazwa najbliższego przystanku, połączenia przesiadkowe, zakłócenia i przerwy w ruchu) zwiększenie zaufania pasażerów do komunikacji zbiorowej ułatwienie pracy służbom eksploatacyjnym; lepsze wykorzystanie taboru będącego w dyspozycji przedsiębiorstw, zwiększenie zdolności przewozowej linii i sieci komunikacji zbiorowej; podniesienie bezpieczeństwa pasażerów.

26 Priorytety dla komunikacji tramwajowej
Rozbudowa funkcjonalna Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem – etap I Priorytety dla komunikacji tramwajowej Głównym czynnikiem wpływającym na możliwość nadawania priorytetów dla pojazdów komunikacji tramwajowej, będzie wielkość potoku pojazdów kołowych skręcających w lewo na kierunku współbieżnym z ruchem pojazdu tramwajowego. W przypadku silnie obciążonych lewoskrętów przez pojazdy kołowe stopień nadawania priorytetu będzie ograniczony – priorytety warunkowe. Należy również uwzględnić obciążenie wlotów poprzecznych. Im większe będzie obciążenie wlotów poprzecznych tym mniejsze istnieją możliwości nadawania uprzywilejowań w ruchu pojazdów szynowych.

27 Rozbudowa funkcjonalna Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem – etap I
Podsystem informacji o sytuacji ruchowej przy pomocy ogólnodostępnych środków masowego przekazu Podstawowym zadaniem podsystemu informacji o warunkach ruchu drogowego będzie dostarczanie informacji o rzeczywistych warunkach ruchu na obszarze objętym Zintegrowanym Systemem Zarządzania Ruchem.

28 Rozbudowa funkcjonalna Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem – etap I
Podsystem informacji o sytuacji ruchowej przy pomocy ogólnodostępnych środków masowego przekazu Podsystem będzie na bieżąco umożliwiał dostęp do: informacji o występujących obciążeniach ruchem drogowym poszczególnych ulic objętych systemem informacji o występujących średnich prędkościach na ulicach i trasach objętych Zintegrowanym Systemem Zarządzania Ruchem informacji o powstałych zdarzeniach drogowych informacji o bieżących oraz planowanych zmianach w organizacji ruchu informacji o występujących ograniczeniach w ruchu; informacji o warunkach atmosferycznych podglądu warunków ruchu z zainstalowanych kamer video na wybranych trasach i w obszarach objętych podglądem komunikatów wyświetlanych na znakach o zmiennej treści informacji o zaistnieniu sytuacji awaryjnych

29 Rozbudowa funkcjonalna Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem – etap I
Podsystem informacji o sytuacji ruchowej przy pomocy ogólnodostępnych środków masowego przekazu Przewiduje się wykorzystanie następujących mediów do przesyłania w/w informacji: radio RDS Internet znaki bramowe (z pełnym zakresem przekazywanych informacji) znaki tablicowe (o ograniczonym zakresie przekazywanych informacji)

30 Podsystem uprzywilejowania pojazdów specjalnych
Rozbudowa funkcjonalna Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem – etap I Podsystem uprzywilejowania pojazdów specjalnych Podstawowym zadaniem podsystemu zarządzania przejazdami pojazdów uprzywilejowanych będzie nadanie umożliwienie osiągnięcia pożądanych celów w przypadku prowadzonych akcji ratunkowych następującym grupom pojazdów: karetki pogotowia ratunkowego pojazdy operacyjne policji wozy bojowe straży pożarnej pojazdy innych służb miejskich

31 Podsystem uprzywilejowania pojazdów specjalnych
Rozbudowa funkcjonalna Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem – etap I Podsystem uprzywilejowania pojazdów specjalnych Celem podsystemu będzie również tworzenie i realizacja specjalnych scenariuszy związanych z przejazdami VIP-ów, manifestacjami ulicznymi, dużymi imprezami sportowymi, świętami państwowymi, akcjami ratowniczymi itp.

32 Podsystem archiwizacji danych
Rozbudowa funkcjonalna Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem – etap I Podsystem archiwizacji danych Podsystem archiwizacji danych będzie wykorzystywał jedną wspólną bazę danych dostępną dla wszystkich aplikacji pracujących w systemie. Baza danych będzie zawierać: szczegółowe dane o strukturze sieci ulicznej w układzie węzły – połączenia szczegółowe dane o urządzeniach w terenie, ich lokalizacji, aktualnym stanie i konfiguracji bieżące i historyczne dane o natężeniach ruchu

33 Podsystem archiwizacji danych
Rozbudowa funkcjonalna Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem – etap I Podsystem archiwizacji danych bieżące i historyczne dane o prędkościach bieżące i historyczne dane o długościach kolejek bieżące i historyczne dane o spiętrzeniach pojazdów bieżące i historyczne dane o sytuacjach awaryjnych i uszkodzeniach bieżące i historyczne dane o przepływach źródło – cel bieżące i historyczne dane o strategiach i parametrach sterowania

34 Podsystem archiwizacji danych
Rozbudowa funkcjonalna Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem – etap I Podsystem archiwizacji danych Zebrane informacje w bazie danych będą pozwalały na uzyskanie odpowiedzi między innymi na pytania: jaki jest stan urządzeń w terenie? jakie są czasy podróży pomiędzy wybranymi punktami sieci? jaki był stopień obciążenia wybranego fragmentu sieci w przeszłości? jakie informacje przekazywane były przez znaki zmiennej treści? kiedy, jaka i jak długo realizowana była strategia sterowania?

35 Nadawanie priorytetów dla komunikacji zbiorowej
Charakterystyka Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem Nadawanie priorytetów dla komunikacji zbiorowej Zintegrowany System Zarządzania Ruchem i modernizacja trasy tramwajowej w Al. Jerozolimskich - odcinek od pętli Banacha do pętli Gocławek są projektami wzajemnie od siebie zależnymi. Ten ostatni projekt zgłoszony został przez Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. do współfinansownia z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej z Działania 1.6. Zależność dwóch przedmiotowych projektów polega na konieczności realizacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem w celu osiągnięcia zamierzonych rezultatów z realizacji modernizacji trasy tramwajowej w Al. Jerozolimskich.

36 Nadawanie priorytetów dla komunikacji zbiorowej
Charakterystyka Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem Nadawanie priorytetów dla komunikacji zbiorowej Wykonawcy studium wykonalności dla projektów ściśle ze sobą współpracowali na poziomie wymiany danych wejściowych. Rezultatem powyższego jest fakt, że studium wykonalności dla modernizacji linii tramwajowej wzdłuż Al. Jerozolimskich nie uwzględnia zagadnień związanych z problemami usprawnienia sterowania na skrzyżowaniach z komunikacją tramwajową. Zagadnienia optymalizacji sterowania z uwzględnieniem priorytetów dla pojazdów szynowych uwzględnione zostały natomiast w studium wykonalności dla Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem.

37 Rozbudowa funkcjonalna – układ docelowy Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem
Podsystemy uruchamiane w dalszych etapach wdrażania Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem Podsystem zarządzania parkingami Podsystem zarządzania robotami drogowymi Podsystem planowania komunikacyjnego Podsystem namierzania pojazdów skradzionych Podsystem identyfikacji pojazdów niebezpiecznych Podsystem mandatowania pojazdów przekraczających dozwoloną wagę

38 Podsystem zarządzania parkingami
Rozbudowa funkcjonalna – układ docelowy Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem Podsystem zarządzania parkingami Zadaniem systemu zarządzania parkingami będzie: zmniejszenie wielkości ruchu związanego z poszukiwaniem miejsc parkingowych przeniesienie potoków pasażerów na środki komunikacji zbiorowej zmniejszenie intensywności ruchu pojazdów na drogach wlotowych do centrum.

39 Podsystem zarządzania robotami drogowymi
Rozbudowa funkcjonalna – układ docelowy Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem Podsystem zarządzania robotami drogowymi Celem systemu zarządzania robotami drogowymi będzie ułatwienie planowania i koordynacji prac różnych służb miejskich korzystających z pasa drogowego i umożliwienie organizatorom ruchu miejskiego i transportu zbiorowego sprawnej realizacji swoich zadań. Zadaniem podsystemu będzie dostarczanie informacji o: aktualnie obowiązujących czasowych zmianach w organizacji ruchu, przewidywanych (w określonych horyzontach czasowych) zmianach w organizacji ruchu, zalecanych drogach objazdu.

40 Podsystem planowania komunikacyjnego
Rozbudowa funkcjonalna – układ docelowy Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem Podsystem planowania komunikacyjnego Zadania planowania komunikacyjnego związane z zarządzaniem ruchem obejmują: prowadzenie prac planistycznych w zakresie różnych scenariuszy organizacji ruchu w mieście, wykonywanie ekspertyz typu „co będzie jeśli", przekazywanie wyników analiz innym uczestnikom systemu zarządzania ruchem.

41 Podsystem namierzania pojazdów skradzionych
Rozbudowa funkcjonalna – układ docelowy Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem Podsystem namierzania pojazdów skradzionych Podsystem namierzania pojazdów skradzionych pozwoli na identyfikację i śledzenie pojazdów zarejestrowanych jako skradzione. System ten połączony powinien być z systemem nadzoru video posiadanym przez służby Policji.

42 Podsystem identyfikacji pojazdów niebezpiecznych
Rozbudowa funkcjonalna – układ docelowy Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem Podsystem identyfikacji pojazdów niebezpiecznych Podsystem ten pozwoli na identyfikację i kontrolowanie ruchu pojazdów niebezpiecznych (pojazdy przewożące niebezpieczne towary itp.). Realizacja może odbywać się poprzez wyposażanie pojazdu w odpowiednie urządzenia pozwalające na rejestrację godziny przejazdu, trasy oraz ilości kursów zrealizowanych w danym okresie. Stały nadzór ruchu w/w typu pojazdów pozwoli ewentualne egzekwowanie kar za niezastosowanie się przewoźników do wcześniej uzgodnionych pozwoleń.

43 Podsystem mandatowania pojazdów przekraczających dozwoloną wagę
Rozbudowa funkcjonalna – układ docelowy Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem Podsystem mandatowania pojazdów przekraczających dozwoloną wagę Podsystem mandatowania pojazdów przekraczających dopuszczalną wagę pozwalał będzie na stały nadzór potoków pojazdów ciężarowych. Zainstalowanie wyspecjalizowanych urządzeń wagowych pozwoli na wychwytywanie przekroczeń wagowych pojazdów ciężarowych i umożliwi egzekwowanie stosownych kar finansowych. Podsystem ten w połączeniu z rejestracją video stanowić będzie dokumentację o popełnianych wykroczeniach.

44 Tryb „zaprojektuj i wybuduj” dla realizacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem
Zalety: Kompatybilność dokumentacji projektowej z realizacją systemu przez wykonawcę Gwarancja realizacji systemu zgodnie z zaoferowaną i zaprojektowaną ideą sterowania Możliwość rozszerzenia prac projektowych i wykonawczych w ramach tych samych kosztów Skrócenie terminu realizacji zamówienia Krótszy czas wykonania zamówienia Niższe koszty poniesione przez zamawiającego na realizację projektu

45 Dokumenty stanowiące załączniki do wniosku o przyznanie dofinansowania ze środków EFRR
Dokumenty wykonywane przez ZDM: Studium wykonalności Mapy, szkice lokalizacyjne sytuujące Projekt Oświadczenie o prawie do dysponowania gruntem lub obiektami Programy funkcjonalno – użytkowe dla obszaru I, II, III Ocena oddziaływania na środowisko

46 Programy funkcjonalno – użytkowe dla obszaru I, II, III
Programy funkcjonalno – użytkowe zawierają wymagania techniczne, jakie będzie musiał spełniać Wykonawca przy wykonywaniu kolejnych prac podczas budowy Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem.

47 Programy funkcjonalno – użytkowe dla obszaru I, II, III
Dotyczą głównie: Remontów sygnalizacji świetlnych - wymagania dla prac drogowych - wymagania dla prac elektrycznych - oznakowanie pionowe i poziome - urządzenia bezpieczeństwa ruchu Wymagania dla Centrum sterowania (tylko w obszarze I) Wymagania dla infrastruktury ściśle związanej z systemem sterowania Wymagania dla przewidzianych do zainstalowania urządzeń Określenie zadań i obowiązków Inżyniera Kontraktu

48 WNIOSKI Budowa Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem dla m. st. Warszawy będzie inwestycją bardzo skomplikowaną. Realizacja tego typu inwestycji wymaga szerokiej integracji wszystkich służb i instytucji miejskich. Dzięki porozumieniom pomiędzy wszystkimi służbami i instytucjami, które mogą uczestniczyć w budowie systemu, możliwe będzie wykorzystanie istniejącej już infrastruktury, co wyeliminuje dublowanie działań Miasta i obniży wydatki miejskie. W przypadku uzyskania dofinansowania z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na realizację przedmiotowego projektu, ważne jest również, aby wykonywanie wszystkich prac odbywało się zgodnie z harmonogramem.


Pobierz ppt "ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA RUCHEM w WARSZAWIE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google