Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Real Time Management Wyzwania w zarządzaniu firmami w dobie superszybkich zmian na świecie Agnieszka Knap-Stefaniuk.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Real Time Management Wyzwania w zarządzaniu firmami w dobie superszybkich zmian na świecie Agnieszka Knap-Stefaniuk."— Zapis prezentacji:

1 Real Time Management Wyzwania w zarządzaniu firmami w dobie superszybkich zmian na świecie Agnieszka Knap-Stefaniuk

2 Turbulencja otoczenia - główne czynniki zewnętrzne
Globalizacja rynków zbytu - uniformizacja potrzeb Rozwój nowych technologii - telefonia komórkowa, mikroelektronika, inżynieria genetyczna Konsolidacja przedsiębiorstw - fuzje i przejęcia, zwiększenie potencjału przedsiębiorstw, intensyfikacja konkurencji Zmiany społeczne - zmiany stylu życia, większa mobilność, społeczności wirtualne Wzrastające niepokoje gospodarcze - kryzysy walutowe, globalna recesja 2

3 Wyzwania w zarządzaniu firmami w XXI wieku:
Ciągłe zmiany Przywództwo Zaangażowanie pracowników Różnorodność (pokolenie Y) Kultura organizacyjna Kompetencje menedżerów …………………………

4 Zmiana jako jeden z wyznaczników współczesności
Wśród głównych tendencji, które można wymienić w otoczeniu współczesnych organizacji jest przede wszystkim wzrost nowości zmiany Oznacza to, że ważne wydarzenia wpływające na przedsiębiorstwo bardziej odbiegają od tego, co było znane z przeszłości Trudno więc takie zmiany przewidzieć i skutecznie na nie reagować

5 Zmiana jako jeden z wyznaczników współczesności
Od lat obserwujemy również wzrost intensywności otoczenia Świadczy o tym między innymi to, iż utrzymywanie połączeń między przedsiębiorstwem a jego partnerami w otoczeniu pochłania coraz więcej energii i uwagi zarządzających

6 Zmiana jako jeden z wyznaczników współczesności
Z kolei wzrost szybkości zmian w otoczeniu (tempo zmian i ich złożoność) powoduje, że mówimy dziś o zmianie radykalnej, rewolucyjnej Obserwujemy rosnącą złożoność otoczenia, co oznacza, że pojawia się coraz więcej czynników zewnętrznych mających wpływ na zmiany w organizacjach

7 Zmiana jako jeden z wyznaczników współczesności
Jednym z największych wyzwań, przed którym stoją współczesne organizacje i ich menedżerowie są zmiany i skuteczne zarządzanie zmianami Wprowadzanie zmian w praktyce - to proces bardzo delikatny, skomplikowany, trudny

8 Zmiana jako jeden z wyznaczników współczesności
Do najtrudniejszych należą zmiany w zarządzaniu! dotyczą ludzi, naruszają ich przyzwyczajenia, nawyki i sposoby działania dotyczą menedżerów oraz ich relacji w podwładnymi

9 Zmiana i opór pracowników
Proces wprowadzania zmian jest prawdziwym wyzwaniem i jednym z najtrudniejszych przedsięwzięć dla kierownictwa firmy Każda zmiana budzi opór Niechęć jest czymś zupełnie normalnym

10 Zmiana i opór pracowników
Przyczyny oporu wobec zmian: niepewność i poczucie zagrożenia rozbieżność proponowanej zmiany z wyznawanymi wartościami obawa przed osobistymi stratami (pewność zatrudnienia, płaca, stanowisko, status, komfort pracy) niezgoda na rezygnację z dotychczasowych przywilejów gloryfikacja przeszłości zbyt szybkie tempo wprowadzania zmian zbyt duży zakres zmiany

11 Uczestnicy zmiany - menedżerowie i pracownicy
Ludzie nie chcą być zarządzani. Ludzie pragną, aby im przewodzić. Czy ktoś słyszał o świecie menedżera? O świecie przywódcy... z pewnością.

12 Przywództwo a zarządzanie
Przywództwo jest procesem wywierania wpływu na innych w sposób skłaniający ich do dobrowolnego angażowania się i wnoszenia wkładu w osiąganie celów organizacji Skuteczne przywództwo to nie dominująca osobowość czy wola władzy, ale szacunek i zaufanie, które zachęcają zespół do pełnego zaangażowania się w pracę

13 Przywództwo a zarządzanie
Przywódca: Motywuje i inspiruje Wyzwala energię Menedżer: Kontroluje Organizuje rozwiązanie problemów

14 Edukacja a współczesne zarządzanie
„W XX wieku biznesowe kształcenie specjalistów na uczelniach i w pracy koncentrowało się na zarządzaniu - uczono ich planować i układać budżety, organizować, zatrudniać, kontrolować i rozwiązywać problemy. Dopiero mniej więcej w ostatnim dziesięcioleciu zaczęto częściej mówić o kształceniu przywódców, czyli osób umiejących tworzyć i komunikować wizje oraz strategie. Ponieważ zarządzanie koncentruje się głównie na status quo, a przywództwo głównie na zmianach, w XXI wieku będziemy musieli w większym stopniu zadbać o kształcenie przywódców”. John P. Kotter

15 Cechy przywódcy Uczciwość/Integralność Standardy Decyzyjność
Asertywność Optymizm Osiągnięcia Wizja

16 Przywódca Innowator Jest oryginalny Skupia się na ludziach
Wzbudza zaufanie Ma długoterminowe perspektywy Mówi „My” Wzbudza szacunek Inspiruje

17 Zarządzanie Zasobami Ludzkimi jako wyzwanie dla menedżerów
Czynniki sukcesu współczesnego przedsiębiorstwa: Ludzie - ich wiedza i kwalifikacje Inwencja twórcza pracowników Skłonności do przedsiębiorczego działania Wytrwałość w pokonywaniu trudności

18 Źródła zaangażowania Pragnienie pozostawania członkiem danej organizacji (pragnienie to łączy się z lojalnością, przywiązaniem, więzią grupową) Wiara w wartości i cele organizacji oraz ich akceptacja (to efekt silnej kultury organizacyjnej) Gotowość do podjęcia znacznego wysiłku na rzecz organizacji (jest wynikiem wspólnoty interesów, akceptacji norm i wartości, lojalności)

19 Kreowanie zaangażowania pracowników
zaangażowanie entuzjazm inicjatywa pasja wiara w ludzi wytrwałość zdolność do empatii

20 Współczesne zarządzanie a zaangażowanie pracowników
Często menedżerowie są zdania, że najlepszym sposobem kreowania zaangażowania - są pieniądze (?) Dla pracowników ważne są również takie czynniki jak: odpowiedni sposób kontroli pracy dobre kontakty ze współpracownikami kompetentni menedżerowie przełożony, który docenia osiągnięcia indywidualne

21 Współczesne zarządzanie a zaangażowanie pracowników
Menedżerowie powinni szczególną uwagę przywiązywać do takich motywatorów: osiągnięcia uznanie awanse praca (treść) możliwość rozwoju autonomia i odpowiedzialność

22 Zaangażowanie a partycypacja pracowników
Proces partycypacji definiowany jest jako: Aktywny udział pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwem Zwiększenie udziału i wpływu pracowników na decyzje dotyczące ich pracy i wcielanie w życie tych decyzji w miejscu pracy

23 Współczesny menedżer a pokolenie Y
W obecnych czasach zarządzający muszą być zaangażowani i elastyczni Muszą być chętni do adaptowania się do coraz bardziej wymagających oraz młodszych pracowników, którzy kwestionują ich autorytet (pokolenie Y - osoby urodzone w latach ‘80, dorastające w ‘90, rozpoczynające swoją karierę zawodową po roku 2000)

24 Cechy pokolenia Y Są mobilni, otwarci na zmiany Żyją „szybko”
Potrzebują dużej stymulacji (nuda) Tworzą wirtualne społeczności Znają nowe technologie Mają łatwy dostęp do informacji i edukacji Grają w gry komputerowe Żyją w dwóch światach (wirtualnym i realnym)

25 Pokolenie Y - mocne strony
Kreatywność, innowacyjność Otwartość na zmiany Mobilność Zaangażowanie, energia, ambicje Pewność siebie Znajomość nowych technologii Szybkie uczenie się Łatwość dotarcia do informacji Nastawienie zadaniowe

26 Pokolenie Y - słabe strony
Niska lojalność Niska zdolność do odraczania gratyfikacji Duże oczekiwania Wyższe aspiracje niż umiejętności Wysokie potrzeby konsumpcyjne Niechęć do podporządkowania się regułom Skłonność do ryzyka Mała samodzielność Brak szacunku dla autorytetów

27 Zmiany w zarządzaniu - kultura organizacyjna i menedżerowie
„Kultura, w której istnieje opór wobec zmian i menedżerowie, których nie nauczono, w jaki sposób należy je wprowadzać, to zabójcze połączenie”. John P. Kotter

28 Kultura organizacyjna w XXI wieku
Kultura organizacyjna współczesnych firm musi być zorientowana na tworzenie klimatu, który sprzyja zmianom w organizacji W ramach takiej kultury nacisk należy kłaść na pogłębianie wiedzy i umiejętności pracowników, ale przede wszystkim rozwijanie tolerancji dla ryzyka i niepewności Przedsiębiorstwa funkcjonujące w bardzo konkurencyjnym, burzliwym otoczeniu, muszą mieć kulturę organizacyjną nakierowaną na elastyczność, adaptacyjność, szybkie wdrażanie nowych rozwiązań

29 Kultura organizacyjna w XXI wieku
Współczesny menedżer w zarządzaniu firmą powinien budować wokół siebie spójny, zaangażowany zespół (wspólne normy, zasady, wartości) Powinien mobilizować wszystkich pracowników do działania, podejmowania wyzwań poprzez umożliwienie im partycypacji w zmianach (kreowanie zaangażowania) Powinien powodować ewolucyjne zmiany kultury organizacyjnej (silna kultura organizacyjna)

30 Menedżerowie dziś „Potrzebujemy liderów, którzy umieją wychowywać następców większych niż oni sami. Żeby tak było, lider za życia musi otaczać się ludźmi lepszymi od mistrza. Musi dzielić się odpowiedzialnością, poddawać ich próbom, stawiać na nogi.” Brian Bacon - Oxford Leadership Academy „W obliczu poważnych zmian większość menedżerów reaguje w sposób łatwy do przewidzenia. Przekształcają strategię firmy, dokonują przetasowań wśród personelu oraz wypleniają niekompetencję i niedociągnięcia. Następnie czekają cierpliwie na poprawę wyników - tylko po to, by się gorzko rozczarować, ponieważ nie przygotowali odpowiednio pracowników do zmiany”. David A. Garvin i Michael A. Roberto „Harvard Business Review on Leading Through Change”

31 Kompetencje menedżerów w XXI wieku
Zdolność do budowania i wykorzystywania wizji jako pomostu między teraźniejszością i przyszłością Umiejętności komunikacyjne Umiejętność traktowania najbliższych pracowników z uwagą i cierpliwością Umiejętność ciągłego uczenia się od innych Umiejętność budowania zaufania Umiejętność radzenia sobie ze stresem Umiejętność obywania się bez stałej aprobaty i poklasku ze strony podwładnych oraz otoczenia Efektywny stosunek do niepowodzeń (bez ciągłego odwoływania się do przeszłości i rozpatrywania błędów)

32 Specyfika zarządzania w XXI wieku
„Firmy, które zamierzają odnosić sukcesy w XXI wieku, będą musiały stać się kolebką przywódców. Marnowanie talentu pracowników będzie stawało się coraz bardziej kosztowne w świecie, w którym szybko następują zmiany”.

33 Specyfika zarządzania w XXI wieku
Życie w stanie ciągłej niepewności Konieczność pracy ze zróżnicowaną grupą, tak by utworzyła efektywny zespół roboczy Konieczność pozyskiwania do współpracy osób, nad którymi nie ma się bezpośredniej kontroli

34 Zarządzanie firmą w XXI wieku
Każda zmiana budzi niepokój, przynosi niepewność, powoduje dyskomfort, ale stwarza również nowe możliwości Jednym z najważniejszych zadań współczesnych menedżerów jest przeprowadzenie ludzi przez proces zmian Wyzwaniem jest uniknięcie powrotu do starych rozwiązań, wcześniejszych schematów i rutyny

35 Zarządzanie firmą w XXI wieku
Skuteczni menedżerowie jako liderzy zmian powinni umacniać wartości organizacyjne, kreować elastyczną i silną kulturę organizacyjną, zapewniać pracownikom wsparcie i pomoc w rozwiązywaniu problemów Należy jednak pamiętać, że bez zaangażowania pracowników każda zmiana może być tylko nieudanym pomysłem, próbą wdrożenia nowych rozwiązań, która skończy się niepowodzeniem

36 Konkurencyjność organizacji w XXI wieku
Konkurencyjność - to konieczność prowadzenia organizacji w kierunku stałej zmiany poprzez: Czynienie ludzi bardziej gotowymi na zmianę Prowadzenie ciągłego wewnętrznego i zewnętrznego monitoringu otoczenia Oferowanie ludziom wielu, mających dla nich znaczenie - kotwic 36

37 „Żadna firma reagująca na zmiany nie ma pewności,
do jakiego dojdzie celu. Naleganie na to, aby wszystko było jasne i przejrzyste, uniemożliwia postęp”. Michael Hammer

38 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Real Time Management Wyzwania w zarządzaniu firmami w dobie superszybkich zmian na świecie Agnieszka Knap-Stefaniuk."

Podobne prezentacje


Reklamy Google