Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SEMINARIUM Dominika Goltz-Wasiucionek

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SEMINARIUM Dominika Goltz-Wasiucionek"— Zapis prezentacji:

1 SEMINARIUM Dominika Goltz-Wasiucionek
Praktyczna strona tworzenia językowych kursów b-learningowych Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

2 Przygotowaliśmy trzy kursy języka angielskiego w biznesie na poziomach pre-intermediate, intermediate and upper-intermediate w oparciu o podręcznik i ćwiczenia Intelligent Business

3 Zespół b–learning powołany na WSG opracowujący kursy języka angielskiego w biznesie składał się z:
Koordynatora trzech zespołów każdy po trzech lektorów/autorów opracowujących kursy na trzech poziomach.

4 każdy z kursów rozpisany jest na dwie części, spotkania bezpośrednie (face-to-face) oraz część zdalną na platformie (Moodle). część zdalna składa się z 30 modułów po 2 moduły na rozdział podręcznika

5 Każdy Moduł face–to–face zawiera:
ćwiczenia na mówienie ćwiczenia na słuchanie wprowadzenie do pisania część dilemma and decision stanowiąca dyskusję (integralna część podręcznika) informacje o materiałach dodatkowych

6 Każdy z kursów zawiera następujące komponenty:
Moduł „0” 30 modułów face–to–face 30 modułów na platformie Vocabulary Teacher’s guide kryteria oceny wypowiedzi pisemnych (zawarte w Module „0”) kryteria oceny wypowiedzi ustnych (zawarte w Module „0”) przelicznik punktów na procenty i ocenę (zawarte w Module „0”)

7

8 Moduł „0” Moduł “0 zawiera:
ogólne informacje na temat kursu, jego części składowych, sposobu pracy z quizami na platformie, wytyczne dotyczące punktacji za moduły na platformie, przelicznik punktów uzyskanych za quizy na procenty oraz w związku z tym przelicznik punktów na ocenę, jaką student otrzyma po każdej części kursu, kryteria oceny wypowiedzi ustnych i pisemnych, informacje o sposobie przekazywania nauczycielowi zadań pisemnych, terminy na dostarczenie zadań,

9

10 Moduł na platformie zawiera
część reading: informacje na temat tekstu wraz z stroną, na której tekst znajduje się w podręczniku zadania na reading comprehension quizy vocabulary teorię gramatyczną quizy gramatyczne wprowadzenie do zadania dilemma and decision writing task

11 Wprowadzenie do modułu

12

13 quizy vocabulary

14

15

16

17

18 reading

19

20

21 gramATYKA

22

23

24

25

26 CZĘŚĆ dilemma and decision

27

28 Revision

29

30 Ocenianie na platformie

31

32

33

34 Glossary stanowi plik zawierający wyszczególnione słownictwo z każdego modułu na platformie, jest to materiał pomocniczy dla prowadzącego kurs.

35

36 Teacher’s guide stanowi plik zawierający wskazówki dla nauczyciela ze szczegółowymi informacjami określającymi materiał konieczny do realizacji na zajęciach f2f wraz ze wskazaniem możliwych do realizacji zadań dodatkowych, przybliżonym czasem potrzebnym na realizacje poszczególnych części lekcji. Teacher’s guide zawiera również informacje na temat zawartości modułów na platformie

37

38 Wypracowano spójne kryteria oceny wypowiedzi pisemnych w oparciu o kryteria obowiązujące na nowej maturze Wypracowano kryteria oceny wypowiedzi ustnych: za aktywny udział w zajęciach face–to–face (bezpośrednich), student otrzyma 1 punkt za jedno spotkanie f2f. Liczba punktów uzyskanych w ten sposób będzie miała wpływ na ocenę końcową. Wypracowano przelicznik procentów z uzyskanych punktów na oceny

39 Od listopada 2007 wytypowane grupy studentów (29) w ramach lektoratów brały udział w programie pilotażowym, którego celem było sprawdzenie poprawności kursów, ich działania i wprowadzenia niezbędnych zmian.

40 Po okresie pilotażu z końcem roku akademickiego zostały przeprowadzone ankiety wśród 316 studentów trybu stacjonarnego i niestacjonarnego studiów I i II stopnia mających zajęcia z języka angielskiego w trybie komplementarnym oraz wśród 11 prowadzących zajęcia w tej formule.

41 Na pytanie zadane studentom o zastosowanie komplementarnej formuły uczenia języka obcego i jej wpływ na skuteczność nauczania ponad połowa ankietowanych studentów twierdzi, że nauczanie komplementarne zwiększa skuteczność nauczania. Główne argumenty to: możliwość powtarzania i utrwalania materiału; motywacja do samodzielnej i systematycznej pracy;

42 System oceniania — większość ankietowanych uważa go za zrozumiały
Elementy i treści związane z kursem na platformie zostały ocenione (ocena średnia) na 4 Analiza postrzegania materiałów przez studenta powodzi do wniosków, iż studenci trybu stacjonarnego oraz studenci studiów drugiego stopnia oceniają materiały jako adekwatne do poziomu oraz właściwie dobrane. Jedna czwarta studentów studiów trybu niestacjonarnego uważa je za trudne, a jedna dziesiąta studentów studiów pierwszego stopnia uważa je za niewłaściwie dobrane. System oceniania — większość ankietowanych uważa go za zrozumiały

43 Wnioski ogólne z ankiet studentów:
Studenci niższego poziomu słabiej oceniają pracę w tej formie, docenienie komplementarności rośnie wraz z poziomem studiów, z czego można wnioskować, iż osoby studiujące dłużej bez większych problemów radzą sobie z taką formą zajęć. Głównym problemem dla studentów są sprawy techniczne (zbyt wolne bądź czasem wręcz nie działanie platformy oraz problemy z logowaniem).

44 Pozytywnie oceniono możliwości kontaktu z prowadzącym, jakie daje platforma
Dobrze oceniono zaangażowanie prowadzących (prawie 90%).

45 Wnioski ogólne z wyników ankiet prowadzących:
Wysoki odsetek odpowiedzi pozytywnych udzielonych przez prowadzących świadczy o zadowoleniu ich z pracy w takiej formule, wprowadzenie poprawek i niezbędnych zmian powinno ułatwić pracę zarówno studentom, jak i prowadzącym. Zdaniem prowadzących studenci przywiązują zbyt małą wagę do pracy na platformie, nie rozwiązują zadań terminowo, wymuszając często konieczność przesuwania dat w quizach, co w przypadku kilku grup i kursów jest czasochłonne.

46 Należy dostosować czas otwarcia modułów do tempa pracy grupy
Pojawiały się problemy z wykonaniem zadań na czas. Zdaniem prowadzących praca na platformie zwiększa skuteczność nauczania pod warunkiem systematycznej pracy studentów z materiałem kursu.

47 Działania proponowane w celu poprawy jakości kursów:
zwiększenie umiejętności obsługi platformy i prowadzenia kursów (szkolenia dla prowadzących) przybliżenie studentom tego systemu pracy (poprzez zapoznanie studentów z kursami i ich obsługą na pierwszych zajęciach z przedmiotu) przedstawienie studentom zalet pracy formule komplementarnej

48 poprawienie błędów poprawienie niektórych odpowiedzi zwrotnych (feedback) zamiana ustawień w quizach T/F, tak aby były możliwe do wykonania tylko jeden raz usunięcie ze wstępów informacji o dostępności quizów przez tydzień uaktualnienie linków oraz dodanie nowych

49 Kolejnym etapem wdrażania b-learningu było przygotowanie kolejnych kursów:
języka angielskiego na poziomie upper- intermediate w oparciu o podręcznik Total English oraz 3 kursów języka angielskiego w turystyce od poziomu elementary do poziomu intermediate w oparciu o podręcznik Going International

50 Obecnie zespół autorów i koordynator pracują nad wprowadzaniem poprawek w kursach.

51 Plany na przyszłość? od roku akademickiego 2008/2009 planuje się wprowadzenie kursów zdalnych w większości grup uczących się języka angielskiego na obu trybach studiów i na większości kierunków. współpraca z uczelniami, które pracują lub chciałyby pracować z kursami zdalnymi.


Pobierz ppt "SEMINARIUM Dominika Goltz-Wasiucionek"

Podobne prezentacje


Reklamy Google