Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dane INFORMACYJNE Nazwa szkoły:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dane INFORMACYJNE Nazwa szkoły:"— Zapis prezentacji:

1

2 Dane INFORMACYJNE Nazwa szkoły:
ZSP Sulechów im. Gen. Władysława Sikorskiego ID grupy: 97/55_P_G1 Kompetencja: Przedsiębiorczość Temat projektowy: „Funkcjonowanie przedsiębiorstwa w warunkach gospodarki rynkowej” Semestr/rok szkolny: lato2011 / 2012 Dane INFORMACYJNE

3 Wprowadzenie Celem niniejszej prezentacji jest przedstawienie analizy funkcjonowania przedsiębiorstwa w warunkach gospodarki rynkowej. Prezentacja składa się z czterech rozdziałów zawierających informacje na temat: istoty i rodzajów przedsiębiorstw, celów działalności przedsiębiorstwa, procesu produkcyjnego oraz kierunków rozwoju przedsiębiorstw.

4 I. Istota i rodzaje przedsiębiorstw DEFINICJA PRZEDSIĘBIORSTWA
Przedsiębiorstwo (lub inaczej jednostka gospodarcza) – wyodrębniona prawnie, organizacyjnie i ekonomicznie jednostka, prowadząca działalność gospodarczą. Najczęściej definiowanym celem działalności przedsiębiorstwa jest osiąganie zysku lub zaspokajanie potrzeb konsumentów. W jego skład mogą wchodzić mniej lub bardziej odrębne jednostki gospodarcze, nazywane zakładami. Przedsiębiorstwo posiada samodzielność ekonomiczną. Może również, lecz nie musi, posiadać osobowość prawną.

5 FORMY PRAWNO-ORGANIZACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA

6 II. Cel działalności przedsiębiorstwa
CEL PRZEDSIĘBIORSTWA Cele są formułowane na podstawie misji przedsiębiorstwa, a także na podstawie analizy zewnętrznych i wewnętrznych warunków działania.

7 W dzisiejszych czasach powstaje bardzo wiele firm różnego rodzaju, które powstają w przeróżnych celach. Głównym celem firmy jest chęć zarobku, czyli jest to cel finansowy firmy. Każda firma określa budżet na przyszły rok, miesiąc, czy też kwartał działalności. Przeprowadzane są bilanse, zestawienia, które mają na celu przybliżyć rozmiar możliwych zarobków przedsiębiorstwa. Każdy kto decyduje się założyć przedsiębiorstwo liczy na zysk.

8 NAJCZĘŚCIEJ WYZNACZANE CELE TO:
zysk; wzrost produkcji i sprzedaży;    wzrost udziału w rynku;   optymalizacja źródeł zakupu;   zmniejszenie kosztów;    kształtowanie pozytywnego wizerunku firmy, czyli wzrostu zaufania klientów i innych podmiotów do firmy i jej znaku firmowego

9 RODZAJE PRZEDSIĘBIORSTW
Przedsiębiorstwa produkcyjne: przedsiębiorstwa wydobywcze przedsiębiorstwa przetwórcze przedsiębiorstwa obróbkowe przedsiębiorstwa montażowe

10 Rodzaje przedsiębiorstw
Przedsiębiorstwo to niezależna jednostka gospodarcza, wyodrębniona pod względem ekonomicznym, techniczno- organizacyjnym i prawnym utworzona w celu trwałego zarobkowego zaspokajania potrzeb osób trzecich na rynku. Rodzaje przedsiębiorstw

11 Przedsiębiorstwa ze względu na formy własności firm dzieli się na sektor publiczny i prywatny. 
Przedsiębiorstwa dzielimy  także: 1. ze względu na przedmiot działalności na: przemysłowe - pozyskiwanie zasobów mineralnych lub przetwarzanie surowców i materiałów w celu wytworzenia produktów na cele produkcyjne i konsumpcyjne handlowe - prowadzące kupno i sprzedaż towarów transportowe - przemieszczanie ładunków i osób Budowlane rolne - dostarczające roślinnych i zwierzęcych produktów usługowe - realizacja świadczeń materialnych i niematerialnych na rzecz osób fizycznych i prawnych

12 2. ze względu na liczbę jednostek zakładowych na:
Jednozakładowe wielozakładowe 3. ze względu na wielkość mierzoną liczbą zatrudnionych na: mikroprzedsiębiorstwa - zatrudniające poniżej 10 pracowników małe - zatrudniające do 50 osób średnie - od 50 do 250 pracowników duże - powyżej 250 pracowników

13 Rodzaje przedsiębiorstw
Biorąc pod uwagę kryterium pozycji rynkowej wyróżnia się przedsiębiorstwa: doskonale konkurencyjne, o ograniczonej konkurencyjności, monopole naturalne i sztuczne, oligopole, monopsony. Rodzaje przedsiębiorstw

14 Przedsiębiorstwa świadczące usługi:
przedsiębiorstwa handlowe przedsiębiorstwa komunikacyjne i transportowe przedsiębiorstwa ubezpieczeniowe przedsiębiorstwa finansowe przedsiębiorstwa o charakterze społecznym inne przedsiębiorstwa usługowe

15 Rodzaje przedsiębiorstw

16 przedsiębiorstwa państwowe
Przedsiębiorstwo państwowe - przedsiębiorstwo, którego wyłącznym właścicielem jest państwo, a ściślej rzecz biorąc Skarb Państwa. Jest osobą prawną, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia r. o przedsiębiorstwach państwowych. Należy je odróżnić od spółek kontrolowanych przez Skarb Państwa, które z prawnego punktu widzenia nie są przedsiębiorstwami państwowymi, ale spółkami uregulowanymi w Kodeksie spółek handlowych. Przedsiębiorstwo państwowe może zostać przekształcone w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa w drodze komercjalizacji, która jest zazwyczaj etapem poprzedzającym prywatyzację. W Polsce oznaczenie "Przedsiębiorstwo Państwowe" miało wiele podmiotów o różnej skali działania, np. "Poczta Polska, Telegraf i Telefon PP", "PP Motozbyt", "PP Polmozbyt", "Państwowe Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej".

17 przedsiębiorstwa Spółdzielcze
Spółdzielnia- dobrowolne zrzeszenie nieograniczonej liczby osób, o zmiennym składzie osobowym i zmiennym funduszu udziałowym, które w interesie swoich członków prowadzi wspólną działalność gospodarczą Cechy spółdzielni: dobrowolność-oznaczająca, że zarówno wstępowanie, jak i występowanie ze spółdzielni wynikać może jedynie z przekonania o słuszności takiego kroku; nieograniczona liczba członków-oznaczająca, że spółdzielnia jest zrzeszeniem otwartym dla wszystkich, którzy odpowiadają kryteriom określonym w statucie; zmienność funduszu udziałowego-która jest wynikiem zmienności składu osobowego i nieograniczonej liczby członków; prowadzenie działalności gospodarczej, społecznej i oświatowo-kulturalnej- oznaczającej, że spółdzielnie może prowadzić nie tylko działalność ekonomiczną, lecz ma na celu również rozwój intelektualny swych członków.

18 przedsiębiorstwa indywidualne
Przedsiębiorstwo indywidualnego właściciela powstało na drodze długotrwałej ewolucji w sferze społecznej, politycznej, gospodarczej i kulturowej. jest formą pośrednią między polską spółką cywilną a samodzielnym prowadzeniem działalności gospodarczej na własny rachunek. Właściwości przedsiębiorstwa indywidualnego właściciela są następujące: Przedsiębiorca jest właścicielem kapitału zarówno pieniężnego, jak i produkcyjnego, ulokowanego w środkach produkcji (maszyny, budynki, surowce). Przedsiębiorca jest właścicielem wytworzonego produktu, produkuje na sprzedaż. Przedsiębiorca zatrudnia wolną siłę roboczą. Pozbawieni środków produkcji ludzie tworzą rynek pracy, zapewniający dopływ siły roboczej do przedsiębiorstw. Przedsiębiorca jest jednocześnie kierownikiem produkcji, głównym księgowym i głównym inżynierem. Decyduje o tym, co ma być produkowane i za pomocą jakich metod. Sam ponosi całe ryzyko prowadzenia działalności produkcyjnej. W razie niepowodzenia odpowiada całym swoim majątkiem.

19 osobowe

20 Spółka cywilna Spółka osobowa tworzona na podstawie prawa cywilnego. Nie jest ona przedsiębiorcą tylko wspólnicy są przedsiębiorcami. Zakładana jest przez nich aby osiągnąć jakiś cel gospodarczy opisany w umowie. Każdy ze wspólników posiada odrębny wpis do ewidencji działalności, natomiast spółka ma swój numer regon oraz NIP. Nie posiada ona osobowości prawnej. Odrębnie wspólnicy są właścicielami całego majątku spółki.

21 Spółka jawna Jest to osobowa spółka handlowa, posiadająca podmiotowość prawną, tworzona na podstawie kodeksu spółek handlowych, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego. Każdy wspólnik ma prawo reprezentować spółkę - we wszelkich czynnościach sądowych i pozasądowych spółki. Wspólnik ma także prawo żądać corocznego wypłacenia odsetek w wysokości 5% od swojego udziału kapitałowego, nawet gdy spółka poniosła stratę.

22 Spółka komandytowa Spółka osobowa mającą na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której za zobowiązania spółki wobec wierzycieli odpowiada w sposób nieograniczony co najmniej jeden wspólnik (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika jest ograniczona (komandytariusz).

23 Spółka komandytowo-akcyjna
Spółką komandytowo-akcyjną jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a co najmniej jeden wspólnik jest akcjonariuszem. Statut spółki komandytowo-akcyjnej powinien być sporządzony w formie aktu notarialnego. Kapitał zakładowy spółki komandytowo-akcyjnej powinien wynosić nie mniej niż zł

24 Spółka partnerska Jest to spółka osobowa, utworzona przez wspólników (partnerów) w celu wykonywania wolnego zawodu w spółce prowadzącej przedsiębiorstwo pod własną firmą. Partnerami w spółce mogą być osoby uprawnione do wykonywania następujących zawodów: adwokata, aptekarza, architekta, inżyniera budownictwa, biegłego rewidenta, brokera ubezpieczeniowego, doradcy podatkowego, maklera papierów wartościowych, doradcy inwestycyjnego, księgowego, lekarza, lekarza dentysty, lekarza weterynarii, notariusza, pielęgniarki, położnej, radcy prawnego, rzecznika patentowego, rzeczoznawcy majątkowego i tłumacza przysięgłego.

25 kapitałowe

26 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Spółka kapitałowa prawa handlowego. Posiada osobowość prawną. Może zostać założona przez 1 lub więcej udziałowców. Udziałowcy powołują Zarząd i od tej pory to on kieruje spółką i reprezentuje ją na zewnątrz. Członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania całym swoim majątkiem dopiero jeśli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna. Kapitał zakładowy spółki z o.o. powinien wynosić nie mniej niż zł

27 Spółka akcyjna Spółka akcyjna posiada osobowość prawną, zdolność prawną, zdolność do czynności prawnych oraz zdolność sądową, spółka może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana. Spółka ponosi odpowiedzialność za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem, za zobowiązania nie ponoszą zaś odpowiedzialności wspólnicy spółki, ponadto spółka działa przez swoje organy.W spółce akcyjnej występują obligatoryjnie wszystkie organy znane polskiemu systemowi spółek, tj. walne zgromadzenie akcjonariuszy, rada nadzorcza oraz zarząd. Nie jest możliwe ukształtowanie spółki bez któregokolwiek z tych organów.

28 Działalność produkcyjna
W działalności produkcyjnej wyróżniamy 4 fazy działalności: I faza – planowanie marketingowe II faza – zaopatrzenie i gospodarka materiałowa III faza – proces produkcji IV faza – zbyt wyrobów Działalność produkcyjna

29 I faza – planowanie marketingowe
Planowanie marketingowe polega na przeprowadzeniu badań rynkowych oraz analizy rynku aby otrzymać odpowiedzi na następujące pytania; Np.: Jakie produkty wprowadzić na rynek? Po jakich cenach sprzedawać? I faza – planowanie marketingowe

30 II faza – zaopatrzenie i gospodarka materiałowa
Zaopatrzenie i gospodarka materiałowa polega na zakupie niezbędnych środków produkcji głównie materiałów ale również maszyn i urządzeń. II faza – zaopatrzenie i gospodarka materiałowa

31 III faza – proces produkcji
Każdy proces produkcyjny składa się z bardzo wielu operacji. Operacje bezpośrednie wiążą się z obróbką materiału lub surowca i powodują zmiany w jego właściwościach (kształt, wielkość) operacje pośrednie dotyczą wszelkich działań, które wspomagają proces produkcyjny (transport, magazynowanie). III faza – proces produkcji

32 Zbyt wyrobów polega na sprzedaży wytworzonych produktów kolejnym wytwórcą pośrednikom lub konsumentom. IV faza – zbyt wyrobów

33 Czynniki produkcji Podstawowe czynniki produkcji:
praca – wysiłek ludzki jaki jest wkładany w wytwarzanie dóbr lub usług kapitał - dobra wytworzone uprzednio takie jak zasoby pieniężne, maszyny, budynki, infrastruktura czy też wiedza i doświadczenie ziemia – dobra pochodzenia naturalnego będące w posiadaniu ludzi, na przykład grunty, surowce mineralne, dobra pochodzenia naturalnego

34 Podział procesu produkcji
Podział w zależności od sposobu, w jaki wiążą się one z wytworzeniem produktu podstawowego dla danego przedsiębiorstwa. Wyróżniamy: procesy produkcji podstawowej - bezpośrednie wykonanie produktu, do którego wyprodukowania powołano przedsiębiorstwo, oraz jego sprzedaż jest głównym źródłem przychodów procesy produkcji pomocniczej - wyrób końcowy jest wykorzystywany wewnątrz firmy, nie jest on sprzedawany w celu osiągnięcia zysków jak ma to miejsce w produkcji podstawowej. procesy obsługi - niezbędne są dla zaspokajania indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa procesy utylizacyjne - służą do przywrócenia stanu przydatności przedmiotów

35 Handel polega na nabywaniu towarów w celu ich dalszej odsprzedaży
Handel polega na nabywaniu towarów w celu ich dalszej odsprzedaży. Cena sprzedaży towarów jest większa od ceny ich zakupu. Różnica między cenami stanowi marżę handlową, która pozwala na pokrycie kosztów ponoszonych przez przedsiębiorstwo handlowe i wygospodarowanie zysku. Fazy działalności handlowej: I ZAKUPY (ZAOPATRZENIE) II MAGAZYNOWANIE III SPRZEDAŻ (ZBYT) Funkcje handlu: zakup sprzedaż gospodarka z zapasami Działalność handlowa

36 I ZAKUPY (ZAOPATRZENIE)
Zakup towarów - to zespół działań związanych z nawiązaniem współpracy z dostawcami towarów, negocjowaniem warunków dostw i wpłaty oraz z realizacją dostaw zakupionych towarów. Prawidłowo przebiegający proces zakupu jest warunkiem właściwego przebiegu sprzedaży i dobrej gospodarki zapasami. Między zakupem i sprzedażą i zapasami występują bardzo silne więzi. II MAGAZYNOWANIE Warunkiem prawidłowego przebiegu procesu sprzedaży jest posiadanie zapasów towarowych pozwalających na utrzymanie ciągłości sprzedaży przy zapewnieniu konsumentom możliwości dokonywania wyboru kupowanych wyborów. Działalność handlowa

37 Działalność handlowa III SPRZEDAŻ (ZBYT)
Sprzedaż - to najważniejsza funkcja przedsiębiorstwa handlowego, działania mają w zasadzie jeden cel - zwiększenie sprzedaży Formy sprzedaży w punktach sprzedaży detalicznej: a)tradycyjna - z zrozwiniętą obsługą nabywców - ze zredukowaną obsługą nabywców b)nowoczesna - sprzedaż samoobsługowa - sprzedaż z automatów - sprzedaż preselekcyjna Działalność handlowa

38 Analiza SWOT w rozwoju przedsiębiorstwa
S (Strengths) – mocne strony: wszystko to co stanowi atut, przewagę, zaletę analizowanego obiektu, W (Weaknesses) – słabe strony: wszystko to co stanowi słabość, barierę, wadę analizowanego obiektu, O (Opportunities) – szanse: wszystko to co stwarza dla analizowanego obiektu szansę korzystnej zmiany, T (Threats) – zagrożenia: wszystko to co stwarza dla analizowanego obiektu niebezpieczeństwo zmiany niekorzystne

39 Analiza SWOT w rozwoju przedsiębiorstwa
Analiza SWOT - 2 podejścia ustalania strategii dla firmy: 1. Z zewnątrz do wewnątrz, gdzie strategię kształtu-je otoczenie oraz tkwiące w nim szanse. Stawia-my następujące pytania: - Czy zagrożenia osłabiają siły? - Czy sposobności potęgują siły? - Czy zagrożenia spotęgują słabości? - Czy sposobności pozwalają przezwyciężyć słabości? 2. Od wewnątrz na zewnątrz - kształtowanie mocnych i słabych stron przedsiębiorstwa. Stawiamy następujące pytania: - Czy siły pozwalają wykorzystać rodzące się sposobności? - Czy słabości nie pozwalają wykorzystać sposobności? - Czy siły pozwalają przezwyciężyć zagrożenia? - Czy słabości wzmocnią niekorzystne oddziaływanie zagrożeń?

40 Analiza SWOT w rozwoju przedsiębiorstwa
Analiza ta polega na przewidywaniu zmian, jakie zajdą w przyszłości określeniu, które z tych zmian stwarzają szanse, a które są źródłem zagrożeń. Przedsiębiorstwo, które umiejętnie prognozuje zdarzenia, jakie będą miały na rynku będą miały na rynku, może ograniczać działanie zjawisk negatywnych. Prognozowanie przyszłości dotyczy wielu elementów, ale najważniejsze jest przewidywanie zmian dotyczących zachowań konsumentów, działań firm konkurencyjnych, polityki gospodarczej rządu i polityki monetarnej NBP oraz obowiązujących przepisów prawnych.

41 Dokonując wyboru strategii musimy uwzględnić:
otoczenie firmy, ocenić zasoby będące w dyspozycji firmy, określić cele działania, co prowadzi do odpowiedzi na pytanie: Jaka jest wizji firmy i jej misja? Rodzaje strategii przedsiębiorstw: Strategie ofensywne Strategie defensywne Strategie konkurencyjne

42 Strategia rozwoju przedsiębiorstwa składa się z wzajemnie zależnych części:
Domeny działania - określa gdzie i komu przedsiębiorstwo zamierza sprzedawać swoje wyroby lub usługi. Przewaga strategiczna - polega na tym, aby w ramach wybranej domeny być bardziej atrakcyjnym niż inne przedsiębiorstwa. Cele strategiczne – pokazują, co i kiedy przedsiębiorstwo ma robić. Funkcjonalne programy działania - są przełożeniem koncepcji strategii na konkretne działania na każdym stanowisku pracy na codzienne zachowanie każdej zatrudnionej osoby.

43 Cechy gospodarki rynkowej
właścicielem większości dóbr ekonomicznych jest społeczeństwo, własność prywatna jest podstawą 'interesu prywatnego‘ producentów i konsumentów, procesy gospodarcze regulowane są przez prawa rynku, ceny są zmienne a ustala je rynek, kategoriami rynku są: wolny przedsiębiorca, różnorodność i wielkość prawno- organizacyjna podmiotów gospodarczych oraz określona prawem konkurencja, rynek umożliwia szeroką swobodę producentom i konsumentom, niedogodności rozwiązywane są za pomocą mechanizmów rynkowych, organizacja gospodarki jest zdecentralizowana. Cechy gospodarki rynkowej

44 Cechy gospodarki rynkowej
Przedsiębiorczość Każdy członek społeczeństwa może podjąć dowolną działalność gospodarczą, jedynym warunkiem jest jej zgodność z prawem. Prawo zapewnia też równość dostępu do rynku wszystkim przedsiębiorcom, nie mają oni także ograniczeń w wyborze lub zmianie profilu działalności. Przedsiębiorca w swoich decyzjach ekonomicznych kieruje się głównie chęcią osiągnięcia możliwie najwyższego zysku, czyli produkuje dobra i usługi przynoszące jak największe przychody, starając się przy tym ponosić jak najmniejsze koszty. Gospodarka rynkowa przekształca ludzkie dążenie do bogacenia się w zdobywanie wielu umiejętności produkcyjnych i usługowych. Cechy gospodarki rynkowej

45 Cechy gospodarki rynkowej
Własność prywatna Podstawową formą własności w gospodarce rynkowej jest własność prywatna. Prawo gwarantuje wszystkim obywatelom równą ochronę ich własności. Właściciel ma prawo do swobodnego dysponowania należącą do niego rzeczą i do czerpania korzyści z jej posiadania. Fakt, że zasoby przedsiębiorstw są prywatną własnością, wyzwala w ich właścicielach dążenie do jak najlepszego gospodarowania. Gospodarka centralnie planowana, oparta na własności państwowej, była nieefektywna, a często wręcz prowadziła do marnotrawienia majątku. Cechy gospodarki rynkowej

46 Cechy gospodarki rynkowej
Konkurencja W ten sposób działa mechanizm konkurencji. Przedsiębiorcy dostarczający dobra lub usługi na rynek dbają, by były one jak najbardziej atrakcyjne dla konsumenta. Problemem przedsiębiorcy działającego w gospodarce rynkowej nie jest zaopatrzenie w surowce czy maszyny, jak w systemie nakazowym, lecz sprzedanie wyrobów. Rynkiem kieruje konsument: to on decyduje, jaką ilość i jaki asortyment produktów nabyć. Cechy gospodarki rynkowej

47


Pobierz ppt "Dane INFORMACYJNE Nazwa szkoły:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google