Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki."— Zapis prezentacji:

1 Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie

2 Nazwa szkoły: Zespół Szkół Budowlanych w Żarach ID grupy: 97/87_P_G1 Kompetencja: Przedsiębiorczość Temat projektowy: Problemy rynku pracy Semestr 4 rok szkolny: 2011/2012

3 1.Strona tytułowa 2.Definicja rynku pracy 3.Schemat rynku pracy 4.Problemy rynku pracy 5.Rynek pracy a bezrobocie 6.Popyt i podaż 7.Bezrobotny 8.Rodzaje bezrobocia 9.Poziom bezrobocia w Polsce 10.Wysokie koszty pracy 11.Skomplikowane prawo 12.Największe bariery dla polskich firm 13.Odpływ siły roboczej do innych krajów 14.Podsumowanie

4

5 Rynek pracy- rodzaj rynku ekonomicznego, na którym z jednej strony znajdują się poszukujący pracy i ich oferty, a z drugiej strony przedsiębiorcy tworzący miejsca pracy i poszukujący siły roboczej. Praca- jest jednym z głównych czynników decydujących o zaspokojeniu potrzeb człowieka- nie tylko materialnych. Odgrywa ważną rolę w kształtowaniu osobowości oraz stosunków między ludźmi, przyczyniając się do zróżnicowania pozycji poszczególnych osób w społeczeństwie.

6

7 bezrobocie niedopasowanie poziomu kwalifikacji zasobów pracy do potrzeb rynku pracy wysokie koszty pracy skomplikowane prawo odpływ siły roboczej do innych krajów

8 Na rynek pracy składa się z jednej strony podaż - czyli osoby poszukujące pracy, a z drugiej strony popyt - czyli miejsca pracy w przedsiębiorstwach. Utrzymanie równowagi między obiema stronami jest bardzo trudne. W gospodarce rynkowej najczęściej występuje niedobór miejsc pracy w stosunku do osób jej poszukujących. Prowadzi to do powstania BEZROBOCIA które jest głównym problemem rynku pracy.

9 Ilość miejsc na rynku pracy Ilość osób poszukujących pracę Bezrobocie

10 OSOBY BEZROBOTNE to osoby nie pobierające nauki w szkole dziennej, zdrowe i gotowe do podjęcia pracy w danym zawodzie, ale z powodu braku zatrudnienia zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy właściwym dla miejsca zameldowania. Należy pamiętać, ze osoby te powinny także oprócz powyższych, spełniać warunek ukończenia osiemnastu lat oraz warunek pozostawania w wieku aktywności zawodowej. Najoględniej mówiąc b ezrobotny to człowiek, który chce pracować i aktywnie poszukuje pracy, ale nie może utrzymać zatrudnienia przy istniejących stawkach płacy.

11 bezrobocie krótkookresowe - obejmuje osoby pozostające bez pracy do 3 miesięcy. bezrobocie średniookresowe- obejmuje osoby pozostające bez pracy przez czas od 3 do 6 miesięcy bezrobocie chroniczne- dotyczy ludzi, którzy pozostają bez pracy przynajmniej 12 miesięcy bezrobocie jawne- odnosi się do niepracujących, a ujawniających swoją sytuację poprzez rejestrację w Urzędach Pracy bezrobocie ukryte- występuje, gdy zwiększanie liczby pracowników nie powoduje zwiększenia produkcji bezrobocie strukturalne- nieaktywność struktury podaży siły roboczej i popytu na nią na rynku pracy bezrobocie technologiczne- wynika z postępu technicznego automatyzacji i mechanizacji bezrobocie cykliczne - związane z cyklicznymi zmianami produktywności gospodarki bezrobocie sezonowe- jest efektem wahań aktywności gospodarczej w różnych porach roku bezrobocie klasyczne - pojawia się wtedy, kiedy płaca jest utrzymywana powyżej poziomu, przy którym krzywe podaży pracy i popytu na pracę się przecinają bezrobocie neoklasyczne- przyczyną jest nieelastyczny rynek, który powoduje, że płace są nieelastyczne w długim okresie bezrobocie frykcyjne- ludzie zmieniają zawód, pracę, przenoszą się do innej miejscowości i pozostają krótko na rynku pracy bezrobocie z wyboru -zjawisko, w wyniku którego osoba bezrobotna świadomie rezygnuje z szansy podjęcia pracy

12

13 Sytuacja, którą obserwujemy na polskim rynku pracy wyraźnie pokazuje główne problemy, których rozwiązanie jest priorytetem polityki rynku pracy. Bezrobotna młodzież, to grupa, która bezpośrednio po ukończeniu szkoły, ma problemy ze znalezieniem zatrudnienia. Rynek pracy nie jest dostosowany do ambicji i priorytetów współczesnej młodzieży co przyczynia się do ich bezrobocia.

14 KOSZTY PRACY są to wszelkie obciążenia, jakie przedsiębiorca ponosi w związku z pracą. Kp = Kpł + Ku + Ksz gdzie: Kpł - koszty płacy związane z wynagrodzeniem pracownika; Ku - koszty ubezpieczeń pracownika (składki ubezpieczeniowe emerytalne, rentowe i wypadkowe oraz składki na Fundusz Pracy i na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych); Ksz - koszty szkolenia pracownika. W polskich warunkach różnica między kosztem zatrudnienia pracownika a jego wynagrodzeniem jest niewielka. Biorąc pod uwagę wysokie bezrobocie panujące w naszym kraju można przypuszczać, że jedno z jego źródeł stanowią właśnie wysokie koszty zatrudnienia. Biorąc pod uwagę wysokie bezrobocie panujące w naszym kraju można przypuszczać, że jedno z jego źródeł stanowią właśnie wysokie koszty zatrudnienia.

15 Zbyt wysokie koszty pracy, nieprecyzyjne przepisy, niestabilne prawo i skomplikowany system podatkowy to najpoważniejsze problemy, z jakimi spotykają się polscy przedsiębiorcy. Wyniki badań wskazują na silną potrzebę porządkowania i upraszczania przepisów odnoszących się do funkcjonowania przedsiębiorstw. Skomplikowany system podatkowy jest podobnie uciążliwy dla wszystkich branż, a na niedostosowanie przepisów prawa pracy do realiów najbardziej narzeka branża budowlana, a najmniej usługowa. Także zbyt długo trwające procedury administracyjne, szara strefa i opóźnienia w regulowaniu należności przez kontrahentów najbardziej przeszkadzają w budownictwie, zaś najmniej, usługom. Utrudniony dostęp do źródeł finansowania postrzegany jest przez wszystkie branże podobnie.

16 zbyt wysokie koszty pracy - 57 proc., nieprecyzyjne przepisy - 53 proc., niestabilne prawo - 41 proc., skomplikowany system podatkowy - 38 proc., niedostosowanie przepisów prawa pracy do realiów funkcjonowania - 32 proc., zbyt długie procedury administracyjne - 28 proc., szara strefa i nieuczciwa konkurencja - 24 proc., zatory płatnicze - 24 proc., utrudniony dostęp do źródeł finansowania - 15 proc., wahania kursu złotego - 13 proc., nadmierne kontrole - 12 proc., zbyt długie postępowania sądowe - 12 proc. Źródło: ; Badania nad przedsiębiorstwem wspólny projekt Business Centre Club (BCC) i Instytutu GfK przeprowadzonego w pierwszej połowie 2011r.

17 Dla wielu Polaków otwarcie rynku rynków pracy w Europie Zachodniej okazało się dużą szansą na bardziej dostatnie życie. Dla innych, pozostających w kraju, migracja konkurentów na rynku pracy oraz dynamiczny wzrost gospodarczy skutkują szybko rosnącymi płacami. Podobnie w innych krajach możemy dostrzec zjawisko migracji w poszukiwaniu bardziej płatnej pracy, a co za tym idzie polepszenia warunków materialnych.

18 Na problemy rynku pracy składa się wiele czynników. Ich głównym elementem i zarazem skutkiem jest problem bezrobocia, który pojawił się w Polsce po roku 1989 w związku z przemianami społeczno-gospodarczymi w kraju. Każde z państw dąży do zmniejszenia poziomu bezrobocia i polepszenia warunków rynku pracy. Powierza się więc fundusz mające na celu aktywne i pasywne formy walki z tymi problemami. W Polsce istnieje Program Operacyjny Kapitał Ludzki, jest on jednym z programów Unii Europejskiej w ramach którego istnieją możliwości pozyskiwania funduszy na aktywne fory walki z bezrobociem. Celem programu jest wykorzystanie potencjału zasobów ludzkich poprzez wzrost zatrudnienia. Należy zdecydowanie walczyć z problemami rynku pracy, by polepszyć byt i warunki ludzi ambitnych, chcących pracować. Nie jest to z pewnością łatwe i borykają się z tym wszystkie kraje świata.

19 Internet: www.wikipedia.pl www.sciaga.pl http://www.tvp.pl/bydgoszcz/aktualnosci/biznes/zdiagnozowali-palace-problemy- rynku-pracy/3581782 http://www.tvp.pl/bydgoszcz/aktualnosci/biznes/zdiagnozowali-palace-problemy- rynku-pracy/3581782 http://www.ath.bielsko.pl/biurokarier_old/pliki/rynek_pracy.pdf http://www.bankier.pl/wiadomosc/Duze-koszty-pracy-w-Polsce-1420965.html http://praca.gratka.pl/tresc/art/w-polsce-trudno-prowadzic-biznes-11157.html Książki: Podstawy przedsiębiorczości (podręcznik dla liceum i technikum) wyd. Operon Podstawy przedsiębiorczości (kształcenie ogólne w zakresie podstawowym) wyd. Nowa Era

20 Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie


Pobierz ppt "Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google