Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dane INFORMACYJNE (do uzupełnienia)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dane INFORMACYJNE (do uzupełnienia)"— Zapis prezentacji:

1

2 Dane INFORMACYJNE (do uzupełnienia)
Nazwa szkoły: ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO ID grupy: 97/ 36_P_G1 Opiekun: BARBARA POPIELAS Kompetencja: PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Temat projektowy: ETYCZNA FIRMA Semestr/rok szkolny: II / 2011

3 Etyka to dyscyplina naukowa, zajmująca się moralnością, teorią moralności. Zamiennie używa się określeń "moralność" lub "etyka" zawodowa, "moralność" lub "etyka" polityczna, etyka życia gospodarczego, etyka biznesu, etyka pracy.

4 Etyka – różne poglądy Egzystencjalizmto współczesny kierunek
filozoficzny występujący również w literaturze zajmujący się rolą indywidualnej jednostki w świecie, głoszący, że ma ona wolny wybór i jest bezwzględnie odpowiedzialna za własne czyny Fenomenologia to podejście filozofoficzne różniące się od naturalnego nastawienia Bez założeniowością. W nastawieniu naturalnym mamy na temat świata pewne założenia, domysły, teorie, spekulacje. Fenomenologia nawołuje do ich odrzucenia po to, by przyjrzeć się światu tak, jak się on jawi.

5 Etyka obejmuje ogół rozmyślań nad prawem moralnymi nad moralnością.
Jako teoria zajmująca się moralnością obejmuje ona powiązane z sobą, dopełniające się dziedziny rozważań. PIERWSZA z nich ma charakter opisowo-wyjaśniający (etyka opisowa, zwana także teorią moralności, nauką o moralności, etologią). Celem dociekań jest tu udzielanie odpowiedzi na pytania:, co to jest moralność, jaka jest jej historia, co i dlaczego ludzie w danych warunkach i epokach uważają za moralne i niemoralne, jakie są mechanizmy jej rozwoju. DRUGA DZIEDZINA rozważań etycznych ma charakter wartościująco-normatywny (etyka normatywna, zwana również właściwą, lub nauką moralności). Ich celem jest udzielanie odpowiedzi na pytania, co naprawdę jest moralne i niemoralne, co ludzie powinni uznawać za dobro, a co za zło, jak powinni postępować.

6 Moralność, to faktycznie funkcjonujące
W społeczeństwie poglądy i przekonania moralne grup społecznych. Oceny moralne, wyrażające emocjonalny stosunek człowieka do zjawisk i ludzkich czynów, polegający bądź na ich akceptacji, bądź dezaprobacie. Oceny moralne są pochodne wobec uznawanych wartości. Określenia: godny - niegodny, ludzki - nieludzki, wzniosłe - podłe

7 Usprawiedliwienie braku przekonań
Koncepcja przyjmująca, że ludzie sami dla siebie stanowią normy, według których należy osądzić ich poczynania. Zakłada się, że decyzje etyczne są osobiste, doniosłe i złożone i liczy się opinia podejmującego decyzję.

8 Obyczajowość regionalna
Moralność jest względna w zależności od określonej kultury, społeczeństwa lub społeczności. Zakłada, że normy i wartości uwarunkowane odmiennością kulturową należy rozważać, rozumieć i nie osądzać na gruncie danej kultury.

9 Etyka biznesu Etyka biznesu (etyka gospodarcza) to dziedzina zajmująca się etycznym wymiarem działalności gospodarczej. Etyka w biznesie to całokształt kwestii dotyczących rzeczywistej etyczności biznesu, inaczej etosu ludzi biznesu, czyli ogółu norm i wartości cechujących środowisko zawodowo zaangażowane w uprawianie działalności gospodarczej

10 Etyka biznesu Odwołuje się do sumienia - do godności i honoru, poczucia własnej wartości i satysfakcji moralnej, także do dobra innych ludzi i całego społeczeństwa, do zasad życzliwości, szacunku dla człowieka, solidarności i sprawiedliwości. Przeciwstawiają się one instrumentalnemu traktowaniu człowieka - pracownika, klienta - jako jedynie środka do osiągnięcia własnego celu, sukcesu, zysku. Druga grupa uzasadnień etyki biznesu ma charakter bezpośrednio pragmatyczny i utylitarny. Odwołują się one zarówno do interesu własnego, do korzyści, jakie przynosi np. uczciwość w działalności gospodarczej, a także do interesu społecznego, do potrzeb rozwoju kraju, jako także czynnika powodzenia w biznesie. Warunkiem pozyskania niezbędnego zaufania partnerów oraz klientów jest elementarna przyzwoitość, solidność i rzetelność. Współcześnie coraz bardziej utwierdza się przekonanie - znane i w wiekach poprzednich , że wartości te są konieczne dla osiągnięcia celów biznesu

11 Poziom mikro – poziom zachowań ludzi
zaangażowanych w działalność gospodarczą Poziom pośredni – poziom działalności organizacji, firm czy przedsiębiorstw Poziom makro – poziom ustroju gospodarczego kraju lub związku krajów, np. Unii Europejskiej

12 etos biznesu określają zatem:
Wartości, zasady, motywacje i zachowania ściśle moralne (etyczne). Należą tu zwłaszcza takie uniwersalne i podstawowe w całej etyce biznesu kategorie, jak: wolność, sprawiedliwość, prawda, zaufanie, uczciwość, odpowiedzialność, rzetelność, solidność, wiarygodność, dotrzymywanie umów, terminowość, słowność. Wartości intelektualne: wiedza, wysokie kwalifikacje i kompetencje, sprzyjające osiąganiu sukcesu oraz zapewniające należytą jakość wytworów i usług. Kultura osobista, którą stanowi również wiele składowych – od uprzejmości i grzeczności, po prezencję i ubiór, elegancję - "dbałość o wygląd jest powinnością wobec firmy", inny, że "ubiór świadczy o kulturze osobistej"

13 Kodeks etyki w działalności gospodarczej kładzie nacisk na:
Profesjonalizm uczestników podmiotów gospodarczych, ich staranność rzetelność i uczciwość, równość uczestników obrotu gospodarczego, terminowość i punktualność, przestrzeganie zasad uczciwej konkurencji, dbałość o interes społeczny i dobro wspólne (środowisko i zasoby), dobrowolność podejmowanych zobowiązań, jawność prowadzonej dział. gosp., ochrona dobrego imienia własnego firmy, zakaz unikania dział. pozornej, zakaz stosowania środków nacisku zakaz manipulowania informacją i reklamą zakaz nadużywania uprzywilejowanej pozycji w obrocie gospodarczym oraz zakaz nadużywania wpływów politycznych.

14 określenie standardów etycznych i zawodowych,
opracowanie kodeksu etycznego, opracowanie podręcznika standardów zawodowych, opracowanie programu kształcenia etycznego, utworzenie stanowiska (komórki) ds. etyki, promowanie zachowania etycznego (wyróżnienia, wydawnictwa, seminaria), Stałe monitorowanie przestrzegania norm etycznych i standardów zawodowych, utworzenie etycznej infolinii systematyczne przeprowadzanie audytu etycznego, okresowe korekty kodeksu etycznego i podręcznika standardów zawodowych.

15 Problemy etyczne w dzisiejszej gospodarce
reklamy produktów spożywczych zawierających niewłaściwe składniki spożywcze, wykorzystywanie w reklamach ukochanych przez dzieci bohaterów kreskówek, polecanie ubogim niezdrowego jedzenia, wprowadzającej w błąd prezentacji towarów, wyciąganiu fałszywych wniosków z faktów, tendencyjne prezentowanie informacji (poprzez zmienianie jej sensu), wygląd produktów w reklamie odbiega od rzeczywistości, przemilczanie istotnych szczegółów, podpieranie się autorytetami, używanie wieloznacznych pojęć

16


Pobierz ppt "Dane INFORMACYJNE (do uzupełnienia)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google