Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Lubusko-Brandenburska Debata Europejska 27.06.2011 r. Gorzów Wlkp. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna Wojewodschafts- und Stadtsbibliothek Projekt.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Lubusko-Brandenburska Debata Europejska 27.06.2011 r. Gorzów Wlkp. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna Wojewodschafts- und Stadtsbibliothek Projekt."— Zapis prezentacji:

1 Lubusko-Brandenburska Debata Europejska 27.06.2011 r. Gorzów Wlkp. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna Wojewodschafts- und Stadtsbibliothek Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie)-Brandenburgia 2007-2013, Fundusz Małych Projektów i Projekty Sieciowe Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr. Pokonywać granice poprzez wspólne inwestowanie w przyszłość. Das Projekt wird aus Mitteln des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung im Rahmen des Operationellen Programms der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Polen (Wojewodschaft Lubuskie)–Brandenburg 2007-2013, Small Project Fund und Netzwerk-projektefonds der Euroregion Spree-Neiße- Bober, kofinanziert. Grenzen überwinden durch gemeinsame Investition in die Zukunft. Brandenburgisch-Lebuser Europadebatte

2 Deutsch-polnische Zusammenarbeit angesichts des 20. Jubiläum des Vertrags zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Republik Polen über gute Nachbarschaft und freundschaftliche Zusammenarbeit T R A K T A T między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. (…) Umawiające się Strony dążą do stworzenia Europy, w której przestrzegane są prawa człowieka i podstawowe wolności, granice utracą dzielący charakter, również w wyniku przezwyciężenia różnic gospodarczych i społecznych. VERTRAG zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Republik Polen über gute Nachbarschaft und freundschaftliche Zusammenarbeit (...) Vertragsparteien streben....

3 (…) Die Vertragsparteien werden ihre Beziehungen im Geiste guter Nachbarschaft und Freundschaft gestalten. Sie streben eine enge friedliche und partnerschaftliche Zusammenarbeit auf allen Gebieten an. In europäischer Verantwortung werden sie ihre Kräfte dafür einsetzen, den Wunsch ihrer beiden Völker nach dauerhafter Verständigung und Versöhnung in die Tat umzusetzen. (…) Umawiające się Strony będą kształtować swoje stosunki duchu dobrego sąsiedztwa i przyjaźni. Dążą do ścisłej pokojowej i partnerskiej współpracy we wszystkich dziedzinach. Świadome odpowiedzialności europejskiej dołożą starań, aby urzeczywistnić pragnienie obu Narodów osiągnięcia trwałego porozumienia pojednania. Deutsch-polnische Zusammenarbeit angesichts des 20. Jubiläums des Vertrags zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Republik Polen über gute Nachbarschaft und freundschaftliche Zusammenarbeit

4 Współpraca województwa lubuskiego z Krajem Związkowym Brandenburgia Die Zusammenarbeit der Wojewodschaft Lubuskie mit dem Bundesland Brandenburg 12 stycznia 2000 r. w Żaganiu podpisane zostało Wspólne oświadczenie o współpracy pomiędzy Krajem Związkowym Brandenburgia a Województwem Lubuskim. Am 12. Januar 2000 in Żagań wurde die Gemeinsame Erklärung über die Zusammenarbeit zwischen dem Bundesland Brandenburg und Wojewodschaft Lubuskie unterschrieben. (…) Obie strony podkreślają znaczenie intensywności współpracy regionalnej w rozwoju stosunków dobrosąsiedzkich, kontynuacji procesu transformacji, jak również w tworzeniu korzystnych warunków regionalnych umożliwiających szybkie członkostwo w Unii Europejskiej. (…) Beide Seiten unterstreichen die Bedeutung der Intensivität der regionalen Zusammenarbeit bei der Entwicklung der nachbarschaftlichen Beziehungen, Fortsetzung des Transformationsprozesses sowie bei der Bildung günstiger lokalen Bedingungen, die eine schnelle Mitgliedschaft in der EU sichern............

5 Lubusko-Brandenburska współpraca Lebuser-brandenburgische Zusammenarbeit Współpraca województwa lubuskiego z Krajem Związkowym Brandenburgia Zusammenarbeit der Wojewodschaft Lubuskie mit dem Bundesland Brandenburg

6 Lubusko-Brandenburska współpraca Lebuser-brandenburgische Zusammenarbeit Współpraca województwa lubuskiego z Krajem Związkowym Brandenburgia Zusammenarbeit der Wojewodschaft Lubuskie mit dem Bundesland Brandenburg

7 Lubusko-Brandenburska współpraca Lebuser-brandenburgische Zusammenarbeit Współpraca województwa lubuskiego z Krajem Związkowym Brandenburgia Zusammenarbeit der Wojewodschaft Lubuskie mit dem Bundesland Brandenburg

8 Współpraca transgraniczna na lubusko-brandenburskim pograniczu Grenzüberschreitende Zuammenarbeit im Lebuser- Brandenburgischen Grenzraum Lubusko-Brandenburska współpraca Lebuser-brandenburgische Zusammenarbeit

9 Lubusko-Brandenburska współpraca Lebuser-brandenburgische Zusammenarbeit Współpraca transgraniczna na lubusko-brandenburskim pograniczu Grenzüberschreitende Zuammenarbeit im Lebuser- Brandenburgischen Grenzgebiet

10 Lubusko-Brandenburska współpraca Lebuser-brandenburgische Zusammenarbeit Współpraca transgraniczna na lubusko-brandenburskim pograniczu Grenzüberschreitende Zuammenarbeit im Lebuser- Brandenburgischen Grenzgebiet

11 Program Phare CBC Lubusko-Brandenburska współpraca w ramach Programu Współpracy Przygranicznej Phare CBC Brandenburgisch – Lebuser Zusammenarbeit im Rahmen des PHARE-CBC-Programms für grenzüberschreitende Zusammenarbeit

12 Program Phare CBC Lubusko-Brandenburska współpraca w ramach Programu Współpracy Przygranicznej Phare CBC Brandenburgisch – Lebuser Zusammenarbeit im Rahmen des PHARE-CBC-Programms für grenzüberschreitende Zusammenarbeit

13 Program Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2004-2006 Programm der Gemeinschaftsinitiative Interreg III A Brandenburg / Polen (Wojewodschaft Lubuskie)

14 Program Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2004-2006 Programm der Gemeinschaftsinitiative Interreg III A Brandenburg / Polen (Wojewodschaft Lubuskie)

15 Program Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2004-2006 Programm der Gemeinschaftsinitiative Interreg III A Brandenburg / Polen (Wojewodschaft Lubuskie)

16 Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013 Operationelles Programm zur grenzübergreifenden Zusammenarbeit Polen (Wojewodchaft Lubuskie) – Brandenburg 2007-2013 Drogi św. Jakuba na pograniczu polsko-niemieckim - stworzenie transgranicznego systemu oznakowania i informacji Jakobswege im deutsch-polnischen Grenzraum - Etablierung eines grenzübergreifenden Informations- und Leitsystems

17 Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013 Operationelles Programm zur grenzübergreifenden Zusammenarbeit Polen (Wojewodchaft Lubuskie) – Brandenburg 2007-2013 Zielona Ścieżka Grüner Pfad

18 Kuchnia Transgraniczna Gorzów Wielkopolski – Frankfurt nad Odrą. Polsko-niemiecka kooperacja edukacyjna na rzecz wspólnego rynku usług turystycznych Grenzübegreifende Küche Gorzów Wlkp. – Frankfurt (Oder). Eine deutsch-polnische Bildungskooperation für ein gemeinsames Dienstleistungsangebot im Tourismussektor Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013 Operationelles Programm zur grenzübergreifenden Zusammenarbeit Polen (Wojewodchaft Lubuskie) – Brandenburg 2007-2013

19 Kulinarny świat bez granic Kulinarische Welt ohne Grenzen Fundusz Małych Projektów i dla Projektów Sieciowych Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr Small Project Fund und Netzwerk-projektefonds der Euroregion Spree-Neiße-Bober Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013 Operationelles Programm zur grenzübergreifenden Zusammenarbeit Polen (Wojewodchaft Lubuskie) – Brandenburg 2007-2013

20 Ogród marzeń Der Traumgarten Fundusz Małych Projektów i dla Projektów Sieciowych Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr Small Project Fund und Netzwerk-projektefonds der Euroregion Spree-Neiße-Bober Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013 Operationelles Programm zur grenzübergreifenden Zusammenarbeit Polen (Wojewodchaft Lubuskie) – Brandenburg 2007-2013

21 Fundusz Małych Projektów i dla Projektów Sieciowych Euroregionu Pro Europa Viadrina Small Project Fund und Netzwerk-projektefonds der Euroregion Pro Europa Viadrina Polsko-Niemieckie warsztaty Nordic Walking Deutsch-Polnisches Nordic Walking Workshops Polskie i niemieckie bajki w przedszkolu Bajkolandia Polnische und deutsche Märchen im Kindergarten Bajkolandia Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013 Operationelles Programm zur grenzübergreifenden Zusammenarbeit Polen (Wojewodchaft Lubuskie) – Brandenburg 2007-2013

22 Bezpieczne pogranicze - budowa Regionalnego Centrum Ratownictwa w Witnicy Sicheres Grenzland – Bau des regionalen Rettungszentrums in Witnica Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013 Operationelles Programm zur grenzübergreifenden Zusammenarbeit Polen (Wojewodchaft Lubuskie) – Brandenburg 2007-2013

23 TRANSgraniczny MechaTRONIK – nauka bez granic w regionie przygranicznym TRANSnationale MechaTRONIKer - europäisches Lernen in der Grenzregion Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013 Operationelles Programm zur grenzübergreifenden Zusammenarbeit Polen (Wojewodchaft Lubuskie) – Brandenburg 2007-2013

24 Wspólnie poznać, przeżyć i rozwijać ochronę przyrody i środowiska Natur- und Umweltschutz gemeinsam erleben, erlernen und erarbeiten Praca policji w tandemie Polizeiarbeit im Tandem Fundusz Małych Projektów i dla Projektów Sieciowych Euroregionu Pro Europa Viadrina Small Project Fund und Netzwerk-projektefonds der Euroregion Pro Europa Viadrina Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013 Operationelles Programm zur grenzübergreifenden Zusammenarbeit Polen (Wojewodchaft Lubuskie) – Brandenburg 2007-2013

25 Kultura bez granic. Budowa amfiteatru w Kostrzynie n. Odrą Kultur ohne Grenzen. Bau eines Amphitheaters in Kostrzyn n. Odrą Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013 Operationelles Programm zur grenzübergreifenden Zusammenarbeit Polen (Wojewodchaft Lubuskie) – Brandenburg 2007-2013

26 Polska Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej Polnische Präsidentschaft im Rat der EU Polska prezydencja chce skupić się na trzech podstawowych priorytetach: Integracji europejskiej jako źródle wzrostu, Bezpiecznej Europie i Europie korzystającej na otwartości....Drei wichtigste Prioritäten der polnischen Präsidentschaft im Rat der EU – europäische Integration als Wachstumsquelle, Sicheres und offenes Europa....

27 Główne założenia: Hauptziele - Integracja europejska jako źródło wzrostu - Europäische Integration als Wachstumsquelle - Rozwój usług elektronicznych - Weiterentwicklung der Digitalleistungen - Poprawa sytuacji małych i średnich przedsiębiorstw - Verbesserung der Lage von KMU - Sektor - Reforma Wspólnej Polityki Rolnej - Gemeinsame Reform der Agrarpolitik - Nowy, wieloletni budżet Unii - Neues, langfristiges Haushalt der EU...... Polska Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej Polnische Präsidentschaft im Rat der EU


Pobierz ppt "Lubusko-Brandenburska Debata Europejska 27.06.2011 r. Gorzów Wlkp. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna Wojewodschafts- und Stadtsbibliothek Projekt."

Podobne prezentacje


Reklamy Google