Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przykłady indywidualnych planów nauczania dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przykłady indywidualnych planów nauczania dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi."— Zapis prezentacji:

1 Przykłady indywidualnych planów nauczania dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

2 Kierunek zmian przygotowywany przez MEN 1. Rozporządzenie określające warunki organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy 2. Rozporządzenie określające warunki organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych: niesłyszących, słabo słyszących, niewidomych, słabo widzących, z niepełnosprawnością ruchową, z upośledzeniem umysłowym, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, oraz dzieci i młodzieży niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. 3. Rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

3 Cele zmian przygotowywany przez MEN Zmiany : doprowadzą do świadczenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej jak najbliżej dziecka/ucznia, w środowisku jego nauczania i wychowania, tj. w przedszkolu, szkole i placówce oświatowej. zapewnią uczniowi wsparcie i zindywidualizowaną pomoc, w zależności od dokonanego na poziomie szkoły rozpoznania, zarówno specyficznych trudności w uczeniu się, jak i uzdolnień dziecka. Cele te zostaną osiągnięte między innymi dzięki nauczycielowi, który zna swoich uczniów, wie, jak każdemu z nich pomóc i udziela im wsparcia.

4 Konsekwencja zmian przygotowywany przez MEN Konsekwencją wprowadzenia rozwiązań będzie powstanie spójnego modelu kształcenia, dostrzegającego na każdym etapie edukacyjnym problemy szczególnie ważne dla każdego ucznia i poświęcającego im najwięcej zainteresowania. Model taki wyodrębnia: edukację przedszkolną - wczesną obserwację i ocenę dojrzałości, gotowości szkolnej dziecka, szkołę podstawową - miejsce rozpoznawania specyficznych trudności w nauce, uzdolnień i predyspozycji uczniów oraz udzielania im indywidualnego wsparcia, gimnazjum - miejsce przygotowujące do wyboru ścieżki edukacyjnej i zawodowej, zapewniające dostęp do informacji, doradztwa i poradnictwa zawodowego.

5 Indywidualny program edukacyjny ucznia z niepełnosprawnością Indywidualny program edukacji ucznia z niepełnosprawnością xxxxxx w klasie pierwszej Dane ucznia: Imię i nazwisko: ABC Klasa: pierwsza Rok szkolny: 2010/2011 Dokumentacja ucznia: Orzeczenie nr XXXXXXXXXXX o Potrzebie Kształcenia Specjalnego, Wychowawca: XXX Nauczyciele wspomagający: XXX, XXX, XXX / o ile jest/ 1. Rozpoznanie wiodące: upośledzenie umysłowe stopnia lekkiego 2. Charakterystyka ucznia (na podstawie dokumentacji, rozmów z rodzicami i obserwacji nauczycieli w szkole):

6 Indywidualny program edukacyjny ucznia z niepełnosprawnością Na podstawie dokumentacji XXXX tygodni obserwacji stwierdzamy: Uczeń jest bierny, nie wykazuje aktywności na zajęciach. Słabo rozumie polecenia przez co nie wykonuje ich lub robi to niedokładnie. Wymaga dodatkowych instrukcji, bardzo krótkich i konkretnych poleceń, wskazania palcem, pytań naprowadzających, przykładów. Posiada ubogi słownik bierny i czynny. Wypowiada się pojedynczymi wyrazami. Mówi cicho, niewyraźnie. Ma trudności z wypowiadaniem się na zadany temat. Wypowiedzi samodzielne są oderwane od tematu zajęć i aktualnych zdarzeń. Trudno odczytać komunikaty pozawerbalne ucznia. Zauważalna słaba analiza wzrokowa i słuchowa. Nie wyodrębnia głosek i sylab w słyszanych słowach. Dzielenie na sylaby wykonuje na zasadzie naśladownictwa. Słabo różnicuje obrazki. Dość dobrze radzi sobie z uchwytem przyborów piśmienniczych i kreśleniem po śladzie. Rysunki są schematyczne i ubogie w szczegóły. Słaba pamięć. Szybko się męczy, dekoncentruje i zniechęca. Nie rozpoznaje wszystkich liter i cyfr. ABC ma problemy z opanowaniem topografii szkoły. Jest bardzo podatny na negatywne wpływy rówieśników. Słabo opanował normy zachowania wobec dorosłych. W miejscach publicznych zachowuje się niestosownie( używa słów wulgarnych ), ma słabo wdrożone nawyki higieniczne ). Dziecko jest ubierane bardzo skromnie, nie zawsze czysto. Rodzice chętni do współpracy. 3. Mocne strony ucznia: ABC bardzo dobrze radzi sobie z naśladownictwem. Wydaje się, że może ono stać się ważnym aspektem edukacji ucznia. Posiada

7 Indywidualny program edukacyjny ucznia z niepełnosprawnością 4. Cel główny programu: a) Cel edukacyjny: Uczeń potrafi wypowiedzieć się poprawnie konstruując zdanie na konkretny temat; Uczeń z zainteresowaniem słucha, obserwuje, bada w trakcie zajęć; Uczeń potrafi dostrzec różnice pomiędzy poszczególnymi okazami naturalnymi, ilustracjami oraz znakami graficznymi; Uczeń potrafi prawidłowo posługiwać się przyborami do pisania, pędzlem, nożyczkami; Rozpoznaje litery i cyfry; Poprawnie się podpisuje; Potrafi pisać, czytać, dodawać i odejmować; Poszerza wiadomości o otaczającym środowisku społeczno – przyrodniczym; Samodzielnie dba o higienę i bezpieczeństwo.

8 Indywidualny program edukacyjny ucznia z niepełnosprawnością b) Cel terapeutyczny: Uczeń dobrze czuje się wśród rówieśników, identyfikuje się z klasą; Nawiązuje kontakt werbalny i niewerbalny z rówieśnikami i nauczycielami; Uczeń usprawnia pracę poszczególnych analizatorów oraz ich integrację; Uczeń potrafi współdziałać w grupie i zna zasady panujące w klasie i szkole; Uczeń potrafi zapanować nad emocjami i rozwiązywać je bez przemocy. 5. Zasadnicze treści programowe (realistyczne dla ucznia) wynikające z podstawy programowej: Uczeń będzie realizował program przystosowany dla dzieci z lekkim upośledzeniem umysłowym. Tytuł programu, numer w szkolnym zestawie: „Program wczesnoszkolnej edukacji dla ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” z dostosowanymi do indywidualnych możliwości ABC wymaganiami dotyczącymi umiejętności i wiadomości dla klasy I.

9 Indywidualny program edukacyjny ucznia z niepełnosprawnością 6. Rodzaj pomocy i wsparcia niezbędny do realizacji celów głównych i treści nauczania (w tym zajęcia specjalistyczne): ABC wymaga stałej kontroli w trakcie pracy. Nauczyciel musi każde polecenie wzbogacać o dodatkowy instruktarz. Polecenia muszą być formułowane w postaci pojedynczych słów lub prostych zdań, popierane pokazem i przykładami. Wszystkie zadania muszą być dostosowane do możliwości poznawczych. Uczeń otrzyma dodatkowe wsparcie w postaci zajęć rewalidacyjnych oraz logopedycznych. (OSOBNE PROGRAMY INDYWIDUALNE DOŁĄCZONE DO TECZKI UCZNIA) 7. Prognozowane osiągnięcia ucznia: Opanowanie umiejętności przewidzianych programem nauczania; Kontynuacja nauki na wyższych szczeblach, Wiara we własne możliwości i w osiągniecie sukcesu; Akceptacja zespołu klasowego; Zwiększona motywacja do nauki; Lepsze funkcjonowanie na terenie szkoły i środowiska rodzinnego. 8. Ewaluacja:

10 Indywidualny program edukacyjny ucznia z niepełnosprawnością 8. Ewaluacja: 9. Wnioski i propozycje do dalszej pracy: _________________________________ Podpisy nauczycieli:___________________ Oświadczenie Rodzica: Zostałem/łam zapoznany z indywidualnym programem pracy z moim dzieckiem. Niniejszy program: a) akceptuję w całości; b) akceptuje z wyjątkiem punktów:_______, c) nie akceptuję Podpis rodzica: ____________

11 Indywidualny program edukacyjny ucznia z niepełnosprawnością propozycja zapisu ewaluacji i wniosków 8. Ewaluacja : odwołanie się do założonych celów: Np. ABC potrafi z pomocą wypowiadać się prostymi zdaniami, jest bardziej aktywny na lekcji, potrafi dłużej skupić się na wykonywanym zadaniu. Wzbogacił słownictwo, lepiej posługuje się przyborami do pisania i rysowania. Rysunki są bogatsze w szczegóły. Coraz lepiej odnajduje się w grupie rówieśników. W kontaktach z dorosłymi poza Panią XXXX nadal nieufny. Rodzice zwrócili uwagę, że zaczął dbać o porządek we własnym pokoju oraz o własny wygląd. Dużo lepiej radzi sobie z topografią szkoły, wie gdzie jest toaleta, sala gdzie odbywają się zajęcia oraz sekretariat. Bardzo chętnie przygotowuje pomoce do lekcji. 9. Wnioski i propozycje do dalszej pracy: Np. na zajęciach zwrócić uwagę, żeby mógł się wypowiedzieć. Umożliwić mu prezentowanie swoich prac plastycznych. Zaprosić ABC do pracy w przygotowanie zajęć i innych działań w klasie / przyniesienie pomocy, zmazanie tablicy, podlanie kwiatów itp./ W domu zaangażować go do prostych prac / ułożenie sztućców, talerzy, sprzątania ze stołu itp./ Przy zwracaniu się do ABC mówić powoli, używać zwrotów grzecznościowych „ proszę”, „przepraszam”, „dziękuję”. Każde prawidłowo wykonane działanie nagradzać.

12 Indywidualny plan edukacyjny ucznia zdolnego Program napisałem dla ucznia, szczególnie uzdolnionego w kierunku przedmiotów ścisłych, spostrzegawczego, inteligentnego, chcącego wiedzieć zdecydowanie więcej od innych. Obserwowałem dziecko od oddziału przedszkolnego, zawsze bardzo chętny do odkrywania nowych rzeczy, do poszukiwania. Gdy przygotowywałem salę informatyczną do zajęć często przychodził i obserwował moje działania. Później włączył się czynnie / pod moim nadzorem/ w działanie. Czegóż chcieć więcej, aby zasugerować rodzicom objęcie chłopca indywidualnym programem nauczania z informatyki Młodemu informatykowi zaproponowałem rozwinięcie tych zdolności, które rozumiałem jako ciekawość świata techniki, aktywność w odkrywaniu jego tajemnic, a także umiejętność stosowania niebanalnych rozwiązań.

13 Indywidualny plan edukacyjny ucznia zdolnego CELE OGÓLNE PLANU: Budzenie zainteresowań prawidłowościami świata techniki - informatyki. Prezentowanie wyników własnych działań eksperymentów i przemyśleń. Wykorzystanie wiedzy informatycznej w praktyce życia codziennego. Wzbogacanie osobowości ucznia, kształtowanie i systematyzowanie jego wiedzy i umiejętności.. Rozwijanie postaw społecznych, wykonywanie prac na potrzeby szkoły, /klasy/. Budowanie poczucia własnej wartości, pewności siebie, rozwijanie indywidualnych zainteresowań.

14 Indywidualny plan edukacyjny ucznia zdolnego CELE SZCZEGÓŁOWE (OSIĄGNIĘCIA): Uczeń: 1. Umie obserwować i rozwiązywać problemy informatyczne. 2. Posługuje się metodami badawczymi / próbuje samodzielnych rozwiązań, modyfikuje programy. 3. Rozwiązuje problemy z wykorzystaniem technik informacyjnych. 4. Poszukuje, porządkuje i wykorzystuje informacje z różnych źródeł. 5. Poprawnie i świadomie posługuje się sprzętem informatycznym – rozwija zdolności językowe / angielski/.

15 Indywidualny plan edukacyjny ucznia zdolnego Na lekcjach informatyki uczeń realizował podstawę programową Starałem się poszerzyć i pogłębić wiedzę ponad to, co zawiera program. Zakładałem również możliwość wpływania ucznia na treści i przebieg zajęć. Chłopiec często sam zbierał i opracowywał informację na wybrany temat. (spośród kilku zaproponowanych) Zaproponowałem mu też wykorzystanie wiedzy w praktyce / prowadzenie jednego elementu szkolnej strony internetowej i szkolnego radia/. 1.Przygotowanie pracowni do zajęć – porządkowanie dysku, sprawdzenie i konfiguracja komputera. 2. Przygotowanie materiałów na gazetkę szkolna, opracowywanie - „obróbka” – materiałów na szkolną stronę internetową. 3. Propozycje materiałów do szkolnego radia, przygotowanie audycji tematycznych. 3. Praca / obróbka/ materiałów redakcyjnych do radia współpracującego z radiem szkolnym. 4. Tworzenie własnych rozwiązań przy przygotowywaniu materiałów. Jeszcze wiele działań miałem zaproponować młodemu informatykowi, jednak nie chciałem przez stawianie zbyt dużej ilości zadań zniechęcić lub co gorsza doprowadzić do zaniechania przez niego rozwijania własnych zainteresowań.

16 Indywidualny plan edukacyjny ucznia zdolnego EWALUACJA Z inicjatywy XXXX została wykonana prezentacja klasy w programie Power Point dla każdego ucznia klasy szóstej na zakończenie szkoły. Zaangażował do pracy w szkolnym radiu uczniów z klasy piątej i czwartej. Cztery materiały dźwiękowe przygotowane przez zespół redakcyjny zostały wyemitowane na antenie radia lokalnego, które sam zapowiadał. Bardzo dobrze radzi sobie z Pakietem OFFICE, szczególnie programem Word i Excel. Opracował tematykę audycji radiowych i szczegóły programu. Pracownia komputerowa zawsze była przygotowana do zajęć w sposób wzorowy. Zakładka na stronie internetowej szkoły prowadzona przez XXX jest ciekawa, aktualizowana 2 razy w tygodniu. Zdecydowanie zwiększyła się liczba odwiedzin na stronie szkoły. Materiały na gazetkę szkolną były przygotowane w sposób profesjonalny. Indywidualny plan nauczania tworzyłem po raz pierwszy. Ważna była dla mnie jego ewaluacja. O ocenę poprosiłem rodziców, oraz innych nauczycieli. Cieszy mnie, że uczeń w gimnazjum nadal rozwija swoje umiejętności i zdolności – w rozmowie wyznał mi, że swoją przyszłość wiąże z robotyką.

17 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Przykłady indywidualnych planów nauczania dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi."

Podobne prezentacje


Reklamy Google