Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zarządzanie stresem w pracy. Wiedza gwarantem sukcesu - szkolenie...2 zarządzanie stresem w pracy Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy to wynik dobrych stosunków.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zarządzanie stresem w pracy. Wiedza gwarantem sukcesu - szkolenie...2 zarządzanie stresem w pracy Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy to wynik dobrych stosunków."— Zapis prezentacji:

1 zarządzanie stresem w pracy

2 Wiedza gwarantem sukcesu - szkolenie...2 zarządzanie stresem w pracy Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy to wynik dobrych stosunków między pracownikami, opartych na wzajemnym zaufaniu i wsparciu. Tworzenie zdrowego i bezpiecznego miejsca pracy wymaga współdziałania pracodawców i pracowników podczas systematycznego rozpoznawania i eliminowania zagrożeń

3 Wiedza gwarantem sukcesu - szkolenie...3 zarządzanie stresem w pracy Stres w miejscu pracy jest wynikiem interakcji osoby i środowiska pracy. Stres w miejscu pracy jest wynikiem interakcji osoby i środowiska pracy. Dla człowieka oznacza poczucie, iż nie jest on w stanie poradzić sobie z wymaganiami stawianymi przez pracę. Dla człowieka oznacza poczucie, iż nie jest on w stanie poradzić sobie z wymaganiami stawianymi przez pracę. Towarzyszy mu przeżywanie wielu negatywnych emocji. Towarzyszy mu przeżywanie wielu negatywnych emocji.

4 Wiedza gwarantem sukcesu - szkolenie...4 Co to jest stres? Określenie zapożyczone z terminologii związanej z badaniami wytrzymałości materiałów, określa stan napięcia, jakie występuje w elemencie konstrukcyjnym pod wpływem działania sił. Określenie zapożyczone z terminologii związanej z badaniami wytrzymałości materiałów, określa stan napięcia, jakie występuje w elemencie konstrukcyjnym pod wpływem działania sił.

5 Wiedza gwarantem sukcesu - szkolenie...5 Stres Niespecyficzna reakcja organizmu na stawiane mu żądania Niespecyficzna reakcja organizmu na stawiane mu żądania Konkretna nierównowaga między wymaganiem a możliwością odpowiedzi w warunkach, w których niewłaściwe spełnienie wymagań ma istotne (postrzegane) konsekwencje Konkretna nierównowaga między wymaganiem a możliwością odpowiedzi w warunkach, w których niewłaściwe spełnienie wymagań ma istotne (postrzegane) konsekwencje Stan wewnętrznego napięcia emocjonalnego powstający w sytuacjach trudnych Stan wewnętrznego napięcia emocjonalnego powstający w sytuacjach trudnych Rodzaj nacisku, który powoduje, że osoba czuje się przygnębiona i zaniepokojona i w końcu nie jest w stanie realizować własnych możliwości Rodzaj nacisku, który powoduje, że osoba czuje się przygnębiona i zaniepokojona i w końcu nie jest w stanie realizować własnych możliwości

6 Wiedza gwarantem sukcesu - szkolenie...6 Stresory Stresory- to wydarzenia lub okoliczności, które wywołują u jednostki poczucie, Stresory- to wydarzenia lub okoliczności, które wywołują u jednostki poczucie, że fizyczne lub psychiczne wymagania przerastają jej możliwości poradzenia sobie w danej sytuacji. że fizyczne lub psychiczne wymagania przerastają jej możliwości poradzenia sobie w danej sytuacji.

7 Wiedza gwarantem sukcesu - szkolenie...7 Stresory Fizjologiczne Fizjologiczne Każdy silny, niespodziewany, długotrwający bodziec Każdy silny, niespodziewany, długotrwający bodziecPsychologiczne (związane z oczekiwaniami, interpretacją sytuacji) bodźce budzące lęk lub niepewność

8 Wiedza gwarantem sukcesu - szkolenie...8 Stres a stan fizjologiczny, czyli co się dzieje z ciałem? zwiększenie spalania białka i tłuszczu zwiększenie spalania białka i tłuszczu lepszy dostęp do zapasów energii (wyrzut cukrów) lepszy dostęp do zapasów energii (wyrzut cukrów) wzmożona reakcja układu krążenia (ciśnienie tętnicze, wzmożona reakcja układu krążenia (ciśnienie tętnicze, akcja serca, zwężenie naczyń) intensywniejsze oddychanie intensywniejsze oddychanie zwiększona potliwość zwiększona potliwość zwiększony napływ krwi do aktywnych mięśni zwiększony napływ krwi do aktywnych mięśni (i mniejszy do narządów wyłączonych z akcji) zwiększona aktywność umysłowa zwiększona aktywność umysłowa zwiększona aktywność fizyczna zwiększona aktywność fizyczna

9 Wiedza gwarantem sukcesu - szkolenie...9 Skala stresu Holmesa i Rahe - Social Readjustment Rating Scale (SRSS) Różnym wydarzeniom wymagający przystosowania przypisano wartości punktowe. Śmierci współmałżonka, jednemu z najsilniejszych stresów, przypisano wartość 100 punktów Różnym wydarzeniom wymagający przystosowania przypisano wartości punktowe. Śmierci współmałżonka, jednemu z najsilniejszych stresów, przypisano wartość 100 punktów Oto niektóre stresory wyrażone w punktach: Rozwód (75) Rozwód (75) Zawarcie małżeństwa (50) Zawarcie małżeństwa (50) Ciąża (40) Ciąża (40) Nowy członek rodziny (39) Nowy członek rodziny (39) Duża pożyczka na dom (31) Duża pożyczka na dom (31) Zwolnienie z pracy (47) Zwolnienie z pracy (47) Przejście na emeryturę (45) Przejście na emeryturę (45) Zmiana zasad funkcjonowanie biznesu (39) Zmiana zasad funkcjonowanie biznesu (39) Zmiana stanowiska pracy (36) Zmiana stanowiska pracy (36) Zmiana zakresu odpowiedzialności (29) Zmiana zakresu odpowiedzialności (29) Współmałżonek zaczyna albo kończy pracę (26) Współmałżonek zaczyna albo kończy pracę (26) Kłopoty z szefem (23) Kłopoty z szefem (23) Zmiana godzin lub warunków pracy (20) Zmiana godzin lub warunków pracy (20)

10 Wiedza gwarantem sukcesu - szkolenie...10 Statystyczny efekt stresorów 150 - 199 jednostek stresu = 37% szansa choroby w ciągu kolejnych 2 lat 200 - 299 jednostek stresu = 51% szansa choroby ponad 300 jednostek stresu = 79% szansa choroby Z badań Holmesa i Rahe wynika interesująca zależność statystyczna pomiędzy stresorami a prawdopodobieństwem zapadnięcia na poważną chorobę

11 Wiedza gwarantem sukcesu - szkolenie...11 Można wyróżnić kilka typów stresorów stresory będące częścią wykonywanej pracy, np. różnego rodzaju napięcia związane z pracą policjanta, stresory będące częścią wykonywanej pracy, np. różnego rodzaju napięcia związane z pracą policjanta, pracą zmianową, pracą zmianową, pracą, w której może wystąpić przemoc czy sytuacje wywołujące silną, negatywną reakcję emocjonalną pracą, w której może wystąpić przemoc czy sytuacje wywołujące silną, negatywną reakcję emocjonalną

12 Wiedza gwarantem sukcesu - szkolenie...12 stresory powstające na skutek organizacji pracy stresory powstające na skutek organizacji pracy Mogą to być czynniki fizyczne Mogą to być czynniki fizyczne (zbyt wysoka temperatura, nadmierny hałas, zimno itp.) oraz fizjologiczne, powodujące zakłócenie równowagi w organizmie (praca zmianowa, nieodpowiedni czas na odpoczynek itp.)

13 Wiedza gwarantem sukcesu - szkolenie...13 stresory wynikające z nadmiernych wymagań np. nierealistycznie określanych terminów wykonania pracy np. nierealistycznie określanych terminów wykonania pracy

14 Wiedza gwarantem sukcesu - szkolenie...14 stresory związane z czynnikami podmiotowymi stan zdrowia, relacje z innymi ludźmi, umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach itp. stan zdrowia, relacje z innymi ludźmi, umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach itp.

15 Wiedza gwarantem sukcesu - szkolenie...15 Fazy reakcji na stres wg Seylego Alarm Alarm Uświadomienie sobie przez organizm istnienia Uświadomienie sobie przez organizm istnienia stresora i przygotowanie do stawienia mu oporu stresora i przygotowanie do stawienia mu oporu (mobilizacja) (mobilizacja) Stadium odporności Stadium odporności Radzenie sobie, opór wobec stresora, przy Radzenie sobie, opór wobec stresora, przy zmniejszeniu odporności na inne bodźce zmniejszeniu odporności na inne bodźce Stadium wyczerpania Stadium wyczerpania Wyczerpanie rezerw, jeśli opór nie przyniósł Wyczerpanie rezerw, jeśli opór nie przyniósł rezultatów - mechanizm radzenia sobie – wyczerpuje się rezultatów - mechanizm radzenia sobie – wyczerpuje się

16 Wiedza gwarantem sukcesu - szkolenie...16 Na poziom doświadczanego stresu wpływa: Rodzaj i siła bodźców (stres jako bodziec) Rodzaj i siła bodźców (stres jako bodziec) Dyspozycje indywidualne jednostki (stres jako reakcja) Dyspozycje indywidualne jednostki (stres jako reakcja) Sposób ewaluacji oraz motywacja (stres jako proces pośredniczący między stresorem a reakcją) Sposób ewaluacji oraz motywacja (stres jako proces pośredniczący między stresorem a reakcją) Proces interpretacji i wartościowanie stresorów (ocena pierwotna) – kategorie: zagrożenia, wyzwania, straty Proces interpretacji i wartościowanie stresorów (ocena pierwotna) – kategorie: zagrożenia, wyzwania, straty Ocena własnych kompetencji i zasobów Ocena własnych kompetencji i zasobów Wtórna ocena skuteczności zmagania się z sytuacją nierównowagi wymagań środowiska a możliwościami jednostki. Wtórna ocena skuteczności zmagania się z sytuacją nierównowagi wymagań środowiska a możliwościami jednostki. Dostępność wsparcia społecznego Dostępność wsparcia społecznego

17 Wiedza gwarantem sukcesu - szkolenie...17 Behawioralne reakcje na stres Poziom jednostkowy Poziom jednostkowy nadaktywność, impulsywność, nadmiar środków pobudzających, odurzających, zaburzenia łaknienia Poziom interpersonalny Poziom interpersonalny gwałtowne wybuchy, zachowania agresywne konflikty, izolacja społeczna gwałtowne wybuchy, zachowania agresywne konflikty, izolacja społeczna Poziom organizacyjny Poziom organizacyjny niski poziom wykonywanej pracy, obniżona wydajność, opieszałość, fluktuacja personelu, częstsze zwolnienia lekarskie, niewłaściwe zarządzanie czasem

18 Wiedza gwarantem sukcesu - szkolenie...18 Afektywne reakcje na stres Poziom jednostkowy: niepokój, napięcie, złość, przygnębienie, apatia Poziom interpersonalny: drażliwość, nadwrażliwość Poziom organizacyjny: niezadowolenie z pracy

19 Wiedza gwarantem sukcesu - szkolenie...19 Poznawcze reakcje na stres Jednostkowe Jednostkowe bezradność, bezsilność, upośledzenie funkcji poznawczych, trudności decyzyjne Interpersonalne Interpersonalne wrogość, podejrzliwość, projekcja Organizacyjne Organizacyjne cyniczny stosunek do roli zawodowej, poczucie, że jest się niedocenianym, brak zaufania do współpracowników i przełożonych

20 Wiedza gwarantem sukcesu - szkolenie...20 Reakcja na stres na poziomie motywacyjnym Jednostkowe Jednostkowe utrata zapału, utrata entuzjazmu, utrata złudzeń, rozczarowanie, znudzenie Interpersonalne Interpersonalne zobojętnienie, utrata zainteresowań innymi, obojętność, zniechęcenie Organizacyjne Organizacyjne utrata motywacji do pracy, opór przed pójściem do pracy, tłumienie inicjatywy, niskie morale utrata motywacji do pracy, opór przed pójściem do pracy, tłumienie inicjatywy, niskie morale

21 Wiedza gwarantem sukcesu - szkolenie...21 Fizyczna reakcja na stres Fizyczna reakcja na stres złe samopoczucie – bóle głowy, mdłości, zaburzenia psychosomatyczne złe samopoczucie – bóle głowy, mdłości, zaburzenia psychosomatyczne osłabienie układu immunologicznego osłabienie układu immunologicznego zmiany w poziomie hormonów zmiany w poziomie hormonów

22 Wiedza gwarantem sukcesu - szkolenie...22 Klasyczne podejście do stresu zawodowego STRESORY ZWIĄZANE Z AKTYWNOŚCIĄ ZAWODOWĄ Stresory związane z pełnieniem roli zawodowej Stresory związane z pełnieniem roli zawodowej Stresory związane z relacją menadżer –firma Stresory związane z relacją menadżer –firma Stresory związane z rozwojem zawodowym menedżera Stresory związane z rozwojem zawodowym menedżera Stresory związane z relacjami międzyludzkimi Stresory związane z relacjami międzyludzkimi Stresory związane ze sposobem wykonywania pracy Stresory związane ze sposobem wykonywania pracy

23 Wiedza gwarantem sukcesu - szkolenie...23 Konflikt roli Jednoczesne istnienie co najmniej dwóch zbiorów różnych wymagań stawianych pracownikowi, przy czym spełnienie jednych wymagań utrudnia lub wyklucza wykonanie pozostałych Jednoczesne istnienie co najmniej dwóch zbiorów różnych wymagań stawianych pracownikowi, przy czym spełnienie jednych wymagań utrudnia lub wyklucza wykonanie pozostałych

24 Wiedza gwarantem sukcesu - szkolenie...24 Rodzaje konfliktów roli Konflikt wewnętrzny Konflikt wewnętrzny Konflikt sprzecznych poleceń Konflikt sprzecznych poleceń Konflikt między różnymi rolami Konflikt między różnymi rolami Konflikt roli z osobowością Konflikt roli z osobowością Wieloznaczność roli Wieloznaczność roli Przeciążenie roli Przeciążenie roli Mimo, iż wymagania dotyczące roli są uprawnione i niesprzeczne jest ich zbyt wiele Nie jest możliwe ich spełnienie w odpowiednim czasie i na odpowiednim poziomie Mimo, iż wymagania dotyczące roli są uprawnione i niesprzeczne jest ich zbyt wiele Nie jest możliwe ich spełnienie w odpowiednim czasie i na odpowiednim poziomie

25 Wiedza gwarantem sukcesu - szkolenie...25 Stresory związane z relacją menadżer – firma Mały wpływ na to, co dzieje się w firmie, zbyt mały udział w podejmowaniu decyzji Mały wpływ na to, co dzieje się w firmie, zbyt mały udział w podejmowaniu decyzji Ograniczenie możliwości wyrażania własnej opinii Ograniczenie możliwości wyrażania własnej opinii

26 Wiedza gwarantem sukcesu - szkolenie...26 Stresory związane z rozwojem zawodowym menadżera Negatywna ocena przebiegu własnej kariery Negatywna ocena przebiegu własnej kariery Kryzys środka kariery Kryzys środka kariery Poczucie ograniczenia rozwoju Poczucie ograniczenia rozwoju Brak poczucia stałości pracy Brak poczucia stałości pracy

27 Wiedza gwarantem sukcesu - szkolenie...27 Stresory związane z relacjami międzyludzkimi Złe relacje miedzy współpracownikami Złe relacje miedzy współpracownikami Złe relacje z przełożonymi Złe relacje z przełożonymi Złe relacje z podwładnymi Złe relacje z podwładnymi

28 Wiedza gwarantem sukcesu - szkolenie...28 Stresory związane ze sposobem wykonywania pracy presja czasu presja czasu nierytmiczność pracy nierytmiczność pracy zmiany sposobu wykonywania pracy zmiany sposobu wykonywania pracy

29 Wiedza gwarantem sukcesu - szkolenie...29 Radzenie sobie ze stresem O skutkach stresu decydują: Czynniki związane ze stresorami Czynniki związane ze stresorami Czynniki będące efektem wyczerpania Czynniki będące efektem wyczerpania Stąd dwutorowe przeciwdziałanie skutkom stresu: obrona przed stresem (przeciwdziałanie stresorom) obrona przed stresem (przeciwdziałanie stresorom) rozładowywanie napięcia rozładowywanie napięcia

30 Wiedza gwarantem sukcesu - szkolenie...30 Strategie radzenia sobie ze stresem Działanie bezpośrednie Działanie bezpośrednie Szukanie informacji Szukanie informacji Powstrzymywanie się od działania Powstrzymywanie się od działania Wewnętrzne lub paliatywne strategie Wewnętrzne lub paliatywne strategie Zwrócenie się do innych po pomoc (strategie społeczne) Zwrócenie się do innych po pomoc (strategie społeczne)

31 Wiedza gwarantem sukcesu - szkolenie...31 Zarządzanie stresem Podwładnych Podwładnych –Minimalizowanie występowania warunków stresujących –Tworzenie środowiska ograniczającego konflikty i niepewność (unikanie sprzecznych poleceń, zwiększanie stabilności pracy –Stały poziom zasobów –Konsekwentne metody kierowania i dyscyplinowania

32 Wiedza gwarantem sukcesu - szkolenie...32 Zarządzanie stresem własnym Rozumienie i akceptacja własnych ograniczeń Rozumienie i akceptacja własnych ograniczeń Rozumienie zasady Pitera (dobra praca na niższym stanowisku może być bardziej satysfakcjonująca niż presja wyższego, a przekraczającego własne zdolności stanowiska) Rozumienie zasady Pitera (dobra praca na niższym stanowisku może być bardziej satysfakcjonująca niż presja wyższego, a przekraczającego własne zdolności stanowiska) Ruch Ruch Hobby Hobby Zainteresowanie tym, co dzieje się wokół Zainteresowanie tym, co dzieje się wokół

33 Wiedza gwarantem sukcesu - szkolenie...33 zarządzanie stresem w pracy Każdy człowiek charakteryzuje się właściwą sobie tolerancją i podatnością na stres, każdy ma do dyspozycji inny zasób możliwości radzenia sobie ze stresem. Każdy człowiek charakteryzuje się właściwą sobie tolerancją i podatnością na stres, każdy ma do dyspozycji inny zasób możliwości radzenia sobie ze stresem. Sam bodziec być może dobry lub zły dla dwu różnych osób, lub dla tej samej osoby w różnych warunkach. Sam bodziec być może dobry lub zły dla dwu różnych osób, lub dla tej samej osoby w różnych warunkach.

34 Wiedza gwarantem sukcesu - szkolenie...34 zarządzanie stresem w pracy Stres jest odczuciem subiektywnym i wymaga indywidualnego podejścia Stres jest odczuciem subiektywnym i wymaga indywidualnego podejścia

35 Wiedza gwarantem sukcesu - szkolenie...35 zarządzanie stresem w pracy Stres występuje wówczas, Stres występuje wówczas, gdy nie ma równowagi między tym, gdy nie ma równowagi między tym, co ludzie myślą, że są zdolni osiągnąć, a tym czego się od niż żąda. co ludzie myślą, że są zdolni osiągnąć, a tym czego się od niż żąda. Stres odczuwamy również, kiedy inni nie spełnią naszych oczekiwań, kiedy życie nie daje nam tego, czego się spodziewamy, co uważamy,że się nam należy.

36 Wiedza gwarantem sukcesu - szkolenie...36 zarządzanie stresem w pracy Kiedy nie jesteśmy w stanie osiągnąć celów, które sobie wytyczyliśmy. Kiedy nie jesteśmy w stanie osiągnąć celów, które sobie wytyczyliśmy.

37 Wiedza gwarantem sukcesu - szkolenie...37 zarządzanie stresem w pracy Wielkość tych zasobów zależy od wielu czynników indywidualnych, a także takich jak: poziom wsparcia, które jednostka otrzymuje w relacjach osobistych oraz w relacjach w pracy poziom wsparcia, które jednostka otrzymuje w relacjach osobistych oraz w relacjach w pracy poziom wymagań stawianych w pracy poziom wymagań stawianych w pracy stan zdrowia stan zdrowia stopień postrzegania pracy jako interesującej oraz mającej sens stopień postrzegania pracy jako interesującej oraz mającej sens

38 Wiedza gwarantem sukcesu - szkolenie...38 zarządzanie stresem w pracy Przedłużający się nadmierny stres zmniejsza efektywność działań jednostki. Jego skutkiem jest poczucie braku możliwości poradzenia sobie, pojawiające się nawet w sytuacjach postrzeganych wcześniej jako łatwe. Negatywne konsekwencje dotykają zarówno jednostkę, jak i przedsiębiorstwo.

39 Wiedza gwarantem sukcesu - szkolenie...39 zarządzanie stresem w pracy zmęczenie spowodowane stresem, może prowadzić do: bezpośrednich problemów z bezpieczeństwem (np. Byłem tak zestresowany, że nie zauważyłem świateł ostrzegawczych) bezpośrednich problemów z bezpieczeństwem (np. Byłem tak zestresowany, że nie zauważyłem świateł ostrzegawczych) długoterminowych problemów ze zdrowiem, np. depresji, wypalenia, problemów kardiologicznych czy zachowań autodestrukcyjnych (np. nadużywania alkoholu) długoterminowych problemów ze zdrowiem, np. depresji, wypalenia, problemów kardiologicznych czy zachowań autodestrukcyjnych (np. nadużywania alkoholu)

40 Wiedza gwarantem sukcesu - szkolenie...40 zarządzanie stresem w pracy W przedsiębiorstwie, w którym występuje znaczny stres, można zaobserwować: niskie morale wśród pracowników niskie morale wśród pracowników wysoką absencję i fluktuację wysoką absencję i fluktuację złe stosunki między pracownikami złe stosunki między pracownikami złą jakość wykonywanej pracy i niską produktywność złą jakość wykonywanej pracy i niską produktywność

41 Wiedza gwarantem sukcesu - szkolenie...41 zarządzanie stresem w pracy wysokie (lub rosnące) wskaźniki wypadkowe i chorobowe wysokie (lub rosnące) wskaźniki wypadkowe i chorobowe wysoką (lub rosnącą) liczbę skarg składanych przez klientów, utratę klientów na rzecz konkurencji wysoką (lub rosnącą) liczbę skarg składanych przez klientów, utratę klientów na rzecz konkurencji rosnącą liczbę skarg składanych przez pracowników do różnych instytucji rosnącą liczbę skarg składanych przez pracowników do różnych instytucji (np. związków zawodowych) (np. związków zawodowych) rosnącą liczbę pracowników twierdzących, że są pod wpływem stresu rosnącą liczbę pracowników twierdzących, że są pod wpływem stresu

42 Wiedza gwarantem sukcesu - szkolenie...42 Przykłady złej organizacji pracy, które wywołują niepotrzebny stres A. Organizacja pracy Właściwości pracy Warunki przyczyniające się do występowania stresu Kultura organizacji Kultura organizacji 1.Sztywne procedury pracy, np. pracownicy nie mogą proponować własnych rozwiązań codziennych problemów, z którymi spotykają się w pracy np. pracownicy nie mogą proponować własnych rozwiązań codziennych problemów, z którymi spotykają się w pracy 2. Zła komunikacja w miejscu pracy 3.Niewspierająca kultura pracy, np. kłopoty i prośby pracowników są oddalane bez rozważenia ich zasadności np. kłopoty i prośby pracowników są oddalane bez rozważenia ich zasadności Role w organizacji 1.Niejasność roli; niejasność, jak powinno być wykonane zadanie 2.Konflikt roli wynikający z mało precyzyjnych lub sprzecznych wymagań stawianych pracownikowi 3.Nadmierna odpowiedzialność za innych ludzi

43 Wiedza gwarantem sukcesu - szkolenie...43 Rozwój pracownika (kariera ) Małe szanse rozwoju zawodowego Małe szanse rozwoju zawodowego Pozycja nieadekwatna do kwalifikacji i możliwości pracownika Pozycja nieadekwatna do kwalifikacji i możliwości pracownika Brak nagród, takich jak awans, okazywanie szacunku, uznania Brak nagród, takich jak awans, okazywanie szacunku, uznania Wpływ na decyzje Mała możliwość partycypowania w podejmowaniu decyzji Mała możliwość partycypowania w podejmowaniu decyzji Brak wpływu na tempo i planowanie pracy Brak wpływu na tempo i planowanie pracy Stosunki międzyludzkie w pracy Fizyczna izolacja Fizyczna izolacja Brak formalnego systemu partycypacji pracowników Brak formalnego systemu partycypacji pracowników Złe stosunki z przełożonymi i współpracownikami Złe stosunki z przełożonymi i współpracownikami Konflikty interpersonalne i przemoc w pracy Konflikty interpersonalne i przemoc w pracy Brak wsparcia społecznego w pracy Brak wsparcia społecznego w pracy

44 Wiedza gwarantem sukcesu - szkolenie...44 Życie pozazawodowe Sprzeczne wymagania stawiane przez pracę i życie domowe Sprzeczne wymagania stawiane przez pracę i życie domowe Problem z podwójną karierą, np. praca w dwóch miejscach Problem z podwójną karierą, np. praca w dwóch miejscach

45 Wiedza gwarantem sukcesu - szkolenie...45 Przykłady złej organizacji pracy, które wywołują niepotrzebny stres B. Treść pracy Właściwości pracy Warunki, które mogą być stresujące dla pracownika Cechy zadania Brak różnorodności wykonywanych zadań Brak różnorodności wykonywanych zadań Praca zbyt łatwa w stosunku do posiadanych umiejętności Praca zbyt łatwa w stosunku do posiadanych umiejętności Krótkie, niezwiązane ze sobą cykle pracy lub praca nużąca Krótkie, niezwiązane ze sobą cykle pracy lub praca nużąca Obciążenie pracą lub niewłaściwe tempo pracy Brak wpływu na tempo pracy Brak wpływu na tempo pracy Zbyt dużo lub zbyt mało pracy Zbyt dużo lub zbyt mało pracy Wysokie tempo pracy lub presja czasu Wysokie tempo pracy lub presja czasu

46 Wiedza gwarantem sukcesu - szkolenie...46 Rozkład zajęć Zakłócenia procesów biologicznych pracownika spowodowane pracą zmianową, szczególnie, jeśli jest ona źle zorganizowana Zakłócenia procesów biologicznych pracownika spowodowane pracą zmianową, szczególnie, jeśli jest ona źle zorganizowana Nieelastyczny czas pracy Nieelastyczny czas pracy Nieplanowany, zbyt długi czas pracy lub Nieplanowany, zbyt długi czas pracy lub praca pozbawiona kontaktów społecznych Charakter pracy Praca trudna lub szczególnie niebezpieczna Praca trudna lub szczególnie niebezpieczna Praca uniemożliwiająca swobodną komunikację między pracownikami Praca uniemożliwiająca swobodną komunikację między pracownikami

47 Wiedza gwarantem sukcesu - szkolenie...47 Niektóre rodzaje pracy mogą być szczególnie uciążliwe z samej swojej natury, na przykład: praca wzbudzająca uczucie odrazy lub wyczerpująca emocjonalnie (np. z dziećmi wykorzystywanymi seksualnie, w niektórych działach medycyny, w policji) praca wymagająca długich okresów koncentracji (np. urzędników sądowych) praca związana z poważnymi konsekwencjami popełnionych błędów (np. pielęgniarek, kontrolerów ruchu lotniczego) praca niebezpieczna (np. w górnictwie, leśnictwie, przemyśle wydobywczym).

48 Wiedza gwarantem sukcesu - szkolenie...48 Pożądana właściwość pracy Zadania dla pracodawcy Zadania dla pracownika Współpraca na stanowisku pracy Upewnij się, że pracownicy mają możliwość angażowania się w ochronę zdrowia i bezpieczeństwa pracy oraz w rozwiązywanie innych problemów z tym związanych. Współpracuj z pracodawcą i współpracownikami. Właściwe wynagrodzenie Informuj pracowników, jaki jest ich wkład w działalność organizacji, doceniaj dobrze wykonaną pracę oraz wysuwane przez pracowników sugestie Pielęgnuj swoje umiejętności i wiedzę, rozwijaj realistyczne poczucie własnej wartości, doceniaj zalety innych. Wspierające miejsce pracy Ustalaj realistyczne poziomy wydajności: pomagaj innym w trudnych sytuacjach; doceniaj umiejętności i wiedzę innych.

49 Wiedza gwarantem sukcesu - szkolenie...49 Właściwe zarządzanie zmianą Bądź świadomy tego, że zmiana może stanowić zagrożenie albo męczyć, może także wpływać na morale, korzystaj ze skutecznych strategii komunikacji i konsultacji w czasie wprowadzania zmian. Przyjmij, że zmiana jest nieunikniona i konieczna, bierz udział w ustaleniach mających na celu pomoc we wprowadzaniu zmian. Rozwój osobisty Stwarzaj możliwości dobrej pracy i doskonalenia się, wybieraj odpowiednie osoby do określonych zadań, dostarczaj możliwości rozwoju Pielęgnuj umiejętności oraz wiedzę zawodową na określonym poziomie, bierz czynny udział w realizowaniu celów organizacji, bądź skłonny akceptować zmianę i porażki, które są nieuniknione w rozwoju zawodowym. Hierarchia w pracy Nie pozwól, aby hierarchia zdominowała miejsce pracy. Nie bierz udziału w grach związanych z pozycją, weź odpowiedzialność za twoje osobiste zadania, podejmuj

50 Wiedza gwarantem sukcesu - szkolenie...50 Sposoby radzenia sobie wg Moosa analiza logiczna - poznawcze próby zrozumienia i rozważenia możliwych działań i ich konsekwencji; analiza logiczna - poznawcze próby zrozumienia i rozważenia możliwych działań i ich konsekwencji; pozytywne przewartościowanie - poznawcza restrukturyzacja sytuacji oraz próba znalezienia w niej pozytywnych aspektów, z zachowaniem akceptacji jej realiów; pozytywne przewartościowanie - poznawcza restrukturyzacja sytuacji oraz próba znalezienia w niej pozytywnych aspektów, z zachowaniem akceptacji jej realiów; poszukiwanie wsparcia i informacji - behawioralne próby uzyskania pełniejszej informacji na temat sytuacji i możliwych działań oraz umiejętność znajdowania wsparcia społecznego; poszukiwanie wsparcia i informacji - behawioralne próby uzyskania pełniejszej informacji na temat sytuacji i możliwych działań oraz umiejętność znajdowania wsparcia społecznego; działania rozwiązujące problem - behawioralne działania skierowane bezpośrednio na problem; działania rozwiązujące problem - behawioralne działania skierowane bezpośrednio na problem; unikanie poznawcze - poznawcze próby skierowane na unikanie realistycznego rozważenia problemu i zaprzeczanie; unikanie poznawcze - poznawcze próby skierowane na unikanie realistycznego rozważenia problemu i zaprzeczanie; akceptacja - rezygnacja - poznawcze próby poradzenia sobie z problemem poprzez pogodzenie się z sytuacją; akceptacja - rezygnacja - poznawcze próby poradzenia sobie z problemem poprzez pogodzenie się z sytuacją; poszukiwanie alternatywnych gratyfikacji - behawioralne działania mające na celu znalezienie zastępczych form aktywności i źródeł satysfakcji; poszukiwanie alternatywnych gratyfikacji - behawioralne działania mające na celu znalezienie zastępczych form aktywności i źródeł satysfakcji; rozładowanie emocjonalne - próby behawioralnej redukcji napięcia poprzez ekspresję negatywnych uczuć. rozładowanie emocjonalne - próby behawioralnej redukcji napięcia poprzez ekspresję negatywnych uczuć.

51 Wiedza gwarantem sukcesu - szkolenie...51 Interwencja wobec stresu 1 1.Opracowywanie i realizacja strategii umożliwiających unikanie, minimalizowanie lub modyfikowanie narażenia na działanie stresorów psychoedukacja psychoedukacja modyfikacja stylu życia modyfikacja stylu życia poradnictwo i psychoterapia poradnictwo i psychoterapia zmiany w diecie zmiany w diecie 2.Rozwijanie i wykorzystywanie umiejętności pozwalających na redukcję zbyt wysokiego natężenia psychofizjologicznego funkcjonowania i reagowania: medytacja medytacja relaksacja relaksacja sterowanie oddechem sterowanie oddechem biologiczne sprzężenie zwrotne biologiczne sprzężenie zwrotne 3.Kształtowanie i wprowadzanie w życie technik umożliwiających zdrowe wyrażanie reakcji stresowych. ćwiczenia fizyczne ćwiczenia fizyczne rozładowanie emocjonalne. rozładowanie emocjonalne. Everly, Rosenfeld

52 Wiedza gwarantem sukcesu - szkolenie...52 W wymiarze grupowym Programy profilaktyczne (np. Jak żyć z ludźmi?), nastawione na rozwijanie i umacnianie więzi społecznych, w tym rodzinnych, przeciwdziałanie uzależnieniom Programy profilaktyczne (np. Jak żyć z ludźmi?), nastawione na rozwijanie i umacnianie więzi społecznych, w tym rodzinnych, przeciwdziałanie uzależnieniom Zajęcia grupowe poświęcone nabywaniu kompetencji społecznych, interpersonalnych. Zajęcia grupowe poświęcone nabywaniu kompetencji społecznych, interpersonalnych. Programy edukacyjne dla różnych grup np. rodziców dzieci. Programy edukacyjne dla różnych grup np. rodziców dzieci.

53 Wiedza gwarantem sukcesu - szkolenie...53 W wymiarze instytucjonalnym 1.Dostosowanie programów do możliwości uczniów, również aby umożliwić rozwój samodzielnych form zdobywania i stosowania zdobytej wiedzy. 2.Nacisk na zdobywanie wiedzy proceduralnej w odróżnieniu od encyklopedycznej. 3.Możliwość tworzenia indywidualnych ścieżek edukacyjnych. 4.Zwiększenie możliwości odwoływania się do własnej aktywności uczniów w programach nauczania. (Ekspertyza Komitetu Nauk Psychologicznych PAN - 1988)

54 Wiedza gwarantem sukcesu - szkolenie...54 Interwencja kryzysowa – definicja 1 Interwencja kryzysowa, jako forma pomocy psychologicznej, polega na kontakcie terapeutycznym, skoncentrowanym na problemie wywołującym kryzys, czasowo ograniczonym, w którym dochodzi do konfrontacji osoby z kryzysem i do jego rozwiązania. Redukcja symptomów i przywrócenie równowagi psychicznej zapobiega dalszej dezorganizacji. (W. Badura – Madej, 1996)

55 Wiedza gwarantem sukcesu - szkolenie...55 Interwencja kryzysowa – definicja 2 Interwencja kryzysowa jest to działanie doraźne, krótkoterminowe, zmierzające do udzielenia natychmiastowej pomocy osobom znajdującym się w sytuacji kryzysowej. Formy organizacyjne obejmują między innymi: telefony zaufania, zespoły interwencji kryzysowej, krótkotrwałą hospitalizację. Pomoc obejmuje krótkotrwałą psychoterapię, farmakoterapię, pomoc prawną, socjalną, materialną oraz ułatwianie kontaktów z innymi instytucjami (Encyklopedyczny Słownik Psychiatrii PZWL 1986). Interwencja kryzysowa to zespół interdyscyplinarnych, profesjonalnych, celowych i skoordynowanych oddziaływań, wykorzystujących zasoby klienta kryzysowego, jego naturalnego otoczenia społecznego oraz instytucji pomagających, których celem jest ułatwienie odzyskania przezeń równowagi wewnętrznej i poczucia sprawczości oraz rozwiązania problemu /problemów/ stanowiących podłoże doświadczenia kryzysowego. Odbiorcą tych działań mogą być zarówno jednostki jak i grupy oraz całe społeczności (W. Szlagura)

56 Wiedza gwarantem sukcesu - szkolenie...56 Zasady interwencji kryzysowej Wskazane : Wskazane : –Być z osobą (aspekt matki) –Wejść w jej buty –Stwarzać szansę na uczenie się –Czasem decydować (aspekt ojca) Unikać : Unikać : –Tłumienia reakcji emocjonalnych –Wymuszania szybkich decyzji –Bagatelizowania ostrych objawów reakcji kryzysowych –Zbyt wczesnego stosowania leków –Pocieszania, rad, itp.

57 Wiedza gwarantem sukcesu - szkolenie...57 DZIĘKUJEMYProjekt Wiedza gwarantem sukcesu – szkolenie dla mikro i małych firm z powiatu gnieźnieńskiego Wiedza gwarantem sukcesu – szkolenie dla mikro i małych firm z powiatu gnieźnieńskiego jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany w ramach umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu. jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany w ramach umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu. Fundacja Rozwoju Regionalnego Warmia i Mazury


Pobierz ppt "Zarządzanie stresem w pracy. Wiedza gwarantem sukcesu - szkolenie...2 zarządzanie stresem w pracy Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy to wynik dobrych stosunków."

Podobne prezentacje


Reklamy Google