Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ogólnopolska konferencja Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego i wychowania przedszkolnego. Język polski Lublin, 6-7 listopada 2008 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ogólnopolska konferencja Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego i wychowania przedszkolnego. Język polski Lublin, 6-7 listopada 2008 r."— Zapis prezentacji:

1 Ogólnopolska konferencja Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego i wychowania przedszkolnego. Język polski Lublin, 6-7 listopada 2008 r.

2 ZESPÓŁ POLONISTYCZNY I podzespół – szkoła podstawowa klasy (IV-VI) II podzespół – gimnazjum III podzespół – szkoła ponadgimnazjalna IV podzespół – językoznawczy Dr Witold Bobiński (UJ) Mgr Adam Brożek (CKE) Dr Krzysztof Biedrzycki (UJ) Mgr Agata Kożuszek (Gdańsk) Mgr Teresa Kosyra-Cieślak (ODN Lublin) Prof. Ewa Jaskółowa (UŚ) Mgr Małgorzata Burzyńska-Kupisz (CKE) Dr hab. Grażyna Tomaszewska (UG) Prof. Jerzy Bartmiński (UMCS) Dr Agnieszka Mikołajczuk (UW) Prof. Sławomir Jacek Żurek (KUL) koordynator zespołu

3 HARMONOGRAM PRAC NAD DOKUMENTEM spotkanie organizacyjne w MEN kandydatów na koordynatorów poszczególnych etapów kształcenia oraz bloków przedmiotowych. 9 lutego seminaria lutego marca 4-5 kwietnia pierwsze upublicznienie roboczej wersji projektu – internetowe zbieranie uwag 14 kwietnia seminaria kwietnia maja 5-6 czerwca

4 HARMONOGRAM PRAC NAD DOKUMENTEM drugie upublicznienie roboczej wersji projektu – internetowe zbieranie uwag oraz przesłanie projektu do recenzentów: dr. Stanisława Bortnowskiego, prof. Bożeny Chrząstowskiej, prof. Agnieszki Zofii Kłakówny, prof. Jadwigi Puzyniny, prof. Dariusza Rotta, prof. Tadeusza Zgółki 15 maja trzecie upublicznienie 10 lipca ogłoszenie projektu na stronie BiP 25 września

5 HARMONOGRAM KONSULTACJI W POLSKIEJ AKADEMII NAUK Zebranie Komisji Dydaktycznej Komitetu Nauki o Literaturze PAN Poznań 7 marca 2008 r. Zebranie Komisji Dydaktycznej Rady Języka Polskiego PAN Warszawa 14 kwietnia 2008 r. Zebranie Komisji Dydaktycznej Komitetu Nauki o Literaturze PAN Warszawa 9 maja 2008 r. Zebranie Prezydium Rady Języka Polskiego PAN Warszawa 28 czerwca 2008 r. Walne Zebranie Rady Języka Polskiego PAN Warszawa 8 września 2008 r.

6 JAKIE SĄ FUNKCJE PODSTAWY PROGRAMOWEJ? Podstawa programowa kształcenia ogólnego jest głównym instrumentem regulującym: Realizowane w szkołach programy nauczania w zakresie kształcenia ogólnego Zawartość podręczników szkolnych Ocenianie wewnątrzszkolne System oceniania zewnętrznego

7 W JAKI SPOSÓB OPISANE SĄ WIADOMOŚCI ORAZ UMIEJĘTNOŚCI? Wiadomości i umiejętności, które uczeń zdobywa na każdym etapie edukacyjnym, opisane są, zgodnie z ideą europejskiej struktury kwalifikacji, w języku efektów kształcenia.

8 JAKIE SĄ KONSEKWENCJE PRZENIESIENIA AKCENTU W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ Z PROCESU DYDAKTYCZNEGO NA EFEKTY KSZTAŁCENIA? Zastosowanie w dokumencie tzw. języka wymagań Sformułowanie treści nauczania oraz oczekiwanych umiejętności uczniów w języku wymagań szczegółowych Sformułowanie treści nauczania oraz oczekiwanych umiejętności uczniów w języku wymagań szczegółowych Sformułowanie celów kształcenia w języku wymagań ogólnych

9 PODSTAWA PROGRAMOWA A PROGRAM NAUCZANIA Każdy polonista może przygotować w oparciu o podstawę programową program nauczania obejmujący jeden przedmiot lub bloki dwóch lub więcej przedmiotów W przypadku bloku kilku przedmiotów, zadaniem nauczyciela jest realizacja wymagań oraz ocenianie uczniów ze wszystkich przedmiotów wchodzących w skład bloku.

10 PODSTAWA PROGRAMOWA A OCENIANIE Egzaminy zewnętrzne odwoływać się będą nie tylko do wymagań sformułowanych na koniec odpowiedniego etapu edukacyjnego, lecz także do wymagań z etapów wcześniejszych. Uwaga W ocenianiu wewnątrzszkolnym wymagania mogą być rozszerzone zgodnie z realizowanym programem kształcenia.

11 Struktura podstawy programowej Cele kształcenia – wymagania ogólne Treści nauczania i umiejętności – wymagania szczegółowe Teksty kultury Zadania szkoły – uwagi o realizacji

12 POLONISTYCZNE CELE KSZTAŁCENIA – WYMAGANIA OGÓLNE I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji. II. Analiza i interpretacja tekstów kultury. III. Tworzenie wypowiedzi.

13 OPIS WYMAGAŃ OGÓLNCH (na przykładzie gimnazjum) Cele kształcenia – wymagania ogólne: Uczeń samodzielnie dociera do informacji; rozumie komunikaty o coraz bardziej skomplikowanej organizacji – werbalne i niewerbalne; podejmuje refleksję nad znaczeniami słów i dąży do ich dokładnego rozumienia; krytycznie ocenia zawartość komunikatów. I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji

14 OPIS WYMAGAŃ OGÓLNCH (na przykładzie gimnazjum) Cele kształcenia – wymagania ogólne: Uczeń doskonali sprawność analizy i interpretacji tekstów; zyskuje nowe narzędzia, dzięki którym jego lektura jest coraz dojrzalsza, bardziej świadoma i samodzielna; poznaje nowe gatunki i konwencje literackie; wykorzystuje poznane pojęcia w refleksji o literaturze i wartościach; czyta lektury odpowiadające charakterystycznej dla tego wieku wrażliwości – z zakresu literatury młodzieżowej i popularnej, stopniowo zaczyna poznawać także dzieła klasyczne ważne dla kultury polskiej i światowej. II. Analiza i interpretacja tekstów kultury

15 OPIS WYMAGAŃ OGÓLNCH (na przykładzie gimnazjum) Cele kształcenia – wymagania ogólne: Uczeń zyskuje coraz wyraźniejszą świadomość funkcji środków językowych, które służą formułowaniu wypowiedzi; zdobywa wiedzę o różnych odmianach polszczyzny i umiejętność poprawnego wykorzystywania ich w różnych sytuacjach, pogłębia znajomość etyki mowy i etykiety języka; poznaje i tworzy nowe, coraz trudniejsze formy wypowiedzi. III. Tworzenie wypowiedzi

16 OPIS WYMAGAŃ OGÓLNCH (na przykładzie gimnazjum) Cele kształcenia – wymagania ogólne: Uczeń samodzielnie dociera do informacji; rozumie komunikaty o coraz bardziej skomplikowanej organizacji – werbalne i niewerbalne; podejmuje refleksję nad znaczeniami słów i dąży do ich dokładnego rozumienia; krytycznie ocenia zawartość komunikatów. I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji Uczeń doskonali sprawność analizy i interpretacji tekstów; zyskuje nowe narzędzia, dzięki którym jego lektura jest coraz dojrzalsza, bardziej świadoma i samodzielna; poznaje nowe gatunki i konwencje literackie; wykorzystuje poznane pojęcia w refleksji o literaturze i wartościach; czyta lektury odpowiadające charakterystycznej dla tego wieku wrażliwości – z zakresu literatury młodzieżowej i popularnej, stopniowo zaczyna poznawać także dzieła klasyczne ważne dla kultury polskiej i światowej. II. Analiza i interpretacja tekstów kultury Uczeń zyskuje coraz wyraźniejszą świadomość funkcji środków językowych, które służą formułowaniu wypowiedzi; zdobywa wiedzę o różnych odmianach polszczyzny i umiejętność poprawnego wykorzystywania ich w różnych sytuacjach, pogłębia znajomość etyki mowy i etykiety języka; poznaje i tworzy nowe, coraz trudniejsze formy wypowiedzi. III. Tworzenie wypowiedzi

17 USYSTEMATYZOWANIE PROBLEMOWE WYMAGAŃ SZCZEGÓŁOWYCH I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji Czytanie i słuchanie Samokształcenie i docieranie do informacji Świadomość językowa II. Analiza i interpretacja tekstów kultury Wstępne rozpoznanie Analiza Interpretacja Wartości i wartościowanie III. Tworzenie wypowiedzi Mówienie i pisanie Świadomość językowa

18 WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Konkretna umiejętność (wyrażona poprzez uczniowskie działanie) Treść kształcenia Struktura każdego wymagania

19 PRZYKŁADOWE ZAPISY WYMAGAŃ SZCZEGÓŁOWYCH 2.Analiza i interpretacja tekstów kultury. Uczeń: zna teksty literackie i inne teksty kultury wskazane przez nauczyciela 2.Analiza i interpretacja tekstów kultury. Uczeń: zna teksty literackie i inne teksty kultury wskazane przez nauczyciela

20 Wstępne rozpoznanie Uczeń: a)opisuje odczucia, które budzi w nim dzieło b)określa problematykę utworu Uczeń: a)opisuje odczucia, które budzi w nim dzieło b)określa problematykę utworu

21 Analiza Uczeń: a)przedstawia najistotniejsze treści wypowiedzi w takim porządku, w jakim występują one w tekście b)charakteryzuje postać mówiącą w utworze d) wskazuje funkcje użytych w utworze środków stylistycznych z zakresu słownictwa (neologizmów, archaizmów, zdrobnień, zgrubień, metafor), składni (powtórzeń, pytań retorycznych, różnego typu zdań i równoważników), fonetyki (rymu, rytmu, wyrazów dźwiękonaśladowczych) e) omawia funkcje elementów konstrukcyjnych utworu (tytułu, podtytułu, motta, apostrofy, puenty; punktu kulminacyjnego) f)przypisuje czytany utwór do właściwego rodzaju literackiego (epika, liryka, dramat) Uczeń: a)przedstawia najistotniejsze treści wypowiedzi w takim porządku, w jakim występują one w tekście b)charakteryzuje postać mówiącą w utworze d) wskazuje funkcje użytych w utworze środków stylistycznych z zakresu słownictwa (neologizmów, archaizmów, zdrobnień, zgrubień, metafor), składni (powtórzeń, pytań retorycznych, różnego typu zdań i równoważników), fonetyki (rymu, rytmu, wyrazów dźwiękonaśladowczych) e) omawia funkcje elementów konstrukcyjnych utworu (tytułu, podtytułu, motta, apostrofy, puenty; punktu kulminacyjnego) f)przypisuje czytany utwór do właściwego rodzaju literackiego (epika, liryka, dramat)

22 Interpretacja Uczeń: a)przedstawia propozycję odczytania konkretnego tekstu kultury i uzasadnia ją b)uwzględnia w interpretacji potrzebne konteksty, np. biograficzny, historyczny c)interpretuje głosowo wybrane utwory literackie (recytowane w całości lub we fragmentach) Uczeń: a)przedstawia propozycję odczytania konkretnego tekstu kultury i uzasadnia ją b)uwzględnia w interpretacji potrzebne konteksty, np. biograficzny, historyczny c)interpretuje głosowo wybrane utwory literackie (recytowane w całości lub we fragmentach)

23 Wartości i wartościowanie Uczeń: a)ze zrozumieniem posługuje się pojęciami dotyczącymi wartości pozytywnych i ich przeciwieństw oraz określa postawy z nimi związane, np. patriotyzm-nacjonalizm, tolerancja-nietolerancja, piękno-brzydota, a także rozpoznaje ich obecność w życiu oraz w literaturze i innych sztukach b)omawia na podstawie poznanych dzieł literackich i innych tekstów kultury podstawowe, ponadczasowe zagadnienia egzystencjalne, np. miłość, przyjaźń, śmierć, cierpienie, lęk, nadzieja, wiara religijna, samotność, inność, poczucie wspólnoty, solidarność, sprawiedliwość c)dostrzega zróżnicowanie postaw społecznych, obyczajowych, narodowych, religijnych, etycznych, kulturowych i w ich kontekście kształtuje swoją tożsamość Uczeń: a)ze zrozumieniem posługuje się pojęciami dotyczącymi wartości pozytywnych i ich przeciwieństw oraz określa postawy z nimi związane, np. patriotyzm-nacjonalizm, tolerancja-nietolerancja, piękno-brzydota, a także rozpoznaje ich obecność w życiu oraz w literaturze i innych sztukach b)omawia na podstawie poznanych dzieł literackich i innych tekstów kultury podstawowe, ponadczasowe zagadnienia egzystencjalne, np. miłość, przyjaźń, śmierć, cierpienie, lęk, nadzieja, wiara religijna, samotność, inność, poczucie wspólnoty, solidarność, sprawiedliwość c)dostrzega zróżnicowanie postaw społecznych, obyczajowych, narodowych, religijnych, etycznych, kulturowych i w ich kontekście kształtuje swoją tożsamość

24 TEKSTY KULTURY każdy wytwór kultury stanowiący całość, uporządkowany według określonych reguł, np. tekst literacki spektakl teatralny film dzieło sztuki malarskiej wszelkie działania artystyczne realizujące jakiś utrwalony wzorzec kulturowy

25 TEKSTY KULTURY W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ DO JĘZYKA POLSKIEGO TO PRZEDE WSZYSTKIM TEKSTY LITERACKIE dowolność wyboru przez nauczyciela tekstów kultury dostosowanych do możliwości recepcyjnych dziecka na tym poziomie rozwoju. Szkoła podstawowa (I-III)

26 TEKSTY KULTURY W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ DO JĘZYKA POLSKIEGO TO PRZEDE WSZYSTKIM TEKSTY LITERACKIE Teksty kultury poznawane w całości – nie mniej niż cztery pozycje książkowe w roku oraz wybrane przez nauczyciela teksty o mniejszej objętości Szkoła podstawowa (IV-VI)

27 TEKSTY KULTURY W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ DO JĘZYKA POLSKIEGO TO PRZEDE WSZYSTKIM TEKSTY LITERACKIE Teksty poznawane w całości – nie mniej niż pięć pozycji książkowych w roku oraz wybrane przez nauczyciela teksty o mniejszej objętości, przy czym nie można pominąć autorów i utworów oznaczonych gwiazdką Gimnazjum

28 TEKSTY KULTURY W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ DO JĘZYKA POLSKIEGO TO PRZEDE WSZYSTKIM TEKSTY LITERACKIE Teksty kultury – nie mniej niż 13 pozycji książkowych w trzyletnim bądź czteroletnim okresie nauczania oraz wybrane przez nauczyciela teksty o mniejszej objętości, przy czym nie można pominąć autorów i utworów oznaczonych gwiazdką Szkoła ponadgimnazjalna

29

30 SERCE LITERATURY POLSKIEJ (ŚCISŁY KANON) Gimnazjum Szkoła ponadgimnazjalna 1. *Jan Kochanowski – wybrane fraszki, Treny (V, VII, VIII) 2. *Ignacy Krasicki – wybrane bajki 3. Aleksander Fredro *Zemsta 4. Adam Mickiewicz *Dziady cz. II 5. *Henryk Sienkiewicz – wybrana powieść historyczna ( Quo vadis, Krzyżacy lub Potop) 6. *Bogurodzica 7. *Jan Kochanowski – wybrane pieśni, treny (inne niż w gimnazjum) i psalm 8. Adam Mickiewicz *Dziadów część III 9. Adam Mickiewicz *Pan Tadeusz 10. Bolesław Prus *Lalka 11. Stanisław Wyspiański *Wesele 12. *Bruno Schulz – wybrane opowiadanie 13. Witold Gombrowicz *Ferdydurke

31 SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA Przykładowe bardziej obszerne teksty poznawane w całości: 1. Sofokles Antygona lub Król Edyp (wersja literacka lub spektakl teatralny) 2. William Szekspir Makbet lub Hamlet 3. Fiodor Dostojewski – wybrany utwór, np. Zbrodnia i kara, Łagodna; 4. Joseph Conrad Jądro ciemności 5. Władysław Stanisław Reymont Chłopi (tom I – Jesień) 6. Stefan Żeromski – wybrany utwór (Ludzie bezdomni, Wierna rzeka, Echa leśne lub Przedwiośnie) 7. wybrany dramat dwudziestowieczny z literatury polskiej (np. Stanisława Ignacego Witkiewicza, Sławomira Mrożka lub Tadeusza Różewicza) 8. wybrana powieść polska z XX lub XXI w. (np. Marii Kuncewiczowej Cudzoziemka, Zofii Nałkowskiej Granica, Józefa Mackiewicza Droga donikąd, Stanisława Lema Solaris, Juliana Stryjkowskiego Austeria, Tadeusza Konwickiego Kronika wypadków miłosnych) 9. wybrana powieść światowa z XX lub XXI w. (np. Franza Kafki Proces, Alberta Camusa Dżuma, Georgea Orwella Rok 1984, Isaaca Bashevisa Singera Sztukmistrz z Lublina, Gabriela Garcii Marqueza Sto lat samotności, Umberto Eco Imię róży)

32 SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA Przykładowe teksty poznawane w całości lub w części (decyzja należy do nauczyciela): 10. Miguel Cervantes Don Kichote 11. Jan Chryzostom Pasek Pamiętniki 12. Ignacy Krasicki Monachomachia 13. Adam Mickiewicz Dziady część IV 14. Juliusz Słowacki Kordian 15. Irit Amiel – wybrane opowiadanie z tomu Osmaleni lub Hanna Krall Zdążyć przed Panem Bogiem; 16. Gustaw Herling-Grudziński Inny świat 17. Ryszard Kapuściński Podróże z Herodotem

33 SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA 18. wybrane wiersze: Mikołaja Sępa Szarzyńskiego, Adama Mickiewicza (w tym sonety oraz Romantyczność), Juliusza Słowackiego, Cypriana Norwida, Jana Kasprowicza, Kazimierza Przerwy-Tetmajera, Leopolda Staffa, Bolesława Leśmiana, Juliana Tuwima, Jana Lechonia, Juliana Przybosia, Józefa Czechowicza, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Tadeusza Różewicza, Czesława Miłosza, Wisławy Szymborskiej, Zbigniewa Herberta, Ewy Lipskiej, Adama Zagajewskiego, Stanisława Barańczaka, Mirona Białoszewskiego 19. wybrane opowiadanie: Jarosława Iwaszkiewicza, Tadeusza Borowskiego

34 SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA Inne (pozaliterackie) teksty kultury: Poziom podstawowy Poziom rozszerzony Wybrane filmy z twórczości polskich reżyserów (np. Krzysztofa Kieślowskiego, Andrzeja Munka, Andrzeja Wajdy, Krzysztofa Zanussiego) Homilia Jana Pawła II wygłoszona w Warszawie na Placu Zwycięstwa (Piłsudskiego) 2 czerwca 1979 roku – nagranie telewizyjne Wybrane filmy z klasyki kinematografii światowej (np. Ingmara Bergmana, Charlesa Chaplina, Federico Felliniego, Akiry Kurosawy, Andrieja Tarkowskiego, Orsona Wellesa) spektakle teatralne (w tym Teatru TV) – przynajmniej jeden w roku stała lektura gazety codziennej, tygodnika opinii, miesięcznika i kwartalnika

35 ZADANIA SZKOŁY NA II ETAPIE EDUKACYJNYM. UWAGI O REALIZACJI (na przykładzie szkoły podstawowej) Drugi etap edukacyjny: To nadal okres kształtowania elementarnych sposobów poznawania świata, zwłaszcza w sferze kultury, i rozwijania umiejętności komunikowania się z innymi ludźmi. To czas krystalizacji zainteresowań, doskonalenia myślenia konkretnego, kształtowania postaw wobec świata, a więc także formowania poczucia własnej tożsamości i wartości oraz budowania właściwych relacji międzyludzkich. To okres, w którym młody człowiek styka się z podstawami naukowego podejścia do rzeczywistości i poznaje elementarną terminologię, pozwalającą ów świat opisać. Uczeniu się istnienia w kulturze towarzyszą w tym czasie pierwsze próby refleksyjnego spojrzenia na język jako narzędzie komunikacji i poznawania.

36 ZADANIA NAUCZYCIELA JĘZYKA POLSKIEGO NA II ETAPIE EDUKACYJNYM: rozwijanie w uczniu ciekawości świata motywowanie do aktywnego poznawania rzeczywistości, uczenia się i komunikowania, w tym także do samokształcenia i samodzielnego docierania do informacji wyposażenie ucznia w intelektualne narzędzia, a więc w umiejętności poprawnego mówienia, słuchania, czytania, pisania, rozumowania, odbioru tekstów kultury – w tym: rozwijanie słownictwa z różnych kręgów tematycznych wprowadzanie ucznia w tradycję i sferę wartości narodowych oraz kształtowanie postawy otwartości wobec innych kultur przyjazne towarzyszenie uczniowi w budowaniu spójnej wizji świata i uporządkowanego systemu wartości wychowanie do aktywności i odpowiedzialności w życiu zbiorowym

37 Praca polonisty w klasach IV-VI polega przede wszystkim na: tworzeniu sytuacji metodycznych wykorzystujących pasję poznawczą dzieci, ich chęć zabawy i gotowość do współpracy organizowaniu procesu dydaktyczno- wychowawczego, by stał się on dla uczniów przygodą prowadzącą do samopoznania, porządkowania obrazu świata i zachętą do jego nieustannego poznawania

38 Uwzględniając zróżnicowane potrzeby edukacyjne uczniów, szkoła organizuje: zajęcia wyrównawcze dla uczniów, którzy mają trudności w sprostaniu wymaganiom szkoły z zakresu języka polskiego zajęcia rozwijające szczególne zdolności uczniów – językowe, literackie, kulturowe

39 Tekst całej podstawy jest dostępny: Tekst całej podstawy jest dostępny:


Pobierz ppt "Ogólnopolska konferencja Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego i wychowania przedszkolnego. Język polski Lublin, 6-7 listopada 2008 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google