Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Obrona Cywilna w Polsce. Rys historyczny… Początki powstania pierwszych formacji Obrony Cywilnej w Polsce datuje się na okres międzywojenny i podyktowane.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Obrona Cywilna w Polsce. Rys historyczny… Początki powstania pierwszych formacji Obrony Cywilnej w Polsce datuje się na okres międzywojenny i podyktowane."— Zapis prezentacji:

1 Obrona Cywilna w Polsce

2 Rys historyczny… Początki powstania pierwszych formacji Obrony Cywilnej w Polsce datuje się na okres międzywojenny i podyktowane było potrzebą podjęcia działań nad organizacją formacji niezbędnych do kierowania ochroną ludności pozostającej w rejonie działań wojennych i poza nim. Utworzenie nowej formacji, która zapoczątkowała obecną Obronę Cywilną, wymuszone zostało poniesionymi masowymi stratami wśród ludności cywilnej w czasie I wojny światowej i miało na celu głównie ich zminimalizowanie podczas przyszłych konfliktów zbrojnych.

3 Rys historyczny - cd… Po wielu przekształceniach poszczególnych organizacji i zmianach wprowadzanych zarówno w wykonywanych zadaniach jak i strukturach powstała działająca do dnia dzisiejszego Obrona Cywilna: 1922 - 1939 - Ochrona Przeciwlotnicza i Przeciwgazowa; 1939 - 1945 - Samoobrona ludności w czasie wojny i okupacji; 1945 - 1964 - Terenowa Obrona Przeciwlotnicza; 1964 - 1973 - Powszechna Samoobrona; od 1973 - Obrona Cywilna.

4 Obecnie pod pojęciem obrony cywilnej, ochrony ludności należy rozumieć zapewnienie bezpieczeństwa ludziom, ich mieniu i środowisku przed wypadkami i klęskami każdego rodzaju. Obrona Cywilna w dzisiejszej dobie… Zgodnie z przepisami prawa – Obrona Cywilna RP jest pozamilitarnym elementem systemu obronnego państwa.

5 Celem działania OC w Polsce jest ochrona ludności, zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej, dóbr kultury, ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny oraz współdziałanie w zwalczaniu klęsk żywiołowych, katastrof i zagrożeń środowiska oraz usuwaniu ich skutków. Cel działania Obrony Cywilnej…

6 Protokół Dodatkowy I do Konwencji Genewskich z 12 sierpnia 1949r., dotyczący ochrony ofiar międzynarodowych konfliktów zbrojnych, sporządzony w Genewie dnia 8 czerwca 1977r. (Dz. U. 1992, Nr 41, poz. 175), przyjęty przez Polskę 19 września 1991r. Ustawa z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity, Dz. U. 2004, nr 241, poz. 2416 z późn. zm.), a także akty wykonawcze do niej (rozporządzenia). Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 września 1993 roku w sprawie obrony cywilnej. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin. Działalność Obrony Cywilnej w Polsce normowana jest następującymi aktami prawnymi:

7 Struktura Obrony Cywilnej… Centralnym organem właściwym w sprawach obrony cywilnej jest Szef Obrony Cywilnej Kraju, którego na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji powołuje prezes Rady Ministrów. Terenowymi organami obrony cywilnej w administracji rządowej i samorządowej są wojewodowie, starostowie, wójtowie oraz burmistrzowie i prezydenci miast jako szefowie obrony cywilnej województw, powiatów i gmin.

8 Jednostki organizacyjne Obrony Cywilnej… Podstawowymi jednostkami Obrony Cywilnej przeznaczonymi do wykonywania zadań są formacje Obrony Cywilnej tworzone odpowiednio przez: ministrów, wojewodów, starostów, wójtów lub burmistrzów (prezydentów miast) i kierowników zakładów pracy. Składają się one z oddziałów obrony cywilnej przeznaczonych do wykonywania zadań ogólnych lub specjalnych oraz innych jednostek tych formacji. Oddziały ratownictwa ogólnego Oddziały do zadań specjalnych Formacje Obrony Cywilnej

9 Schemat przejścia Ogniw Systemu Ochrony Ludności w Obronę Cywilną

10 planowanie przedsięwzięć w zakresie ochrony przed skutkami działań zbrojnych zarówno ludności, jak i zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej oraz dóbr kultury; wykrywanie zagrożeń i stwarzanie warunków do ostrzegania i alarmowania ludności; przygotowanie schronów i ukryć dla ludności oraz utrzymanie ich w gotowości do użycia; gromadzenie i przechowywanie indywidualnych środków ochronnych dla formacji obrony cywilnej i ludności; wyposażenie formacji obrony cywilnej w specjalistyczny sprzęt ratowniczy, przyrządy i aparaturę do wykrywania różnego rodzaju zagrożeń; systematyczne szkolenie w zakresie OC kadr kierowniczych administracji rządowej i samorządowej, formacji OC oraz ludności w ramach powszechnej samoobrony; współdziałanie w zwalczaniu klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska, oraz usuwanie ich skutków. Zadania Obrony Cywilnej w czasie pokoju…

11 Zadania Obrony Cywilnej w czasie wojny… organizowanie ewakuacji ludności, zaciemnianie i wygaszanie oświetlenia; organizowanie i prowadzanie akcji ratunkowej, udzielanie pomocy medycznej poszkodowanym; organizowanie pomieszczenia i zaopatrzenie dla poszkodowanej ludności; zaopatrywanie ludności w sprzęt i środki ochrony indywidualnej; prowadzenie likwidacji skażeń i zakażeń; pomaganie w przywracaniu i utrzymaniu porządku w strefach dotkniętych klęskami; pomaganie w budowie i odbudowie awaryjnych ujęć wody pitnej; pomaganie w ratowaniu żywności i innych dóbr niezbędnych do przetrwania; udzielanie doraźnej pomocy w grzebaniu zmarłych.

12 ŹRÓDŁA: -Artur Staszczyk Zarządzanie kryzysowe i obrona cywilna w Polsce Wyd. WSIE, Szczecin 2013; -http://www.ock.gov.pl/;http://www.ock.gov.pl/ -Internet; -Wikipedia; -Encyklopedia Powszechna PWN.

13 D ZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ …


Pobierz ppt "Obrona Cywilna w Polsce. Rys historyczny… Początki powstania pierwszych formacji Obrony Cywilnej w Polsce datuje się na okres międzywojenny i podyktowane."

Podobne prezentacje


Reklamy Google