Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W BRZEGU SZKOŁA DLA DOROSŁYCH

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W BRZEGU SZKOŁA DLA DOROSŁYCH"— Zapis prezentacji:

1 ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W BRZEGU SZKOŁA DLA DOROSŁYCH
ul. Jana Pawła II 28 Brzeg tel

2 ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W BRZEGU SZKOŁA DLA DOROSŁYCH

3 ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W BRZEGU SZKOŁA DLA DOROSŁYCH

4 ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W BRZEGU SZKOŁA DLA DOROSŁYCH

5 Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzegu kształci dorosłych w następujących typach szkół:
3-letnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 2-letnia Szkoła Policealna dla Dorosłych Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe (KKZ)

6 NAUKA W SZKOLE JEST BEZPŁATNA

7 Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

8 Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
Program nauczania ma na celu przekazanie wiedzy ogólnej na poziomie podstawowym z zakresu języka polskiego, matematyki, języka angielskiego, historii, chemii, fizyki, biologii, informatyki, podstaw przedsiębiorczości oraz na poziomie rozszerzonym z geografii i wiedzy o społeczeństwie.    Głównym celem kształcenia w Liceum jest jak najlepsze przygotowanie do egzaminu maturalnego. Absolwent może kontynuować dalszą naukę w szkole policealnej lub na wybranym przez siebie kierunku studiów wyższych. Ma możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych i ubiegać się o tytuł zawodowy lub podjąć pracę.

9 Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
Naukę w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych może podjąć każdy kto ukończył ośmioletnią szkołę podstawową lub gimnazjum i w roku przyjęcia do szkoły uzyskuje pełnoletniość. Absolwenci ZSZ rozpoczynają naukę od drugiej klasy (trzeci semestr). Słuchacz, który podjął naukę w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych może: równolegle uczestniczyć w Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych. Ukończenie Liceum Ogólnokształcącego i zdanie egzaminów w ramach poszczególnych kwalifikacji, pozwala na uzyskanie tytułu technika.

10 Szkoła Policealna dla Dorosłych
W roku szkolnym 2014/2015 szkoła proponuje naukę na kierunku: TECHNIK ADMINISTRACJI oferta dla absolwentów szkół średnich, również bez zdanego egzaminu maturalnego nauka w szkole trwa 2 lata i jest bezpłatna pod koniec 4 semestru słuchacze przystępują egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (1 kwalifikacja A Obsługa klienta w jednostkach administracji) w trakcie nauki słuchacze odbywają praktyki zawodowe.

11 Absolwenci kierunku technik administracji będą przygotowani: do pracy w jednostkach administracji państwowej i samorządowej, jak również w komórkach administracji podmiotów gospodarczych i organizacji pozarządowych.

12 Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy

13 Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy

14 Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy
Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy umożliwia osobom dorosłym uzyskanie kwalifikacji zawodowych i dyplomu technika. Ukończenie KKZ umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Absolwenci KKZ po zdaniu tego egzaminu otrzymują świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.

15 Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy
Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe prowadzone są według programów nauczania, uwzględniających podstawę programową kształcenia w zawodzie. Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe można uzyskać: mając wykształcenie średnie i świadectwa potwierdzające wszystkie kwalifikacje w zawodzie (dyplom technika) posiadając wykształcenie zasadnicze zawodowe i świadectwa potwierdzające wszystkie kwalifikacje w zawodzie.

16 Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe
KKZ W ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W BRZEGU - NOWY SYSTEM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO DLA DOROSŁYCH Tytuł technika w zasięgu ręki - cykl kształcenia średnio 1 rok w zakresie jednej kwalifikacji (wszystko zależy od liczby godzin) Bezpłatne kształcenie Zaoczna forma kształcenia Nie jest wymagana matura Nie przeprowadza się kartkówek, sprawdzianów, nie ma klasyfikacji semestralnej.

17 Sprzedawca

18 Zawód sprzedawca posiada 1 kwalifikację: A.18. Prowadzenie sprzedaży

19 Sprzedawca Absolwent Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego w zawodzie sprzedawca będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: organizowanie zaopatrzenia i przyjmowanie dostaw towarów, sprawdzanie towarów pod względem ilościowym i jakościowym, uiszczanie należności za dostarczone produkty, przygotowywanie produktów do sprzedaży, inkasowanie należności za sprzedane produkty, dbanie o czystość i estetykę miejsca sprzedaży, załatwianie reklamacji zakupionych towarów, przyjmowanie i rejestrowanie zamówień na towary w hurtowniach, współpraca w przygotowaniu oferty sprzedaży

20 Sprzedawca Absolwenci KKZ w zawodzie sprzedawca mogą znaleźć zatrudnienie w różnych firmach handlowych na stanowiskach sprzedawcy lub magazyniera. Miejscem pracy sprzedawcy będzie punkt sprzedaży detalicznej (bez względu na jego standard i stosowaną formę sprzedaży) a także wszystkie te miejsca, w których dokonuje się sprzedaży akwizycyjnej a w szczególności: hurtownie, punkty sprzedaży detalicznej. Może również pełnić funkcję kierownika punktu sprzedaży oraz samodzielnie prowadzić własny sklep lub hurtownię.

21 Technik handlowiec

22 Zawód technik handlowiec podzielony jest na 2 kwalifikacje:
A.18. Prowadzenie sprzedaży A.22. Prowadzenie działalności handlowej

23 Technik handlowiec Absolwent Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego w zawodzie technik handlowiec będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: analiza rynku pod względem oczekiwań i potrzeb klientów oraz ich zachowań rynkowych, badanie możliwości wzrostu udziału firmy na rynku, wejścia na nowe rynki, w tym na rynki zagraniczne, identyfikowanie barier występujących w handlu, określanie zasad i skutecznych form marketingu; prowadzenie negocjacji z dostawcami i odbiorcami, w celu osiągnięcia jak najkorzystniejszych warunków zakupu materiałów i sprzedaży towarów oraz usług, analiza skuteczności i efektywności sieci dystrybucji towarów i usług, kosztów działalności handlowej.

24 Technik handlowiec Absolwenci Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego w zawodzie technik handlowiec mogą znaleźć zatrudnienie jako: przedstawiciel handlowy (sales representative), merchandiser (dystrybutor produktów), telemarketer, sales manager (szef działu sprzedaży).

25 Technik rachunkowości

26 Technik rachunkowości
Zawód technik rachunkowości podzielony jest na 2 kwalifikacje: A.36. Prowadzenie rachunkowości A.65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych

27 Technik rachunkowości
Absolwent Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego w zawodzie technik rachunkowości będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: prowadzi rejestr transakcji finansowych przedsiębiorstw i sprawdza dokładność dokumentów i rejestrów, wykonuje różnego rodzaju rozliczenia, bilanse, raporty finansowe w oparciu o przepisy prawa podatkowego, dokonuje rozliczeń z fiskusem, ewidencjonuje dokumenty finansowe, rachunki, faktury, dba o ich obieg w firmie, formy i terminy płatności.

28 Technik rachunkowości
Absolwenci Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego w zawodzie technik rachunkowości mogą znaleźć zatrudnienie w działach finansowo-księgowych wszystkich przedsiębiorstw oraz w instytucjach typowo finansowych, czyli w bankach, towarzystwach ubezpieczeniowych, urzędach skarbowych i innych firmach: m.in. jako księgowy, specjalista ds. finansów, specjalista ds. kadr i płac. Można też prowadzić własną działalność gospodarczą.

29 Technik ekonomista

30 Zawód technik ekonomista podzielony jest
na 2 kwalifikacje: A.35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji A.36 Prowadzenie rachunkowości

31 Technik ekonomista Absolwent Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego w zawodzie technik ekonomista będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: oblicza wskaźniki niezbędne do określenia sytuacji ekonomiczno-finansowej firmy, analizuje koszty i przychody oraz określa propozycje ich poprawy; analizuje rolę i pozycję konkretnej firmy na rynku, samodzielnie wykonuje lub organizuje zadania w zakresie: zaopatrzenia, magazynowania materiałów i gotowych produktów, transportu i przede wszystkim sprzedaży towarów i usług, dobiera i oblicza wskaźniki określające kondycję ekonomiczno-finansową przedsiębiorstwa (wskaźniki rentowności, płynności, zadłużenia, wypłacalności, struktury bilansu, pokrycia majątku trwałego kapitałem własnym).

32 Technik ekonomista Absolwenci Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego w zawodzie technik ekonomista mogą znaleźć zatrudnienie we wszystkich podmioty gospodarczych bez względu na ich formę organizacyjną czy własnościową; są to między innymi banki, zakłady budżetowe, firmy doradcze, biura rachunkowe. Można prowadzić własną działalność gospodarczą.

33 Technik logistyk .

34 Technik logistyk Zawód technik logistyk podzielony jest na 3 kwalifikacje: A.30 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania A.31 Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych A.32 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych

35 Technik logistyk Absolwent Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego w zawodzie technik logistyk będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: organizowanie prac związanych z gospodarką magazynową, zarządzanie gospodarką odpadami, planowanie i organizowanie prac związanych z procesem logistycznym w jednostkach gospodarczych i administracyjnych, planowanie i organizowanie prac związanych z procesem logistycznym w łańcuchach dostaw, zarządzanie zapasami.

36 Technik logistyk Absolwenci Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego w zawodzie technik logistyk mogą znaleźć zatrudnienie w: działach logistyki przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych, dystrybucyjnych, transportowo-spedycyjnych, spedycyjnych jednostkach miejskich usług infrastrukturalnych (komunikacja miejska, gospodarka odpadami, dystrybucja towarów).

37 Technik organizacji reklamy

38 Technik organizacji reklamy
Zawód technik organizacji reklamy podzielony jest na 2 kwalifikacje: A.26. Sprzedaż produktów i usług reklamowych A.27. Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej

39 Technik organizacji reklamy
Absolwent Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego w zawodzie technik organizacji reklamy będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: przeprowadza analizy marketingowe, zajmuje się zbieraniem informacji na temat zleceniodawcy i jego oczekiwań, opracowuje informacje niezbędnych do realizacji zadań reklamowych, przygotowuje wnioski z programów badań rynkowych, pozyskuje klientów do współpracy z firmą, uczestniczy w rozmowach handlowych, prezentuje usługi reklamowe, uczestniczy w tworzeniu i realizacji kampanii reklamowych.

40 Technik organizacji reklamy
Absolwenci kwalifikacyjnego kursu zawodowego w zawodzie technik organizacji reklamy mogą znaleźć zatrudnienie w działach marketingu przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych, biurach ogłoszeń, działach promocji środków masowego przekazu, agencjach i studiach graficznych, agencjach do spraw kontaktów z prasą i kształtowaniem opinii publicznej (Public Relations), prasa, radio, telewizja.

41 Technik administracji

42 Technik administracji
Zawód technik administracji posiada 1 kwalifikację: A.68. Obsługa klienta w jednostkach administracji

43 Technik administracji
Absolwent Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego w zawodzie technik administracji będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: odpowiada w firmie/instytucji za interpretację i stosowanie przepisów prawnych z różnych dziedzin prawa, przygotowanie projektów umów, porozumień, decyzji, regulaminów, instrukcji i innych dokumentów oraz aktów, redaguje pisma, korespondencję, sprawozdania, notatki służbowe, sporządza protokoły umowy o pracę, regulaminy pracy i wynagrodzenia, odpowiada za prawidłowe przyjmowanie, segregowanie i klasyfikowanie informacji.

44 Technik administracji
Absolwenci Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego w zawodzie technik administracji mogą znaleźć zatrudnienie w każdej instytucji administracyjnej i gospodarczej m.in. w: urzędach wojewódzkich, rejonowych, powiatowych i gmin, podmiotach gospodarczych, firmach ubezpieczeniowych, bankach, urzędach skarbowych.

45 Technik architektury krajobrazu

46 Technik architektury krajobrazu
Zawód technik architektury krajobrazu podzielony jest na 2 kwalifikacje: R.21. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu R.22. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu

47 Technik architektury krajobrazu
Absolwent Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego w zawodzie technik architektury krajobrazu będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: projektowanie i kształtowanie krajobrazu: realizacja i pielęgnacja terenów zieleni towarzyszących budynkom mieszkalnym oraz obiektom przemysłowym i użyteczności publicznej, projektowanie elementów architektury krajobrazu z zachowaniem wymogów estetycznych i ekologicznych, pielęgnacji i konserwacji istniejących i nowo projektowanych elementów architektury krajobrazu, prowadzenie uproszczonej rachunkowości i kosztorysowania oraz stosowanie zasad marketingu w działalności związanej z architekturą krajobrazu.

48 Technik architektury krajobrazu
Absolwenci Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego w zawodzie technik architektury krajobrazu mogą znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach prowadzących działalność w zakresie projektowania, zakładania i pielęgnowania obiektów architektury krajobrazu, a także w przedsiębiorstwach i instytucjach innych branż, w których znajdują się obiekty architektury krajobrazu. Mogą także prowadzić działalność gospodarczą na własny rachunek.

49 Technik procesów drukowania

50 Technik procesów drukowania
Zawód technik procesów drukowania podzielony jest na 2 kwalifikacje: A.15. Realizacja procesów drukowania z form drukowych A.40. Planowanie i kontrola produkcji poligraficznej

51 Technik procesów drukowania
Absolwent Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego w zawodzie technik procesów drukowania będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: obsługa wszystkich maszyn i urządzeń drukarskich używanych w procesie drukowania, przygotowywanie do drukowania, nadzór nad drukowaniem nakładu, obsługa maszyny drukującej, analiza i kontrola procesu technologicznego i gotowej produkcji poligraficznej.

52 Technik procesów drukowania
Absolwenci Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego w zawodzie technik procesów drukowania mogą znaleźć zatrudnienie w drukarniach i zakładach poligraficznych jako operator we wszystkich technikach drukowania, pomocnik operatora, kopista, technolog, w firmach rzemieślniczych, w zakładach prowadzących usługi poligraficzne, jako przedstawiciel handlowy firm poligraficznych. Mogą także prowadzić własną działalność gospodarczą.

53 Technik archiwista

54 Technik archiwista Zawód technik archiwista podzielony jest na 2 kwalifikacje: A.63. Organizacja i prowadzenie archiwum A.64. Opracowywanie materiałów archiwalnych

55 Technik archiwista Absolwent Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego w zawodzie technik archiwista będzie przygotowany do: zakładania, organizowania i prowadzenia archiwum zakładowego gromadzenia, organizowania, przechowywania, udostępniania zasobów archiwalnych zabezpieczania dokumentacji archiwalnej.

56 Technik archiwista Absolwenci KKZ w zawodzie technik archiwista mogą znaleźć zatrudnienie na stanowiskach pracy w: archiwach państwowych archiwach zakładowych składnicach akt kancelariach urzędów.


Pobierz ppt "ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W BRZEGU SZKOŁA DLA DOROSŁYCH"

Podobne prezentacje


Reklamy Google