Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W BRZEGU SZKOŁA DLA DOROSŁYCH ul. Jana Pawła II 28 49-300 Brzeg tel. 77 416 27 94 www.zsebrzeg.pl.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W BRZEGU SZKOŁA DLA DOROSŁYCH ul. Jana Pawła II 28 49-300 Brzeg tel. 77 416 27 94 www.zsebrzeg.pl."— Zapis prezentacji:

1 ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W BRZEGU SZKOŁA DLA DOROSŁYCH ul. Jana Pawła II 28 49-300 Brzeg tel. 77 416 27 94 www.zsebrzeg.pl

2 ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W BRZEGU SZKOŁA DLA DOROSŁYCH

3

4

5 3-letnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 2-letnia Szkoła Policealna dla Dorosłych Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe (KKZ)

6 NAUKA W SZKOLE JEST BEZPŁATNA

7 Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

8 Program nauczania ma na celu przekazanie wiedzy ogólnej na poziomie podstawowym z zakresu języka polskiego, matematyki, języka angielskiego, historii, chemii, fizyki, biologii, informatyki, podstaw przedsiębiorczości oraz na poziomie rozszerzonym z geografii i wiedzy o społeczeństwie. Głównym celem kształcenia w Liceum jest jak najlepsze przygotowanie do egzaminu maturalnego. Absolwent może kontynuować dalszą naukę w szkole policealnej lub na wybranym przez siebie kierunku studiów wyższych. Ma możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych i ubiegać się o tytuł zawodowy lub podjąć pracę.

9 Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Naukę w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych może podjąć każdy kto ukończył ośmioletnią szkołę podstawową lub gimnazjum i w roku przyjęcia do szkoły uzyskuje pełnoletniość. Absolwenci ZSZ rozpoczynają naukę od drugiej klasy (trzeci semestr). Słuchacz, który podjął naukę w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych może: równolegle uczestniczyć w Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych. Ukończenie Liceum Ogólnokształcącego i zdanie egzaminów w ramach poszczególnych kwalifikacji, pozwala na uzyskanie tytułu technika.

10 Szkoła Policealna dla Dorosłych W roku szkolnym 2014/2015 szkoła proponuje naukę na kierunku: TECHNIK ADMINISTRACJI oferta dla absolwentów szkół średnich, również bez zdanego egzaminu maturalnego nauka w szkole trwa 2 lata i jest bezpłatna pod koniec 4 semestru słuchacze przystępują egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (1 kwalifikacja A.68. - Obsługa klienta w jednostkach administracji) w trakcie nauki słuchacze odbywają praktyki zawodowe.

11 Absolwenci kierunku technik administracji będą przygotowani: do pracy w jednostkach administracji państwowej i samorządowej, jak również w komórkach administracji podmiotów gospodarczych i organizacji pozarządowych.

12 Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy

13

14 Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy umożliwia osobom dorosłym uzyskanie kwalifikacji zawodowych i dyplomu technika. Ukończenie KKZ umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Absolwenci KKZ po zdaniu tego egzaminu otrzymują świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.

15 Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe prowadzone są według programów nauczania, uwzględniających podstawę programową kształcenia w zawodzie. Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe można uzyskać :  mając wykształcenie średnie i świadectwa potwierdzające wszystkie kwalifikacje w zawodzie (dyplom technika)  posiadając wykształcenie zasadnicze zawodowe i świadectwa potwierdzające wszystkie kwalifikacje w zawodzie.

16 Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe KKZ W ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W BRZEGU - NOWY SYSTEM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO DLA DOROSŁYCH  Tytuł technika w zasięgu ręki - cykl kształcenia średnio 1 rok w zakresie jednej kwalifikacji (wszystko zależy od liczby godzin)  Bezpłatne kształcenie  Zaoczna forma kształcenia  Nie jest wymagana matura  Nie przeprowadza się kartkówek, sprawdzianów, nie ma klasyfikacji semestralnej.

17 Sprzedawca

18 Sprzedawca Zawód sprzedawca posiada 1 kwalifikację: A.18. Prowadzenie sprzedaży

19 Sprzedawca Absolwent Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego w zawodzie sprzedawca będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: organizowanie zaopatrzenia i przyjmowanie dostaw towarów, sprawdzanie towarów pod względem ilościowym i jakościowym, uiszczanie należności za dostarczone produkty, przygotowywanie produktów do sprzedaży, inkasowanie należności za sprzedane produkty, dbanie o czystość i estetykę miejsca sprzedaży, załatwianie reklamacji zakupionych towarów, przyjmowanie i rejestrowanie zamówień na towary w hurtowniach, współpraca w przygotowaniu oferty sprzedaży

20 Sprzedawca Absolwenci KKZ w zawodzie sprzedawca mogą znaleźć zatrudnienie w różnych firmach handlowych na stanowiskach sprzedawcy lub magazyniera. Miejscem pracy sprzedawcy będzie punkt sprzedaży detalicznej (bez względu na jego standard i stosowaną formę sprzedaży) a także wszystkie te miejsca, w których dokonuje się sprzedaży akwizycyjnej a w szczególności: hurtownie, punkty sprzedaży detalicznej. Może również pełnić funkcję kierownika punktu sprzedaży oraz samodzielnie prowadzić własny sklep lub hurtownię.

21 Technik handlowiec

22 Zawód technik handlowiec podzielony jest na 2 kwalifikacje: A.18. Prowadzenie sprzedaży A.22. Prowadzenie działalności handlowej

23 Technik handlowiec Absolwent Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego w zawodzie technik handlowiec będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: analiza rynku pod względem oczekiwań i potrzeb klientów oraz ich zachowań rynkowych, badanie możliwości wzrostu udziału firmy na rynku, wejścia na nowe rynki, w tym na rynki zagraniczne, identyfikowanie barier występujących w handlu, określanie zasad i skutecznych form marketingu; prowadzenie negocjacji z dostawcami i odbiorcami, w celu osiągnięcia jak najkorzystniejszych warunków zakupu materiałów i sprzedaży towarów oraz usług, analiza skuteczności i efektywności sieci dystrybucji towarów i usług, kosztów działalności handlowej.

24 Technik handlowiec Absolwenci Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego w zawodzie technik handlowiec mogą znaleźć zatrudnienie jako: przedstawiciel handlowy (sales representative), merchandiser (dystrybutor produktów), telemarketer, sales manager (szef działu sprzedaży).

25 Technik rachunkowości

26 Zawód technik rachunkowości podzielony jest na 2 kwalifikacje: A.36. Prowadzenie rachunkowości A.65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych

27 Technik rachunkowości Absolwent Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego w zawodzie technik rachunkowości będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: prowadzi rejestr transakcji finansowych przedsiębiorstw i sprawdza dokładność dokumentów i rejestrów, wykonuje różnego rodzaju rozliczenia, bilanse, raporty finansowe w oparciu o przepisy prawa podatkowego, dokonuje rozliczeń z fiskusem, ewidencjonuje dokumenty finansowe, rachunki, faktury, dba o ich obieg w firmie, formy i terminy płatności.

28 Technik rachunkowości Absolwenci Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego w zawodzie technik rachunkowości mogą znaleźć zatrudnienie w działach finansowo-księgowych wszystkich przedsiębiorstw oraz w instytucjach typowo finansowych, czyli w bankach, towarzystwach ubezpieczeniowych, urzędach skarbowych i innych firmach: m.in. jako księgowy, specjalista ds. finansów, specjalista ds. kadr i płac. Można też prowadzić własną działalność gospodarczą.

29 Technik ekonomista

30 Zawód technik ekonomista podzielony jest na 2 kwalifikacje: A.35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji A.36 Prowadzenie rachunkowości

31 Technik ekonomista Absolwent Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego w zawodzie technik ekonomista będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: oblicza wskaźniki niezbędne do określenia sytuacji ekonomiczno- finansowej firmy, analizuje koszty i przychody oraz określa propozycje ich poprawy; analizuje rolę i pozycję konkretnej firmy na rynku, samodzielnie wykonuje lub organizuje zadania w zakresie: zaopatrzenia, magazynowania materiałów i gotowych produktów, transportu i przede wszystkim sprzedaży towarów i usług, dobiera i oblicza wskaźniki określające kondycję ekonomiczno-finansową przedsiębiorstwa (wskaźniki rentowności, płynności, zadłużenia, wypłacalności, struktury bilansu, pokrycia majątku trwałego kapitałem własnym).

32 Technik ekonomista Absolwenci Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego w zawodzie technik ekonomista mogą znaleźć zatrudnienie we wszystkich podmioty gospodarczych bez względu na ich formę organizacyjną czy własnościową; są to między innymi banki, zakłady budżetowe, firmy doradcze, biura rachunkowe. Można prowadzić własną działalność gospodarczą.

33 Technik logistyk.

34 Zawód technik logistyk podzielony jest na 3 kwalifikacje: A.30 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania A.31 Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych A.32 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych

35 Technik logistyk Absolwent Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego w zawodzie technik logistyk będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: organizowanie prac związanych z gospodarką magazynową, zarządzanie gospodarką odpadami, planowanie i organizowanie prac związanych z procesem logistycznym w jednostkach gospodarczych i administracyjnych, planowanie i organizowanie prac związanych z procesem logistycznym w łańcuchach dostaw, zarządzanie zapasami.

36 Technik logistyk Absolwenci Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego w zawodzie technik logistyk mogą znaleźć zatrudnienie w:  działach logistyki przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych, dystrybucyjnych, transportowo-spedycyjnych, spedycyjnych  jednostkach miejskich usług infrastrukturalnych (komunikacja miejska, gospodarka odpadami, dystrybucja towarów).

37 Technik organizacji reklamy

38 Zawód technik organizacji reklamy podzielony jest na 2 kwalifikacje: A.26. Sprzedaż produktów i usług reklamowych A.27. Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej

39 Technik organizacji reklamy Absolwent Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego w zawodzie technik organizacji reklamy będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: przeprowadza analizy marketingowe, zajmuje się zbieraniem informacji na temat zleceniodawcy i jego oczekiwań, opracowuje informacje niezbędnych do realizacji zadań reklamowych, przygotowuje wnioski z programów badań rynkowych, pozyskuje klientów do współpracy z firmą, uczestniczy w rozmowach handlowych, prezentuje usługi reklamowe, uczestniczy w tworzeniu i realizacji kampanii reklamowych.

40 Technik organizacji reklamy Absolwenci kwalifikacyjnego kursu zawodowego w zawodzie technik organizacji reklamy mogą znaleźć zatrudnienie w działach marketingu przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych, biurach ogłoszeń, działach promocji środków masowego przekazu, agencjach i studiach graficznych, agencjach do spraw kontaktów z prasą i kształtowaniem opinii publicznej (Public Relations), prasa, radio, telewizja.

41 Technik administracji

42 Zawód technik administracji posiada 1 kwalifikację: A.68. Obsługa klienta w jednostkach administracji

43 Technik administracji Absolwent Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego w zawodzie technik administracji będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: odpowiada w firmie/instytucji za interpretację i stosowanie przepisów prawnych z różnych dziedzin prawa, przygotowanie projektów umów, porozumień, decyzji, regulaminów, instrukcji i innych dokumentów oraz aktów, redaguje pisma, korespondencję, sprawozdania, notatki służbowe, sporządza protokoły umowy o pracę, regulaminy pracy i wynagrodzenia, odpowiada za prawidłowe przyjmowanie, segregowanie i klasyfikowanie informacji.

44 Technik administracji Absolwenci Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego w zawodzie technik administracji mogą znaleźć zatrudnienie w każdej instytucji administracyjnej i gospodarczej m.in. w: urzędach wojewódzkich, rejonowych, powiatowych i gmin, podmiotach gospodarczych, firmach ubezpieczeniowych, bankach, urzędach skarbowych.

45 Technik architektury krajobrazu

46 Zawód technik architektury krajobrazu podzielony jest na 2 kwalifikacje: R.21. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu R.22. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu

47 Technik architektury krajobrazu Absolwent Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego w zawodzie technik architektury krajobrazu będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: projektowanie i kształtowanie krajobrazu: realizacja i pielęgnacja terenów zieleni towarzyszących budynkom mieszkalnym oraz obiektom przemysłowym i użyteczności publicznej, projektowanie elementów architektury krajobrazu z zachowaniem wymogów estetycznych i ekologicznych, pielęgnacji i konserwacji istniejących i nowo projektowanych elementów architektury krajobrazu, prowadzenie uproszczonej rachunkowości i kosztorysowania oraz stosowanie zasad marketingu w działalności związanej z architekturą krajobrazu.

48 Technik architektury krajobrazu Absolwenci Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego w zawodzie technik architektury krajobrazu mogą znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach prowadzących działalność w zakresie projektowania, zakładania i pielęgnowania obiektów architektury krajobrazu, a także w przedsiębiorstwach i instytucjach innych branż, w których znajdują się obiekty architektury krajobrazu. Mogą także prowadzić działalność gospodarczą na własny rachunek.

49 Technik procesów drukowania

50 Zawód technik procesów drukowania podzielony jest na 2 kwalifikacje: A.15. Realizacja procesów drukowania z form drukowych A.40. Planowanie i kontrola produkcji poligraficznej

51 Technik procesów drukowania Absolwent Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego w zawodzie technik procesów drukowania będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: obsługa wszystkich maszyn i urządzeń drukarskich używanych w procesie drukowania, przygotowywanie do drukowania, nadzór nad drukowaniem nakładu, obsługa maszyny drukującej, analiza i kontrola procesu technologicznego i gotowej produkcji poligraficznej.

52 Technik procesów drukowania Absolwenci Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego w zawodzie technik procesów drukowania mogą znaleźć zatrudnienie w drukarniach i zakładach poligraficznych jako operator we wszystkich technikach drukowania, pomocnik operatora, kopista, technolog, w firmach rzemieślniczych, w zakładach prowadzących usługi poligraficzne, jako przedstawiciel handlowy firm poligraficznych. Mogą także prowadzić własną działalność gospodarczą.

53 Technik archiwista

54 Zawód technik archiwista podzielony jest na 2 kwalifikacje: A.63. Organizacja i prowadzenie archiwum A.64. Opracowywanie materiałów archiwalnych

55 Technik archiwista Absolwent Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego w zawodzie technik archiwista będzie przygotowany do:  zakładania, organizowania i prowadzenia archiwum zakładowego  gromadzenia, organizowania, przechowywania, udostępniania zasobów archiwalnych  zabezpieczania dokumentacji archiwalnej.

56 Technik archiwista Absolwenci KKZ w zawodzie technik archiwista mogą znaleźć zatrudnienie na stanowiskach pracy w: archiwach państwowych archiwach zakładowych składnicach akt kancelariach urzędów.


Pobierz ppt "ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W BRZEGU SZKOŁA DLA DOROSŁYCH ul. Jana Pawła II 28 49-300 Brzeg tel. 77 416 27 94 www.zsebrzeg.pl."

Podobne prezentacje


Reklamy Google