Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006 Komitet Monitorujący ZPORR XVI posiedzenie, Warszawa, 17 września 2008 r. Ewa Wnukowska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006 Komitet Monitorujący ZPORR XVI posiedzenie, Warszawa, 17 września 2008 r. Ewa Wnukowska."— Zapis prezentacji:

1 Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006 Komitet Monitorujący ZPORR XVI posiedzenie, Warszawa, 17 września 2008 r. Ewa Wnukowska Departament Koordynacji i Wdrażania Programów Regionalnych Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

2 Porządek obrad (11.00 - 15.00) Powitanie uczestników, słowo wstępne – p. Krzysztof Hetman – przewodniczący Komitetu - Podsekretarz Stanu w MRR, Powitanie uczestników, słowo wstępne – p. Krzysztof Hetman – przewodniczący Komitetu - Podsekretarz Stanu w MRR, Przyjęcie programu XVI posiedzenia Komitetu i protokołu z XV posiedzenia, Przyjęcie programu XVI posiedzenia Komitetu i protokołu z XV posiedzenia, Prezentacja postępu w zakresie wdrażania ZPORR (stan na koniec sierpnia 2008 r.) oraz sprawozdania okresowego z realizacji ZPORR za I półrocze 2008 r. – p. Ewa Wnukowska, dyrektor Departamentu Koordynacji i Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego MRR (IZ ZPORR), Prezentacja postępu w zakresie wdrażania ZPORR (stan na koniec sierpnia 2008 r.) oraz sprawozdania okresowego z realizacji ZPORR za I półrocze 2008 r. – p. Ewa Wnukowska, dyrektor Departamentu Koordynacji i Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego MRR (IZ ZPORR), Dyskusja, głosowanie nad przyjęciem sprawozdania okresowego z realizacji ZPORR za pierwsze półrocze 2008 r. przez Komitet (uchwała nr 5/2008), Dyskusja, głosowanie nad przyjęciem sprawozdania okresowego z realizacji ZPORR za pierwsze półrocze 2008 r. przez Komitet (uchwała nr 5/2008),

3 Porządek obrad (11.00 - 15.00) Prezentacja wniosków o realokacje w ramach Priorytetu I i Priorytetu II ZPORR, dyskusja, głosowanie nad przyjęciem wniosków (uchwały nr 6/2008 i 7/2008): Prezentacja wniosków o realokacje w ramach Priorytetu I i Priorytetu II ZPORR, dyskusja, głosowanie nad przyjęciem wniosków (uchwały nr 6/2008 i 7/2008): Wniosek o realokację środków z Działania 1.6 do alokacji Priorytetu I województwa mazowieckiego, Wniosek o realokację środków z Działania 1.6 do alokacji Priorytetu I województwa mazowieckiego, Wniosek o realokację środków w ramach Priorytetu II ZPORR, Wniosek o realokację środków w ramach Priorytetu II ZPORR, Prezentacja dobrych praktyk w zakresie wdrażania funduszy strukturalnych w ramach ZPORR w regionach – przedstawiciel województwa pomorskiego, Prezentacja dobrych praktyk w zakresie wdrażania funduszy strukturalnych w ramach ZPORR w regionach – przedstawiciel województwa pomorskiego, Sprawy różne. Sprawy różne.

4 Wdrażanie ZPORR – plan prezentacji Informacja i promocja Informacja i promocja Stan wdrażania działań ZPORR Stan wdrażania działań ZPORR Informacja nt. Działania 1.6 Informacja nt. Działania 1.6 Postęp rzeczowy Postęp rzeczowy Nadkontraktacja Nadkontraktacja Realokacje Realokacje Nieprawidłowości Nieprawidłowości Ewaluacja Ewaluacja

5 Informacja i promocja ZPORR – I półrocze 2008 r. Działania realizowane w całym kraju Osoby korzystające 133 szkolenia dla osób zaangażowanych we wdrażanie ZPORR 1 008 40 szkoleń dla beneficjentów 1 035 Punkty informacyjne ZPORR 31 537 26 konferencji 2 410

6 Publikacje dotyczące ZPORR Publikacja ZPORRe zmiany w regionach, zawierająca opisy 54 przykładowych projektów zrealizowanych w ramach ZPORR - 20 000 egz. Publikacja ZPORRe zmiany w regionach, zawierająca opisy 54 przykładowych projektów zrealizowanych w ramach ZPORR - 20 000 egz. Raport z badania ewaluacyjnego wraz ze streszczeniem Analiza wpływu wsparcia udzielonego w ramach działania 3.4 ZPORR na wzrost konkurencyjności mikroprzedsiębiorstw - 100 egz. raportu i 200 egz. streszczenia raportu ewaluacyjnego. Raport z badania ewaluacyjnego wraz ze streszczeniem Analiza wpływu wsparcia udzielonego w ramach działania 3.4 ZPORR na wzrost konkurencyjności mikroprzedsiębiorstw - 100 egz. raportu i 200 egz. streszczenia raportu ewaluacyjnego.

7 Publikacje dotyczące ZPORR Praca magisterska Szymona Antczaka Rola środków ZPORR w finansowaniu zadań samorządu lokalnego w podregionie konińskim, laureata konkursu na najlepszą pracę magisterską o ZPORR, 100 egz. Praca magisterska Szymona Antczaka Rola środków ZPORR w finansowaniu zadań samorządu lokalnego w podregionie konińskim, laureata konkursu na najlepszą pracę magisterską o ZPORR, 100 egz. Dwa numery Biuletynu ZPORR w ilości 25 000 egz.: numery 12 i 13. Dwa numery Biuletynu ZPORR w ilości 25 000 egz.: numery 12 i 13.

8 Szkolenia zorganizowane przez IZ ZPORR W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2008 r. w szkoleniach organizowanych przez IZ ZPORR wzięło udział łącznie 514 pracowników instytucji zaangażowanych w realizację programu, w tym 66 pracowników IZ ZPORR.

9 Pomoc publiczna Pomoc publiczna Zarządzanie projektami: 6 dwudniowych modułów przeprowadzonych przez Ernst&Young Academy of Business Zarządzanie projektami: 6 dwudniowych modułów przeprowadzonych przez Ernst&Young Academy of Business Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne Zasady audytu systemu zarządzania i kontroli w nowym okresie programowania Zasady audytu systemu zarządzania i kontroli w nowym okresie programowania Szkolenia zorganizowane przez IZ ZPORR

10 Szkolenie z ewaluacji i monitoringu funduszy strukturalnych Szkolenie z ewaluacji i monitoringu funduszy strukturalnych Szkolenia komputerowe z MS Office Szkolenia komputerowe z MS Office Cykl szkoleń Kontrola projektów współfinansowanych ze środków Działania 2.3 i 2.4 ZPORR Cykl szkoleń Kontrola projektów współfinansowanych ze środków Działania 2.3 i 2.4 ZPORR Cykl szkoleń w zakresie Działania 2.5 Cykl szkoleń w zakresie Działania 2.5 Szkolenia zorganizowane przez IZ ZPORR

11 Kontrola zamówień publicznych udzielanych w ramach realizacji projektów finansowanych z funduszy strukturalnych w ramach RPO Kontrola zamówień publicznych udzielanych w ramach realizacji projektów finansowanych z funduszy strukturalnych w ramach RPO Warsztaty z pomocy publicznej Warsztaty z pomocy publicznej Zarządzanie projektami – szkolenie dla laureatów konkursu dla gmin Zarządzanie projektami – szkolenie dla laureatów konkursu dla gmin Zarządzanie ryzykiem w funduszach strukturalnych i Funduszu Spójności Zarządzanie ryzykiem w funduszach strukturalnych i Funduszu Spójności Szkolenia planowane przez IZ ZPORR

12 Informacja i promocja ZPORR Doświadczenia związane z realizacją projektów z Działania 2.1 ZPORR w zakresie analizy sytuacji na regionalnym rynku pracy zostały przedstawione na seminarium Obserwatorium Rynku Pracy koncepcją racjonalizacji regionalnego rynku pracy, które odbyło się 13 marca 2008 r. Zaprezentowane zostały doświadczenia we wdrażaniu tego rodzaju projektów na przykładzie województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, śląskiego, podlaskiego, małopolskiego i opolskiego.

13 Informacja i promocja ZPORR Dnia 15 kwietnia 2008 r.odbyła się konferencja ZPORR – stan wdrażania i przygotowania do zamknięcia programu. Do uczestnictwa w konferencji zaproszeni zostali Marszałkowie, Wojewodowie oraz przedstawiciele instytucji regionalnych zaangażowanych we wdrażanie ZPORR. Podczas konferencji Minister Rozwoju Regionalnego Elżbieta Bieńkowska wręczyła nagrody laureatom konkursu na najlepszą pracę magisterską o ZPORR.

14 Informacja i promocja ZPORR Dnia 30 października 2008 r. odbędzie się Konferencja podsumowująca realizację ZPORR. Do uczestnictwa w konferencji zaproszeni zostali przedstawiciele Komisji Europejskiej, przedstawiciele rządu polskiego, Marszałkowie, Wojewodowie oraz przedstawiciele instytucji regionalnych zaangażowanych we wdrażanie ZPORR.

15 Informacja i promocja ZPORR Kampania telewizyjna i radiowa na temat efektów ZPORR Celem kampanii jest: podsumowanie efektów realizacji ZPORR jako największego źródła funduszy europejskich dla Polski w latach 2004-2008, podsumowanie efektów realizacji ZPORR jako największego źródła funduszy europejskich dla Polski w latach 2004-2008, budowanie społecznej świadomości znaczenia środków pomocowych UE dla podnoszenia standardów życia społeczno–gospodarczego Polski. budowanie społecznej świadomości znaczenia środków pomocowych UE dla podnoszenia standardów życia społeczno–gospodarczego Polski. Czas trwania kampanii: październik-listopad 2008 r.

16 Konkursy IZ ZPORR ogłosiła dwa konkursy: Konkurs na najaktywniejszą gminę realizującą projekty w ramach ZPORR Konkurs na najaktywniejszą gminę realizującą projekty w ramach ZPORR Konkurs fotograficzny ZPORRe zmiany w regionach Konkurs fotograficzny ZPORRe zmiany w regionach

17 Konkursy Konkurs na najaktywniejszą gminę realizującą projekty w ramach ZPORR Celem konkursu jest: upowszechnienie wśród społeczeństwa dobrych praktyk związanych z zaangażowaniem jednostek samorządu terytorialnego w działania na rzecz rozwoju poprzez korzystanie z możliwości realizacji projektów w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR), upowszechnienie wśród społeczeństwa dobrych praktyk związanych z zaangażowaniem jednostek samorządu terytorialnego w działania na rzecz rozwoju poprzez korzystanie z możliwości realizacji projektów w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR), nagrodzenie gmin, które zgodnie z kryteriami konkursu najaktywniej realizują projekty w ramach ZPORR, nagrodzenie gmin, które zgodnie z kryteriami konkursu najaktywniej realizują projekty w ramach ZPORR, promocja ZPORR. promocja ZPORR.

18 Konkursy Konkurs fotograficzny ZPORRe zmiany w regionach Celem konkursu jest: ukazanie zmian, jakie nastąpiły w Polsce dzięki realizacji ZPORR oraz skierowanie uwagi uczestników konkursu na wykorzystanie funduszy unijnych w ich najbliższym otoczeniu, ukazanie zmian, jakie nastąpiły w Polsce dzięki realizacji ZPORR oraz skierowanie uwagi uczestników konkursu na wykorzystanie funduszy unijnych w ich najbliższym otoczeniu, uświadomienie społeczeństwu, że wsparcie ze ZPORR było udzielane we wszystkich regionach Polski oraz wskazanie miejsc, gdzie poprawa warunków życia jest już widoczna. promocja ZPORR. uświadomienie społeczeństwu, że wsparcie ze ZPORR było udzielane we wszystkich regionach Polski oraz wskazanie miejsc, gdzie poprawa warunków życia jest już widoczna. promocja ZPORR. Rejestracjauczestników zakończyła się 15 września br., zdjęcia można nadsyłać do 21 września, strona internetowa konkursu: www.foto.zporr.gov.pl będzie działać do 31 grudnia 2008 r.. Rejestracja uczestników zakończyła się 15 września br., zdjęcia można nadsyłać do 21 września, strona internetowa konkursu: www.foto.zporr.gov.pl będzie działać do 31 grudnia 2008 r.

19 Informacja i promocja ZPORR IZ ZPORR podjęła inicjatywę wydania dwujęzycznego albumu dwujęzycznego albumu poświęconego projektom zrealizowanym w ramach ZPORR. Publikacja zostanie wydrukowana w ilości 5 000 egz. w formacie 210 x 210 mm. poświęconego projektom zrealizowanym w ramach ZPORR. Publikacja zostanie wydrukowana w ilości 5 000 egz. w formacie 210 x 210 mm. W publikacji zostaną umieszczone fotografie o wysokich walorach artystycznych, pochodzące z konkursu fotograficznego oraz z regionów, głównie z urzędów marszałkowskich.

20 Stan wdrażania ZPORR (stan na koniec sierpnia 2008 r.) Alokacja2004-2006 103,4% alokacji 92,8% alokacji 71,7% alokacji

21 Stan wdrażania ZPORR - Priorytety (stan na koniec sierpnia 2008 r.)

22

23

24 Stan wdrażania ZPORR - Priorytet I (stan na koniec sierpnia 2008 r.) Mln PLN

25 Stan wdrażania ZPORR - Priorytet I (stan na koniec sierpnia 2008 r.)

26 Stan wdrażania ZPORR - Priorytet II (stan na koniec sierpnia 2008 r.) Mln PLN

27 Stan wdrażania ZPORR - Priorytet II (stan na koniec sierpnia 2008 r.)

28 Stan wdrażania ZPORR - Priorytet III (stan na koniec sierpnia 2008 r.) Mln PLN

29 Stan wdrażania ZPORR - Priorytet III (stan na koniec sierpnia 2008 r.)

30 Stan wdrażania ZPORR - Płatności (stan na koniec sierpnia 2008 r.)

31

32

33 Stan wdrażania ZPORR - Płatności EFRR - płatności z kont programowych w kolejnych miesiącach 2006-2008

34 Stan wdrażania ZPORR - Płatności EFS - płatności z kont programowych w kolejnych miesiącach 2006-2008

35 Stan wdrażania ZPORR - Płatności (stan na koniec sierpnia 2008 r.)

36 Stan wdrażania ZPORR - Płatności Średnia miesięczna wartość płatności z kont programowych (PLN), jaka musi być wypłacana w kolejnych miesiącach (do XII.2008 r. włącznie), by osiągnąć 100% wykorzystania alokacji.

37 Stan wdrażania ZPORR Ostateczny termin kwalifikowalności wydatków Zgodnie z wytycznymi KE ws. zamknięcia pomocy, ostateczny termin ponoszenia wydatków przez beneficjentów końcowych w działaniach/projektach nieobjętych pomocą publiczną to 31 grudnia 2008 r., a w przypadku projektów/działań objętych pomocą publiczną – 30 kwietnia 2009 r. Podkreślenia jednak wymaga fakt, iż termin kwalifikowalności wydatków wyznaczony w wytycznych KE odnosi się do wydatków poniesionych przez beneficjenta końcowego. Zgodnie z wytycznymi KE ws. zamknięcia pomocy, ostateczny termin ponoszenia wydatków przez beneficjentów końcowych w działaniach/projektach nieobjętych pomocą publiczną to 31 grudnia 2008 r., a w przypadku projektów/działań objętych pomocą publiczną – 30 kwietnia 2009 r. Podkreślenia jednak wymaga fakt, iż termin kwalifikowalności wydatków wyznaczony w wytycznych KE odnosi się do wydatków poniesionych przez beneficjenta końcowego. W przypadku Priorytetu 2 i Działania 3.4 ZPORR, beneficjentami końcowymi są instytucje, którym powierzono wdrażanie działań. Oznacza to, że za kwalifikowalne mogą zostać uznane wydatki poniesione przez beneficjentów końcowych do 31 grudnia 2008 r. W przypadku Priorytetu 2 i Działania 3.4 ZPORR, beneficjentami końcowymi są instytucje, którym powierzono wdrażanie działań. Oznacza to, że za kwalifikowalne mogą zostać uznane wydatki poniesione przez beneficjentów końcowych do 31 grudnia 2008 r.

38 Stan wdrażania ZPORR Ostateczny termin kwalifikowalności wydatków Przez poniesienie wydatku przez beneficjenta końcowego w ramach Priorytetu 2 należy rozumieć poświadczenie przez beneficjenta końcowego wydatków wykazanych we wnioskach o płatność przedłożonych przez ostatecznych odbiorców. Ostateczni odbiorcy (beneficjenci) powinni zatem zakończyć projekty w terminie umożliwiającym poświadczenie wydatków przez Instytucje Wdrażające w ww. terminie. Przez poniesienie wydatku przez beneficjenta końcowego w ramach Priorytetu 2 należy rozumieć poświadczenie przez beneficjenta końcowego wydatków wykazanych we wnioskach o płatność przedłożonych przez ostatecznych odbiorców. Ostateczni odbiorcy (beneficjenci) powinni zatem zakończyć projekty w terminie umożliwiającym poświadczenie wydatków przez Instytucje Wdrażające w ww. terminie. Przez poniesienie wydatku przez beneficjenta końcowego w ramach Działania 3.4 należy rozumieć poświadczenie przez beneficjenta końcowego wydatków wykazanych we wnioskach o płatność przedłożonych przez ostatecznych odbiorców i dokonanie przelewu środków na rachunek ostatecznego odbiorcy. Ostateczni odbiorcy (beneficjenci) powinni zatem zakończyć projekty w terminie umożliwiającym poświadczenie wydatków przez Instytucje Wdrażające, przekazanie wniosku od IW do IPoś, refundację z rachunku IPoś na rachunek IW oraz refundację z rachunku IW na rachunek ostatecznego odbiorcy w terminie kwalifikowalności. Przez poniesienie wydatku przez beneficjenta końcowego w ramach Działania 3.4 należy rozumieć poświadczenie przez beneficjenta końcowego wydatków wykazanych we wnioskach o płatność przedłożonych przez ostatecznych odbiorców i dokonanie przelewu środków na rachunek ostatecznego odbiorcy. Ostateczni odbiorcy (beneficjenci) powinni zatem zakończyć projekty w terminie umożliwiającym poświadczenie wydatków przez Instytucje Wdrażające, przekazanie wniosku od IW do IPoś, refundację z rachunku IPoś na rachunek IW oraz refundację z rachunku IW na rachunek ostatecznego odbiorcy w terminie kwalifikowalności.

39 Stan wdrażania ZPORR Ostateczny termin kwalifikowalności wydatków Przekazanie do IZ ZPORR ostatniego wniosku o płatność od Instytucji Pośredniczącej do Instytucji Zarządzającej wraz z załącznikami (również zakończenie czynności kontrolnych niezbędnych do wypłacenia płatności końcowej beneficjentom) powinno nastąpić co do zasady do dnia 31 grudnia 2008 r. Dla wydatków poniesionych w ramach projektów, dla których wyrażono zgodę na przedłużenie okresu realizacji i termin zakończenia realizacji tych projektów wykracza poza 30 września 2008 r., oraz niektórych wydatków poniesionych w ramach Pomocy Technicznej (zatrudnienie, studia podyplomowe) jest to 31 marca 2009 r. Przekazanie do IZ ZPORR ostatniego wniosku o płatność od Instytucji Pośredniczącej do Instytucji Zarządzającej wraz z załącznikami (również zakończenie czynności kontrolnych niezbędnych do wypłacenia płatności końcowej beneficjentom) powinno nastąpić co do zasady do dnia 31 grudnia 2008 r. Dla wydatków poniesionych w ramach projektów, dla których wyrażono zgodę na przedłużenie okresu realizacji i termin zakończenia realizacji tych projektów wykracza poza 30 września 2008 r., oraz niektórych wydatków poniesionych w ramach Pomocy Technicznej (zatrudnienie, studia podyplomowe) jest to 31 marca 2009 r. W związku z powyższym, wyznaczenie ostatecznego terminu na złożenie wniosku o płatność od Instytucji Wdrażającej do Instytucji Pośredniczącej leży w gestii Instytucji Pośredniczącej. W związku z powyższym, wyznaczenie ostatecznego terminu na złożenie wniosku o płatność od Instytucji Wdrażającej do Instytucji Pośredniczącej leży w gestii Instytucji Pośredniczącej.

40 Stan wdrażania ZPORR – Proj. zakończone i w realizacji (stan na koniec sierpnia 2008 r.)

41

42 Postęp finansowy (mln euro) 55,04241,3463,14112,02107,14EFS 68,851741,88257,57471,99432,28EFRR KE refundacjaIP do KEIZ do IP Ogółem refundacj a z KE jako % alokacji Ogółem refundacja z KE od początku realizacji programu (stan na koniec maja 2008 r.) styczeń 2008 r. – sierpień 2008 r.

43 Zestawienie wniosków o uruchomienie rezerwy celowej budżetu państwa (cz. 83, poz. 8) i decyzji wydanych przez MF w podziale na województwa (PLN, stan na 31.08.2008) WOJEWÓDZTWOWNIOSKIDECYZJE MF ILOŚĆKWOTAILOŚĆKWOTA Dolnośląskie 416 713 009346 321 157 Kujawsko-Pomorskie 204 156 425161 903 466 Lubelskie 372 179 470332 132 758 Lubuskie 131 676 425131 676 425 Łódzkie 6721 4333307 964 Małopolskie 263 769 064233 524 994 Mazowieckie 324 797 146284 762 592 Opolskie 151 156 587151 156 587 Podkarpackie 283 075 776222 754 621 Podlaskie 6340 9814317 840 Pomorskie 237 073 344125 200 637 Śląskie 314 344 987304 339 242 Świętokrzyskie 252 469 681242 460 253 Warmińsko-Mazurskie 162 846 91271 657 924 Wielkopolskie 262 831 717252 788 567 Zachodniopomorskie 153 337 764133 320 428 Ministrowie Właściwi 28 088 18015 602 864 Ogółem36259 578 90130350 228 319

44 Projekty zrealizowane w ramach Działania 1.6 ZPORR (wartość projektów zakończonych i rozliczonych wg stanu na 31.08.2008) Nazwa projektu Nazwa Beneficjenta Kwota poniesionych wydatków kwalifikowalnych Dofinanso- wanie z EFRR Data zakończenia finansowego 1) Przebudowa średnicowej linii Tramwajowej Północ-Południe we WrocławiuGmina Wrocław88 709 730,7644 354 865,3816.08.2007 2) Rozbudowa trasy tramwajowej Bemowo – Młociny Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o32 059 836,7315 271 993,7802.05.2008 3) Rozwój proekologicznego transportu publicznego Gdyni Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej Sp. z o.o.42 222 358,3221 111 179,1628.02.2007 4) Elektroniczne tablice informacyjne w poznańskich węzłach przesiadkowych o znaczeniu aglomeracyjnym MPK Poznań Sp. z o.o.554 865,00277 432,5028.04.2006 5) Zintegrowany system sterowania ruchem na ul. Grunwaldzkiej w PoznaniuMiasto Poznań4 469 274,222 234 637,1105.12.2006

45 Projekty zrealizowane w ramach Działania 1.6 ZPORR (wartość projektów zakończonych nierozliczonych wg stanu na 31.08.2008) Nazwa projektu Nazwa Beneficjenta Całkowita wartość projektu (WK) Kwota poniesionych wydatków kwalifikowalnych Dofinanso- wanie z EFRR Data zakończenia finansowego 1) Przebudowa multimodalnego węzła komunikacyjnego - Pl. Powstańców Wielkopolskich we Wrocławiu, etapy 1 – 2Gmina Wrocław84 394 750,00 84 309 092,4142 197 375,0030.05.2008 2) Zintegrowany transport publiczny w aglomeracji krakowskiej Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A.207 743 507,33 103 082 328,3331.05.2008 3) Modernizacja trasy tramwajowej w Alejach Jerozolimskich odcinek pętla Banacha – pętla Gocławek Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o 115 197 167,62112 987 409,3957 598 583,8015.04.2008

46 Projekty zrealizowane w ramach Działania 1.6 ZPORR (wartość projektów zakończonych nierozliczonych wg stanu na 31.08.2008) Nazwa projektu Nazwa Beneficjenta Całkowita wartość projektu (WK) Kwota poniesionych wydatków kwalifikowalnych Dofinanso- wanie z EFRR Data zakończenia finansowego 4) Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej Gmina Miasta Gdańsk155 218 093,23155 218 093,2577 609 046,6131.07.2008 5) Modernizacja infrastruktury autobusowej transportu publicznego na terenie gmin Będzin, Dąbrowa Górnicza i Sosnowiec Gminy Będzin, Dąbrowa Górnicza i Sosnowiec58 920 374,5858 851 836,7529 023 097,1029.06.2008 6) Budowa trasy tramwajowej od ul. Jana Pawła II do ul. Podgórnej w PoznaniuMiasto Poznań 54 964 376,30 27 482 188,15 05.09.2007

47 Projekty realizowane w ramach Działania 1.6 ZPORR (wartość projektów w realizacji wg stanu na 31.08.2008) Nazwa projektu Nazwa Beneficjenta Całkowita wartość projektu (WK) Kwota poniesionych wydatków kwalifikowalnych Dofinanso- wanie z EFRR Data zakończenia finansowego 1) Łódzki Tramwaj Regionalny Zgierz – Łódź - Pabianice, Zadanie I, Etap I – Łódź Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Łódź Spółka z o.o.217 435 985,45 197 576 013,92108 717 992,7230.09.2008 2) Zintegrowany System Zarządzania Ruchem Miasto Stołeczne Warszawa34 929 657,221 872 644,2717 464 828,6006.10.2008* 3) Budowa zintegrowanego dworca autobusowego na os. Jana III Sobieskiego w PoznaniuMiasto Poznań 14 500 000,00 12 080 456,407 250 000,0030.09.2008** * Zgodnie z Aneksem nr 1/2008 z 2 września 2008 r. ** W dniu 2 września 2008 r. IZ ZPORR wyraziła zgodę na przedłużenie realizacji projektu do dnia 30 listopada 2008 r.

48 Postęp finansowy projektów w ramach Dz. 1.6 ZPORR (wydatki kwalifikowalne oraz płatności z kont programowych w stosunku do zawartych umów - stan na 31.08.2008) * Zgodnie z Aneksem nr 1/2008 z 2 września 2008 r.

49 Nadkontraktacja 17 czerwca 2008 r. IZ ZPORR poprosiła Marszałków województw o przygotowanie list projektów, w przypadku których istniałaby możliwość podpisania umowy o dofinansowanie (lub zwiększenia poziomu dofinansowania) w sytuacji pojawienia się dodatkowych środków. 17 czerwca 2008 r. IZ ZPORR poprosiła Marszałków województw o przygotowanie list projektów, w przypadku których istniałaby możliwość podpisania umowy o dofinansowanie (lub zwiększenia poziomu dofinansowania) w sytuacji pojawienia się dodatkowych środków. 27 sierpnia 2008 r. Instytucja Płatnicza, na wniosek IZ ZPORR, wyraziła zgodę na zwiększenie dopuszczalnego poziomu nadkontraktacji w Priorytetach 1 i 3 do 110% alokacji, z zastrzeżeniem m.in., że wszystkie oszczędności powstałe po 1 września br. nie mogą być kontraktowane. 27 sierpnia 2008 r. Instytucja Płatnicza, na wniosek IZ ZPORR, wyraziła zgodę na zwiększenie dopuszczalnego poziomu nadkontraktacji w Priorytetach 1 i 3 do 110% alokacji, z zastrzeżeniem m.in., że wszystkie oszczędności powstałe po 1 września br. nie mogą być kontraktowane.

50 Nadkontraktacja 8 września 2008 r. IZ ZPORR poinformowała Marszałków o kwotach, które mogą wykorzystać w ramach nadkontraktacji i przypomniała zasady obowiązujące przy wyborze projektów. Przyznane kwoty – dla każdego z województw - wynikają z różnicy między 110% alokacji, a stanem zakontraktowania środków na dzień 31 lipca 2008 r. 8 września 2008 r. IZ ZPORR poinformowała Marszałków o kwotach, które mogą wykorzystać w ramach nadkontraktacji i przypomniała zasady obowiązujące przy wyborze projektów. Przyznane kwoty – dla każdego z województw - wynikają z różnicy między 110% alokacji, a stanem zakontraktowania środków na dzień 31 lipca 2008 r. Obecnie trwa ostateczna weryfikacja list rezerwowych przez Marszałków. Obecnie trwa ostateczna weryfikacja list rezerwowych przez Marszałków.

51 Nadkontraktacja

52 Realokacje w Ramach Priorytetu 1 Ograniczenie zakresu rzeczowego projektu Zintegrowany System Zarządzania Ruchem, realizowanego w województwie mazowieckim w ramach Działania 1.6 (aneks do umowy podpisany 2 września br. – zmniejszenie o 22 551 171 zł (środki EFRR)). Ograniczenie zakresu rzeczowego projektu Zintegrowany System Zarządzania Ruchem, realizowanego w województwie mazowieckim w ramach Działania 1.6 (aneks do umowy podpisany 2 września br. – zmniejszenie o 22 551 171 zł (środki EFRR)). Specyfika Działania 1.6 i brak oczekujących projektów. Specyfika Działania 1.6 i brak oczekujących projektów. W związku z powyższym, proponuje się realokację środków w kwocie EFRR 6 601 612 euro z alokacji Działania 1.6 do alokacji Priorytetu 1 w województwie mazowieckim (do Działań 1.3 i 1.4) W związku z powyższym, proponuje się realokację środków w kwocie EFRR 6 601 612 euro z alokacji Działania 1.6 do alokacji Priorytetu 1 w województwie mazowieckim (do Działań 1.3 i 1.4) Wejście w życie proponowanej uchwały będzie uwarunkowane udzieleniem zgody przez Instytucję Płatniczą na wykorzystanie powstałej po 1 września br. oszczędności. Wejście w życie proponowanej uchwały będzie uwarunkowane udzieleniem zgody przez Instytucję Płatniczą na wykorzystanie powstałej po 1 września br. oszczędności.

53 Realokacje w Ramach Priorytetu 2 Województwo mazowieckie zgłosiło niewykorzystanie na koniec Programu części alokacji w ramach Priorytetu 2. Województwo mazowieckie zgłosiło niewykorzystanie na koniec Programu części alokacji w ramach Priorytetu 2. Województwa: dolnośląskie i małopolskie zgłosiły możliwość dodatkowej kontraktacji środków w ramach Priorytetu 2. Województwa: dolnośląskie i małopolskie zgłosiły możliwość dodatkowej kontraktacji środków w ramach Priorytetu 2. W związku z powyższym, wnioskuje się o realokację środków w ramach Priorytetu 2 z województwa mazowieckiego do województw: dolnośląskiego (314 231 euro) i małopolskiego (1 777 233 euro). W związku z powyższym, wnioskuje się o realokację środków w ramach Priorytetu 2 z województwa mazowieckiego do województw: dolnośląskiego (314 231 euro) i małopolskiego (1 777 233 euro).

54 Od początku realizacji Programu zbudowano bądź zmodernizowano łącznie (Priorytet 1 i 3): Od początku realizacji Programu zbudowano bądź zmodernizowano łącznie (Priorytet 1 i 3): ok. 3 575 km dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych, ok. 3 575 km dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych, ok. 4 164 km sieci kanalizacyjnych, ok. 4 164 km sieci kanalizacyjnych, ok. 3 283 km sieci rozdzielczej wodociągów, ok. 3 283 km sieci rozdzielczej wodociągów, ok. 596 tys. m 2 powierzchni obiektów przeznaczonych na cele dydaktyczne i sportowe,. ok. 596 tys. m 2 powierzchni obiektów przeznaczonych na cele dydaktyczne i sportowe, 116 oczyszczalni ścieków, 116 oczyszczalni ścieków, 114 stacji uzdatniania wody. 114 stacji uzdatniania wody. Zakupiono 4 637 sztuk sprzętu medycznego dla 521 zakładów opieki zdrowotnej. Zakupiono 4 637 sztuk sprzętu medycznego dla 521 zakładów opieki zdrowotnej. Wybrane efekty wdrażania ZPORR (projekty zakończone - potwierdzone kontrolą wg stanu na 30.06.2008)

55 W ramach Działania 1.4 odrestaurowano 37 obiektów historycznych o łącznej powierzchni nieco ponad 121 tys. m 2. W ramach Działania 1.4 odrestaurowano 37 obiektów historycznych o łącznej powierzchni nieco ponad 121 tys. m 2. Powierzchnia obiektów infrastruktury kulturalnej, rekreacyjnej, sportowej lub służącej aktywnym formom wypoczynku wyniosła blisko 384 tys. m 2. Na cele kulturalne i turystyczne zaadaptowano 17 obiektów zabytkowych oraz zainstalowano 207 sztuk systemów zabezpieczeń przed pożarem i kradzieżą. W ramach Działania 1.5 zainstalowano 390 węzłów dostępowych umożliwiających dostęp do sieci szerokopasmowej. W ramach Działania 1.5 zainstalowano 390 węzłów dostępowych umożliwiających dostęp do sieci szerokopasmowej. Podłączono 434 jednostki publiczne do bezpiecznego dostępu szerokopasmowego do Internetu. Wybudowano 777 Publicznych Punktów Dostępu do Internetu (PIAP). Wybrane efekty wdrażania ZPORR (projekty zakończone - potwierdzone kontrolą wg stanu na 30.06.2008)

56 W zakresie Priorytetu 2, od początku realizacji Programu wsparciem objęto ok. 758 tys. beneficjentów ostatecznych, w tym 64% stanowiły osoby w wieku 16-25 lat. W zakresie Priorytetu 2, od początku realizacji Programu wsparciem objęto ok. 758 tys. beneficjentów ostatecznych, w tym 64% stanowiły osoby w wieku 16-25 lat. Realizowano 4333 projekty, w tym najwięcej – w ramach Działania 2.2 (1 813) oraz Działania 2.1 (1 058). Realizowano 4.333 projekty, w tym najwięcej – w ramach Działania 2.2 (1 813) oraz Działania 2.1 (1 058). W projektach stypendialnych wzięło udział blisko 477 tys. uczniów i studentów, a ze szkoleń skorzystało łącznie ponad 253 tys. beneficjentów ostatecznych. W projektach stypendialnych wzięło udział blisko 477 tys. uczniów i studentów, a ze szkoleń skorzystało łącznie ponad 253 tys. beneficjentów ostatecznych. W ramach Działania 2.5, w szkoleniach wzięło udział 8 197 osób, w doradztwie – 6 621, natomiast ze wsparcia pomostowego i jednorazowych dotacji skorzystało 3 786 osób. W ramach Działania 2.5, w szkoleniach wzięło udział 8 197 osób, w doradztwie – 6 621, natomiast ze wsparcia pomostowego i jednorazowych dotacji skorzystało 3 786 osób. W ramach Działania 2.6 realizowano 221 projektów komunikowania się, gromadzenia i wymiany informacji oraz transferu innowacji pomiędzy podmiotami na poziomie lokalnym i regionalnym. W ramach Działania 2.6 realizowano 221 projektów komunikowania się, gromadzenia i wymiany informacji oraz transferu innowacji pomiędzy podmiotami na poziomie lokalnym i regionalnym. Wybrane efekty wdrażania ZPORR (projekty zakończone - potwierdzone kontrolą wg stanu na 30.06.2008)

57 W zakresie Działania 3.3, budowa lub modernizacja powierzchni usługowej na zrewitalizowanych terenach poprzemysłowych i powojskowych wyniosła blisko 35 tys. m 2. W zakresie Działania 3.3, budowa lub modernizacja powierzchni usługowej na zrewitalizowanych terenach poprzemysłowych i powojskowych wyniosła blisko 35 tys. m 2. Powierzchnia infrastruktury publicznej na terenie rewitalizowanym ukształtowała się na poziomie ok. 65 ha. W ramach Działania 3.4 realizowano 2 678 projektów wsparcia mikroprzedsiębiorstw. W ramach Działania 3.4 realizowano 2 678 projektów wsparcia mikroprzedsiębiorstw. Na obszarach restrukturyzacji przemysłu wsparto 1.739 małych firm, na obszarach wiejskich – 683, a na terenach zdegradowanych poddanych rewitalizacji – 401. Wybrane efekty wdrażania ZPORR (projekty zakończone - potwierdzone kontrolą wg stanu na 30.06.2008)

58 Wybrane efekty wdrażania ZPORR Wybudowane i zmodernizowane drogi (km)

59 Wybrane efekty wdrażania ZPORR Długość sieci kanalizacyjnej i wodociągowej (km)

60 Wybrane efekty wdrażania ZPORR Liczba przeszkolonych osób (Działania 2.1, 2.3, 2.4) – K/M

61 Wybrane efekty wdrażania ZPORR Liczba wspartych przedsiębiorstw (Działanie 3.4)

62 Zaktualizowano wzór ankiety do informacji miesięcznej nt. stanu realizacji ZPORR (wraz z instrukcją). Uszczegółowiono Tabelę 2, a w Tabelach 1A i 1B dodano kolumny dotyczące projektów zakończonych, jednocześnie rezygnując z Tabeli 3 (zatrudnienie). Wzór ankiety do informacji miesięcznej wraz z instrukcją jest dostępny na stronie internetowej www.zporr.gov.pl/ Stan+realizacji+ZPORR. Zaktualizowano wzór ankiety do informacji miesięcznej nt. stanu realizacji ZPORR (wraz z instrukcją). Uszczegółowiono Tabelę 2, a w Tabelach 1A i 1B dodano kolumny dotyczące projektów zakończonych, jednocześnie rezygnując z Tabeli 3 (zatrudnienie). Wzór ankiety do informacji miesięcznej wraz z instrukcją jest dostępny na stronie internetowej www.zporr.gov.pl/ Stan+realizacji+ZPORR.www.zporr.gov.pl/ Stan+realizacji+ZPORRwww.zporr.gov.pl/ Stan+realizacji+ZPORR W I półroczu 2008 r. zaktualizowane zostały wzory instrukcji oraz sprawozdań z realizacji działania i z realizacji Programu w województwie. Uaktualnione wzory dokumentów zostały zamieszczone na stronie internetowej www.zporr.gov.pl. i obowiązują od sprawozdania za II półrocze 2007 r. W I półroczu 2008 r. zaktualizowane zostały wzory instrukcji oraz sprawozdań z realizacji działania i z realizacji Programu w województwie. Uaktualnione wzory dokumentów zostały zamieszczone na stronie internetowej www.zporr.gov.pl. i obowiązują od sprawozdania za II półrocze 2007 r.www.zporr.gov.pl Usprawnienia systemu wdrażania ZPORR Monitoring i sprawozdawczość

63 Instytucja Zarządzająca ZPORR zorganizowała jednodniowe szkolenie z zakresu Podsystemu Monitoringu Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkolenie odbyło się dnia 27 lutego 2008 r., w siedzibie firmy S&T Services Polska w Warszawie. Dotyczyło obsługi systemu PEFS w zakresie m.in.: tworzenia raportów, importowania i eksportowania danych, wyszukiwania danych, wprowadzania danych Beneficjentów Ostatecznych, generowania sprawozdań oraz tworzenia filtrów i zapytań. Uczestnikami byli pracownicy instytucji wdrażających z większości województw oraz pracownicy IZ ZPORR. Instytucja Zarządzająca ZPORR zorganizowała jednodniowe szkolenie z zakresu Podsystemu Monitoringu Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkolenie odbyło się dnia 27 lutego 2008 r., w siedzibie firmy S&T Services Polska w Warszawie. Dotyczyło obsługi systemu PEFS w zakresie m.in.: tworzenia raportów, importowania i eksportowania danych, wyszukiwania danych, wprowadzania danych Beneficjentów Ostatecznych, generowania sprawozdań oraz tworzenia filtrów i zapytań. Uczestnikami byli pracownicy instytucji wdrażających z większości województw oraz pracownicy IZ ZPORR. W okresie sprawozdawczym dostosowano funkcjonowanie PEFSa do zapisów ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). W okresie sprawozdawczym dostosowano funkcjonowanie PEFSa do zapisów ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Usprawnienia systemu wdrażania ZPORR Monitoring i sprawozdawczość

64 Usprawnienia systemu wdrażania ZPORR Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 14 stycznia 2008 r. wprowadzono dwumiesięczny tryb składania wniosków o płatność w ramach Priorytetu 1 i 3 od Instytucji Pośredniczącej do Instytucji Zarządzającej. 14 stycznia 2008 r. wprowadzono dwumiesięczny tryb składania wniosków o płatność w ramach Priorytetu 1 i 3 od Instytucji Pośredniczącej do Instytucji Zarządzającej. W drugim kwartale 2008 r. podjęto działania mające na celu wprowadzenie rozszerzenia zapisu punktu 1A Procedury przyznawania/zapewniania finansowania przedsięwzięcia ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na rok 2008… zgodnie z tym zapisem, środki pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa mogą być również przeznaczone na współfinansowanie projektów realizowanych przez wojewodów w ramach działania 1.5 ZPORR. Zaakceptowanie zmiany zapisów Procedury… miało miejsce 17 lipca br. W drugim kwartale 2008 r. podjęto działania mające na celu wprowadzenie rozszerzenia zapisu punktu 1A Procedury przyznawania/zapewniania finansowania przedsięwzięcia ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na rok 2008… zgodnie z tym zapisem, środki pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa mogą być również przeznaczone na współfinansowanie projektów realizowanych przez wojewodów w ramach działania 1.5 ZPORR. Zaakceptowanie zmiany zapisów Procedury… miało miejsce 17 lipca br.

65 Usprawnienia systemu wdrażania ZPORR Procedury, kontrola, nieprawidłowości W lutym 2008 r. opublikowano na stronie internetowej szczegółowe listy sprawdzające wraz z instrukcjami do kontroli projektów na miejscu w zakresie pomocy publicznej w ramach Priorytetu I i III ZPORR (Działania 1.2, 1.4, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4) oraz przyjęto dokument Procedura oceny występowania pomocy publicznej, który zawiera metodologię analizy prawdopodobieństwa występowania pomocy publicznej w projektach współfinansowanych w ramach ZPORR. W lutym 2008 r. opublikowano na stronie internetowej szczegółowe listy sprawdzające wraz z instrukcjami do kontroli projektów na miejscu w zakresie pomocy publicznej w ramach Priorytetu I i III ZPORR (Działania 1.2, 1.4, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4) oraz przyjęto dokument Procedura oceny występowania pomocy publicznej, który zawiera metodologię analizy prawdopodobieństwa występowania pomocy publicznej w projektach współfinansowanych w ramach ZPORR. Dokumenty służą usprawnieniu i usystematyzowaniu działań związanych z wykonaniem czynności kontrolnych przez zespoły kontrolujące w instytucjach wykonujących kontrolę z art. 4. Dokumenty służą usprawnieniu i usystematyzowaniu działań związanych z wykonaniem czynności kontrolnych przez zespoły kontrolujące w instytucjach wykonujących kontrolę z art. 4.

66 Usprawnienia systemu wdrażania ZPORR Procedury, kontrola, nieprawidłowości W dniu 14 marca 2008 r. IZ ZPORR ostatecznie zatwierdziła Wytyczne Instytucji Zarządzającej ZPORR w zakresie kontroli stosowania przepisów dotyczących zamówień publicznych przy realizacji projektów współfinansowanych w ramach ZPORR wraz z listą sprawdzającą. 26 maja 2008 r. IZ ZPORR zatwierdziła aktualizację ww. dokumentu. W dniu 14 marca 2008 r. IZ ZPORR ostatecznie zatwierdziła Wytyczne Instytucji Zarządzającej ZPORR w zakresie kontroli stosowania przepisów dotyczących zamówień publicznych przy realizacji projektów współfinansowanych w ramach ZPORR wraz z listą sprawdzającą. 26 maja 2008 r. IZ ZPORR zatwierdziła aktualizację ww. dokumentu.

67 Usprawnienia systemu wdrażania ZPORR Procedury, kontrola, nieprawidłowości W I półroczu 2008 r. IZ ZPORR opracowała i opublikowała Procedurę postępowania w sprawach OLAF dot. ZPORR. Ww. procedura określa zasady postępowania w przypadku pozyskania przez Instytucję Wdrażającą/Pośredniczącą informacji od OLAF o prowadzonym przez OLAF postępowaniu dot. projektu w ramach ZPORR i służy poprawnej realizacji obowiązków instytucji zaangażowanych we wdrażanie ZPORR wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1073/99 z dnia 25 maja 1999 r. dotyczące dochodzeń prowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) (Dz.U. 1999 L 136) oraz wynikających z systemu zarządzania i kontroli ZPORR. W I półroczu 2008 r. IZ ZPORR opracowała i opublikowała Procedurę postępowania w sprawach OLAF dot. ZPORR. Ww. procedura określa zasady postępowania w przypadku pozyskania przez Instytucję Wdrażającą/Pośredniczącą informacji od OLAF o prowadzonym przez OLAF postępowaniu dot. projektu w ramach ZPORR i służy poprawnej realizacji obowiązków instytucji zaangażowanych we wdrażanie ZPORR wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1073/99 z dnia 25 maja 1999 r. dotyczące dochodzeń prowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) (Dz.U. 1999 L 136) oraz wynikających z systemu zarządzania i kontroli ZPORR.

68 Usprawnienia systemu wdrażania ZPORR Procedury, kontrola, nieprawidłowości W I półroczu 2008 r. IZ ZPORR przeprowadziła 15 kontroli na miejscu projektów realizowanych w ramach Priorytetu 4 ZPORR - Pomoc Techniczna (w tym 14 kontroli w Instytucjach Pośredniczących, 1 kontrolę w IZ ZPORR). Kontrole zostały przeprowadzone w 12 województwach. W efekcie przeprowadzonych kontroli potwierdzono płatności w wysokości 8 180 363,13 zł. W trakcie czynności kontrolnych nie stwierdzono nieprawidłowości. W I półroczu 2008 r. IZ ZPORR przeprowadziła 15 kontroli na miejscu projektów realizowanych w ramach Priorytetu 4 ZPORR - Pomoc Techniczna (w tym 14 kontroli w Instytucjach Pośredniczących, 1 kontrolę w IZ ZPORR). Kontrole zostały przeprowadzone w 12 województwach. W efekcie przeprowadzonych kontroli potwierdzono płatności w wysokości 8 180 363,13 zł. W trakcie czynności kontrolnych nie stwierdzono nieprawidłowości. Instytucja Zarządzająca przeprowadziła kontrole 15 projektów na miejscu realizacji (Działania 2.5, 2.3). Kontrole te zostały przeprowadzone na próbie projektów w ramach działań wybranych zgodnie metodologią dołączoną do Rocznego Planu Kontroli IZ ZPORR. Instytucja Zarządzająca przeprowadziła kontrole 15 projektów na miejscu realizacji (Działania 2.5, 2.3). Kontrole te zostały przeprowadzone na próbie projektów w ramach działań wybranych zgodnie metodologią dołączoną do Rocznego Planu Kontroli IZ ZPORR.

69 Raporty o nieprawidłowościach w I i II kwartale 2008 r.: I kwartał 2008 r.: I kwartał 2008 r.: –IZ ZPORR otrzymała 146 raportów kwartalnych (w tym 38 nowych), –status nieprawidłowości wyglądał następująco: 33 nieprawidłowości zostały usunięte, 99 było w trakcie usuwania, natomiast w 6 przypadkach stwierdzono brak nieprawidłowości, –w 35 przypadkach powiadomione zostały organy ścigania o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w związku z realizacją projektów w ramach ZPORR, –do odzyskania pozostaje kwota ponad 44 mln zł nieprawidłowo wypłaconych środków. Nieprawidłowości

70 Raporty o nieprawidłowościach w I i II kwartale 2008 r.: II kwartał 2008 r.: II kwartał 2008 r.: –IZ ZPORR otrzymała 147 raportów kwartalnych (w tym 41 nowych), –status nieprawidłowości wyglądał następująco: 29 nieprawidłowości zostało usuniętych, 106 było w trakcie usuwania, natomiast w 6 przypadkach stwierdzono brak nieprawidłowości, –w 37 przypadkach powiadomione zostały organy ścigania o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w związku z realizacją projektów w ramach ZPORR, –do odzyskania pozostaje kwota ponad 49 mln zł nieprawidłowo wypłaconych środków. Nieprawidłowości

71 Zrealizowane badania ewaluacyjne w ramach ZPORR (zakończone w I półroczu 2008 r.) 1.Ewaluacja działań podejmowanych na rzecz systemu kształcenia i szkolenia w ramach EFS. Wykonawca - Konsorcjum Agrotec Polska sp. z o.o. i Polskie Towarzystwo Socjologiczne. Badanie zostało przeprowadzone wspólnie przez IZ ZPORR i IZ SPO RZL. Celem było dokonanie kompleksowej ewaluacji działań na rzecz kształcenia i szkolenia w ramach EFS w ramach Działań 2.1 i 2.2 SPO RZL oraz Działania 2.2 ZPORR. Prezentacja najistotniejszych wyników raportu miała miejsce podczas XV posiedzenia KM ZPORR w czerwcu 2008 r.

72 Zrealizowane badania ewaluacyjne w ramach ZPORR (zakończone w I półroczu 2008 r.) 2.Komplementarność projektów z zakresu infrastruktury transportu drogowego realizowanych w ramach ZPORR oraz komplementarność projektów z zakresu infrastruktury transportu drogowego realizowanych w ramach ZPORR z innymi inicjatywami w tym zakresie. Wykonawca – Kantor Doradcy w Zarządzaniu sp. z o.o. Celem badania było uzyskanie kompletnej mapy drogowej projektów ZPORR oraz innych realizowanych ze środków UE. Analizie poddane zostały projekty z zakresu infrastruktury transportu drogowego ZPORR, SPO Transport, SPO ROL, a także ISPA, PHARE i SAPARD, FS, IW Interreg. Badanie objęło terytorium kraju oraz cały okres finansowania. Prezentacja wyników badania była jednym z punktów XV posiedzenia KM ZPORR w czerwcu 2008 r.

73 Zrealizowane badania ewaluacyjne w ramach ZPORR (zakończone w I półroczu 2008 r.) 3.Analiza wpływu projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowanych w ramach 1 i 3 Priorytetu ZPORR na tworzenie miejsc pracy. Wykonawca – Konsorcjum PSDB sp. z o.o. i WYG International Badanie miało za zadanie ukazać, w jakim zakresie interwencje z EFRR w ramach ZPORR wpływają na tworzenie nowych miejsc pracy. Badanie miało też służyć ukierunkowaniu przyszłych interwencji infrastrukturalnych w perspektywie finansowej 2007- 2013 z EFRR w taki sposób, aby w jak największym stopniu przyczyniały się do tworzenia nowych miejsc pracy.

74 Zrealizowane badania ewaluacyjne w ramach ZPORR (zakończone w I półroczu 2008 r.) 4.Analiza zmian wprowadzonych do projektów własnych w ramach Priorytetu 2 ZPORR. Wykonawca - PSDB Sp. z o. o. Celem badania była analiza zmian wprowadzonych do projektów własnych z uwzględnieniem charakteru tych zmian i ich wpływu na realizację projektu w porównaniu do założeń zawartych we wniosku o dofinansowanie projektu. Badaniu podlegały wszystkie projekty własne Instytucji Wdrażających, zakończone lub będące w trakcie realizacji, zaakceptowane przez IZ ZPORR do dnia 30 czerwca 2007 r.

75 Zrealizowane badania ewaluacyjne w ramach ZPORR (zakończone w I półroczu 2008 r.) 5.Analiza problemów związanych z realizacją projektów infrastrukturalnych realizowanych w ramach ZPORR i Funduszu Spójności wynikających ze zmieniającej się sytuacji na rynku budowlanym. Wykonawca – Konsorcjum ECORYS Polska sp. z o.o. oraz P&P Consulting Badanie zostało przeprowadzone wspólnie z Departamentem Koordynacji Programów Infrastrukturalnych w MRR. Jego celem było pogłębienie wiedzy w zakresie zagrożeń na rynku budowlanym oraz opracowanie strategii przeciwdziałania tym zagrożeniom. Badaniem zostali objęci wykonawcy inwestycji budowlanych, przedstawiciele instytucji, jak również beneficjenci – podmioty biorące udział we wdrażaniu projektów w zakresie usług budowlanych, finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

76 Zrealizowane badania ewaluacyjne w ramach ZPORR (zakończone w I półroczu 2008 r.) 6.Analiza wpływu projektów realizowanych w ramach Działania 1.5 ZPORR na rozbudowę infrastruktury społeczeństwa informacyjnego. Wykonawca – ECDF Badania i Szkolenia Badaniu podlegały projekty zrealizowane w ramach Działania 1.5 ZPORR do dnia 30 czerwca 2007 r. Przeprowadzona została analiza struktury projektów i beneficjentów korzystających z dofinansowania. W ramach badania przedstawiono również opracowanie 30 studiów przypadku opisujących realizowane projekty, które zostały dobrane w taki sposób, by objąć jak najszerzej obszar wsparcia w Działaniu.

77 Zrealizowane badania ewaluacyjne w ramach ZPORR (zakończone w I półroczu 2008 r.) 7.Analiza wartości wskaźników monitoringowych Działań 1.2, 3.1, 3.2 ZPORR z zakresu ochrony środowiska. Wykonawca – ECORYS Polska sp. z o.o. Badanie miało charakter monitoringowy a jego celem było obliczenie wartości wskaźników rezultatu i oddziaływania w ramach Działań 1.2, 3.1, 3.2 ZPORR (liczba osób podłączonych do sieci rozdzielczej wodociągów, do sieci kanalizacyjnej oraz liczba ludności zabezpieczonej przed powodzią).

78 Zrealizowane badania ewaluacyjne w ramach ZPORR (zakończone w I półroczu 2008 r.) 8.Badanie Beneficjentów Ostatecznych w ramach Priorytetu 2 ZPORR. Wykonawca - ARC Rynek i Opinia sp. z o. o. Podstawowym celem badania było określenie efektów działań podejmowanych w odniesieniu do uczestników projektów. W szczególności, badanie dostarczyło danych nt. osiągniętych wartości wskaźników rezultatu dla 2 Priorytetu ZPORR oraz wskaźników oddziaływania dla poszczególnych Działań przewidzianych w Uzupełnieniu ZPORR.

79 Zrealizowane badania ewaluacyjne w ramach ZPORR (zakończone w I półroczu 2008 r.) 9.Ocena programów i projektów rewitalizacyjnych realizowanych w ramach Działania 3.3 Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe ZPORR. Wnioski na przyszłość. Wykonawca – Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa Celem badania było udzielenie odpowiedzi na kwestie podjęte przez Komisję Europejską odnoszące się do metod sporządzania programów i projektów w ramach Działania 3.3 ZPORR oraz określenie wniosków z podjętych działań. Wyniki badania został zaprezentowane podczas XV posiedzenia KM ZPORR w czerwcu 2008 r.

80 Zrealizowane badania ewaluacyjne w ramach ZPORR (zakończone w II półroczu 2008 r.) 10.Badanie realizacji polityki horyzontalnej w zakresie równości płci w ramach Priorytetu 2 ZPORR (analiza porównawcza zapisów dotyczących parytetu płci, zawartych we wnioskach aplikacyjnych oraz sprawozdaniach z realizacji projektów). Wykonawca – International Business Consulting Group. Celem badania było porównanie założeń przyjętych na etapie planowania projektów z zapisami zawartymi w sprawozdaniach końcowych z realizacji projektów w zakresie parytetu płci. Przedmiotem badania były wszystkie projekty zrealizowane w ramach Działań z Priorytetu 2 zakończone i skontrolowane do dnia 31 grudnia 2007 r.

81 Źródło: opracowanie IZ PWW na podstawie danych uzyskanych od instytucji zarządzających PO. Stan wdrażania ZPORR na tle innych Programów Operacyjnych (stan na koniec lipca 2008 r.)

82 Dziękuję za uwagę Departament Koordynacji i Wdrażania Programów Regionalnych Ministerstwo Rozwoju Regionalnego www.zporr.gov.pl


Pobierz ppt "Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006 Komitet Monitorujący ZPORR XVI posiedzenie, Warszawa, 17 września 2008 r. Ewa Wnukowska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google